Thêm một kết nối dữ liệu bằng cách sử dụng thiết đặt trong thư viện kết nối

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong bài viết này

Tổng quan

Trước khi bạn bắt đầu

Thêm một kết nối dữ liệu truy vấn

Thêm một kết nối dữ liệu gửi

Tổng quan

Nếu bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu một vài sử dụng kết nối dữ liệu tương tự, hãy cân nhắc sử dụng tệp kết nối dữ liệu thay vì tạo một kết nối dữ liệu với một nguồn dữ liệu bên ngoài cho từng mẫu biểu mẫu. Cách này, bạn cần Cập Nhật chỉ có một tệp kết nối dữ liệu khi thay đổi thông tin kết nối dữ liệu cho một tập hợp mẫu biểu mẫu có liên quan. Ví dụ, khi bạn di chuyển các mẫu biểu mẫu của bạn từ mạng kiểm tra mạng sản xuất, bạn cần cập nhật các thiết đặt kết nối dữ liệu chỉ một lần trong thư viện kết nối thay vì Cập Nhật kết nối dữ liệu trong mỗi mẫu biểu mẫu. Khi biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu có sử dụng tệp kết nối dữ liệu sử dụng kết nối dữ liệu, kết nối dữ liệu được tự động Cập Nhật thiết đặt mới.

Tệp kết nối dữ liệu là một tệp XML có phần mở rộng tệp .xml hoặc .udcx chứa thông tin kết nối cho nguồn dữ liệu bên ngoài duy nhất. Tệp này được lưu trữ trong thư viện kết nối dữ liệu trên một máy chủ đang chạy Microsoft Office SharePoint Server 2007. Tệp kết nối dữ liệu được tạo bởi một nhà phát triển hoặc bằng cách chuyển đổi một kết nối dữ liệu trong mẫu biểu mẫu hiện có vào một tệp kết nối dữ liệu bằng cách bấm vào nút chuyển đổi trong hộp thoại Kết nối dữ liệu (công cụ menu).

Các ưu điểm của việc sử dụng tệp kết nối dữ liệu bao gồm:

 • Nhiều biểu mẫu có thể sử dụng cùng tệp kết nối dữ liệu, vì vậy không cần tạo cùng một kết nối dữ liệu từ đầu cho từng mẫu biểu mẫu.

 • Nếu thay đổi thiết đặt vị trí hoặc kết nối cho nguồn dữ liệu ngoài, bạn cần Cập Nhật chỉ tệp dữ liệu kết nối, không mỗi mẫu biểu mẫu.

 • Tệp kết nối dữ liệu có thể chứa thông tin xác thực thay thế có thể được dùng bởi máy chủ khi người dùng điền biểu mẫu bằng cách sử dụng một trình duyệt Web.

 • Biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt được điền trong một trình duyệt có thể kết nối với máy chủ trong các tên miền khác chỉ với kết nối dữ liệu sử dụng tệp kết nối dữ liệu.

Lưu ý: Microsoft Office InfoPath sử dụng tệp kết nối dữ liệu theo định dạng tệp 2.0 phiên kết nối dữ liệu chung. Phiên bản này là một superset dạng 1,0 tệp được sử dụng Microsoft Office FrontPage và Microsoft Office Excel. InfoPath không thể sử dụng tệp kết nối dữ liệu trong định dạng tệp 1,0 Phiên bản.

Khi bạn thêm một kết nối dữ liệu vào một mẫu biểu mẫu bằng cách sử dụng các thiết đặt trong thư viện kết nối dữ liệu, bạn tạo một kết nối dữ liệu thứ cấp trong mẫu biểu mẫu đó. Kết nối dữ liệu này là khác nhau từ kết nối dữ liệu chính đã được tạo khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu dựa trên cơ sở dữ liệu, một dịch vụ Web hoặc thiết đặt trong thư viện kết nối dữ liệu. Bạn có thể thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp chỉ nếu bạn không thể nhận được hoặc gửi dữ liệu thông qua kết nối dữ liệu chính.

Đầu trang

Trước khi bắt đầu

Để thêm một kết nối dữ liệu vào mẫu biểu mẫu của bạn bằng cách sử dụng các thiết đặt được lưu trữ trong thư viện kết nối dữ liệu, bạn cần thông tin sau đây từ người quản trị trang:

 • Vị trí của máy chủ đang chạy Microsoft Office SharePoint Server 2007, có chứa trang có chứa thư viện kết nối dữ liệu

 • Tên của tệp kết nối dữ liệu trong thư viện kết nối dữ liệu mà bạn muốn sử dụng

 • Xem tệp kết nối dữ liệu có chứa các thiết đặt cho kết nối dữ liệu truy vấn hoặc kết nối dữ liệu gửi

 • Cho dù bạn có thể cấu hình mẫu biểu mẫu một cách an toàn lưu trữ kết quả truy vấn trong biểu mẫu để dùng ngoại tuyến nếu các thiết đặt cho kết nối dữ liệu truy vấn

Đầu trang

Thêm một kết nối dữ liệu truy vấn

Để thêm một kết nối dữ liệu vào mẫu biểu mẫu của bạn bằng cách sử dụng thiết đặt trong thư viện kết nối, bạn phải hoàn tất các thủ tục sau đây:

 1. Thêm kết nối dữ liệu thứ cấp vào mẫu biểu mẫu.

 2. Gắn kết điều khiển với các trường truy vấn và dữ liệu trong nguồn dữ liệu thứ cấp.

 3. Cấu hình mẫu biểu mẫu để dùng kết nối dữ liệu bằng cách sử dụng một quy tắc hoặc nút.

Bước 1: Thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp

 1. Trên menu công cụ , hãy bấm Kết nối dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Kết nối dữ liệu , bấm Thêm.

 3. Trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, hãy bấm Tìm kiếm các kết nối trên Microsoft Office SharePoint Server, sau đó bấm tiếp theo.

 4. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong danh sách trang , bấm vào tên của trang trên một máy chủ đang chạy Office SharePoint Server 2007 với thư viện kết nối.

  Site của tôi không nằm trên danh sách

  Để thêm trang web của bạn vào danh sách, hãy làm như sau:

  1. Bấm quản lý trang web.

  2. Trong hộp thoại Quản lý các site , bấm Thêm.

  3. Trong hộp URL , nhập vị trí của thư viện kết nối dữ liệu.

  4. Trong hộp tên hiển thị , hãy nhập tên cho thư viện kết nối dữ liệu. Tên này sẽ xuất hiện trong danh sách các trang trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu.

  5. Bấm vào OK.

  6. Bấm Đóng.

 5. Bấm vào tên của thư viện kết nối dữ liệu để xem danh sách các tệp kết nối dữ liệu, bấm vào tên của tệp kết nối dữ liệu mà bạn muốn dùng để kết nối dữ liệu này, rồi bấm tiếp theo.

 6. Tùy thuộc vào thiết đặt kết nối trong tệp kết nối dữ liệu, trang tiếp theo của trình hướng dẫn có thể yêu cầu bạn xác định mẫu giá trị cho mỗi tham số.

  Làm thế nào để xác định giá trị mẫu?

  1. Chọn tham số trong bảng tham số , sau đó bấm Đặt giá trị mẫu.

  2. Trong hộp giá trị mẫu , hãy nhập một giá trị mà người dùng của bạn có thể dùng cho trường này, sau đó bấm OK.

  3. Lặp lại các bước này cho mỗi tham số trong bảng tham số , sau đó bấm tiếp theo.

  Kỹ thuật ghi chú

  Khi bạn cấu hình kết nối dữ liệu vào một dịch vụ Web trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, Microsoft Office InfoPath kết nối với dịch vụ Web và yêu cầu tệp ngôn ngữ mô tả Dịch vụ Web (WSDL). Tệp WSDL chứa lược đồ sử dụng dịch vụ Web. Dịch vụ Web đáp ứng yêu cầu đó bằng cách gửi tệp này để InfoPath. InfoPath sử dụng thông tin trong tệp này để thêm trường thích hợp và nhóm vào nguồn dữ liệu thứ cấp trong mẫu biểu mẫu. Nếu InfoPath tìm thấy một kiểu thành phần không xác định trong tệp WSDL, InfoPath sử dụng dữ liệu mẫu để xác định nghĩa kiểu thành phần không xác định và sau đó cộng thêm trường thích hợp và nhóm với nguồn dữ liệu thứ cấp.

 7. Nếu bạn muốn kết quả của truy vấn thành sẵn dùng khi biểu mẫu không được kết nối mạng, chọn hộp kiểm lưu trữ một bản sao của dữ liệu trong mẫu biểu mẫu .

  Ghi chú Bảo mật: Chọn hộp kiểm này lưu kết quả truy vấn trong mẫu biểu mẫu. Vì dữ liệu được lưu trữ trong mẫu biểu mẫu, nó sẵn dùng trong các biểu mẫu người dùng điền, ngay cả khi máy tính của họ không được kết nối mạng. Nếu bạn nhận dữ liệu nhạy cảm khỏi kết nối dữ liệu này, bạn có thể muốn tắt tính năng này để giúp bảo vệ dữ liệu trong trường hợp máy tính bị mất hoặc bị đánh cắp.

 8. Bấm Tiếp.

  Trang tiếp theo của trình hướng dẫn sẽ hiển thị bản tóm tắt các thiết đặt cho kết nối dữ liệu này.

 9. Nhập tên mô tả cho kết nối dữ liệu. Tên này sẽ xuất hiện trong danh sách Nguồn dữ liệu trong ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu .

 10. Để bật biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu này để dùng kết nối dữ liệu này khi mở, hãy chọn hộp kiểm tự động truy xuất dữ liệu khi mở biểu mẫu .

Đầu trang

Bước 2: Thêm một điều khiển để hiển thị dữ liệu cho người dùng của bạn

 1. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 2. Kéo điều khiển vào mẫu biểu mẫu.

 3. Trong hộp thoại Gắn kết điều khiển , chọn trường mà bạn muốn gắn kết điều khiển, sau đó bấm OK.

Bước 3: Cấu hình mẫu biểu mẫu để dùng kết nối dữ liệu

Nếu bạn muốn người dùng để truy xuất dữ liệu từ kết nối dữ liệu này sau khi biểu mẫu mở ra, bạn có thể thêm quy tắc vào mẫu biểu mẫu của bạn sử dụng kết nối dữ liệu bên dưới một điều kiện nhất định, hoặc bạn có thể thêm một nút của mẫu biểu mẫu người dùng của bạn có thể bấm để sử dụng connec dữ liệu tion.

Thêm quy tắc

Bạn có thể thêm một quy tắc của mẫu biểu mẫu chạy kết nối dữ liệu truy vấn bất cứ khi nào đáp ứng điều kiện cho quy tắc. Quy trình sau đây giả định rằng bạn đã tạo một kết nối dữ liệu truy vấn cho mẫu biểu mẫu của bạn, và bạn đã cấu hình các điều khiển trên mẫu biểu mẫu của bạn để hiển thị dữ liệu từ kết nối dữ liệu.

 1. Nếu mẫu biểu mẫu có nhiều dạng xem, bấm vào tên dạng xem trên menu dạng xem để đi đến dạng xem với điều khiển mà bạn muốn hiển thị dữ liệu từ nguồn dữ liệu thứ cấp.

 2. Bấm đúp vào điều khiển mà bạn muốn thêm quy tắc.

 3. Bấm vào tab Dữ liệu.

 4. Bên dưới quy tắc hợp lệ và, hãy bấm quy tắc.

 5. Trong hộp thoại quy tắc , bấm Thêm.

 6. Trong hộp tên , nhập tên cho quy tắc.

 7. Để xác định một điều kiện khi quy tắc sẽ chạy, bấm Thiết đặt điều kiện, sau đó nhập điều kiện. Quy tắc sẽ chạy khi điều kiện xảy ra. Nếu bạn không đặt một điều kiện, quy tắc sẽ chạy bất cứ khi nào người dùng thay đổi giá trị trong điều khiển, và sau đó di chuyển con trỏ của người đó ra khỏi điều khiển đó.

 8. Bấm Thêm hành động.

 9. Trong danh sách hành động , bấm truy vấn bằng cách dùng kết nối dữ liệu.

 10. Trong danh sách kết nối dữ liệu , bấm kết nối dữ liệu truy vấn mà bạn muốn dùng, sau đó bấm OK để đóng từng hộp thoại.

 11. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

Thêm nút để dùng kết nối dữ liệu truy vấn

Bạn có thể thêm một nút điều khiển của mẫu biểu mẫu người dùng của bạn có thể bấm khi họ điền biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn. Khi bạn bấm vào, nút này có thể truy xuất dữ liệu từ kết nối dữ liệu truy vấn.

 1. Nếu mẫu biểu mẫu có nhiều dạng xem, bấm vào tên dạng xem trên menu dạng xem để đi đến dạng xem với điều khiển mà bạn muốn hiển thị dữ liệu từ nguồn dữ liệu thứ cấp.

 2. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 3. Kéo điều khiển nút lên trên mẫu biểu mẫu của bạn.

 4. Bấm đúp vào điều khiển nút mà bạn vừa thêm vào mẫu biểu mẫu của bạn.

 5. Bấm tab chung .

 6. Trong danh sách hành động , bấm làm mới.

 7. Trong hộp nhãn , hãy nhập tên mà bạn muốn xuất hiện trên nút trên mẫu biểu mẫu của bạn.

 8. Bấm vào Cài đặt.

 9. Trong hộp thoại làm mới , hãy bấm một nguồn dữ liệu thứ cấp.

 10. Trong danh sách chọn nguồn dữ liệu thứ cấp , hãy bấm vào nguồn dữ liệu thứ cấp được liên kết với kết nối dữ liệu truy vấn.

 11. Bấm OK để đóng từng hộp thoại đang mở.

 12. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

Đầu trang

Thêm một kết nối dữ liệu gửi

Nếu tệp kết nối dữ liệu chứa các thiết đặt cho kết nối dữ liệu gửi, bạn có thể cấu hình mẫu biểu mẫu của bạn cho phép người dùng để gửi dữ liệu của biểu mẫu thông qua kết nối dữ liệu này. Khi bạn cấu hình mẫu biểu mẫu của bạn cho phép người dùng để gửi dữ liệu biểu mẫu của họ, InfoPath sẽ thêm một nút gửi trên thanh công cụ chuẩngửi lệnh trên menu tệp . Bạn có thể cấu hình các tùy chọn gửi cho mẫu biểu mẫu trong hộp thoại Tùy chọn gửi (công cụ menu). Các tùy chọn gửi được cấu hình giống như khi bạn thêm một kết nối dữ liệu thứ cấp là kết nối dữ liệu gửi. Tìm nối kết để biết thêm thông tin về việc thêm kết nối dữ liệu gửi vào mẫu biểu mẫu của bạn trong phần Xem thêm .

 1. Trên menu công cụ , hãy bấm Kết nối dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Kết nối dữ liệu , bấm Thêm.

 3. Trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, hãy bấm Tìm kiếm các kết nối trên Microsoft Office SharePoint Server, sau đó bấm tiếp theo.

 4. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong danh sách trang , bấm vào tên của site với thư viện kết nối.

  Site của tôi không nằm trên danh sách

  Để thêm trang web của bạn vào danh sách, hãy làm như sau:

  1. Bấm quản lý trang web.

  2. Trong hộp thoại Quản lý các site , bấm Thêm.

  3. Trong hộp URL , nhập vị trí của thư viện kết nối dữ liệu.

  4. Trong hộp tên hiển thị , hãy nhập tên cho thư viện kết nối dữ liệu. Tên này sẽ xuất hiện trong danh sách các trang trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu.

  5. Bấm vào OK.

  6. Bấm Đóng.

 5. Bấm vào tên của thư viện kết nối dữ liệu để xem danh sách các tệp kết nối dữ liệu, hãy bấm vào tên của tệp kết nối dữ liệu mà bạn muốn sử dụng này nộp kết nối dữ liệu, sau đó bấm tiếp theo.

 6. Nếu các thiết đặt cho kết nối dữ liệu gửi đến một dịch vụ Web, InfoPath có thể phát hiện ra những tham số trong dịch vụ Web có thể nhận dữ liệu. Bạn có thể cấu hình kết nối dữ liệu gửi để gửi tất cả các dữ liệu hoặc một phần của dữ liệu trong mẫu biểu mẫu.

  Cách thực hiện?

  1. Trong danh sách tham số , hãy bấm tham số sẽ nhận được dữ liệu từ biểu mẫu.

  2. Để gửi tất cả dữ liệu trong biểu mẫu cho tham số này, bao gồm thành phần gốc và bất kỳ hướng dẫn xử lý, hãy làm như sau:

   1. Bấm toàn bộ biểu mẫu (tài liệu XML, bao gồm các hướng dẫn xử lý).

   2. Để gửi dữ liệu dưới dạng một chuỗi, hãy chọn hộp kiểm gửi dữ liệu dưới dạng một chuỗi . Thông thường, bạn chọn hộp kiểm này để gửi dữ liệu chữ ký điện tử. Trong hầu hết các trường hợp, hãy xóa hộp kiểm này.

  3. Để xác định một trường hoặc nhóm cho tham số này, hãy làm như sau:

   1. Bên dưới tùy chọn tham số, bấm trường hoặc nhóm.

   2. Bấm sửa đổi Nút Nguồn Dữ liệu .

   3. Trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , bấm vào trường hoặc nhóm có dữ liệu bạn muốn gửi, sau đó bấm OK.

   4. Trong danh sách bao gồm , bấm thành phần con và văn bản chỉ để gửi chỉ nội dung của trường hoặc nhóm, hoặc bấm XML subtree, bao gồm các thành phần đã chọn để gửi cả nội dung và các nhóm đã chọn hoặc trường.

  4. Lặp lại các bước này cho mỗi tham số.

 7. Bấm Tiếp.

 8. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp nhập tên cho kết nối dữ liệu này , nhập tên mô tả này nộp kết nối dữ liệu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×