Thêm, cập nhật hoặc loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn phải là Người quản trị Toàn cầu hoặc Người quản trị Thanh toán thì mới có thể thực hiện các tác vụ được mô tả trong bài viết này.

Bạn không phải là người quản trị? Hãy liên hệ với người quản trị CNTT của bạn để được trợ giúp. Bạn không chắc mình có phải là người quản trị hay không? Hãy tìm hiểu.

Cho Office 365 Home, Personal hoặc University, hãy xem Thêm, Cập Nhật, hoặc loại bỏ thẻ tín dụng và các cách khác để thanh toán.

Quan trọng: Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng không khả dụng tại Nhật Bản.

Bạn muốn làm gì?

Thêm thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mới

 1. Trong Trung tâm quản trị, đi tới trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán > Đăng ký.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 Germany, hãy đi đến trang Đăng ký này.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 được 21Vianet vận hành, hãy đi đến trang Đăng ký này.

 2. Chọn đăng ký mà bạn muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mới, rồi chọn Cập nhật chi tiết thanh toán.

  Mục Phương thức thanh toán trong trang Đăng ký, hiển thị liên kết Cập nhật chi tiết thanh toán.
 3. Chọn mũi tên thả xuống bên dưới mục Thêm hoặc chọn phương thức thanh toán, rồi chọn Thẻ tín dụng mới hoặc Tài khoản ngân hàng mới.

  Menu thả xuống hiển thị các tùy chọn Thẻ tín dụng mới và Tài khoản ngân hàng mới.
 4. Nhập thông tin cho thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mới, rồi chọn Gửi.

  Lưu ý: Thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mới sẽ chỉ được sử dụng cho đăng ký Office 365 bạn chọn trong bước 2. Nếu bạn có các đăng ký khác và muốn sử dụng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mới để thanh toán, hãy làm theo các bước trong bài viết này để thay đổi thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng dùng để thanh toán cho từng đăng ký.

Cập nhật thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng hiện có

Lưu ý: 

 • Bạn không cần có mã CVV/CVN để cập nhật chi tiết cho thẻ tín dụng hiện có.

 • Bạn không thể thay đổi số trên thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng hiện có. Nếu vì lý do nào đó mà số thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng đó thay đổi, hãy thêm thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng dưới dạng mới, chọn thẻ hoặc tài khoản đó làm tùy chọn thanh toán cho đăng ký của bạn, rồi loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng hiện có.

 1. Trong Trung tâm quản trị, đi tới trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán > Đăng ký.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 Germany, hãy đi đến trang Đăng ký này.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 được 21Vianet vận hành, hãy đi đến trang Đăng ký này.

 2. Chọn đăng ký mà bạn đã mua bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mà bạn muốn cập nhật, rồi chọn Cập nhật chi tiết thanh toán.

  Lưu ý:  Nếu đăng ký được một người quản trị khác mua thì bạn sẽ không thể cập nhật thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng cho đăng ký đó. Nếu thẻ tín dụng sắp hết hạn và người quản trị kia không thể cập nhật thông tin thì bạn có thể ngăn nguy cơ gián đoạn dịch vụ bằng cách thêm một thẻ tín dụng khác hoặc thêm tài khoản ngân hàng mới cho đăng ký này.

  Mục Phương thức thanh toán trong trang Đăng ký, hiển thị liên kết Cập nhật chi tiết thanh toán.
 3. Chọn mũi tên thả xuống bên dưới mục Thêm hoặc chọn phương thức thanh toán, chọn thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mà bạn muốn cập nhật, rồi chọn Chỉnh sửa chi tiết.

  Ngăn Cập nhật chi tiết thanh toán khi có đăng ký được thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.
 4. Cập nhật thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của bạn (tên trên thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng, địa chỉ thanh toán, số điện thoại hoặc ngày hết hạn) khi cần, rồi chọn Gửi.

 5. Một thông báo xác nhận sẽ xuất hiện. Nếu bạn không thấy, hãy xem mục Khắc phục sự cố về thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị thông báo xác nhận: "Đã cập nhật thành công phương thức thanh toán của bạn."

Loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng

Lưu ý: Bạn có thể loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng, miễn là bạn không có số dư chưa thanh toán trên thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng và bạn hiện không sử dụng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng đó để thanh toán cho một đăng ký hiện hoạt.

 1. Trong Trung tâm quản trị, đi tới trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán > Đăng ký.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 Germany, hãy đi đến trang Đăng ký này.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 được 21Vianet vận hành, hãy đi đến trang Đăng ký này.

 2. Chọn đăng ký bất kỳ, rồi chọn Cập nhật chi tiết thanh toán.

  Mục Phương thức thanh toán trong trang Đăng ký, hiển thị liên kết Cập nhật chi tiết thanh toán.
 3. Chọn mũi tên thả xuống bên dưới mục Thêm hoặc chọn phương thức thanh toán, chọn thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mà bạn muốn xóa, rồi chọn Loại bỏ.

  Ngăn Cập nhật chi tiết thanh toán khi có đăng ký được thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.
 4. Chọn lại Loại bỏ để xóa thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị các nút Loại bỏ và Hủy bỏ.

  Lưu ý: 

  • Bạn sẽ không thể loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng nếu thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng đó hiện đang được dùng để thanh toán cho đăng ký. Nếu tìm cách loại bỏ, bạn sẽ nhận được thông báo như sau:
   Thông báo lỗi xuất hiện khi bạn cố gắng loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng hiện đang được sử dụng để thanh toán cho đăng ký hiện hoạt.

  • Để loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng, hãy chọn Quay lại, rồi làm theo các bước trong bài viết này để thay đổi thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mà bạn đang sử dụng để thanh toán cho đăng ký. Sau đó, hãy thử loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng lại.

Thay đổi thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mà bạn đang dùng để thanh toán cho đăng ký

 1. Trong Trung tâm quản trị, đi tới trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán > Đăng ký.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 Germany, hãy đi đến trang Đăng ký này.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 được 21Vianet vận hành, hãy đi đến trang Đăng ký này.

 2. Chọn đăng ký mà bạn muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mới, rồi chọn Cập nhật chi tiết thanh toán.

  Mục Phương thức thanh toán trong trang Đăng ký, hiển thị liên kết Cập nhật chi tiết thanh toán.
 3. Chọn mũi tên thả xuống bên dưới mục Thêm hoặc chọn phương thức thanh toán, rồi chọn thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mà bạn muốn sử dụng.

  Ngăn Cập nhật chi tiết thanh toán khi có đăng ký được thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.
 4. Chọn Gửi. Nếu thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mà bạn muốn sử dụng chưa được liệt kê, hãy chọn Thẻ tín dụng mới hoặc Tài khoản ngân hàng mới để thêm vào.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Khắc phục sự cố về thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng

Sự cố

Các bước khắc phục sự cố

Tôi nhận được thông báo lỗi cho biết “Trình duyệt hiện được đặt là chặn cookie”.

Đặt trình duyệt là cho phép cookie của bên thứ ba, rồi thử lại.

Thẻ tín dụng của tôi bị từ chối.

Nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ tín dụng của bạn bị từ chối, bạn sẽ nhận được email cho biết chúng tôi không thể xử lý thanh toán của bạn. Hãy kiểm tra kỹ xem các chi tiết của thẻ tín dụng - số thẻ, ngày hết hạn, tên trên thẻ tín dụng và địa chỉ, bao gồm thành phố, tiểu bang và mã ZIP - có chính xác như trên thẻ tín dụng và sao kê thẻ tín dụng không. Bạn có thể cập nhật thông tin thẻ tín dụng của mình và ngay lập tức gửi đi khoản thanh toán bằng cách sử dụng nút Thanh toán ngay trên trang Đăng ký. Để biết thêm thông tin, hãy xem “Điều gì sẽ xảy ra nếu thẻ tín dụng của tôi đã hết hạn và khoản thanh toán của tôi đã quá hạn?” trong mục Thanh toán cho đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Nếu bạn tiếp tục thấy thông báo "bị từ chối", hãy liên hệ với ngân hàng của bạn. Có thể thẻ tín dụng của bạn không hoạt động—ví dụ: nếu gần đây bạn nhận được thẻ tín dụng trong thư kèm theo ngày hết hạn cập nhật thì có thể bạn vẫn cần kích hoạt thẻ. Ngân hàng của bạn cũng có thể cho bạn biết nếu thẻ tín dụng của bạn không được chấp thuận cho các giao dịch trực tuyến, quốc tế hoặc định kỳ.

Tôi cần cập nhật số thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.

Bạn không thể thay đổi số trên thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng hiện có. Nếu vì lý do nào đó, số thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của bạn thay đổi, trước tiên bạn cần xóa thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng hiện có, sau đó thêm thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mới.

Tôi chỉ có một thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng trên tài khoản và tôi muốn loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng này.

Nếu bạn chỉ có một thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi khi tìm cách loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng đó. Để khắc phục lỗi này, hãy đảm bảo bạn đang sử dụng một phương thức thanh toán khác để thanh toán cho tất cả các đăng ký, rồi thử loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng lại.

Tôi không thể thêm thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.

Nếu bạn gặp sự cố khi nhập thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Xem Thêm

Thay đổi phương thức thanh toán cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Thay đổi địa chỉ thanh toán cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Hủy bỏ đăng ký

Thanh toán trong Office 365 dành cho doanh nghiệp – Trợ giúp Quản trị

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×