Thêm trường vào bảng

Thêm trường vào bảng

Để lưu trữ một phần dữ liệu mới về một nội dung nào đó mà bạn đã tạo bảng Access, hãy cân nhắc đến việc thêm một trường vào bảng này. Ví dụ: giả sử bạn đã tạo bảng lưu trữ tên, họ, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ gửi thư của từng khách hàng. Nếu bạn muốn bắt đầu theo dõi phương tiện liên lạc của từng khách hàng, bạn cần thêm một trường để lưu trữ phần dữ liệu đó.

Không cần thêm trường nếu bạn cho rằng mỗi thực thế được biểu thị trong bảng yêu cầu nhiều giá trị cho trường đó. Tiếp tục ví dụ trước đó, nếu bạn muốn bắt đầu theo dõi các đơn đặt hàng do các khách hàng của bạn đặt, bạn không phải thêm trường vào bảng vì mỗi khách hàng sẽ có nhiều đơn đặt hàng. Thay vào đó, bạn hãy tạo một bảng mới để lưu các đơn đặt hàng rồi sau đó tạo mối quan hệ giữa hai bảng này. Để biết thêm thông tin về cách tạo bảng, hãy xem bài viết Giới thiệu về bảng. Để biết thêm thông tin về mối quan hệ bảng, hãy xem bài viết Hướng dẫn về mối quan hệ bảng.

Trong bài viết này

Tổng quan

Thêm một trường tự động bằng cách nhập dữ liệu

Thêm một trường bằng cách chọn từ danh sách trên Biểu dữ liệu

Thêm một trường vào giữa bảng

Thay đổi trường mà bạn vừa thêm

Tổng quan

Mỗi trường đều có những thuộc tính cơ bản nhất định, chẳng hạn như tên dùng để nhận dạng duy nhất trường đó bên trong bảng, kiểu dữ liệu xác định tính chất của dữ liệu, các hoạt động có thể thực hiện đối với dữ liệu và dung lượng lưu trữ hiện có cho từng giá trị.

Mỗi trường cũng có các thuộc tính xác định hình thức hoặc hành vi của dữ liệu trong trường đó. Ví dụ, thuộc tính Định dạng xác định cách thức dữ liệu xuất hiện trong một biểu dữ liệu hoặc biểu mẫu có chứa trường đó.

Bạn nên lập kế hoạch sử dụng thông tin được lưu trữ trong các trường như thế nào. Cố gắng chia nhỏ thông tin đến phần nhỏ nhất có giá trị trong mỗi trường. Ví dụ, thay vì lưu tên của một người trong một trường, bạn nên lưu các phần của tên đó trong các trường riêng biệt dành cho tên và họ. Nhìn chung, nếu bạn cần báo cáo, sắp xếp, tìm kiếm hoặc tính toán một mục, hãy đặt mục đó riêng trong một trường.

Để biết thêm thông tin về cách thiết kế một cơ sở dữ liệu và chọn trường, hãy xem bài viết Những vấn đề cơ bản về thiết kế cơ sở dữ liệu.

Thêm một trường tự động bằng cách nhập dữ liệu

Bạn có thể thêm trường vào bảng bằng cách nhập vào cột cuối cùng trong dạng xem Biểu dữ liệu. Access tự động gán kiểu dữ liệu dựa trên phần dữ liệu bạn nhập vào. Access cũng có thể tự động đặt thuộc tính Định dạng cho một trường mới. Ví dụ, nếu bạn nhập 10:50 sa, Access sẽ đặt kiểu dữ liệu là Ngày/Giờ và thuộc tính Định dạng là Thời gian Trung bình.

 1. Mở bảng bạn muốn thêm một trường.

 2. Nhập dữ liệu vào ô bên dưới tiêu đề cột Bấm để Thêm.

Thêm một trường bằng cách chọn từ danh sách trên Biểu dữ liệu

Bạn có thể thêm trường vào cuối bảng bằng cách chọn từ một danh sách:

 • Mở bảng và trong cột cuối cùng, bấm Bấm để Thêm.

Thêm một trường vào giữa bảng

Nếu bạn muốn thêm một trường mới vào giữa bảng, bạn có thể chọn một trường từ tab Trường trên ruy-băng. Tab Trường sẽ hiển thị các trường được xác định trước mà bạn có thể thêm vào một bảng trong khi làm việc ở dạng xem Biểu dữ liệu.

 1. Mở bảng ở dạng xem Biểu dữ liệu

 2. Chọn trường trước vị trí nơi bạn muốn thêm một trường mới. Ví dụ, nếu bạn muốn trường mới là trường thứ ba trong bảng, hãy chọn trường thứ hai.

 3. Trên tab Trường, trong nhóm Thêm & Xóa, hãy bấm vào kiểu trường mà bạn muốn;

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy kiểu trường mà bạn muốn, hãy bấm Trường khác.

Thay đổi trường mà bạn vừa thêm

Bạn có thể thay đổi các khía cạnh khác nhau của trường sau khi tạo nó.

Cảnh báo: Bạn cũng có thể thay đổi những khía cạnh này của trường mà bạn tạo từ trước. Tuy nhiên, nếu đã có dữ liệu trong trường rồi, một số hành động sẽ không khả dụng hoặc có thể làm mất dữ liệu.

Đổi tên trường

Để đổi tên trường, hãy bấm đúp chuột vào nhãn trường rồi nhập tên mới vào.

Di chuyển trường

Để di chuyển một trường, hãy kéo trường đó vào vị trí mà bạn muốn. Để chọn nhiều trường liền kề, bấm vào trường đầu tiên, giữ phím SHIFT, sau đó bấm vào trường cuối cùng. Sau đó bạn có thể kéo nhóm trường đã chọn sang một vị trí mới.

Quan trọng:  Kéo một trường sẽ thay đổi vị trí của trường đó trên Biểu dữ liệu, nhưng không thay đổi trật tự các trường trong thiết kế bảng. Nếu bạn truy cập vào các trường theo lịch trình, trật tự ban đầu sẽ được áp dụng. Ví dụ, nếu bạn kéo một trường sang vị trí mới trên Biểu dữ liệu, sau đó tạo một mẫu từ bảng bằng cách dùng nút Biểu mẫu, trường đó sẽ nằm ở vị trí ban đầu.

Thay đổi kiểu dữ liệu hoặc định dạng

 1. Chọn trường mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Trường, trong nhóm Định dạng, chọn kiểu dữ liệu và định dạng mà bạn muốn.

  Lưu ý: Không phải tất cả các định dạng đều sẵn dùng cho tất cả các kiểu dữ liệu. Đặt kiểu dữ liệu trước rồi sau đó nếu cần, hãy đặt định dạng.

Thiết đặt khác

Bạn có thể thực hiện những thay đổi khác với một trường bằng cách dùng các lệnh trên tab Trường. Không phải tất cả các lệnh đều sẵn dùng cho tất cả các kiểu dữ liệu. Để được trợ giúp khi dùng các lệnh này, hãy tìm kiếm Trợ giúp bằng cách dùng tên của lệnh cụ thể hoặc kiểu dữ liệu của trường này. Nếu bạn muốn thay đổi kiểu dữ liệu, hãy tìm kiếm bằng cách dùng kiểu dữ liệu mà bạn muốn sử dụng.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×