Tạo, sửa đổi hoặc xóa yêu cầu họp hoặc cuộc hẹn trong Outlook trên web

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tạo, sửa đổi hoặc xóa yêu cầu họp hoặc cuộc hẹn trong Outlook trên web.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Hướng dẫn sẽ hơi khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang dùng mới Outlook trên web. Chọn phiên bản nào bạn đang sử dụng để xem hướng dẫn áp dụng cho bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới.

Outlook trên web

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển.

Hướng dẫn cho mới Outlook trên web

Cuộc hẹn dành cho điều gì đó như trưa, thực hành thể thao hoặc cuộc hẹn y tế mà bạn muốn bao gồm trong lịch của bạn. Cuộc họp là một sự kiện lịch mà bạn gửi đến người khác. Bạn tạo một cuộc họp giống như cách bạn thực hiện một cuộc hẹn, nhưng bạn mời những người dự.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở cuối trang, hãy chọn Lịch.

 3. Bấm vào lịch ngày và thời gian khi bạn muốn sự kiện xảy ra. Hoặc, chọn sự kiện mới ở phía trên cùng của trang.

 4. Trong hộp văn bản, nhập mô tả ngắn gọn về sự kiện, bao gồm một tiêu đề và vị trí.

  Outlook trên web sẽ cung cấp dịch vụ được gợi ý các vị trí dựa trên những gì bạn đã nhập. Chọn một vị trí nếu đó là chính xác. Nếu nó không, bạn có thể nhập vị trí chính xác trên trang chi tiết sự kiện.

 5. Bạn cũng có thể chọn các mục tùy chọn:

  • Tất cả ngày: chọn tùy chọn này nếu đây là sự kiện cả ngày.

  • Lặp lại: chọn một trong các tùy chọn từ danh sách để thực hiện một cuộc họp lặp lại hoặc cuộc hẹn, sau đó chọn ngày tháng mà bạn muốn chuỗi để bắt đầu và kết thúc.

  Bạn có thể đặt mục tùy chọn bổ sung trên biểu mẫu sự kiện đầy đủ. Chọn Dạng xem sự kiện hoặc biết thêm chi tiết và sau đó chọn tùy chọn sau ở phía trên cùng của biểu mẫu:

  • Chọn bận để chọn cách hiển thị trạng thái của bạn trong suốt sự kiện, hoặc để tạo sự kiện riêng tư.

  • Chọn thể loại để chọn một thể loại cho sự kiện.

 6. Nếu bạn muốn mời mọi người đến sự kiện, hãy nhập tên hoặc địa chỉ email của họ trong hộp mời mọi người .

  Chọn tùy chọn để thêm tùy chọn người dự, hoặc chọn Tùy chọn phản hồi nếu bạn muốn yêu cầu phản hồi từ những người dự hoặc cho phép yêu cầu họp được chuyển vào.

 7. Trong danh sách nhắc tôi , bạn có thể điều chỉnh thời gian của lời nhắc.

 8. Chọn lưu nếu đây là một cuộc hẹn mà bạn đã tạo cho chính bạn hoặc gửi nếu đây là một cuộc họp với người dự.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở cuối trang, hãy chọn Lịch.

 3. Trong lịch, chọn sự kiện lịch, sau đó chọn sửa.

  Nếu đây là một cuộc họp hoặc cuộc hẹn định kỳ, bạn cũng sẽ cần phải chọn một trong những thao tác sau đây:

  • Sự kiện này: chọn tùy chọn này để mở và thực hiện thay đổi sự kiện bạn đã chọn trong lịch.

  • Điều này và tất cả các sự kiện sau đây: chọn tùy chọn này để mở và thực hiện thay đổi sự kiện bạn đã chọn trong lịch và tất cả các sự kiện trong chuỗi.

  • Tất cả các sự kiện trong chuỗi: chọn tùy chọn này để mở và thực hiện thay đổi đối với cả chuỗi sự kiện.

 4. Thay đổi bất kỳ chi tiết sự kiện này, sau đó chọn lưu nếu đây là một cuộc hẹn mà bạn đã tạo cho chính bạn hoặc gửi nếu đây là một cuộc họp với người dự.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở cuối trang, hãy chọn Lịch.

 3. Chọn cuộc họp trong lịch của bạn và chọn hủy bỏ. Thêm thư nếu bạn muốn, rồi chọn gửi.

  Nếu đây là một cuộc họp định kỳ, bạn sẽ phải chọn một trong các tùy chọn này khi trước tiên bạn chọn hủy bỏ:

  • Sự kiện này: chọn tùy chọn này để hủy sự kiện bạn đã chọn trong lịch.

  • Điều này và tất cả các sự kiện sau đây: chọn tùy chọn này để hủy sự kiện bạn đã chọn trong lịch và tất cả các sự kiện tiếp theo trong chuỗi.

  • Tất cả các sự kiện trong chuỗi: chọn tùy chọn này để hủy bỏ cả chuỗi sự kiện.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở cuối trang, hãy chọn Lịch.

 3. Chọn sự kiện trong lịch của bạn và chọn xóa. Trong cửa sổ xóa sự kiện , chọn xóa lần nữa.

  Nếu đây là sự kiện định kỳ, bạn sẽ phải chọn một trong các tùy chọn này khi trước tiên bạn chọn xóa:

  • Sự kiện này: chọn tùy chọn này để xóa sự kiện bạn đã chọn trong lịch.

  • Điều này và tất cả các sự kiện sau đây: chọn tùy chọn này để xóa sự kiện bạn đã chọn trong lịch và tất cả các sự kiện tiếp theo trong chuỗi.

  • Tất cả các sự kiện trong chuỗi: chọn tùy chọn này để xóa cả chuỗi sự kiện.

Hướng dẫn cho cổ điển Outlook trên web

Cuộc họp là một sự kiện trên lịch mà bạn sẽ gửi cho người khác. Bạn tạo một cuộc họp tương tự như cách bạn tạo một lịch hẹn, nhưng bạn sẽ mời người tham gia.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở cuối trang, chọn Lịch.

  Ảnh chụp màn hình nút Lịch

 3. Ở phía trên cùng của trang, chọn mới > sự kiện lịch.

  Ảnh chụp màn hình của nút mới

 4. Bên dưới thiết lập một cuộc hẹn, thêm tiêu đề và vị trí. (Nếu bạn đang tạo một yêu cầu họp, các thay đổi tên trang để lên lịch cuộc họp sau khi bạn thêm mọi người là người dự trong một bước sau.)

 5. Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc. Bạn cũng có thể chọn một trong những mục tùy chọn này:

  • Tất cả ngày: chọn hộp kiểm này nếu đây là sự kiện cả ngày.

  • Riêng tư: chọn hộp kiểm này nếu bạn không muốn người khác xem chi tiết của sự kiện lịch này.

  • Lặp lại: chọn một trong các tùy chọn từ danh sách để thực hiện một cuộc họp lặp lại hoặc cuộc hẹn, và sau đó chọn ngày tháng mà bạn muốn sự kiện định kỳ này kéo dài bằng cách dùng các hộp từđến .

  Nếu cần thiết, bạn cũng có thể thêm hoặc loại bỏ múi thời gian. Bấm múi giờ > Thêm hoặc loại bỏ múi giờ và sau đó tìm kiếm múi giờ thích hợp.

 6. Trong hộp lời nhắc , điều chỉnh thời gian của lời nhắc nếu bạn cần. Theo mặc định, nó được đặt 15 phút trước khi diễn sự kiện.

 7. Nếu bạn muốn gửi một lời nhắc email cho chính mình (hoặc người dự, nếu đây là một cuộc họp), hãy bấm Thêm một lời nhắc email và cung cấp thông tin bổ sung này:

  • Lời nhắc Email: Chọn thời điểm lời nhắc email sẽ được gửi.

  • Gửi lời nhắc đến: Chọn Tôi nếu bạn chỉ muốn gửi lời nhắc cho chính mình (chẳng hạn như một cuộc hẹn) hoặc cho Tất cả người dự nếu bạn muốn gửi nó cho tất cả mọi người trong cuộc họp.

  • Thông điệp lời nhắc để gửi: điền vào thư bạn muốn gửi, sau đó bấm đóng.

 8. Dưới mục Mọi người, hãy nhập tên hoặc bí danh của những người bạn muốn mời.

 9. (Tùy chọn) Không chắc chắn dành cho tất cả mọi người để đáp ứng là thời gian tốt? Bấm cuộc bỏ phiếu thời gian để đáp ứng để tìm thời gian hoạt động cho bạn và những người dự. Để biết thêm thông tin, hãy bấm là gì? trên trang bỏ phiếu thời gian để đáp ứng .

 10. Bên dưới người dự, bấm yêu cầu phản hồi Cài đặt và sau đó chọn hoặc không, tùy thuộc vào nếu bạn muốn mọi người để cho phép bạn biết họ sẽ tham dự cuộc họp. Đặt chọn mặc định là .

 11. Bên dưới thanh dẫn hướng Outlook, hãy bấm Lưu nếu đây là một cuộc hẹn mà bạn đã tạo cho bản thân mình, hoặc bấm Gửi nếu đây là một cuộc họp có người dự.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở cuối trang, chọn Lịch.

  Ảnh chụp màn hình nút Lịch

 3. Trong lịch, chọn sự kiện lịch, chẳng hạn như cuộc họp hoặc cuộc hẹn, sau đó bấm sửa.

  Chỉnh sửa sự kiện lịch

 4. Nếu đây là một cuộc họp hoặc cuộc hẹn định kỳ, bạn cũng sẽ cần phải chọn một trong những thao tác sau đây:

  • Sửa sự kiện: Chọn tùy chọn này để mở và thực hiện các thay đổi đối với một sự kiện lịch duy nhất.

  • Sửa chuỗi: Chọn tùy chọn này để mở và thực hiện các thay đổi đối với một chuỗi các sự kiện lịch.

 5. Thay đổi bất kỳ chi tiết nào cho cuộc họp hoặc cuộc hẹn và sau đó bấm Lưu nếu đây là một cuộc hẹn bạn đã tạo cho chính mình, hoặc bấm Gửi nếu đây là một cuộc họp có người dự.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở cuối trang, chọn Lịch.

  Ảnh chụp màn hình nút Lịch

 3. Trong lịch, chọn cuộc họp và sau đó bấm xóa.

 4. Nếu đây là một cuộc họp định kỳ, bạn sẽ phải chọn một trong các tùy chọn này sau khi trước tiên bạn chọn hủy bỏ:

  • Xóa sự kiện: chọn tùy chọn này để hủy sự kiện cuộc họp bạn đã chọn trong lịch.

  • Xóa bỏ chuỗi: chọn tùy chọn này để hủy chuỗi cuộc họp.

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Ở cuối trang, chọn Lịch.

  Ảnh chụp màn hình nút Lịch

 3. Chọn cuộc hẹn trong lịch của bạn, sau đó chọn xóa. Trong cửa sổ xóa sự kiện , chọn xóa lần nữa.

 4. Nếu đây là một cuộc hẹn định kỳ, bạn sẽ phải chọn một trong những tùy chọn này khi lần đầu tiên bạn bấm Xóa:

  • Xóa sự kiện: Chọn tùy chọn này để xóa sự kiện mà bạn đã chọn trong lịch.

  • Xóa chuỗi: Chọn tùy chọn này để xóa cả chuỗi cuộc hẹn.

Xem Thêm

Chia sẻ lịch của bạn trong Outlook trên web

Nhập hoặc đăng ký nhận lịch trong Outlook trên web

Tìm kiếm lịch của bạn trong Outlook trên web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×