Thêm điều khiển dữ liệu lặp lại

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thêm điều khiển mà thu thập một phần thông tin từ người dùng, hoặc hiển thị một phần thông tin cho người dùng, thật dễ dàng, nhưng đôi khi nó không đủ. Đôi khi, bạn có thể cần thu thập nhiều điểm dữ liệu, chẳng hạn như danh sách các mục cho báo cáo chi phí, hoặc hiển thị nhiều điểm dữ liệu, chẳng hạn như một danh sách người dùng. Mặc dù bạn có thể thêm một vài điều khiển, hoặc thậm chí là một danh sách các điều khiển biểu mẫu và hy vọng mà bạn đã thêm đủ, đây là không cách hiệu quả nhất để thiết kế biểu mẫu. Để phù hợp với tình huống như thế này, Microsoft InfoPath 2010 có một vài điều khiển để cho phép bạn chụp hoặc trình bày dữ liệu lặp, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu bảng hoặc danh sách các thay đổi độ dài.

Trong bài viết này

Về điều khiển dữ liệu lặp lại

Chèn điều khiển dữ liệu lặp lại

Về điều khiển dữ liệu lặp lại

Phần lặp

Điều khiển phần lặp lại bao gồm các điều khiển khác, chẳng hạn như điều khiển phần thông thường, nhưng cho phép bạn chèn số phần khi cần thiết. Ví dụ, giả sử một biểu mẫu bảo hiểm ứng dụng nơi người dùng phải danh sách tên và cổ phụ thuộc của họ. Bạn có thể thiết kế các loại biểu mẫu như giấy biểu mẫu, với ba trường chỗ dành sẵn, giả định hầu hết mọi người có tối đa ba phụ thuộc. Tuy nhiên, nếu ai đó có nhiều hơn ba, sau đó họ sẽ không có bất kỳ khoảng để thêm bổ sung phụ thuộc. Bằng cách sử dụng điều khiển phần lặp, người dùng có thể thêm nhiều trường như họ cần phải theo thứ tự vào danh sách phụ thuộc.

Chỉ có một bộ chứa trống sẽ được chèn vào sau khi bạn chèn điều khiển phần lặp vào mẫu biểu mẫu. Để điều khiển phần lặp được hữu ích, bạn phải chèn các điều khiển bổ sung bên trong điều khiển phần lặp, chẳng hạn như trường bảng hoặc văn bản.

Khi người dùng di chuyển con trỏ của họ trên phần lặp lại, nút màu xanh lam với một mũi tên trên nó sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái. Đây là nút menu lối tắt. Người dùng có thể bấm vào nút này để xem các tùy chọn cho chèn hoặc loại bỏ phần lặp.

Sử dụng một phần lặp khi bạn muốn:

 • Thu thập nhiều lần xuất hiện cùng loại dữ liệu, chẳng hạn như trong trường hợp thêm phụ thuộc vào ứng dụng bảo hiểm.

 • Hiển thị số lượng biến dữ liệu trên một biểu mẫu, chẳng hạn như hiển thị bản ghi nhân viên từ cơ sở dữ liệu và hiển thị các bản ghi 1 nếu chỉ trả về 1, hoặc 10 nếu 10 được trả về.

 • Tránh khu vực chỗ dành sẵn trống chiếm không gian quan trọng trên mẫu biểu mẫu của bạn.

Đầu trang

Bảng lặp

Trong khi lặp lại các phần cho phép bạn thêm và bố trí điều khiển tương tự như trong một thông thường phần, đôi khi cần định dạng bảng. Thêm một bảng lặp để hiển thị dữ liệu trong bảng, chẳng hạn như từ cơ sở dữ liệu, hoặc để cho phép người dùng để thêm hàng và nhập dữ liệu bổ sung dạng bảng.

Một bảng lặp bao gồm ba phần, hàng tiêu đề, một hoặc nhiều hàng dữ liệu, và hàng chân trang. Hàng tiêu đề thông thường được dùng cho đề mục cột và hàng chân trang có thể dùng để chèn hộp văn bản hoặc biểu thức hộp đó tính tổng giá trị từ hàng dữ liệu. Hàng dữ liệu lặp lại nhiều lần khi cần thiết, để phù hợp với dữ liệu được nhập cùng trong bảng, linh động hoặc do người dùng nhập dữ liệu vào bảng. Không có hàng chỉ có một đầu trang và chân trang, và theo mặc định, chỉ vào hàng tiêu đề và dữ liệu hàng được hiển thị.

Sử dụng một bảng lặp khi bạn muốn:

 • Cho phép người dùng nhập dữ liệu theo định dạng có cấu trúc dạng bảng.

 • Thu thập các mục dòng, dữ liệu số và các kiểu dữ liệu tốt nhất được hiển thị trong bảng.

 • Tiết kiệm không gian trên mẫu biểu mẫu của bạn bằng cách hiển thị chỉ là nhiều hàng như chứa dữ liệu thực tế.

 • Hiển thị hoặc làm việc với các bản ghi từ một cơ sở dữ liệu, Dịch vụ Web, hoặc nguồn dữ liệu trong bảng trên mẫu biểu mẫu.

Đầu trang

Phần lặp đệ quy

Một phần đệ quy lặp chứa điều khiển khác, có thể được chèn vào trong đó và được gắn kết (gắn kết: kết nối một điều khiển vào trường hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu sao cho dữ liệu được nhập vào điều khiển được lưu. Khi một điều khiển không gắn kết, nó không được kết nối với một trường hoặc nhóm, và vì vậy dữ liệu được nhập vào điều khiển sẽ không được lưu.) để nhóm lồng tham chiếu (tham chiếu Nhóm: một nhóm được liên kết với một nhóm sao cho thuộc tính của họ và các thuộc tính của các nhóm và các trường có chứa luôn khớp với. Nếu thay đổi các thuộc tính của một nhóm, nhóm khác được cập nhật tự động.). Bạn có thể dùng lặp đệ quy phần để tạo nội dung phân cấp, chẳng hạn như đại cương.

Đầu trang

Bảng lặp ngang

Một bảng lặp ngang là một phần lặp với bảng bên trong đó chứa số đã xác định các hàng lặp lại theo chiều ngang và một bảng chứa hàng tiêu đề vào bên. Các thành phần riêng lẻ có được kèm cùng nhau vào một tuyển tập cấu hình trước đó có thể chứa hoặc thu thập dữ liệu dạng bảng đó, như thêm dữ liệu được thêm vào đó, mở rộng bằng cách thêm cột thay vì hàng. Ví dụ, bạn có thể dùng một bảng lặp ngang để thu thập dữ liệu bán hàng cho từng quý. Nếu mẫu biểu mẫu của bạn được nối kết với một cơ sở dữ liệu, bạn cũng có thể dùng một bảng lặp ngang để hiển thị hoặc làm việc với các bản ghi từ cơ sở dữ liệu đó.

Một bảng lặp ngang bao gồm hai phần, cột tiêu đề xuất hiện theo mặc định, và một cột dữ liệu lặp lại, khi cần thiết để phù hợp với dữ liệu được nhập vào bảng, linh động hoặc do người dùng nhập dữ liệu vào bảng.

Sử dụng một bảng lặp ngang khi bạn muốn:

 • Cho phép người dùng nhập dữ liệu theo định dạng có cấu trúc dạng bảng.

 • Thu thập dữ liệu từ một người dùng tốt nhất được hiển thị trong bảng.

 • Tiết kiệm không gian trên mẫu biểu mẫu của bạn bằng cách hiển thị chỉ nhiêu cột tùy chứa dữ liệu thực tế.

 • Hiển thị hoặc làm việc với các bản ghi từ một cơ sở dữ liệu, Dịch vụ Web, hoặc nguồn dữ liệu trong bảng trên mẫu biểu mẫu.

Đầu trang

Bản cái/chi tiết

Nếu bạn mong đợi người dùng để làm việc với số lượng lớn dữ liệu trên biểu mẫu của bạn — ví dụ, với nhiều bản ghi trong cơ sở dữ liệu — bạn có thể sử dụng điều khiển cái/chi tiết để dễ dàng hơn cho chúng để quản lý dữ liệu đó. Khi người dùng lựa chọn một mục trong một điều khiển cái, các thông tin liên quan về các mục đó sẽ xuất hiện trong một điều khiển chi tiết.

Ví dụ, bạn có thể dùng điều khiển cái/chi tiết khi thiết kế biểu mẫu con tài nguyên được kết nối với cơ sở dữ liệu của nhân viên bản ghi. Điều khiển chính có thể hiển thị nhân viên tên và chức tiêu đề, và điều khiển chi tiết có thể hiển thị vị trí nhân viên, thuê ngày, ngày sinh và như vậy. Trong cơ sở dữ liệu thuật ngữ, đây là tương đương với một đối một mối quan hệ.

Tương tự, bạn có thể dùng điều khiển chính để hiển thị một tập hợp bản ghi (ví dụ, tên khách hàng) và các chi tiết điều khiển để hiển thị bản ghi liên quan (ví dụ, khách hàng đơn hàng). Trong cơ sở dữ liệu thuật ngữ, đây là tương đương với mối quan hệ một-nhiều.

Đầu trang

Mối quan hệ chính/chi tiết

Một điều khiển cái/chi tiết thực sự là một tập hợp các hai điều khiển có liên quan. Một trong những điều khiển là điều khiển cái chỉ định; khác là điều khiển chỉ định chi tiết. Điều khiển cái luôn là một bảng lặp. Điều khiển chi tiết có thể là một bảng lặp hoặc một phần lặp. Bạn có thể tạo mối quan hệ chính/chi tiết bằng cách chèn các điều khiển lặp thích hợp trên biểu mẫu của bạn và sau đó thay đổi các thuộc tính của từng điều khiển. Hoặc, bạn có thể chèn một điều khiển được xác định trước cái/chi tiết từ phần nơi chứa trong ngăn tác vụ điều khiển.

Khi bạn chèn một điều khiển cái/chi tiết từ ngăn tác vụ điều khiển, Microsoft Office InfoPath 2010 thiết lập một mối quan hệ một-một giữa điều khiển chính và điều khiển chi tiết. Điều này có nghĩa là từng hàng được chọn trong điều khiển cái có chỉ có một kết quả khớp duy nhất trong điều khiển chi tiết. Trong mối quan hệ một-một thông thường, điều khiển chính và chi tiết được gắn kết vào cùng một nhóm lặp trong nguồn dữ liệu.

Nếu bạn thích, bạn có thể xác định trường khóa trong nguồn dữ liệu có chứa các dữ liệu liên quan để thiết lập một mối quan hệ một-nhiều cho một điều khiển cái/chi tiết. Trong kiểu quan hệ này, mỗi vùng chọn trong điều khiển chính có thể gây ra nhiều kết quả khớp trong điều khiển chi tiết. Ví dụ, nếu người dùng chọn một bản ghi nhà cung cấp trong điều khiển chính, họ có thể xem các sản phẩm được liên kết với nhà cung cấp đó trong điều khiển chi tiết. Trong mối quan hệ một-nhiều thông thường, điều khiển chính và chi tiết được gắn kết để phân nhóm lặp trong nguồn dữ liệu

Để thiết lập một mối quan hệ một-nhiều, bạn phải sử dụng các tùy chọn trên tab bản cái/chi tiết trong hộp thoại thuộc tính của điều khiển mỗi để xác định các trường khóa phù hợp.

Một điều khiển cái/chi tiết thực sự là một tập hợp các hai điều khiển có liên quan. Một điều khiển là điều khiển cái chỉ định, và khác là điều khiển chi tiết. Điều khiển cái luôn là một bảng lặp. Điều khiển chi tiết có thể là một bảng lặp hoặc một phần lặp.

Sử dụng điều khiển cái/chi tiết khi bạn muốn:

 • Cho phép người dùng điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn để làm việc hiệu quả hơn với số lượng lớn dữ liệu.

 • Hiển thị tương đương với một đối một mối quan hệ. Ví dụ, bạn có thể dùng điều khiển cái/chi tiết khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu nhân sự kết nối với cơ sở dữ liệu bản ghi nhân viên. Điều khiển chính có thể hiển thị tên của một nhân viên và chức danh, và điều khiển chi tiết có thể hiển thị vị trí của một nhân viên, thuê ngày tháng và ngày sinh.

 • Hiển thị tương đương với mối quan hệ một-nhiều. Ví dụ, bạn có thể dùng điều khiển chính để hiển thị một tập hợp các bản ghi (ví dụ, tên khách hàng) và điều khiển chi tiết để hiển thị bản ghi liên quan (ví dụ, khách hàng đơn hàng).

InfoPath cung cấp một điều khiển cái/chi tiết được xác định trước mà bạn có thể chèn bằng cách sử dụng ngăn tác vụ điều khiển. Bạn cũng có thể tạo một điều khiển cái/chi tiết bằng cách chèn một bảng lặp và lặp phần (hoặc hai bảng lặp) và sau đó thay đổi các thuộc tính cho từng điều khiển.

Nếu mẫu biểu mẫu của bạn nhằm chủ yếu để xem trên màn hình, hãy cân nhắc cách đặt điều khiển chi tiết bên trong điều khiển di chuyển vùng trên mẫu biểu mẫu của bạn. Như vậy, nếu không có số lượng lớn dữ liệu được hiển thị trong điều khiển, người dùng của bạn có thể cuộn qua dữ liệu. Lưu ý rằng đây không phải là tùy chọn tốt nhất nếu bạn nghĩ người dùng sẽ cần in biểu mẫu của họ, vì bất kỳ dữ liệu ẩn trong vùng cuộn trên màn hình sẽ cũng không được hiển thị trong biểu mẫu được in.

Đầu trang

Lựa chọn Nhóm lặp

Bạn có thể chèn một nhóm lựa chọn lặp trên biểu mẫu của bạn để người dùng có thể thêm nhiều lựa chọn Nhóm (nhóm lựa chọn: một điều khiển được dùng để trình bày một tập hợp các lựa chọn loại trừ lẫn nhau. Theo mặc định, nhóm lựa chọn chứa hai phần lựa chọn, sẽ xuất hiện cho người dùng là lựa chọn mặc định trong biểu mẫu.) khi điền.

Khi người dùng di chuyển của con trỏ chuột qua lựa chọn mặc định trên biểu mẫu, một menu lối tắt nút sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái của nhóm lựa chọn lặp lại. Người dùng có thể bấm vào nút này để xem các tùy chọn chèn, xóa bỏ hoặc thay thế các lựa chọn.

Ví dụ, trên biểu mẫu du lịch, bạn có thể dùng một nhóm lựa chọn lặp lại để cho phép người dùng để nhập thông tin về chuyến đi doanh nghiệp của họ. Đối với mỗi phân đoạn phương tiện di chuyển, người dùng có thể chọn một trong ba lựa chọn — chuyến bay, xe hơi hoặc xe lửa. Lựa chọn mỗi hiển thị một tập hợp trường khác nhau.

Đầu trang

Chèn điều khiển dữ liệu lặp lại

Chèn một phần lặp đệ quy

Lưu ý: Bạn có thể chèn điều khiển Lặp đệ quy phần chỉ trong biểu mẫu mà đã được tạo bằng cách dùng mẫu biểu mẫu Biểu mẫu trống (InfoPath Filler) , hoặc có tính tương thích thiết vào Biểu mẫu InfoPath Filler trong Tùy chọn biểu mẫu hộp thoại.

Chèn một phần đệ quy lặp (tự động tạo nguồn dữ liệu)

Nếu bạn chọn để tạo nguồn dữ liệu khi bạn chèn một phần đệ quy lặp của Microsoft Office InfoPath 2010, InfoPath sẽ tạo một nhóm lặp có chứa tham chiếu đến đó.

 1. Vị trí chèn trỏ nơi bạn muốn chèn phần lặp đệ quy.

 2. Nếu ngăn tác vụ điều khiển không hiển thị, hãy bấm nút Ngăn điều khiển ở góc dưới bên phải của phần điều khiển trên tab trang đầu.

 3. Trong ngăn tác vụ điều khiển , hãy chọn hộp kiểm tự động tạo nguồn dữ liệu .

  Lưu ý: Nếu hộp kiểm không sẵn dùng, thiết kế biểu mẫu không cho phép nguồn dữ liệu được tạo tự động. Bạn phải chèn đệ quy phần lặp được gắn kết tới một nhóm hiện có lặp hoặc nhóm mà bạn tạo.

 4. Bên dưới nơi chứa điều khiển, bấm Lặp lại phần đệ quy.

 5. Để thêm một điều khiển phần, hãy kéo các điều khiển từ ngăn tác vụ điều khiển thành phần.

  Lưu ý: Bạn không nên chuyển các điều khiển có sẵn trên biểu mẫu vào phần này, trừ khi điều khiển trường đã là một phần của phần của nhóm.

Đầu trang

Chèn một phần lặp đệ quy (ràng buộc để một nhóm lặp hiện có)

 1. Vị trí chèn trỏ nơi bạn muốn chèn phần lặp đệ quy.

 2. Nếu ngăn tác vụ trường không hiển thị, bấm Hiện trường trong phần Biểu mẫu dữ liệu trên tab dữ liệu .

 3. Trong ngăn tác vụ trường , bấm chuột phải vào nhóm mà bạn muốn phần đệ quy lặp để được gắn kết.

 4. Bấm đệ quy phần lặp.

  Lưu ý: Nhóm phải lặp lại và phải chứa tham chiếu đến đó. Để tạo một nhóm, bấm chuột phải vào một nhóm lặp trong ngăn tác vụ trường , bấm tham chiếuvà sau đó tham chiếu nhóm chính nó (Nhóm bạn bấm chuột phải).

Mẹo: Bạn cũng có thể chèn một phần đệ quy lặp được gắn kết một nhóm hiện có bằng cách sử dụng ngăn tác vụ điều khiển , miễn là hộp kiểm tự động tạo nguồn dữ liệu bị xóa.

Đầu trang

Chèn một nhóm lựa chọn lặp lại

Chèn một nhóm lựa chọn lặp lại (tự động tạo nguồn dữ liệu)

Bạn có thể có Microsoft Office InfoPath 2010 tự động tạo nguồn dữ liệu khi bạn chèn lặp nhóm lựa chọn (cũng như các điều khiển khác). Nếu bạn thực hiện điều này, InfoPath tạo nhóm được gắn kết các lựa chọn phần bên trong nhóm lựa chọn lặp lại. Ngoài ra, InfoPath sẽ tạo một nhóm "ảo" được gắn kết nhóm lựa chọn lặp lại. Tên của một nhóm ảo được theo dõi (lựa chọn) trong ngăn tác vụ trường.

Lưu ý: Bạn có thể chèn một điều khiển nhóm lựa chọn lặp lại chỉ trong biểu mẫu mà đã được tạo bằng cách dùng mẫu biểu mẫu biểu mẫu trống (InfoPath Filler), hoặc có tính tương thích được đặt thành biểu mẫu InfoPath Filler trong hộp thoại tùy chọn biểu mẫu.

 1. Vị trí chèn trỏ nơi bạn muốn chèn nhóm lựa chọn lặp lại.

 2. Nếu ngăn tác vụ điều khiển không hiển thị, hãy bấm nút Ngăn điều khiển ở góc dưới bên phải của phần điều khiển trên tab trang đầu .

 3. Trong ngăn tác vụ điều khiển , hãy chọn hộp kiểm tự động tạo nguồn dữ liệu .

 4. Bên dưới nơi chứa, bấm Lặp lại lựa chọn Nhóm.

  Lặp lại lựa chọn Nhóm có chứa hai lựa chọn phần xuất hiện trên biểu mẫu.

 5. Để thêm các điều khiển các lựa chọn phần bên trong nhóm lựa chọn lặp lại, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm các điều khiển vào phần lựa chọn mặc định, hãy kéo các điều khiển mà bạn muốn từ ngăn tác vụ điều khiển vào phần lựa chọn được có nhãn Phần lựa chọn (mặc định).

  • Để thêm các điều khiển vào phần lựa chọn thay thế, hãy kéo các điều khiển mà bạn muốn từ ngăn tác vụ điều khiển vào phần lựa chọn được có nhãn Phần lựa chọn.

 6. Để kiểm tra phần, trên trang đầu tab, hãy bấm xem trước.

  Cung cấp dịch vụ nhiều hơn hai tùy chọn để người dùng, bạn có thể chèn các lựa chọn bổ sung phần bên trong nhóm lựa chọn lặp lại. Để thực hiện điều này, đặt điểm chèn bên trong nhóm lựa chọn lặp lại, sau đó bấm Lựa chọn phần bên dưới nơi chứa trong ngăn tác vụ điều khiển .

Đầu trang

Chèn một nhóm lặp lựa chọn (ràng buộc để một nhóm hiện có)

 1. Vị trí chèn trỏ nơi bạn muốn chèn nhóm lựa chọn lặp lại.

 2. Nếu ngăn tác vụ trường không hiển thị, bấm Hiện trường trong phần Biểu mẫu dữ liệu trên tab dữ liệu .

 3. Trong ngăn tác vụ trường , bấm chuột phải vào nhóm mà bạn muốn gắn kết nhóm lựa chọn lặp lại để, sau đó bấm Lặp lại lựa chọn Nhóm.

  Lưu ý: Nếu Nhóm lựa chọn lặp lại không sẵn dùng, nhóm mà bạn đang tìm cách gắn kết có thể không hỗ trợ này loại điều khiển. Lặp lại lựa chọn Nhóm có thể được gắn kết chỉ lặp ảo nhóm. Trong nguồn dữ liệu, nhóm ảo xuất hiện dưới dạng (lựa chọn).

 4. Để kiểm tra phần, trên trang đầu tab, hãy bấm xem trước.

Mẹo: Bạn cũng có thể chèn một lựa chọn Nhóm lặp được gắn kết một nhóm hiện có bằng cách sử dụng ngăn tác vụ điều khiển , miễn là hộp kiểm tự động tạo nguồn dữ liệu bị xóa.

Đầu trang

Chèn một bảng lặp

 1. Đặt con trỏ nơi bạn muốn chèn điều khiển.

 2. Nếu ngăn tác vụ điều khiển không hiển thị, hãy bấm nút Ngăn điều khiển ở góc dưới bên phải của phần điều khiển trên tab trang đầu .

 3. Bên dưới nơi chứa, bấm Lặp lại các bảng.

 4. Nếu bạn chèn vào bảng lặp lên trên một mẫu biểu mẫu mới, trống, sau đó:

  1. Trong hộp số cột , hãy nhập số cột bảng sẽ có, sau đó bấm OK.

  2. Bảng lặp được tạo ra với hộp văn bản trong mỗi cột. Để chuyển đổi một hộp văn bản thành một kiểu khác nhau của điều khiển, bấm chuột phải vào hộp văn bản, trỏ đến Thay đổi điều khiển, sau đó bấm điều khiển mà bạn muốn.

 5. Nếu bạn chèn vào bảng lặp vào mẫu biểu mẫu dựa trên một nguồn dữ liệu hiện có:

  1. Trên trang đầu tiên của trình hướng dẫn Lặp lại các bảng đóng quyển , bấm nguồn dữ liệu mà bạn muốn sử dụng trong danh sách nguồn dữ liệu , sau đó bấm lặp lại nhóm Biểu tượng nhóm lặp mà bạn muốn gắn kết các hàng bảng.

   Để tạo một nhóm lặp mới, bấm chuột phải vào nhóm mà bạn muốn thêm nhóm lặp nhất định, bấm Thêm trên menu lối tắt và sau đó trong hộp thoại Thêm trường hoặc nhóm , xác định các thuộc tính cho nhóm lặp.

  2. Bấm Tiếp.

  3. Trên trang thứ hai của trình hướng dẫn Gắn kết bảng lặp lại , bấm đúp vào các trường trong danh sách gắn kết dữ liệu mà bạn muốn thêm làm cột vào bảng.

   Để tạo trường mới trong danh sách gắn kết dữ liệu, bấm chuột phải vào nhóm mà bảng lặp là gắn kết, bấm Thêm, và sau đó trong hộp thoại Thêm trường hoặc nhóm , xác định các thuộc tính cho trường.

  4. Để sắp xếp lại các cột, chọn một cột trong các cột trong danh sách bảng, sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống.

Đầu trang

Chèn một phần lặp

 1. Trên mẫu biểu mẫu, đặt con trỏ vào chỗ mà bạn muốn chèn điều khiển.

 2. Nếu ngăn tác vụ điều khiển không hiển thị, hãy bấm nút Ngăn điều khiển ở góc dưới bên phải của phần điều khiển trên tab trang đầu .

 3. Bên dưới nơi chứa, bấm Lặp lại các phần.

 4. Nếu bạn chèn một phần lặp vào mẫu biểu mẫu mới, trống:

  • Để thêm điều khiển phần lặp, kéo điều khiển mà bạn muốn từ ngăn tác vụ điều khiển vào phần lặp trên mẫu biểu mẫu của bạn.

   Lưu ý: Bạn không nên chuyển các điều khiển có sẵn trên mẫu biểu mẫu vào phần, trừ khi điều khiển trường đã là một phần của phần của nhóm trong nguồn dữ liệu. Nếu không, ràng buộc cho điều khiển có thể ngắt.

  • Để thêm nhãn vào điều khiển, hãy nhập văn bản phía trên nó.

 5. Nếu bạn chèn một phần lặp vào mẫu biểu mẫu dựa trên một nguồn dữ liệu hiện có:

  1. Trong hộp thoại Lặp lại phần đóng quyển , chọn Nhóm lặp nhất định mà bạn muốn lưu trữ lặp phần dữ liệu, và sau đó bấm OK.

  2. Thêm điều khiển phần lặp lại, và sau đó gắn kết chúng với các trường hợp trong nguồn dữ liệu.

  3. InfoPath dùng tên của trường hoặc nhóm là điều khiển nhãn. Nếu cần thiết, thay đổi văn bản nhãn.

   Bạn cũng có thể sử dụng ngăn tác vụ trường để chèn điều khiển. Trong ngăn tác vụ trường , bấm chuột phải vào nhóm lặp nhất định mà bạn muốn gắn kết phần lặp để, sau đó bấm Lặp lại các phần.

Đầu trang

Chèn một điều khiển cái/chi tiết

Lưu ý: Bạn có thể chèn một điều khiển Cái/chi tiết chỉ trong biểu mẫu mà đã được tạo bằng cách dùng mẫu biểu mẫu Biểu mẫu trống (InfoPath Filler) , hoặc có tính tương thích được đặt thành Biểu mẫu InfoPath Filler trong hộp thoại Tùy chọn biểu mẫu .

Chèn một điều khiển cái/chi tiết trên mẫu biểu mẫu trống, mới

InfoPath cung cấp một điều khiển cái/chi tiết được xác định trước mà bạn có thể chèn bằng cách sử dụng ngăn tác vụ điều khiển. Bạn cũng có thể tạo một điều khiển cái/chi tiết bằng cách chèn một bảng lặp và một phần lặp (hoặc hai bảng lặp) và sau đó thay đổi các thuộc tính cho từng điều khiển.

Khi bạn thiết kế mẫu một biểu mẫu mới, trống, hộp kiểm Tự động tạo nguồn dữ liệu trong ngăn tác vụ Điều khiển được chọn theo mặc định. Điều này cho phép InfoPath để tự động tạo ra các trường và nhóm trong nguồn dữ liệu khi bạn thêm các điều khiển vào mẫu biểu mẫu. Các trường và các nhóm được thể hiện bằng biểu tượng thư mục và tệp trong các ngăn tác vụ Nguồn Dữ liệu.

 1. Trên mẫu biểu mẫu, đặt con trỏ vào chỗ mà bạn muốn chèn điều khiển.

 2. Nếu ngăn tác vụ điều khiển không hiển thị, hãy bấm nút Ngăn điều khiển ở góc dưới bên phải của phần điều khiển trên tab trang đầu .

 3. Bên dưới nơi chứa, hãy bấm Cái/chi tiết.

 4. Trong hộp số cột trong cái trong hộp thoại Chèn cái/chi tiết , hãy nhập số cột cho điều khiển cái.

 5. Trong hộp số của các trường chi tiết , hãy nhập số trường cho điều khiển chi tiết, và sau đó bấm OK.

  Hai điều khiển được chèn trên mẫu biểu mẫu — Lặp lại các bảng (chính)Phần lặp lại (chi tiết).

 6. Để kiểm tra mối quan hệ chính/chi tiết, trên tab trang đầu , hãy bấm xem trướcvà sau đó nhập dữ liệu trong điều khiển cái. Dữ liệu liên quan sẽ xuất hiện trong điều khiển chi tiết. Ngoài ra, hãy bấm trên hàng khác nhau trong điều khiển chính để xác nhận rằng dữ liệu tương ứng được hiển thị trong điều khiển chi tiết.

Đầu trang

Chèn một điều khiển cái/chi tiết trên mẫu biểu mẫu dựa trên một nguồn dữ liệu hiện có

Nếu bạn xây dựng thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn trên tệp ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) hiện có, cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web, InfoPath sẽ phát sinh các trường và nhóm trong ngăn tác vụ nguồn dữ liệu từ nguồn dữ liệu hiện có. Trong trường hợp này, bạn có thể chèn một điều khiển cái/chi tiết từ ngăn tác vụ điều khiển, như được mô tả trong thủ tục sau đây.

Điều khiển chính và chi tiết có thể được gắn kết vào cùng một nhóm lặp hoặc nhóm lặp khác nhau, tùy theo nhu cầu của bạn. Các điều khiển xuất hiện bên trong điều khiển cái/chi tiết được gắn kết trường là một phần của một nhóm lặp nhất định.

 1. Trên mẫu biểu mẫu, đặt con trỏ vào chỗ mà bạn muốn chèn điều khiển.

 2. Nếu ngăn tác vụ điều khiển không hiển thị, hãy bấm nút Ngăn điều khiển ở góc dưới bên phải của phần điều khiển trên tab trang đầu .

 3. Bên dưới nơi chứa, bấm Lặp lại các bảng.

 4. Trên trang đầu tiên của trình hướng dẫn Lặp lại các bảng đóng quyển , bấm nhóm lặp nhất định mà bạn muốn gắn kết các hàng bảng, sau đó bấm tiếp theo. Nếu bảng của bạn có chỉ có một cột, bạn có thể chọn một trường lặp thay vì một nhóm lặp nhất định.

  Để tạo một nhóm lặp mới để gắn kết bảng, bấm chuột phải vào nhóm mà bạn muốn thêm nhóm lặp nhất định, bấm Thêmvà sau đó trong hộp thoại Thêm trường hoặc nhóm , nhập thuộc tính nhóm lặp.

 5. Để thêm các cột mà bạn muốn bao gồm trong bảng, bấm đúp vào các trường trong danh sách gắn kết dữ liệu .

  Để tạo trường mới để thêm dưới dạng một cột, bấm chuột phải vào nhóm mà bảng là gắn kết, bấm Thêm trên menu lối tắt, sau đó trong hộp thoại nhóm hoặc thêm trường, nhập thuộc tính của trường.

 6. Để sắp xếp lại các cột, bấm vào một cột trong các cột trong danh sách bảng, bấm di chuyển lên hoặc di chuyển xuống, sau đó bấm kết thúc.

 7. Bấm đúp vào nhãn Lặp lại các bảng bên dưới bảng trên mẫu biểu mẫu của bạn.

 8. Trên tab Thuộc tính điều khiển công cụ của ruy-băng, bấm Chính/chi tiết.

 9. Bấm đặt làm cái, nhập mã định danh ViewContext của điều khiển cái hộp Cái ID và sau đó bấm OK.

  Để xem mã định danh ViewContext của điều khiển, bấm chuột phải vào điều khiển, bấm < loại điều khiển > thuộc tính, sau đó bấm tab nâng cao . Mã định danh ViewContext được hiển thị bên dưới phần của tab. Bạn có thể tô sáng giá trị bên cạnh các ViewContext: nhãn, sau đó nhấn CTRL + C để sao chép giá trị vào bảng tạm. Thông thường khi cấu hình một cái/chi tiết điều khiển, điều khiển chính là lặp lại bảng Items, vì vậy bạn nên dùng định ViewContext của bảng lặp bạn đang cấu hình trong bước này.

 10. Đặt con trỏ trên của mẫu biểu mẫu nơi bạn muốn chèn phần lặp (điều khiển chi tiết).

 11. Bên dưới nơi chứa trong ngăn tác vụ điều khiển , bấm Lặp lại các phần.

  Ngoài ra, bạn có thể dùng một bảng lặp khác làm điều khiển chi tiết.

 12. Trên trang đầu tiên của trình hướng dẫn Lặp lại phần gắn kết , bấm nhóm lặp nhất định mà bạn muốn gắn kết phần để, sau đó bấm OK.

 13. Bấm đúp vào Phần lặp lại nhãn xuất hiện bên dưới phần trên mẫu biểu mẫu của bạn.

 14. Trên tab Thuộc tính điều khiển công cụ của ruy-băng, bấm Chính/chi tiết.

 15. Bấm đặt làm chi tiết, và sau đó bấm vào tên của điều khiển chính trong danh sách nối kết đến ID cái . Tên bạn chọn sẽ tương ứng với mã định danh ViewContext của điều khiển mà bạn đã xác định trong bước 9.

 16. Để thay đổi mặc định, mối quan hệ một-một điều khiển cái/chi tiết một mối quan hệ một-nhiều, bấm theo trường khóa dưới cái/chi tiết quan hệ, sau đó bấm Chọn XPath Biểu tượng Chọn XPath bên cạnh khóa trường) cái) và chọn hộp khóa trường (chi tiết) để xác định các trường khóa từ dữ liệu nguồn có chứa dữ liệu liên quan thích hợp để tạo một mối quan hệ một-nhiều.

 17. Để kiểm tra mối quan hệ chính/chi tiết, trên tab trang đầu , hãy bấm xem trướcvà sau đó nhập dữ liệu trong điều khiển cái. Dữ liệu liên quan sẽ xuất hiện trong điều khiển chi tiết. Ngoài ra, hãy bấm trên hàng khác nhau trong điều khiển chính để xác nhận rằng dữ liệu tương ứng được hiển thị trong điều khiển chi tiết.

  Bạn cũng có thể sử dụng ngăn tác vụ trường để chèn điều khiển cái/chi tiết. Để tạo điều khiển cái, trong ngăn tác vụ trường , bấm chuột phải vào nhóm lặp nhất định mà bạn muốn gắn kết điều khiển cái vào, sau đó bấm Lặp lại các bảng. Hãy làm theo các bước tương tự chung để tạo điều khiển chi tiết.

Đầu trang

Thay đổi quan hệ cái/chi tiết mặc định

Khi bạn chèn một điều khiển cái/chi tiết trên mẫu biểu mẫu của bạn bằng cách sử dụng ngăn tác vụ điều khiển , InfoPath thiết lập một mối quan hệ một-một giữa điều khiển chính và điều khiển chi tiết. Mối quan hệ một-một có nghĩa là rằng cho mỗi vùng chọn trong điều khiển chính, một kết quả khớp đơn xuất hiện trong điều khiển chi tiết.

Bạn có thể thay đổi quan hệ cái/chi tiết từ mặc định mối quan hệ một-một một mối quan hệ một-nhiều. Mối quan hệ một-nhiều có nghĩa là rằng cho mỗi vùng chọn trong điều khiển chính, nhiều kết quả có thể xuất hiện trong điều khiển chi tiết.

Khi bạn chèn một điều khiển cái/chi tiết trên mẫu biểu mẫu của bạn, InfoPath sẽ chèn một bảng lặp và một phần lặp theo mặc định. Cả hai điều khiển các được gắn kết với cùng một nhóm lặp trong nguồn dữ liệu. Theo mặc định, cả hai điều khiển chứa điều khiển khác được gắn kết các trường trong đó nhóm lặp nhất định. Trong mối quan hệ một-nhiều, Tuy nhiên, điều khiển chính và chi tiết được thường ràng buộc để phân nhóm lặp.

Nếu bạn đã chèn một điều khiển cái/chi tiết trên mẫu biểu mẫu của bạn từ ngăn tác vụ điều khiển, và bạn muốn thiết lập một mối quan hệ một-nhiều thay vì một mối quan hệ một-một, bạn có thể xóa điều khiển chi tiết InfoPath sẽ tạo ra. Sau đó bạn có thể tạo một điều khiển chi tiết mới hơn phù hợp với nhu cầu của bạn, như được nêu trong thủ tục sau đây:

 1. Chọn phần lặp được chỉ định làm điều khiển chi tiết, và sau đó nhấn phím DELETE.

 2. Chèn phần lặp trên mẫu biểu mẫu mới:

  1. Trên mẫu biểu mẫu, đặt con trỏ vào chỗ mà bạn muốn chèn điều khiển.

  2. Nếu ngăn tác vụ điều khiển không hiển thị, hãy bấm nút Ngăn điều khiển ở góc dưới bên phải của phần điều khiển trên tab trang đầu .

  3. Trong ngăn tác vụ điều khiển , hãy chọn hộp kiểm tự động tạo nguồn dữ liệu .

  4. Bên dưới chèn điều khiển, bấm Lặp lại các phần.

 3. Chèn các điều khiển mà bạn muốn trong phần lặp:

  1. Trên mẫu biểu mẫu, đặt con trỏ vào chỗ mà bạn muốn chèn điều khiển.

  2. Nếu ngăn tác vụ điều khiển không hiển thị, hãy bấm nút Ngăn điều khiển ở góc dưới bên phải của phần điều khiển trên tab trang đầu .

  3. Trong ngăn tác vụ điều khiển , hãy chọn hộp kiểm tự động tạo nguồn dữ liệu .

  4. Bên dưới chèn điều khiển, hãy bấm điều khiển mà bạn muốn chèn.

  5. Lặp lại bước 1 đến 4 cho mỗi điều khiển mà bạn muốn chèn.

 4. Bấm đúp vào tab của phần lặp trên mẫu biểu mẫu của bạn.

 5. Bấm Cái/chi tiết trên tab Thuộc tính điều khiển công cụ của ruy-băng.

 6. Dưới thiết đặt chính/chi tiết, hãy bấm đặt làm chi tiết.

 7. Trong hộp nối kết vào cái ID danh sách, hãy bấm mã định danh ViewContext của điều khiển cái.

  Để xem mã định danh ViewContext của điều khiển, bấm chuột phải vào điều khiển, bấm < loại điều khiển > thuộc tính, sau đó bấm tab nâng cao . Mã định danh ViewContext được hiển thị trong phần phần của tab. Bạn có thể tô sáng giá trị bên cạnh các ViewContext: nhãn, sau đó nhấn CTRL + C để sao chép giá trị vào bảng tạm.

 8. Bên dưới chính/chi tiết quan hệ, bấm theo trường khóa.

 9. Bấm Chọn XPath Biểu tượng Chọn XPath bên cạnh hộp mã khóa trường (chính), và sau đó trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , bấm vào trường chính cho điều khiển chính rồi bấm OK.

 10. Bấm Chọn XPath Biểu tượng Chọn XPath bên cạnh hộp trường (chi tiết) khóa, rồi trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , bấm vào trường chính cho điều khiển chi tiết, và sau đó bấm OK.

  Nếu bạn muốn tạo một mối quan hệ một-nhiều khi bạn lần đầu tạo một điều khiển cái/chi tiết, hãy cân nhắc tạo theo cách thủ công các điều khiển cái/chi tiết của riêng bạn thay vì dùng điều khiển được xác định trước cái/chi tiết sẵn dùng trong tác vụ điều khiển ngăn. Bạn có thể tạo điều khiển của riêng bạn bằng cách thiết lập cái/chi tiết mối quan hệ giữa bảng lặp và một phần lặp hoặc giữa hai bảng lặp trên mẫu biểu mẫu. Để thực hiện điều này, mở hộp thoại thuộc tính cho từng điều khiển, và sau đó chỉ định một điều khiển là điều khiển chính và điều khiển là điều khiển chi tiết. Bằng cách sửa đổi các thuộc tính cho điều khiển chi tiết, bạn có thể thiết lập một mối quan hệ một-nhiều thông qua việc dùng trường khóa.

Đầu trang

Chèn một bảng lặp ngang

Lưu ý: Bạn có thể chèn một điều khiển Bảng lặp ngang chỉ trong biểu mẫu mà đã được tạo bằng cách dùng mẫu biểu mẫu Biểu mẫu trống (InfoPath Filler) , hoặc có tính tương thích thiết vào Biểu mẫu InfoPath Filler trong Tùy chọn biểu mẫu hộp thoại.

 1. Trên mẫu biểu mẫu, đặt con trỏ vào chỗ mà bạn muốn chèn điều khiển.

 2. Nếu ngăn tác vụ điều khiển không hiển thị, hãy bấm nút Ngăn điều khiển ở góc dưới bên phải của phần điều khiển trên tab trang đầu .

 3. Bên dưới nơi chứa, hãy bấm Bảng lặp ngang.

 4. Nếu bạn chèn một bảng lặp ngang trên mẫu biểu mẫu mới, trống:

  1. Trong hộp số hàng , hãy nhập số hàng mà bạn muốn bảng có theo mặc định.

  2. Bảng lặp ngang được tạo ra với hộp văn bản trong mỗi hàng trong cột dữ liệu. Để chuyển đổi một hộp văn bản thành một kiểu khác nhau của điều khiển, bấm chuột phải vào hộp văn bản mà bạn muốn chuyển đổi, trỏ đến Thay đổi điều khiển, sau đó bấm điều khiển mà bạn muốn.

 5. Nếu bạn chèn một bảng lặp ngang vào mẫu biểu mẫu dựa trên một nguồn dữ liệu hiện có:

  1. Trên trang đầu tiên của trình hướng dẫn Lặp lại các bảng đóng quyển , bấm nguồn dữ liệu mà bạn muốn sử dụng trong danh sách nguồn dữ liệu , sau đó bấm lặp lại nhóm Biểu tượng nhóm lặp mà bạn muốn gắn kết các hàng bảng.

   Để tạo một nhóm lặp mới, bấm chuột phải vào nhóm mà bạn muốn thêm nhóm lặp nhất định, bấm Thêmvà sau đó trong hộp thoại Thêm trường hoặc nhóm , xác định các thuộc tính cho nhóm lặp.

  2. Bấm Tiếp.

  3. Trên trang thứ hai của trình hướng dẫn Gắn kết bảng lặp lại , bấm đúp vào các trường trong danh sách gắn kết dữ liệu mà bạn muốn thêm làm cột vào bảng.

   Để tạo trường mới, trong danh sách gắn kết dữ liệu , bấm chuột phải vào nhóm mà bảng lặp ngang là gắn kết, bấm Thêm, và sau đó xác định các thuộc tính cho trường trong hộp thoại Thêm trường hoặc nhóm .

  4. Để sắp xếp lại các cột, chọn một cột trong các hàng trong danh sách bảng, sau đó bấm Di chuyển lên trước hoặc Di chuyển ra sau.

  5. Bấm Kết thúc.

Đầu trang

Mẹo bố trí cho điều khiển dữ liệu lặp lại

Sử dụng các mẹo sau đây để giúp bạn tinh chỉnh hình thức, kích cỡ và các khía cạnh khác của các điều khiển bên trong điều khiển dữ liệu lặp:

 • Để thay đổi kích cỡ của một số điều khiển bên trong điều khiển dữ liệu lặp cùng một lúc, Giữ phím CTRL, chọn các hộp văn bản có kích cỡ bạn muốn thay đổi và sau đó thực hiện điều chỉnh cần thiết trong phần Điều khiển kích cỡ trên thuộc tính công cụ điều khiển tab của ruy-băng.

 • Để thay đổi viền hoặc màu của các điều khiển bên trong điều khiển dữ liệu lặp cùng một lúc, Giữ phím CTRL và chọn các hộp văn bản mà bạn muốn thay đổi. Bấm vào tab Thuộc tính công cụ điều khiển trên ruy-băng, bấm viền hoặc màu nền trong phần màu của tab, và sau đó thực hiện điều chỉnh cần thiết.

 • Để tùy chỉnh văn bản xuất hiện trong hộp văn bản bên trong điều khiển dữ liệu lặp, sử dụng các hộp phôngCỡ phông trong phần Định dạng văn bản trên tab trang đầu của ruy-băng. Ngoài ra, bạn có thể dùng phần Kiểu phông chữ trên tab trang đầu của ruy-băng

Đầu trang

Mẹo bố trí phần lặp

Sử dụng các mẹo sau đây để giúp bạn tinh chỉnh hình thức, kích cỡ và các khía cạnh khác của các điều khiển bên trong điều khiển Phần lặp :

 • Dịp, văn bản bên trong điều khiển trong một phần lặp và nhãn ở bên trái của các điều khiển có thể xuất hiện hơi ra khỏi căn chỉnh. Để nhanh chóng căn chỉnh lại chúng, bấm chuột phải vào điều khiển, bấm < loại điều khiển > thuộc tính, bấm căn chỉnh trên tab kích cỡ , và sau đó bấm áp dụng. Nếu nhãn và điều khiển trong các ô khác nhau trong một bố trí bảng, bấm chuột phải vào ô có chứa nhãn, bấm Thuộc tính bảng trên menu lối tắt, sau đó bấm Trung tâm dưới căn dọc trên tab ô.

 • Tùy chọn lặp lại theo chiều dọc trên tab Hiển thị hộp thoại Thuộc tính phần lặp được chọn theo mặc định. Điều này có nghĩa là rằng khi người dùng thêm các phần lặp lại, phần đó xuất hiện trong dọc hình xuống độ dài của biểu mẫu. Bạn có thể chọn để thực hiện phần lặp bung rộng theo chiều ngang bằng cách chọn tùy chọn lặp lại theo chiều ngang thay vào đó. Điều này cho phép bạn tạo bố trí hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, bạn có thể tạo một mẫu biểu mẫu tương tự như lịch. Tùy chọn lặp lại theo chiều ngang không được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt.

Đầu trang

Mẹo về bố trí bảng lặp ngang

Sử dụng các mẹo sau đây để giúp bạn tinh chỉnh hình thức, kích cỡ và các khía cạnh khác của điều khiển Bảng lặp ngang và điều khiển bên trong nó:

 • Một bảng lặp ngang bao gồm các phần lặp bên trong bảng bố trí. Đường viền bên phải của bảng bố trí xác định điểm mà tại đó các cột trong bảng ngắt dòng tiếp theo khi người dùng chèn cột bổ sung. Để điều khiển ngắt cột, bạn có thể kéo đường viền bên phải của ô bảng bố trí bao quanh điều khiển phần lặp sang trái hoặc phải.

 • Một bảng lặp ngang có thể hữu ích cho mục đích in. Cột trong điều khiển ngắt dòng tiếp theo trên mẫu biểu mẫu, sao cho tất cả thông tin trong bảng được in ra. Tuy nhiên, nếu của mẫu biểu mẫu nhằm chủ yếu để xem trên màn hình, hãy cân nhắc cách đặt bảng lặp ngang bên trong điều khiển Di chuyển vùng trên mẫu biểu mẫu của bạn. Như vậy, nếu người dùng nhập số lượng lớn dữ liệu trong bảng lặp ngang, họ có thể cuộn để xem nó thay vì nhìn thấy tất cả trên biểu mẫu. Tuy nhiên, lưu ý rằng khi dùng một vùng cuộn, nếu người dùng in biểu mẫu, chỉ những dữ liệu Hiển thị trên màn hình di chuyển vùng in.

Đầu trang

Cách để tùy chỉnh một phần lặp

Sau khi bạn chèn một phần lặp trên mẫu biểu mẫu, bạn có thể tùy chỉnh nó bằng cách thay đổi các thuộc tính và các thiết đặt trong hộp thoại Thuộc tính phần lặp . Để mở hộp thoại trên mẫu biểu mẫu, bấm chuột phải vào phần lặp lại mà bạn muốn thay đổi các thuộc tính, sau đó bấm Thuộc tính phần lặp.

Bảng sau mô tả một số cách mà bạn có thể tùy chỉnh một phần lặp và cung cấp lý do tại sao bạn có thể làm như vậy. Mặc dù bảng không cung cấp thông tin về quy trình chi tiết về các tùy chọn trong hộp thoại Thuộc tính phần lặp lại , nó cung cấp cho bạn một ý tưởng của phạm vi tùy chọn sẵn.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, một số tính năng trong hộp thoại Thuộc tính phần lặp lại sẽ không sẵn dùng. Ví dụ, bạn không thể bật thiết đặt cho phép người dùng chèn phần theo chiều ngang, trong một hình bằng nhau.

 • Nếu mẫu biểu mẫu của bạn dựa trên cơ sở dữ liệu, sơ đồ hoặc nguồn dữ liệu hiện có, bạn có thể không thể tùy chỉnh các khía cạnh tất cả các điều khiển. Ví dụ, bạn có thể để thay đổi kích cỡ của điều khiển nhưng không phải tên của nó trường hoặc nhóm, mà được lấy từ nguồn dữ liệu hiện có.

Tab

Tác vụ

Chi tiết

Dữ liệu

Thay đổi tên nhóm

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu mới, trống, bạn có thể thay đổi mặc định trường hoặc nhóm tên cho một điều khiển để điều gì đó dễ nhận dạng khi bạn làm việc với nguồn dữ liệu. Ví dụ, trong mẫu biểu mẫu bảo hiểm, nhóm có tên là "Phụ thuộc" là dễ hiểu hơn so với một nhóm có tên là "group1."

Lưu ý: Thay đổi tên nhóm thay đổi không gắn kết giữa phần lặp trên mẫu biểu mẫu và nhóm lặp trong nguồn dữ liệu. Nếu bạn cần để gắn kết một phần lặp với một nhóm lặp nhất định khác, bấm chuột phải vào phần lặp, sau đó bấm Thay đổi ràng buộc.

Dữ liệu

Ngăn người dùng chèn và xóa các phần

Theo mặc định, hộp kiểm cho phép người dùng chèn và xóa bỏ các phần được chọn. Nếu bạn bỏ chọn hộp kiểm này, người dùng sẽ không thể chèn hoặc xóa bỏ các phần trong một phần lặp. Điều này rất hữu ích trong báo cáo tình huống nơi bạn muốn hiển thị dữ liệu lặp nhưng bạn không muốn người dùng thay đổi dữ liệu đó hoặc thêm phần.

Dữ liệu

Tùy chỉnh menu lệnh

Bấm sửa đổi để thêm, sửa đổi các thuộc tính phần. Ví dụ, bạn có thể mở hộp thoại Tùy chỉnh lệnh , nơi bạn có thể tùy chỉnh các tên và vị trí của các lệnh menu dùng để chèn hoặc loại bỏ phần trên biểu mẫu của người dùng. Kiểu tùy chỉnh này sẽ giúp của mẫu biểu mẫu dễ dùng hơn. Ví dụ, bạn có thể thêm lệnh tùy chỉnh sửa menu cho phép người dùng để loại bỏ phần lặp từ biểu mẫu của họ.

Dữ liệu

Hiện hoặc tùy chỉnh văn bản gợi ý

Hộp kiểm Hiển thị chèn nút và gợi ý văn bản được chọn theo mặc định. Bạn có thể xóa hộp kiểm này nếu bạn không muốn người dùng nhìn thấy văn bản hướng dẫn trên biểu mẫu, hoặc bạn có thể tùy chỉnh văn bản hướng dẫn. Ví dụ, nếu bạn có một mẫu biểu mẫu bảo hiểm nơi người dùng được yêu cầu nhập phụ thuộc vào các phần lặp, bạn có thể thay đổi văn bản "Chèn mục" xuất hiện bên dưới phần lặp để "Chèn bổ sung tùy."

Hiển thị

Cho phép người dùng chèn phần trong một hình cạnh nhau thay vì sau khi một khác

Chọn tùy chọn lặp lại theo chiều dọc theo mặc định của mình. Điều này có nghĩa là rằng khi người dùng thêm các phần lặp lại, phần đó xuất hiện trong dọc hình xuống độ dài của biểu mẫu. Bạn có thể chọn để thực hiện phần lặp bung rộng theo chiều ngang thay vào đó. Điều này cho phép bạn tạo bố trí hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, bạn có thể tạo một mẫu biểu mẫu tương tự như lịch. Tùy chọn lặp lại theo chiều ngang không được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt.

Hiển thị

Lọc dữ liệu

Bấm Bộ lọc dữ liệu để mở hộp thoại Bộ lọc dữ liệu , nơi bạn có thể cho phép người dùng để lọc dữ liệu trong một phần lặp dựa trên giá trị mà người dùng sẽ nhập hoặc chọn bất kỳ nơi nào trên biểu mẫu. Ví dụ, nếu bạn dùng một phần lặp để thu thập thông tin về các dự án hiện tại, bạn có thể thiết kế một hộp danh sách cho phép người dùng để lọc các dự án của họ bằng trạng thái.

Bản cái/chi tiết

Thiết lập một mối quan hệ chính/chi tiết

Trên tab Bản cái/chi tiết , bạn có thể thiết lập cái/chi tiết quan hệ giữa bảng lặp (điều khiển chính) và một phần lặp (điều khiển chi tiết). Nếu bạn thiết lập này loại mối quan hệ, dữ liệu liên quan sẽ xuất hiện trong phần lặp dựa trên mục mà người dùng lựa chọn vào bảng lặp. Điều khiển cái/chi tiết không được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt.

Kích cỡ

Điều chỉnh kích cỡ, phần đệm và lề

Theo cách thủ công, bạn có thể xác định kích cỡ của điều khiển bằng cách nhập giá trị trong các hộp chiều caochiều rộng . Bạn cũng có thể tinh chỉnh dãn cách bên trong và bên ngoài vào điều khiển bằng cách thay đổi phần đệm, đây là khoảng cách đệm xung quanh nội dung của điều khiển, hoặc lề, đây là giá trị khoảng cách giữa viền của điều khiển và bất kỳ văn bản xung quanh hoặc điều khiển trên mẫu biểu mẫu.

Nâng cao

Thay đổi thứ tự tab chỉ mục

Bạn có thể thay đổi vị trí của điều khiển trong thứ tự tab tổng thể của mẫu biểu mẫu. Thứ tự tab là thứ tự mà tiêu điểm sẽ di chuyển trong một biểu mẫu từ một trường hoặc các đối tượng để tiếp theo khi người dùng nhấn TAB hoặc SHIFT + TAB. Thiết lập chỉ mục tab mặc định cho tất cả các điều khiển trong mẫu biểu mẫu là 0, nhưng thứ tự tab bắt đầu bằng 1. Có nghĩa là, bất kỳ điều khiển với 1 trong hộp Tab chỉ mục sẽ được truy cập đầu tiên khi người dùng nhấn phím TAB. Bất kỳ điều khiển với 2 trong hộp Tab chỉ mục sẽ được truy cập thứ hai, vân vân. Bất kỳ điều khiển với 0 trong hộp Tab chỉ mục sẽ đến cuối cùng trong thứ tự tab. Nếu bạn muốn bỏ qua các điều khiển trong thứ tự tab, hãy nhập -1 trong hộp Tab chỉ mục .

Nâng cao

Xác định một mẹo màn hình

Để thực hiện một ghi chú giải thích xuất hiện khi người dùng di chuyển con trỏ của họ trên điều khiển, hãy nhập văn bản bạn muốn trong hộp Mẹo màn hình . Công cụ hỗ trợ khả năng truy nhập, chẳng hạn như màn hình xem lại các tiện ích thực hiện trên màn hình thông tin sẵn có dưới dạng tiếng nói tổng hợp hoặc một hiển thị dạng chữ, thường dựa trên các mẹo màn hình để giải thích về các thông tin cho người dùng của họ.

Nâng cao

Xác định và tùy chỉnh các thiết đặt phối

Bấm Thiết đặt phối để xác định cách dữ liệu mà người dùng nhập vào điều khiển sẽ xuất hiện khi một số biểu mẫu được kết hợp. Ví dụ, bạn có thể thay đổi thứ tự mà các phần lặp được chèn vào trong biểu mẫu mục tiêu.

Nâng cao

Lấy mã định danh ViewContext hoặc XmlToEdit cho phần lặp

Bạn có thể sử dụng giá trị ViewContext hoặc XmlToEdit để xác định điều khiển trong mã. Ví dụ, nếu bạn biết giá trị ViewContext , bạn có thể sử dụng giá trị đó với các phương pháp SelectText hoặc SelectNodes của lớp học dạng xem theo lập trình thực hiện một hành động sửa trên dữ liệu XML được gắn kết điều khiển. Tương tự, nếu bạn biết giá trị XmlToEdit , bạn có thể sử dụng giá trị đó với phương pháp ExecuteAction của đối tượng dạng xem theo lập trình chèn hoặc loại bỏ phiên bản của điều khiển lặp. Ví dụ, bạn có thể chỉ định một giá trị liệt kê ActionType , chẳng hạn như XCollectionInsert hoặc XCollectionRemoveAll, và tên XmlToEdit , xác định nhóm cụ thể để làm việc với.

Biểu mẫu trình duyệt

Tùy chỉnh các thiết đặt cho đăng dữ liệu lên máy chủ

Tab biểu mẫu trình duyệt sẽ xuất hiện chỉ khi bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Cho phép bạn để kiểm soát xem dữ liệu được gửi đến máy chủ khi người dùng chèn hoặc loại bỏ các phần trong biểu mẫu.

Các hành động khác

Áp dụng quy tắc

Bấm đúp vào tab trên phần lặp, sau đó bấm Quản lý quy tắc trong phần quy tắc trên tab Công cụ thuộc tính điều khiển trên ruy-băng. Ngăn tác vụ quy tắc được hiển thị, nơi bạn có thể sử dụng quy tắc để áp dụng hành động khi người dùng chèn hoặc làm việc với các điều khiển bên trong phần lặp.

Các hành động khác

Thêm định dạng có điều kiện

Bấm đúp vào tab trên phần lặp lại, và bấm Quản lý quy tắc trong phần quy tắc trên tab Công cụ thuộc tính điều khiển trên ruy-băng, bấm mới, sau đó bấm định dạng. Điều này cho phép bạn tạo một quy tắc định dạng có điều kiện để thay đổi diện mạo của điều khiển, bao gồm khả năng hiển thị của nó, dựa trên giá trị mà người dùng nhập vào biểu mẫu. Ví dụ, bạn có thể chọn ẩn một phần lặp bất cứ khi nào người dùng xóa một hộp kiểm cụ thể trên biểu mẫu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×