Thêm tính năng vào bài đăng trong nguồn cấp tin tức

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ngoài văn bản, bạn có thể đưa hình ảnh, video, nối kết, tài liệu, thẻ và đề cập vào bài đăng trong nguồn cấp tin tức.

Lưu ý:  Tổ chức của bạn có thể tùy chỉnh hoặc hạn chế một số tính năng được mô tả trong bài viết này.

Bạn muốn làm gì?

Đưa vào bài đăng một nối kết đến một trang trên trang web

Nhúng video vào bài đăng

Đưa vào bài đăng một nối kết đến tài liệu SharePoint

Đưa đề cập vào bài đăng

Đưa thẻ vào bài đăng

Đưa hình ảnh vào bài đăng

Đưa vào bài đăng một nối kết đến một trang trên trang web

Bạn có thể đưa vào bài đăng một nối kết đến một trang trên trang web. Bạn có thể hiển thị địa chỉ Web của trang đó hoặc thay thế địa chỉ Web đó bằng văn bản mà bạn muốn.

 1. Sao chép địa chỉ Web của nối kết mà bạn muốn.

 2. Hãy bấm vào hộp văn bản nơi bạn muốn chèn nối kết.
  Ví dụ, thông thường bạn sẽ đặt nối kết vào văn bản của thông báo:
  Bài đăng nguồn cấp công khai

 3. Dán địa chỉ Web đã sao chép.
  Địa chỉ Web sẽ hiển thị trong văn bản của thông báo và một cửa sổ sẽ mở ra ở bên dưới, trong đó hiển thị một tùy chọn để thay thế URL đó bằng văn bản hiển thị:
  URL web được dán vào bài đăng trong nguồn cấp tin tức

 4. Nếu bạn muốn, hãy nhập văn bản hiển thị mong muốn rồi bấm vào dấu kiểm.
  Nối kết trang web được định dạng bằng văn bản hiển thị

 5. Hãy bấm vào Đăng để hoàn thành mục nhập, với nối kết được định dạng bằng văn bản hiển thị.
  Nối kết trang web trong bài đăng được định dạng bằng văn bản hiển thị

Đầu Trang

Nhúng video vào bài đăng

Bạn có thể nhúng video từ YouTube và các dịch vụ tương tự vào bài đăng trong nguồn cấp tin tức. Quá trình nhúng tương tự như quá trình được mô tả trên đây cho việc đưa nối kết vào trang Web. Bạn hãy dán nối kết tới video vào bài đăng và có thể thay thế nó bằng văn bản hiển thị. Hình thu nhỏ của video sẽ xuất hiện trong bài đăng, sẵn sàng để bạn và những người khác chạy trong một trình phát video.

Lưu ý:  Một số video có thể đặt các giới hạn về việc dùng mã yêu cầu để nhúng video vào các vị trí khác.

 1. Hãy đến trang nguồn của video và sao chép URL của video đó vào bảng tạm.

 2. Trong nguồn cấp tin tức của bạn, hãy dán URL video vào bài đăng mới và nhấn Enter.
  Bạn sẽ thấy hình thu nhỏ của video đó và tùy chọn để định dạng URL video bằng văn bản hiển thị.
  Video YouTube được dán vào bài đăng trong nguồn cấp tin tức

 3. Nếu bạn muốn, hãy nhập vào văn bản hiển thị cho URL video và bấm vào dấu kiểm.
  Video YouTube được định dạng bằng văn bản hiển thị

 4. Hãy bấm vào Đăng để hoàn thành mục nhập nguồn cấp tin tức.
  Video YouTube được nhúng vào bài đăng trong nguồn cấp tin tức

Đầu Trang

Đưa vào bài đăng một nối kết đến tài liệu SharePoint

Bạn đưa nối kết vào tài liệu SharePoint theo cách tương đối giống như khi bạn đưa nối kết vào trang Web. Bạn dán nối kết tới tài liệu vào bài đăng, sau đó bạn có thể thay thế nối kết đó bằng văn bản hiển thị.

 1. Đi đến thư viện SharePoint có chứa tài liệu.

 2. Hãy bấm vào dấu chấm lửng (…) bên cạnh tài liệu để mở khung chú thích.

 3. Sao chép URL Tài liệu vào bảng tạm.
  URL tài liệu SharePoint trong khung chú thích tài liệu

 4. Trong nguồn cấp tin tức, hãy bấm vào hộp văn bản nơi bạn muốn chèn nối kết tới tài liệu.

 5. Hãy bấm vào biểu tượng nối kết.

 6. Dán URL Tài liệu rồi bấm dấu kiểm.
  URL Tài liệu sẽ hiển thị trong văn bản của thông báo:
  URL tài liệu được dán vào bài đăng trong nguồn cấp tin tức

 7. Nếu bạn muốn hiện văn bản hiển thị thay vì URL Tài liệu, hãy nhập văn bản đó vào hộp văn bản Hiển thị dưới dạng, rồi bấm vào dấu kiểm.
  URL tài liệu trong bài đăng trong nguồn cấp tin tức được định dạng bằng văn bản hiển thị

 8. Hãy bấm vào Đăng để hoàn thành mục nhập, với văn bản hiển thị hiện dưới dạng nối kết.
  Bài đăng trong nguồn cấp tin tức có nối kết tới tài liệu SharePoint

Đầu Trang

Đưa đề cập vào bài đăng

Nếu bạn muốn thu hút sự chú ý vào một người nào đó trong tổ chức của mình trong một bài đăng của nguồn cấp tin tức, bạn có thể đề cập đến người đó.

Một bài đăng nguồn cấp tin tức có đề cập

Việc đề cập đến ai đó trong bài đăng sẽ dẫn đến kết quả sau đây:

 • Những người mà bạn đề cập sẽ nhận được email cho họ biết rằng họ đã được đề cập.

  Lưu ý: Hồ sơ của người được đề cập phải bật tính năng nhận thông báo bằng email.

 • Nếu những người mà bạn đề cập đang theo dõi bạn, thì họ sẽ nhận được cập nhật trong nguồn cấp tin tức của mình.

 • Nếu những người mà bạn đề cập không theo dõi bạn, thì một con số sẽ được chắp thêm vào nối kết Đề cập trong nguồn cấp tin tức của họ để cho biết rằng họ đã được đề cập.

 • Những người khác trong tổ chức của bạn sẽ thấy người mà bạn đã đề cập ở dạng một nối kết và có thể tới trang của người đó.

Để đưa mục đề cập vào bài đăng:

 1. Hãy bấm vào hộp văn bản.

 2. Nhập ký tự @, rồi bắt đầu nhập tên của người bạn muốn @mention.
  Khi bạn nhập ký tự @ đầu tiên, bạn sẽ thấy danh sách tất cả những người mà bạn đang theo dõi. Khi bạn tiếp tục gõ nhập, bạn sẽ thấy các tên khớp gần nhất với mục nhập của mình. Nếu không tìm thấy kết quả nào khớp trong danh sách những người mà bạn đang theo dõi, bạn sẽ thấy các kết quả khớp (nếu có) trong số tất cả những người khác trong tổ chức của mình.

 3. Khi bạn thấy tên của người mà bạn muốn đề cập, hãy bấm vào tên đó để thêm vào.

Đầu Trang

Đưa thẻ vào bài đăng

Đưa thẻ vào bài đăng để thu hút sự chú ý tới một thuật ngữ hoặc ý tưởng cụ thể và để giúp mọi người phân loại thông tin trong bài đăng dưới dạng các nhãn cụ thể.

Lưu ý:  Thẻ chỉ được chứa một từ đơn. Nếu bạn muốn dùng thẻ chứa một vài từ, bạn có thể viết các từ liền nhau và dùng chữ viết hoa để phân biệt các từ.

Bài đăng trong nguồn cấp tin tức có thẻ.

Bạn có thể nhanh chóng xem tất cả các bài đăng gắn liền với một thẻ cụ thể bằng cách bấm vào thẻ đó. Ngoài ra, khi bạn đưa thẻ vào bài đăng, những người đang theo dõi thẻ đó sẽ nhận được cập nhật trong nguồn cấp tin tức của họ, ngay cả khi họ đang không theo dõi bạn.

Hội thoại nguồn cấp tin tức đi kèm với thẻ

Để đưa thẻ vào bài đăng:

 1. Hãy bấm vào hộp văn bản nơi bạn muốn chèn thẻ.

 2. Nhập ký tự # rồi bắt đầu nhập thuật ngữ mà bạn muốn tham chiếu tới.
  Khi nhập, bạn có thể nhận được gợi ý nếu người khác đã dùng thẻ này trước đó hoặc nếu tổ chức của bạn đã xác định một số thẻ. Bạn có thể bấm vào thẻ được gợi ý để chấp nhận nó mà không cần phải hoàn thành việc gõ nhập thẻ.

Đầu Trang

Đưa hình ảnh vào bài đăng

Bạn có thể đưa hình ảnh ở định dạng .jpg, .bmp hoặc .png vào bài đăng.

 1. Hãy bấm vào hộp văn bản nơi bạn muốn chèn hình ảnh.

 2. Bấm vào biểu tượng camera.

 3. Trong hộp Chọn Hình ảnh, hãy duyệt tới hình ảnh bạn muốn thêm vào, rồi bấm Mở.

 4. Bấm vào Tải lên để thêm hình ảnh vào bài đăng đó.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×