Tháng mười hàm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về một Biến_thể (Chuỗi) thể hiện giá trị bát phân của một số.

Cú pháp

Tháng mười ( số )

Yêu cầu sốtham đối là bất hợp lệ biểu thức số hoặc biểu thức chuỗi.

Chú thích

Nếu số đã không phải là số nguyên, nó được làm tròn đến số nguyên gần nhất trước khi đang đánh giá.

Nếu số

Trả về Tháng mười

Null

Giá trị null

Trống

Số 0 (0)

Bất kỳ số nào khác

Ký tự tối đa 11 bát phân


Bạn có thể đại diện cho một số bát phân trực tiếp bằng số trước đó trong phạm vi phù hợp với &O. Ví dụ, &O10 là ký hiệu số bát phân cho 8 thập phân.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm tháng mười để trả về giá trị số bát phân của một số.

Dim MyOct
MyOct = Oct(4) ' Returns 4.
MyOct = Oct(8) ' Returns 10.
MyOct = Oct(459) ' Returns 713.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×