Thêm một sản phẩm hoặc dịch vụ trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để thêm một sản phẩm mới và dịch vụ mục vào danh sách sản phẩm và dịch vụ mục trong Business Contact Manager cho Outlook, hoàn thành các trường sau đây:

Tên mục      Nhập tên của mục sản phẩm hoặc dịch vụ.

Mô tả      Nhập mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ.

Số lượng mặc định      Nhập số sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn thường bán cùng một lúc. Số lượng mặc định là 1.

Chi phí đơn vị      Nhập chi phí của một đơn vị của các sản phẩm hoặc dịch vụ.

Đơn giá      Nhập giá đơn vị của các sản phẩm hoặc dịch vụ.

Sự khác biệt giữa chi phí và giá của một đơn vị được tính toán tự động và được hiển thị trong trường đánh dấu .

Mặc định thuế      Chọn thuế để cho biết rằng thuế được yêu cầu cho một mục.

Nếu bạn truy nhập này biểu mẫu từ một Hồ sơ Lưu trữ Thông tin Cơ hội, bạn có thể chỉ rõ bất giảm giá mà bạn có thể cung cấp dịch vụ hoặc nhận. Trong trường chiết khấu , hãy nhập tỷ lệ phần trăm chiết khấu. Các trường Tổng dòng (trước Discount)Tổng dòng được tính toán tự động.

Để lưu thông tin và trở về danh sách sản phẩm và dịch vụ mục , hãy bấm lưu. Lưu và sau đó tiếp tục thêm mục, hãy bấm Thêm mới.

Lưu ý: 

  • Nếu Business Contact Manager cho Outlook được tích hợp với hệ thống kế toán của bạn, mục mới được thêm bằng cách dùng biểu mẫu này sẽ không được tích hợp vào danh sách các mục trong hệ thống kế toán của bạn. Các mục sản phẩm và dịch vụ từ danh sách các mục trong hệ thống kế toán của bạn được tích hợp vào sản phẩm và dịch vụ mục danh sách trong Business Contact Manager cho Outlook. Để biết thông tin về cách tích hợp Business Contact Manager cho Outlook với hệ thống kế toán của bạn, hãy xem trợ giúp trong hệ thống kế toán của bạn.

  • Để truy nhập biểu mẫu này, trên menu Business Contact Manager , hãy bấm sản phẩm và dịch vụ mục danh sách. Trên biểu mẫu sản phẩm và dịch vụ , hãy bấm Thêm. Bạn cũng có thể truy nhập biểu mẫu này từ bản ghi mở Cơ hội . Dưới sản phẩm và dịch vụ, bấm Thêm.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×