Thêm Trợ giúp tùy chỉnh vào tuyển tập trang

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Là người quản trị của một tuyển tập trang, bạn có thể tạo Trợ giúp mới riêng cho một tuyển tập trang cụ thể.

Lưu ý: Trợ giúp tùy chỉnh dựa trên công cụ trợ giúp SharePoint kế thừa không được chấp nhận nhưng vẫn được hỗ trợ cho bản phát hành SharePoint Server 2019.

Trong bài viết này

Các thành phần của Trợ giúp trang

7 bước để tùy chỉnh Trợ giúp

Tạo thư viện Trợ giúp Tuyển tập Trang mới

Tạo thư mục tuyển tập Trợ giúp mới

Tạo thể loại Trợ giúp

Tạo bài viết Trợ giúp bao gồm hình ảnh

Thêm bài viết Trợ giúp vào tuyển tập Trợ giúp của bạn

Hiển thị tuyển tập Trợ giúp mới trong tuyển tập trang của bạn

Xem tuyển tập Trợ giúp

Các thành phần của Trợ giúp trang

Người dùng trang của bạn có thể mở Trợ giúp trong trang bằng cách bấm vào biểu tượng Trợ giúp Trợ giúp . Khi người dùng trang thực hiện như vậy, Trình xem Trợ giúp sẽ mở và hiển thị mục lục và hộp tìm kiếm để người dùng có thể tìm kiếm hoặc duyệt tìm thông tin họ cần.

Là người quản trị của một tuyển tập trang, bạn có thể tạo và triển khai nội dung Trợ giúp tùy chỉnh cho một tuyển tập trang và bạn có thể quyết định nội dung Trợ giúp nào sẽ hiển thị cho từng tuyển tập trang.

Trợ giúp được lưu trữ trong tuyển tập trợ giúp, tập hợp các tệp HTML, hình ảnh và tài nguyên khác — chẳng hạn như tệp JS và CSS — áp dụng cho một sản phẩm đơn hoặc tính năng.

Tuyển tập trang-các tuyển tập Trợ giúp riêng được lưu trữ ở trang mức đỉnh của tuyển tập trang.

7 bước để tùy chỉnh Trợ giúp

Để thêm Trợ giúp mới vào một tuyển tập trang:

 1. Tạo thư viện Trợ giúp Tuyển tập Trang mới.

 2. Tạo thư mục tuyển tập Trợ giúp mới.

 3. Tạo các thể loại cho Trợ giúp của bạn—đó là, các tiêu đề cho mục lục.

 4. Tạo và tải lên các bài viết và nội dung đa phương tiện.

 5. Thêm bài viết Trợ giúp vào tuyển tập Trợ giúp của bạn.

 6. Hiển thị tuyển tập Trợ giúp mới trong tuyển tập trang của bạn.

 7. Xem tuyển tập Trợ giúp.

Đầu trang

Tạo thư viện Trợ giúp Tuyển tập Trang mới

Trước khi bạn bắt đầu bước 1, như ở trên, hãy bật tính năng Trợ giúp Tuyển tập Trang Tùy chỉnh trên trang Tính năng Tuyển tập Trang.

Để bật tính năng Trợ giúp Tuyển tập Trang Tùy chỉnh:

 1. Bấm Thiết đặt Bánh răng Cài đặt nhỏ thay thế vị trí của Cài đặt Site. , sau đó bấm Thiết đặt Trang.

 2. Bên dưới Quản trị tuyển tập trang, bấm tính năng tuyển tập trang.
  Trang tính năng tuyển tập Site mở ra.

 3. Bên cạnh tùy chọn Trợ giúp Tuyển tập Trang Tùy chỉnh, bấm Kích hoạt.

Khi bạn bật Trợ giúp Tuyển tập Trang Tùy chỉnh, SharePoint sẽ tạo một thư viện mới trong trang mức đỉnh của tuyển tập trang. Thư viện mới được gọi là Trợ giúp Tuyển tập Trang.

Đầu trang

Tạo thư mục tuyển tập Trợ giúp mới

 1. Trên trang mức đỉnh trong tuyển tập trang của bạn, trên Khởi động Nhanh, bấm Nội dung Trang.

 2. Trên trang Nội dung Trang, hãy bấm vào thư viện Trợ giúp Tuyển tập Trang.

 3. Bấm vào tab Tệp trên ruy-băng, rồi bấm vào mũi tên bên cạnh Tài liệu Mới, sau đó bấm Tuyển tập Trợ giúp.

 4. Trên trang Trợ giúp Tuyển tập Trang, hãy thực hiện như sau:

  • Trong hộp Tên, hãy nhập tên nội bộ cho thư mục. (Tên này phải là duy nhất, nhưng người dùng sẽ không thấy nó.)

  • Trong hộp Tiêu đề, nhập tiêu đề mà người dùng sẽ thấy cho tuyển tập Trợ giúp này.

  • Trong hộp Bản địa ID , hãy xác định ngôn ngữ mà bạn muốn dùng trong tuyển tập trợ giúp này. (Ví dụ, 1033 có nghĩa là tuyển tập trợ giúp bằng tiếng Anh.) Đối với danh sách đầy đủ của ID bản địa được hỗ trợ, hãy xem Giá trị ID bản địa của Microsoft.

  • Trong hộp Sản phẩm, nhập vào mã định danh cho tuyển tập Trợ giúp này.

  • (Tùy chọn) Trong hộp Phiên bản SharePoint, hãy nhập vào phiên bản của SharePoint mà Tuyển tập Trợ giúp này áp dụng.

  • (Tùy chọn) Trong hộp Tài nguyên, hãy nhập tên của các tệp CSS và JavaScript bạn sử dụng khi hiển thị tài liệu trong Tuyển tập Trợ giúp này.

  • (Tùy chọn) Trong hộp Vị trí Hiển thị, hãy nhập vào vị trí hiển thị của mục này trong thể loại mẹ của nó.

   Mẹo: Bạn có thể tạo tuyển tập Trợ giúp tương tự bằng nhiều ngôn ngữ. Chỉ cần tạo một tuyển tập Trợ giúp khác với cùng giá trị Sản phẩm nhưng ID Bản địa khác.

Đầu trang

Tạo thể loại Trợ giúp

Các thể loại Trợ giúp được đặt tên theo thư mục mà bạn có thể đặt các bài viết Trợ giúp của mình, được nhóm theo chủ đề để mang đến cho người đọc một bản mục lục.

 1. Trên trang mức đỉnh của tuyển tập trang của bạn, trên Khởi động Nhanh, hãy bấm Nội dung Trang, rồi bấm thư viện Tuyển tập Trợ giúp.

 2. Chọn thư mục tuyển tập Trợ giúp nơi bạn muốn thêm thể loại Trợ giúp.

 3. Bấm vào tab Tệp trên ruy-băng, bấm vào mũi tên bên cạnh Tài liệu Mới, rồi sau đó bấm Thể loại Trợ giúp.

 4. Trên trang Trợ giúp Tuyển tập Trang cho thể loại Trợ giúp, thực hiện như sau:

  • Trong hộp Tên, nhập tên nội bộ cho thể loại Trợ giúp này. (Tên này phải là duy nhất, nhưng người dùng sẽ không thấy nó.)

  • Trong hộp Tiêu đề, nhập tiêu đề mà người dùng sẽ thấy cho thể loại Trợ giúp này.

  • (Tùy chọn) Trong hộp Khóa Nội dung, nhập giá trị sẽ được sử dụng để kết nối tài liệu Trợ giúp hoặc thư mục đến điểm vào trong sản phẩm.

  • (Tùy chọn) Trong hộp Vị trí Hiển thị, hãy nhập vào vị trí hiển thị của mục này trong thể loại mẹ của nó.

Đầu trang

Tạo bài viết Trợ giúp bao gồm hình ảnh

Bài viết trợ giúp là tệp HTML Hiển thị dưới dạng trang web. Bài viết trợ giúp phải là tệp HTML, mã UTF-8. Bạn có thể dùng bất kỳ HTML cụ tác giả, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng Microsoft Office Word ví dụ này.

 1. Tải lên và kiểm nhập hình ảnh mà bạn muốn có trong bài viết Trợ giúp vào thể loại thích hợp bạn tạo ra trong thư viện Trợ giúp.

 2. Mở tài liệu Word mới và nhập văn bản bạn muốn xuất hiện trong bài viết Trợ giúp.

 3. Trong thư viện Trợ giúp, dẫn hướng đến hình ảnh bạn vừa tải lên, bấm chuột phải vào hình ảnh và sau đó bấm Sao chép Lối tắt.

 4. Trong Word, bấm vào tab Chèn, rồi sau đó bấm Hình ảnh.

 5. Trong hộp Tên Tệp, dán URL bạn đã sao chép ở bước 3.

 6. Bấm mũi tên thả xuống bên cạnh nút Chèn và sau đó bấm Nối kết đến Tệp.

Đầu trang

Thêm bài viết Trợ giúp vào tuyển tập Trợ giúp của bạn

 1. Trong Word, hãy bấm menu Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn Word, bấm Nâng cao.

 3. Cuộn xuống dưới cùng của trang và bấm nút Tùy chọn Web.

 4. Trên tab Mã hóa, trong hộp Lưu tài liệu này dưới dạng, bấm Unicode (UTF-8).

 5. Lưu tài liệu Word dưới dạng Trang Web (*.htm;*.html).

 6. Tải bài viết Trợ giúp của bạn lên thể loại thích hợp mà bạn tạo trong thư viện Trợ giúp của mình.

Đầu trang

Hiển thị tuyển tập Trợ giúp mới trong tuyển tập trang của bạn

 1. Bấm Thiết đặt Bánh răng Cài đặt nhỏ thay thế vị trí của Cài đặt Site. , sau đó bấm Thiết đặt Trang.

 2. Tại Quản trị Tuyển tập Trang, bấm Thiết đặt Trợ giúp.

 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh tuyển tập Trợ giúp mới của bạn.

 4. Bấm OK.

Xem tuyển tập Trợ giúp

 • Trên trang SharePoint, bấm Trợ giúp Trợ giúp . Cửa sổ Trợ giúp hiển thị nối kết đến tuyển tập Trợ giúp tùy chỉnh của bạn.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×