Thêm chức năng kịch bản cho Office 365 PowerShell

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng các tình huống PowerShell để đặt Skype for Business Online chính sách và quản lý tuyển tập trang SharePoint Online.

Cấu hình Skype for Business Online chính sách

Skype for Business Online chính sách kiểm soát thiết đặt chung và là ví dụ về thiết đặt Office 365 mà chỉ có thể được cấu hình với PowerShell.

Nếu tổ chức của bạn thường xuyên mời người dùng bên ngoài cuộc họp (còn được gọi là hội thảo), bạn có thể sửa đổi cuộc họp thiết đặt cấu hình để cho phép người dùng bên ngoài tổ chức của bạn (người dùng ẩn danh) để gia nhập phiên hội thảo.

Để bắt đầu, bạn cần kết nối với Skype for Business Online với một tên tài khoản và mật khẩu hoặc với multifactor xác thực (MFA). Để được hướng dẫn, hãy xem kết nối với Skype for Business Online.

Lệnh Cập Nhật Skype for Business Online chính sách để cho phép người dùng bên ngoài tổ chức của bạn để gia nhập phiên làm việc hội thảo của tổ chức của bạn:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $True

Lệnh Cập Nhật Skype for Business Online chính sách để từ chối người dùng bên ngoài tổ chức của bạn tham gia buổi hội thảo của tổ chức của bạn:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $False

Skype for Business Online cung cấp chức năng để ghi lại cuộc họp âm thanh và nội dung có thể được lưu trữ để dùng sau này hoặc được chia sẻ với những người không tham dự cuộc họp. Bạn có thể cấu hình Skype for Business Online chính sách để ngăn chặn hoặc cho phép tất cả người dùng từ tổ chức của bạn để ghi lại cuộc họp Skype for Business. Theo mặc định, người dùng được cấp khả năng ghi cuộc họp.

Này lệnh cho phép người dự để ghi Skype for Business Online cuộc họp:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $True

Lệnh này từ chối khả năng của người dự để ghi Skype for Business Online cuộc họp:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $False

Đó là quan trọng cần cân nhắc những ai có thể là diễn giả trong Skype for Business Online cuộc họp của bạn. Cho phép người dự để chia sẻ nội dung của họ làm cho cộng tác trong suốt cuộc họp dễ dàng hơn. Trong trường hợp này, bạn có thể cấu hình Skype for Business Online chính sách cho phép tất cả người dùng từ tổ chức của bạn được chỉ định như diễn giả khi họ gia nhập cuộc họp.

Lệnh này chỉ định tất cả người dự như diễn giả:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Everyone"

Lệnh này chỉ định người dự tổ chức chỉ là diễn giả:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Company"

Lệnh này sẽ vô hiệu hóa tự động tên của người dự như diễn giả:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "None"

Xóa bỏ tuyển tập trang SharePoint Online và các site con

Trong Trung tâm quản trị Office 365, khi bạn xóa bỏ tuyển tập trang SharePoint Online, nó sẽ được chuyển đến trang bộ sưu tập thùng rác SharePoint nơi nó vẫn sẽ và có thể khôi phục 30 ngày tiếp theo. Để xóa vĩnh viễn tuyển tập trang SharePoint Online và tất cả các trang con mà không cần dùng thùng rác, bạn cần phải sử dụng PowerShell. Kịch bản này cho bạn biết cách ngay lập tức và vĩnh viễn xóa tuyển tập trang SharePoint Online.

Để bắt đầu, bạn phải kết nối với SharePoint Online. Hãy xem kết nối với SharePoint Online PowerShell để được hướng dẫn.

Ngay lập tức và vĩnh viễn xóa tuyển tập trang, hãy điền vào tuyển tập trang URL giữa hai-dấu ngoặc kép, loại bỏ văn bản hướng dẫn và các < và > ký tự.

$siteCollURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
Remove-SPOSite -Identity $siteCollURL -NoWait
Start-Sleep -s 20
Remove-SPODeletedSite -Identity $siteCollURL

Chạy khối kết quả của lệnh tại dấu nhắc SharePoint Online Management Shell.

Tạo tuyển tập trang SharePoint

PowerShell cho phép bạn nhanh chóng tạo tuyển tập site trong SharePoint Online. Bạn có thể cũng gán quyền cho tài khoản người dùng thông qua mặc định SharePoint nhóm được tạo cho các tuyển tập trang SharePoint Online, thực hiện quy trình toàn bộ đơn giản và hiệu quả.

Trong trường hợp này, bạn sẽ tạo một trang đơn với một chủ sở hữu được xác định. Sau đó, bạn sẽ thêm hàng loạt-nhiều site SharePoint bằng cách dùng một tệp CSV. Cuối cùng, bạn thêm hàng loạt quyền đối với SharePoint site.

Để tạo một tuyển tập trang mới bằng cách dùng các giá trị tối thiểu cần thiết, điền vào tuyển tập trang URL, các chung nợ gốc tên (UPN) của chủ sở hữu và hạn ngạch lưu trữ, và sau đó chạy lệnh kết quả:

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage for the site>
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage

Để tạo một tuyển tập trang mới đơn với thuộc tính bổ sung, điền vào các biến số, và sau đó chạy lệnh kết quả.

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage>
$siteName="<title of the site collection>"
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage -Title $siteName -CompatibilityLevel 15 -LocaleID 1033 -ResourceQuota 300 -Template "STS#0" -NoWait

Nếu bạn đã tạo nhiều tuyển tập trang, bạn có thể tự động tạo ra của họ bằng cách sử dụng một tệp CSV với các trường sau đây:

  • Tên URL, chủ sở hữu, StorageQuota, ResourceQuota, mẫu

Khi tệp CSV của bạn đã hoàn tất, điền vào các đường dẫn và tên của tệp CSV của bạn, và sau đó chạy lệnh kết quả.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitecollections.csv>"
Import-Csv $fileName | % {New-SPOSite -Owner $_.Owner -StorageQuota $_.StorageQuota -Url $_.Url -NoWait -ResourceQuota $_.ResourceQuota -Template $_.Template -Title $_.Name}

Theo mặc định, mỗi trang được tạo từ mẫu chuẩn, chẳng hạn như một cho một site nhóm (STS #0), sẽ được cấp quyền bằng cách dùng ba nhóm SharePoint: chủ sở hữu (toàn quyền kiểm soát), thành viên (đóng góp), và khách truy nhập (dạng xem). Để gán quyền cho tài khoản người dùng để truy nhập vào SharePoint Online tuyển tập trang, bạn thêm vào nhóm SharePoint với mức truy nhập, phù hợp.

Để gán quyền tài khoản người dùng cho tuyển tập trang SharePoint Online, điền vào URL trang web, tên nhóm SharePoint và UPN của tài khoản, và sau đó chạy lệnh kết quả.

$siteURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
$siteGroup="<name of the SharePoint Online group name>"
$accountUPN="<UPN of the account to add to the SharePoint group>"
Add-SPOUser -Site $siteURL -Group $siteGroup -LoginName $accountUPN

Để thực hiện một bulk-add quyền tài khoản người dùng vào tuyển tập trang SharePoint Online, hãy tạo một tệp CSV với các trường sau đây:

  • SiteURL, GroupName, AccountUPN

Khi tệp CSV của bạn đã hoàn tất, điền vào các đường dẫn và tên của tệp CSV của bạn, và sau đó chạy lệnh kết quả.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitepermissions.csv>"
Import-Csv $fileName | % {Add-SPOUser -Site $_.SiteURL -Group $_.GroupName -LoginName $_.AccountUPN}

Chủ đề Liên quan

PowerShell cho người quản trị Office 365
kịch bản Office 365 PowerShell
thiết lập các kịch bản cho Office 365 PowerShell
kịch bản quản lý người dùng cho Office 365 PowerShell
Báo cáo kịch bản cho Office 365 PowerShell
tài nguyên cộng đồng Office 365 PowerShell

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×