Tự động lưu mục đã gửi trong hộp thư của delegator

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hộp thư trong Office 365 có thể được thiết lập để người khác (chẳng hạn như trợ giúp nhà điều hành một) có thể truy nhập vào hộp thư của người khác (chẳng hạn như người quản lý) và gửi thư dưới dạng chúng. Những người này thường được gọi là đại diệndelegator, tương ứng. Chúng tôi sẽ gọi chúng "trợ lý" và "trình quản lý" vì đơn giản. Khi một bộ trợ giúp được cấp quyền truy nhập vào hộp thư của người quản lý, nó có tên là đại diện quyền truy nhập.

Mọi người thường xuyên thiết lập truy nhập đại diện và gửi quyền để cho phép một bộ trợ giúp quản lý của người quản lý lịch mà họ cần để gửi và trả lời yêu cầu họp. Theo mặc định, khi một trợ lý gửi thư dưới dạng, hoặc thay mặt cho người quản lý, thư đã gửi được lưu trữ trong thư mục mục đã gửi của hỗ trợ. Bạn có thể dùng bài viết này để thay đổi hành vi này để thư đã gửi được lưu trữ trong trợ lý và thư mục mục đã gửi của người quản lý.

Chúng ta hãy xem ví dụ nhanh về cách này sẽ làm việc trong thực sự sống động:

 • Mary là tổng thống ngược doanh số toàn cầu. Cô ấy có một lịch rất bận và có Rob, trợ lý nhà điều hành của họ, để giúp quản lý lịch của người đó.

 • Để giúp Mary, Rob của cấp đại diện quyền truy nhập vào hộp thư của Mary và gửi thư thay mặt của họ. Điều này cho phép ảnh con chó để xem có gì trên lịch của họ; lên lịch, chấp nhận và từ chối yêu cầu họp; và trả lời thư.

 • Thư Rob gửi thay mặt cho Mary được lưu trữ trong thư mục mục đã gửi của người đó. Mary muốn một bản sao để Rob theo cách thủ công sao chép thư mà được gửi thay mặt của họ từ thư mục mục đã gửi của người đó đến thư mục mục đã gửi của người đó.

 • Rob của kỳ nếu có một cách tốt hơn để xử lý các mục đã gửi để anh ấy yêu cầu bộ phận CNTT giúp của mình. Anh ấy sẽ hiểu được hộp thư của Mary có thể thiết lập để lưu trữ thư anh ấy gửi thay mặt của họ trong mục đã gửi của người đó và mục đã gửi của người đó sẽ tự động. Đây là chính xác những gì người nào đó để anh ấy yêu cầu bộ phận trợ giúp để thiết lập.

Gửi dưới dạng … Gửi thay mặt cho... làm gì, chúng nghĩa là gì và tôi nên chọn nào?

Khi bạn thiết lập ai đó làm đại diện trên hộp thư của người quản lý, bạn có thể chọn xem họ "gửi dưới dạng" trình quản lý, hoặc "gửi thay mặt cho" chúng. Sự khác biệt được tinh tế, nhưng có thể quan trọng trong một số tổ chức:

 • Gửi dưới dạng    Khi ai đó có quyền "Gửi dưới dạng" vào một hộp thư, thư họ gửi từ hộp thư đó sẽ hiển thị chỉ chủ sở hữu hộp thư của tên trong dòng từ: trường thư. Trong ví dụ ở trên, nếu Rob có quyền "Gửi dưới dạng" vào hộp thư của Mary, thư, người gửi từ hộp thư của người đó sẽ hiển thị từ: Mary tới người nhận.

 • Gửi    Khi ai đó có quyền "Gửi thay mặt cho" trên một hộp thư, thư họ gửi từ hộp thư của người sở hữu sẽ hiển thị thư được gửi bằng người nào đó thay mặt cho người sở hữu hộp thư. Trong ví dụ ở trên, nếu Rob có quyền "Gửi thay mặt cho" trên hộp thư của Mary, thư, người gửi từ hộp thư của người đó sẽ hiển thị từ: Rob thay mặt cho Mary tới người nhận.

Các quyền gửi người khác có trên hộp thư của người dùng khác là quan trọng khi suy nghĩ về cách gửi mục sẽ được xử lý. Đây là vì bạn có thể quyết định, cho mỗi cấp quyền, xem thư nên được lưu giữ trong chỉ mục mục đã gửi của trợ lý hoặc trong trợ lý và thư mục mục đã gửi của người quản lý. Office 365 mặc định để lưu trữ các mục cho thư được gửi với "Gửi dưới dạng" và "Gửi thay mặt cho" quyền trong trợ lý mục đã gửi chỉ đã gửi. Bạn có thể thay đổi đó hành vi mặc định bằng cách dùng các bước dưới đây.

Mẹo: Người quản lý có thể có nhiều trợ lý với các cấp độ khác nhau của quyền. Trong ví dụ ở trên, trong khi Rob có thể gửi thư thay mặt cho Mary, cô ấy có thể có hỗ trợ khác có thể gửi dưới dạng Mary. Nếu đây là trường hợp, Mary của nó bộ phận có thể thực hiện các bước cho cả "Gửi dưới dạng" và quyền "Gửi thay mặt cho".

Khi bạn thực hiện các bước này, bất kỳ thư được gửi dưới dạng    trình quản lý hộp thư mà bạn đang cấu hình, sẽ được lưu vào thư mục mục đã gửi của người quản lý. Để thiết lập phần này, chỉ cần làm theo các bước dưới đây. Bạn sẽ cần phải sử dụng Windows PowerShell để hoàn tất các bước này; Nếu bạn chưa sử dụng nó trước, hãy để Sử dụng PowerShell với Exchange Online để được hướng dẫn về cách kết nối. Có là video tuyệt vời quá!

 1. Mở Windows PowerShell, và cách sử dụng hướng dẫn Sử dụng PowerShell với Exchange Online, kết nối với Exchange Online PowerShell.

 2. Lấy địa chỉ email của người quản lý.

 3. Chạy lệnh sau đây trong cửa sổ PowerShell.

  Set-Mailbox <manager's email address> –MessageCopyForSentAsEnabled $true

  Ví dụ, nếu địa chỉ email của Mary mary@contoso.com, bộ phận CNTT của cô ấy sẽ chạy lệnh Set-Mailbox mary@contoso.com –MessageCopyForSentAsEnabled $true.

Đó là nó! Trình quản lý sẽ bây giờ tự động nhận được một bản sao của bất kỳ thư nào gửi tới một hỗ trợ, trong thư mục mục đã gửi của họ.

Mẹo: Bạn có thể tắt này bằng cách đi theo các bước ở trên và thay thế $true với $false trong lệnh Set-Mailbox . Ví dụ, để tắt tính năng cho Mary, họ sẽ chạy lệnh Set-Mailbox mary@contoso.com –MessageCopyForSentAsEnabled $false.

Khi bạn thực hiện các bước này, bất kỳ thư được gửi thay mặt cho    người quản lý hộp thư mà bạn đang cấu hình, sẽ được lưu vào thư mục mục đã gửi của người quản lý. Để thiết lập phần này, chỉ cần làm theo các bước dưới đây. Bạn sẽ cần phải sử dụng Windows PowerShell để hoàn tất các bước này; Nếu bạn chưa sử dụng nó trước, hãy để Sử dụng PowerShell với Exchange Online để được hướng dẫn về cách kết nối. Có là video tuyệt vời quá!

 1. Mở Windows PowerShell, và cách sử dụng hướng dẫn Sử dụng PowerShell với Exchange Online, kết nối với Exchange Online PowerShell.

 2. Lấy địa chỉ email của người quản lý.

 3. Chạy lệnh sau đây trong cửa sổ PowerShell.

  Set-Mailbox <manager's email address> –MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $true

  Ví dụ, nếu địa chỉ email của Mary mary@contoso.com, bộ phận CNTT của cô ấy sẽ chạy lệnh Set-Mailbox mary@contoso.com –MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $true.

Đó là nó! Trình quản lý sẽ bây giờ tự động nhận được một bản sao của bất kỳ thư nào gửi tới một hỗ trợ, trong thư mục mục đã gửi của họ.

Mẹo: Bạn có thể tắt này bằng cách đi theo các bước ở trên và thay thế $true với $false trong lệnh Set-Mailbox . Ví dụ, để tắt tính năng cho Mary, họ sẽ chạy lệnh Set-Mailbox mary@contoso.com –MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $false.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×