Tham khảo: Các đối tượng và thuộc tính mà IdFix loại trừ và hỗ trợ

Có hai bộ quy tắc được IdFix duy trì: Nhiều đối tượng thuê và Dành riêng/ITAR. Tại thời điểm này, hai bộ quy tắc này không bao gồm các đối tượng, thuộc tính và giá trị thuộc tính giống nhau từ tìm kiếm của mình. Đặc tính này có thể thay đổi trong các bản phát hành sau.

Những loại trừ lỗi Nhiều đối tượng thuê và Dành riêng được Idfix sử dụng

Mục này liệt kê các đối tượng, thuộc tính và giá trị mà IdFix loại trừ khỏi tìm kiếm thư mục. Dấu sao (*) là ký tự đại diện có thể thay thế cho các ký tự khác.

Đối tượng, thuộc tính và các giá trị được loại trừ trong khi tìm kiếm bằng IdFix

Loại trừ

Ví dụ

Admini *

Người quản trị

CAS_{*

CAS_{fe35fc98e69e4d08}

DiscoverySearchMailbox*

DiscoverySearchMailbox

FederatedEmail*

FederatedEmail.GUID

Khách*

HTTPConnector*

HTTPConnector

krbtgt*

ms-DS-KrbTgt-Link

iusr_*

iusr_machinename

iwam*

IWAM_machinename

msol*

MSOL_AD_SYNC

support_*

SystemMailbox*

Systemmailbox{GUID}

WWIOadmini*

*$

distinguishedName chứa "\0ACNF:"

"\0ACNF:GUID"

Đối tượng chứa thuộc tính IsCriticalSystemObject

Hãy xem Thuộc tính isCriticalSystemObject.

Các đối tượng và thuộc tính Nhiều Đối tượng thuê và Dành riêng được IdFix kiểm tra

Các thuộc tính được IdFix kiểm tra lỗi được mô tả trong mục "Chuẩn bị thuộc tính và đối tượng thư mục" trong Chuẩn bị thuộc tính thư mục để đồng bộ với Office 365 bằng cách sử dụng công cụ IdFix.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×