Thêm quy tắc

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu, bạn có thể sử dụng quy tắc để tự động hiển thị hộp thoại, đặt giá trị của trường, truy vấn hoặc gửi để kết nối dữ liệu, chuyển đổi dạng xem, hoặc mở hoặc đóng biểu mẫu trong phản hồi cho sự kiện và điều kiện nhất định. Các sự kiện có thể bao gồm thay đổi một trường hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu, bấm nút chèn của phần lặp hoặc hàng trong một bảng lặp, hoặc mở hoặc trình nộp biểu mẫu. Các điều kiện có thể bao gồm các phép tính, biểu thức XPath, vai trò người dùng và có giá trị của một trường trống, nằm trong một phạm vi đã xác định, bằng với giá trị của một trường khác, hoặc bắt đầu bằng hoặc chứa các ký tự.

Bạn cũng có thể thêm nhiều hành động cho từng quy tắc. Ví dụ, bạn có thể thêm một quy tắc sẽ hiển thị hộp thoại thư để cho phép người dùng biết rằng một dạng xem biểu mẫu mới sẽ xuất hiện, thay đổi dạng xem biểu mẫu, và sau đó sử dụng một kết nối dữ liệu khi một người dùng điền vào một điều khiển được gắn kết một trường.

Trong bài viết này

Tổng quan

Cân nhắc tính tương thích

Thêm quy tắc sẽ chạy khi người dùng sẽ mở ra biểu mẫu

Thêm quy tắc vào điều khiển

Thêm quy tắc vào một trường hoặc nhóm

Thêm quy tắc khi người dùng gửi biểu mẫu

Tổng quan

Khi bạn cần phải áp dụng lô-gic kinh doanh cho mẫu biểu mẫu của bạn, bạn có thể sử dụng quy tắc. Quy tắc có thể làm như sau:

 • Hiển thị hộp thoại thư    Bạn có thể thêm quy tắc để hiển thị hộp thoại cho người dùng nếu được đáp ứng một điều kiện nhất định trong biểu mẫu. Ví dụ, bạn có thể hiển thị một thông báo trong biểu mẫu báo cáo chi phí nếu người dùng sẽ nhập một giá trị vượt quá một số lượng cụ thể.

 • Hiển thị một hộp thoại biểu thức    Bạn có thể thêm quy tắc để hiển thị kết quả của biểu thức XPath tính toán các giá trị của trường khác nhau trên biểu mẫu. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hành động này ở giữa một số quy tắc được dùng để thực hiện một phép tính phức tạp. Bạn có thể sử dụng hành động này để xác nhận rằng tính toán đang hoạt động chính xác bằng giám sát mỗi thay đổi xuất hiện trong các giá trị trong quá trình tính toán.

 • Chuyển đổi dạng xem    Bạn có thể thêm quy tắc để dẫn hướng qua một số dạng xem hoặc thay đổi dạng xem biểu mẫu dựa trên vai trò người dùng được liên kết với người dùng sẽ mở ra biểu mẫu. Ví dụ, bạn có thể thêm quy tắc vào một nút cho phép người dùng để đến dạng xem trước hoặc tiếp theo khi họ hãy bấm vào nút.

 • Đặt giá trị của trường    Bạn có thể thêm quy tắc tính giá trị của một trường. Ví dụ, bạn có thể thêm một quy tắc vào trường Hiển thị ngày kết thúc dự án dựa trên ngày tháng từ một trường khác, cộng với một số thiết đặt ngày.

 • Truy vấn bằng cách dùng kết nối dữ liệu    Bạn có thể thêm quy tắc sẽ gửi một truy vấn thông qua một kết nối dữ liệu khi một điều kiện xuất hiện trên biểu mẫu. Ví dụ, bạn có thể thêm một quy tắc sẽ gửi một truy vấn thông qua một kết nối dữ liệu khi một người dùng nhập số nhân viên trong biểu mẫu báo cáo chi phí.

 • Gửi bằng cách dùng kết nối dữ liệu    Bạn có thể thêm quy tắc gửi tất cả dữ liệu trong một biểu mẫu với một nguồn dữ liệu ngoài thông qua một kết nối dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể thêm quy tắc vào một mẫu biểu mẫu cho một ứng dụng cho phép gửi dữ liệu trong biểu mẫu vào một dịch vụ Web và cơ sở dữ liệu khi người dùng bấm vào nút gửi trên biểu mẫu.

 • Mở biểu mẫu mới để điền    Bạn có thể thêm quy tắc sẽ mở ra một bản sao mới của biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này hoặc mẫu biểu mẫu khác. Ví dụ, bạn có thể thêm quy tắc vào một mẫu biểu mẫu cho một ứng dụng cho phép thực hiện các thao tác sau: nếu giá trị trong một trường vượt quá một số lượng cố định, quy tắc sẽ mở ra một biểu mẫu mới dựa trên mẫu biểu mẫu khác được sử dụng cho cả hai applicat đơn xin phép điện và xây dựng ion.

 • Đóng biểu mẫu    Bạn có thể thêm quy tắc đóng biểu mẫu khi xảy ra một sự kiện trên biểu mẫu. Ví dụ, bạn có thể thêm một quy tắc đóng biểu mẫu sau khi người dùng gửi biểu mẫu và nguồn dữ liệu ngoài xác nhận rằng biểu mẫu đã được gửi thành công.

Lưu ý: Các kiểu quy tắc mà bạn có thể áp dụng cho mẫu biểu mẫu của bạn phụ thuộc vào điều khiển và trường trên mẫu biểu mẫu của bạn.

Các quy tắc trong điều khiển được gắn kết một trường tự động được áp dụng cho trường đó, và các quy tắc trong một trường tự động được áp dụng cho điều khiển được gắn kết trường đó. Nếu bạn liên kết một điều khiển vào một trường có chứa các quy tắc hiện có, các quy tắc được tự động áp dụng cho điều khiển. Nếu bạn thêm quy tắc vào điều khiển, quy tắc đó được tự động áp dụng cho trường được gắn kết điều khiển đó.

Nếu bạn thêm nhiều quy tắc của mẫu biểu mẫu, Microsoft Office InfoPath chạy từng quy tắc theo thứ tự các quy tắc xuất hiện trong hộp thoại quy tắc . Bạn có thể chọn để dừng xử lý các quy tắc còn lại sau khi bạn chạy quy tắc trước đó.

Đầu trang

Cân nhắc tính tương thích

Mặc dù bạn có thể thêm một quy tắc của mẫu biểu mẫu Hiển thị hộp thoại để người dùng của bạn, hộp thoại để không hiển thị tự động trong biểu mẫu người dùng điền trong trình duyệt Web. Hộp thoại được hiển thị tự động chỉ trong biểu mẫu được điền trong InfoPath.

Đầu trang

Thêm quy tắc sẽ chạy khi người dùng sẽ mở ra biểu mẫu

 1. Trên menu công cụ , bấm Tùy chọn biểu mẫu.

 2. Trong danh sách thể loại , hãy bấm mở và lưu.

 3. Bên dưới hành vi mở, bấm quy tắc.

 4. Trong hộp thoại quy tắc , bấm Thêm.

 5. Trong hộp tên , nhập tên cho quy tắc.

 6. Để xác định một điều kiện cho khi quy tắc sẽ chạy, bấm Thiết đặt điều kiện, nhập điều kiện và sau đó bấm OK. Quy tắc sẽ chạy khi đáp ứng điều kiện mà bạn xác định trong bước này.

 7. Bấm Thêm hành động.

 8. Trong danh sách hành động , bấm hành động mà bạn muốn, sau đó nhập các tùy chọn cho hành động đó.

 9. Lặp lại bước 7 và 8 cho mỗi hành động mà bạn muốn chạy quy tắc này.

 10. Để ngăn không cho bất kỳ quy tắc chạy sau khi đáp ứng điều kiện cho quy tắc này và quy tắc chạy, hãy chọn hộp kiểm dừng xử lý quy tắc khi quy tắc này kết thúc .

 11. Bấm OK.

 12. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

Đầu trang

Thêm quy tắc vào điều khiển

Nếu điều khiển được gắn kết một trường có một hoặc nhiều quy tắc, quy tắc của trường sẽ được tự động áp dụng cho điều khiển. Bất kỳ quy tắc nào bạn thêm vào điều khiển cũng được thêm vào trường. Nếu bạn thêm một điều khiển vào một dạng xem trên mẫu biểu mẫu và sau đó gắn kết điều khiển vào trường với quy tắc hiện có, các quy tắc hiện có được tự động áp dụng cho điều khiển. Nếu bạn thêm một quy tắc vào trường và trường được gắn kết một điều khiển, các quy tắc được tự động áp dụng cho điều khiển không.

 1. Bấm đúp vào điều khiển.

 2. Bấm vào tab Dữ liệu.

 3. Bấm quy tắc.

 4. Trong hộp thoại quy tắc , bấm Thêm.

 5. Trong hộp tên , nhập tên cho quy tắc.

 6. Để xác định một điều kiện cho khi quy tắc sẽ chạy, bấm Thiết đặt điều kiện, nhập điều kiện và sau đó bấm OK. Quy tắc sẽ chạy khi đáp ứng điều kiện mà bạn xác định trong bước này.

 7. Bấm Thêm hành động.

 8. Trong danh sách hành động , bấm hành động mà bạn muốn, sau đó nhập các tùy chọn cho hành động đó.

 9. Lặp lại bước 7 và 8 cho mỗi hành động mà bạn muốn chạy quy tắc này.

 10. Để ngăn không cho bất kỳ quy tắc chạy sau khi đáp ứng điều kiện cho quy tắc này và quy tắc chạy, hãy chọn hộp kiểm dừng xử lý quy tắc khi quy tắc này kết thúc .

 11. Bấm OK.

 12. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

Đầu trang

Thêm quy tắc vào một trường hoặc nhóm

Nếu một điều khiển được gắn kết một trường có quy tắc hiện có, các quy tắc được tự động áp dụng cho điều khiển không. Bất kỳ quy tắc nào bạn thêm vào trường đó cũng được thêm vào điều khiển.

 1. Nếu ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu không hiển thị, bấm Nguồn dữ liệu trên menu dạng xem .

 2. Bấm đúp vào trường.

 3. Bấm vào tab quy tắc và phối .

 4. Bấm vào Thêm.

 5. Trong hộp tên , nhập tên cho quy tắc.

 6. Để xác định một điều kiện cho khi quy tắc sẽ chạy, bấm Thiết đặt điều kiện, nhập điều kiện và sau đó bấm OK. Quy tắc sẽ chạy khi đáp ứng điều kiện mà bạn xác định trong bước này.

 7. Bấm Thêm hành động.

 8. Trong danh sách hành động , bấm hành động mà bạn muốn, sau đó nhập các tùy chọn cho hành động đó.

 9. Lặp lại bước 7 và 8 cho mỗi hành động mà bạn muốn chạy quy tắc này.

 10. Để ngăn không cho bất kỳ quy tắc chạy sau khi quy tắc này (sự kiện hiện tại), hãy chọn hộp kiểm dừng xử lý quy tắc khi quy tắc này kết thúc .

 11. Bấm OK.

 12. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

Đầu trang

Thêm quy tắc khi người dùng gửi biểu mẫu

Bạn có thể cấu hình của mẫu biểu mẫu để thực hiện một hoặc nhiều quy tắc khi người dùng của bạn gửi của biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn. Ví dụ, bạn có thể thêm một quy tắc của mẫu biểu mẫu tự động gửi biểu mẫu cơ sở dữ liệu và trong thông điệp email khi người dùng lựa chọn để nộp biểu mẫu đã hoàn thành. Bạn cũng có thể thêm quy tắc vào mẫu biểu mẫu của bạn sẽ chuyển đổi biểu mẫu vào một dạng xem khác nhau khi người dùng gửi biểu mẫu.

Lưu ý: Trước khi bắt đầu quy trình này, hãy đảm bảo rằng của mẫu biểu mẫu có ít nhất một nộp kết nối dữ liệu. Tìm các nối kết để biết thêm thông tin về trình kết nối dữ liệu trong phần Xem thêm .

 1. Trên menu công cụ , bấm Tùy chọn gửi.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn gửi , hãy chọn hộp kiểm cho phép người dùng để nộp biểu mẫu này .

  Lưu ý: Khi bạn chọn hộp kiểm này, InfoPath thêm một nút gửi vào thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi đến menu tệp khi người dùng điền vào biểu mẫu.

 3. Bấm thực hiện hành động tùy chỉnh bằng cách dùng quy tắc, sau đó bấm quy tắc.

 4. Trong hộp thoại quy tắc cho gửi biểu mẫu , bấm Thêm.

 5. Trong hộp tên , nhập tên cho quy tắc này mô tả vị trí gửi. Ví dụ, nếu bạn muốn cho phép người dùng để nộp biểu mẫu bằng cách sử dụng thông điệp email chỉ nếu giá trị trong một trường cụ thể lớn hơn $50, nhập email gửi cho lớn hơn $50.

 6. Để đặt một điều kiện phải đúng trước khi sử dụng quy tắc này, hãy bấm Thiết đặt điều kiện trong hộp thoại quy tắc . Trong hộp thoại điều kiện , hãy đặt các điều kiện phải thể đúng, sau đó bấm OK.

 7. Trong hộp thoại quy tắc , hãy bấm Thêm hành động.

 8. Trong danh sách hành động , bấm hành động mà bạn muốn xảy ra khi người dùng gửi biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này, sau đó chọn các tùy chọn thích hợp cho hành động đó.

 9. Bấm vào OK.

 10. Để thêm hành động bổ sung, lặp lại bước 7 qua 9 cho mỗi hành động bổ sung.

 11. Để thêm quy tắc khác, lặp lại bước 4 qua 9 cho từng quy tắc bổ sung.

 12. Bấm vào OK.

  1. Để thay đổi tên của nút gửi xuất hiện trên thanh công cụ chuẩn và lệnh gửi xuất hiện trên menu tệp khi người dùng điền vào biểu mẫu, nhập tên mới trong hộp chú thích trong gửi Tùy chọn hộp thoại.

   Mẹo: Nếu bạn muốn gán lối tắt bàn phím cho nút này và lệnh, hãy nhập dấu và (&) trước khi ký tự mà bạn muốn dùng làm một lối tắt bàn phím. Ví dụ, để gán ALT + B là lối tắt bàn phím cho nút gửi và lệnh, hãy nhập Su & bmit.

 13. Để ngăn không cho người dùng sử dụng lệnh gửi hoặc nút gửi trên thanh công cụ chuẩn khi họ điền biểu mẫu của bạn, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị mục menu gửi và nút thanh công cụ gửi .

  1. Theo mặc định, sau khi người dùng gửi biểu mẫu InfoPath giữ biểu mẫu mở và hiển thị một thông báo để cho biết nếu biểu mẫu đã được gửi thành công. Để thay đổi hành vi mặc định này, hãy bấm nâng cao, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Để đóng biểu mẫu hoặc tạo một biểu mẫu trống mới sau khi người dùng gửi biểu mẫu đã hoàn thành, hãy bấm vào tùy chọn mà bạn muốn trong danh sách sau khi gửi .

   • Để tạo một thông báo tùy chỉnh để cho biết nếu biểu mẫu đã được gửi thành công, hãy chọn hộp kiểm sử dụng tùy chỉnh thư , sau đó nhập thư của bạn trong các hộp trên thành côngtrên thất bại .

    Mẹo: Sử dụng thư trong hộp trên thất bại để thông báo cho người dùng cần phải làm gì nếu họ không thể gửi biểu mẫu của họ. Ví dụ, bạn có thể gợi ý người dùng lưu biểu mẫu của họ và liên hệ với ai đó để có thêm chỉ dẫn.

   • Nếu bạn không muốn hiển thị một thông báo sau khi người dùng gửi biểu mẫu, hãy xóa hộp kiểm hiện thư thành công và thất bại .

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×