Thêm hoặc xóa bỏ các hàng và cột trong bảng

Thêm hoặc xóa bỏ các hàng và cột trong bảng

Bạn có thể sử dụng công cụ bảng để dễ dàng thêm và xóa bỏ hàng và cột trong PowerPoint.

Thêm hàng

 1. Bấm vào một ô bảng trong hàng ở trên hoặc dưới vị trí bạn muốn hàng mới xuất hiện.

 2. Bên dưới công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm hàng & cột , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm một hàng ở phía trên ô được chọn, hãy bấm chèn ở trên.

  • Để thêm một hàng bên dưới ô được chọn, hãy bấm chèn bên dưới.

   Các tùy chọn trong nhóm Hàng và Cột

   Lưu ý: 

   • Để thêm nhiều hàng cùng một lúc, hãy dùng chuột, kéo để chọn số hàng bằng nhau với số tiền bạn muốn thêm, rồi bấm chèn ở trên hoặc chèn bên dưới. Ví dụ, chọn ba hàng hiện có, bấm chèn ở trên hoặc chèn bên dướivà thêm ba hàng khác.

   • Để thêm một hàng vào cuối bảng, bấm vào ô ngoài cùng của hàng cuối cùng, rồi nhấn TAB.

Thêm cột

 1. Bấm vào một ô bảng ở bên phải hoặc bên trái cột mà bạn muốn xuất hiện cột mới.

 2. Bên dưới công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm hàng & cột , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm một cột vào bên trái của ô đã chọn, hãy bấm chèn bên trái.

  • Để thêm một cột vào bên phải ô được chọn, hãy bấm chèn sang phải.

   Các tùy chọn trong nhóm Hàng và Cột

   Lưu ý: Để thêm nhiều cột cùng một lúc, hãy dùng chuột, kéo để chọn số cột bằng nhau cho số tiền mà bạn muốn thêm, rồi bấm chèn trái hoặc chèn phải. Ví dụ, chọn ba cột hiện có, bấm chèn trái hoặc chèn sang phảivà thêm ba cột khác.

Xóa bỏ hàng hoặc cột

 1. Bấm vào một ô bảng trong cột hoặc hàng mà bạn muốn xóa bỏ.

 2. Bên dưới công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm cột & cột , bấm xóa, rồi bấm xóa bỏ cột hoặc xóa hàng.

  Xóa cột hoặc hàng

Xóa bảng

 1. Bấm vào bảng để chọn nó.

 2. Bên dưới công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm cột & cột , bấm xóa, rồi bấm xóa bỏ bảng hoặc nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

  Xóa bảng

Xem thêm

Phối, tách hoặc xóa ô của bảng

Thay đổi diện mạo của bảng

Thêm bảng vào bản chiếu

Thêm hàng

 1. Bấm vào một ô bảng trong hàng ở trên hoặc dưới vị trí bạn muốn hàng mới xuất hiện.

 2. Bên dưới công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm bảng , hãy bấm chọn, rồi bấm chọn hàng.

  ảnh tab bố trí công cụ bảng trong word

 3. Bên dưới công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm hàng và cột , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh nhóm Hàng và Cột trong PowerPoint

  • Để thêm một hàng ở trên hàng đã chọn, hãy bấm chèn ở trên.

  • Để thêm một hàng bên dưới hàng đã chọn, hãy bấm chèn bên dưới.

   Để thêm nhiều hàng cùng một lúc, hãy chọn số hàng mà bạn muốn thêm, rồi bấm chèn ở trên hoặc chèn bên dưới.

Mẹo: Để thêm một hàng vào cuối bảng, bấm vào ô cuối cùng của hàng cuối cùng, rồi nhấn TAB.

Thêm cột

 1. Bấm vào một ô bảng trong cột ở bên trái hoặc bên phải vị trí bạn muốn cột mới xuất hiện.

 2. Bên dưới công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm bảng , hãy bấm chọn, rồi bấm chọn cột.

  ảnh tab bố trí công cụ bảng trong word

 3. Bên dưới công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm hàng và cột , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh nhóm Hàng và Cột trong PowerPoint

  • Để thêm một cột vào bên trái của cột đã chọn, hãy bấm chèn bên trái.

  • Để thêm một cột vào bên phải của cột đã chọn, hãy bấm chèn phải.

   Để thêm nhiều cột cùng một lúc, hãy chọn số cột bạn muốn thêm, rồi bấm chèn bên trái hoặc chèn bên phải.

Xóa cột hoặc hàng

 1. Bấm vào một ô bảng trong cột hoặc hàng mà bạn muốn xóa bỏ.

 2. Bên dưới công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm bảng , hãy bấm chọn, rồi bấm chọn cột hoặc chọn hàng.

  ảnh tab bố trí công cụ bảng trong word

 3. Bên dưới công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm cột & hàng , bấm vào mũi tên bên dưới xóa.

  Ảnh nhóm Hàng và Cột trong PowerPoint

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để xóa một cột, hãy bấm xóa bỏ cột hoặc nhấn backspace.

  • Để xóa một hàng, hãy bấm xóa hàng hoặc nhấn backspace.

Thêm hàng

 1. Bấm vào một ô bảng trong hàng ở trên hoặc dưới vị trí bạn muốn hàng mới xuất hiện.

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm các hàng & cột , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm một hàng ở phía trên ô được chọn, hãy bấm chèn ở trên.

  • Để thêm một hàng bên dưới ô được chọn, hãy bấm chèn bên dưới.

   Các nút trên dải băng để chỉnh sửa hàng và cột trong bảng

   Lưu ý: 

   • Để thêm nhiều hàng cùng một lúc, hãy dùng chuột, kéo để chọn số hàng bằng nhau với số tiền bạn muốn thêm, rồi bấm chèn ở trên hoặc chèn bên dưới. Ví dụ, chọn ba hàng hiện có, bấm chèn ở trên hoặc chèn bên dướivà thêm ba hàng khác.

   • Để thêm một hàng vào cuối bảng, bấm vào ô ngoài cùng của hàng cuối cùng, rồi nhấn TAB.

Thêm cột

 1. Bấm vào một ô bảng ở bên phải hoặc bên trái cột mà bạn muốn xuất hiện cột mới.

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm các hàng & cột , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm một cột vào bên trái của ô đã chọn, hãy bấm chèn bên trái.

  • Để thêm một cột vào bên phải ô được chọn, hãy bấm chèn sang phải.

   Các nút trên dải băng để chỉnh sửa hàng và cột trong bảng

   Lưu ý: Để thêm nhiều cột cùng một lúc, hãy dùng chuột, kéo để chọn số cột bằng nhau cho số tiền mà bạn muốn thêm, rồi bấm chèn trái hoặc chèn phải. Ví dụ, chọn ba cột hiện có, bấm chèn trái hoặc chèn sang phảivà thêm ba cột khác.

Xóa bỏ hàng hoặc cột

 1. Bấm vào một ô bảng trong cột hoặc hàng mà bạn muốn xóa bỏ.

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm cột & cột , bấm xóa, rồi bấm xóa bỏ cột hoặc xóa hàng.

  Chọn nút xóa, rồi chọn xóa cột hoặc xóa hàng.

Xóa bảng

 1. Bấm vào bảng để chọn nó.

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm cột & cột , bấm xóa, rồi bấm xóa bỏ bảng hoặc nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

  Lệnh xóa cột

Thêm hàng

 1. Bấm vào một ô bảng trong hàng ở trên hoặc dưới vị trí bạn muốn hàng mới xuất hiện.

 2. Trên tab bố trí bảng , trong nhóm hàng & cột , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm một hàng ở phía trên ô được chọn, hãy bấm ở trên.

  • Để thêm một hàng bên dưới ô được chọn, hãy bấm bên dưới.

   Các nút trên dải băng để chỉnh sửa hàng và cột trong bảng

   Lưu ý: 

   • Để thêm nhiều hàng cùng một lúc, hãy dùng chuột, kéo để chọn một số hàng bằng nhau cho số tiền mà bạn muốn thêm, rồi bấm vào bên trên hoặc bên dưới. Ví dụ, chọn ba hàng hiện có, bấm vào bên trên hoặc dướivà thêm ba hàng khác.

   • Để thêm một hàng vào cuối bảng, bấm vào ô ngoài cùng của hàng cuối cùng, rồi nhấn TAB.

Thêm cột

 1. Bấm vào một ô bảng ở bên phải hoặc bên trái cột mà bạn muốn xuất hiện cột mới.

 2. Trên tabbố trí bảng , trong nhóm hàng & cột , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm một cột vào bên trái của ô đã chọn, hãy bấm sang trái.

  • Để thêm một cột vào bên phải ô được chọn, hãy bấm phải.

   Các nút trên dải băng để chỉnh sửa hàng và cột trong bảng

   Lưu ý: Để thêm nhiều cột cùng một lúc, hãy dùng chuột, kéo để chọn số cột bằng nhau cho số tiền bạn muốn thêm, rồi bấm trái hoặc phải. Ví dụ, chọn ba cột hiện có, bấm sang trái hoặc phảivà ba cột khác sẽ được thêm vào.

Xóa bỏ hàng hoặc cột

 1. Bấm vào một ô bảng trong cột hoặc hàng mà bạn muốn xóa bỏ.

 2. Trên tab bố trí bảng , trong nhóm cột & cột , bấm xóa, rồi bấm xóa bỏ cột hoặc xóa hàng.

  Lệnh xóa cột

Xóa bảng

 1. Bấm vào bảng để chọn nó.

 2. Trên tab bố trí bảng , trong nhóm cột & cột , bấm vào xóa, rồi bấm xóa bỏ bảng hoặc nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

  Lệnh xóa bảng

Thêm hàng

 1. Bấm vào một ô bảng trong hàng ở trên hoặc dưới vị trí bạn muốn hàng mới xuất hiện.

 2. Bên dưới công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm hàng & cột , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm một hàng ở phía trên ô được chọn, hãy bấm chèn ở trên.

  • Để thêm một hàng bên dưới ô được chọn, hãy bấm chèn bên dưới.

   Các tùy chọn trong nhóm Hàng và Cột

   Lưu ý: 

   • Để thêm một hàng vào cuối bảng, bạn có thể bấm vào ô ngoài cùng của hàng cuối cùng, rồi nhấn TAB.

   • PowerPoint cho web không thể thêm nhiều hàng hoặc cột cùng một lúc.

Thêm cột

 1. Bấm vào một ô bảng ở bên phải hoặc bên trái cột mà bạn muốn xuất hiện cột mới.

 2. Bên dưới công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm hàng & cột , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm một cột vào bên trái của ô đã chọn, hãy bấm chèn bên trái.

  • Để thêm một cột vào bên phải ô được chọn, hãy bấm chèn sang phải.

   Các tùy chọn trong nhóm Hàng và Cột

   Lưu ý: PowerPoint cho web không thể thêm nhiều hàng hoặc cột cùng một lúc.

Xóa bỏ hàng hoặc cột

 1. Bấm vào một ô bảng trong cột hoặc hàng mà bạn muốn xóa bỏ.

 2. Bên dưới công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm cột & cột , bấm xóa, rồi bấm xóa bỏ cột hoặc xóa hàng.

  Xóa cột hoặc hàng

Xóa bảng

 1. Bấm vào vị trí nào đó trong bảng.

 2. Bên dưới công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm cột & cột , bấm xóa, rồi bấm xóa bảng.

  Xóa bảng

Xem thêm

Phối, tách hoặc xóa ô của bảng

Thay đổi diện mạo của bảng

Thêm bảng vào bản chiếu

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×