Tổng quan về xử lý phân tích trực tuyến (OLAP)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trực tuyến phân tích xử lý (OLAP) là một công nghệ được dùng để sắp xếp cơ sở dữ liệu công việc lớn và hỗ trợ nghiệp vụ thông minh. Cơ sở dữ liệu OLAP được chia thành một hoặc nhiều khối và mỗi khối được tổ chức và được thiết kế khối người quản trị cho phù hợp với cách bạn truy xuất và phân tích dữ liệu sao cho nó dễ dàng hơn để tạo và sử dụng PivotTable báo cáo và báo cáo PivotChart mà bạn cần.

Trong bài viết này

Nghiệp vụ thông minh là gì?

Trực tuyến phân tích xử lý (OLAP) là gì?

Các tính năng OLAP trong Excel

Cấu phần mềm mà bạn cần để truy nhập nguồn dữ liệu OLAP

Tính năng sự khác biệt giữa dữ liệu nguồn OLAP và không phải OLAP

Nghiệp vụ thông minh là gì?

Phân tích kinh doanh thường muốn nhận nào của doanh nghiệp, để xem rộng hơn các xu hướng dựa trên tổng hợp dữ liệu, và để xem các xu hướng chia bằng bất kỳ số nào của biến số. Nghiệp vụ thông minh là quy trình trích xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu OLAP và sau đó phân tích dữ liệu đó cho thông tin mà bạn có thể dùng để đưa ra quyết định Cập nhật thông tin doanh nghiệp và thực hiện thao tác. Để được trợ giúp thông minh ví dụ, OLAP và business trả lời các kiểu câu hỏi về dữ liệu nghiệp vụ:

  • Tổng doanh thu của tất cả sản phẩm cho 2007 so sánh với tổng doanh thu từ năm 2006 làm thế nào?

  • Làm thế nào của chúng tôi khả năng sinh lợi đến ngày so với cùng một khoảng thời gian trong năm năm qua?

  • Số lượng tiền đã khách hàng qua tuổi 35 dành cuối năm, và làm thế nào đã hành vi đó thay đổi theo thời gian?

  • Số lượng sản phẩm được bán trong hai quốc gia/khu vực cụ thể tháng này khác với cùng một tháng năm trước?

  • Đối với mỗi nhóm tuổi thọ của khách hàng, chi tiết những lợi nhuận (cả lề tỷ lệ phần trăm và tổng cộng) theo thể loại sản phẩm là gì?

  • Tìm thấy nhân viên bán hàng trên cùng và dưới cùng, distributor, nhà cung cấp, khách hàng, đối tác hoặc khách hàng.

Đầu trang

Trực tuyến phân tích xử lý (OLAP) là gì?

Xử lý phân tích (OLAP) trực tuyến cơ sở dữ liệu giúp dễ dàng truy vấn nghiệp vụ thông minh. OLAP là một công nghệ cơ sở dữ liệu đã được tối ưu hóa cho truy vấn và báo cáo, thay vì xử lý giao dịch. Dữ liệu nguồn OLAP là cơ sở dữ liệu trực tuyến giao dịch xử lý (OLTP) thường được lưu trữ trong kho lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu OLAP được lấy từ dữ liệu lịch sử này và tổng hợp vào cấu trúc cho phép phân tích phức tạp. Dữ liệu OLAP cũng được sắp xếp hierarchically và lưu trữ trong khối thay vì bảng. Nó là một công nghệ phức tạp dùng cấu trúc đa chiều để cung cấp quyền truy nhập nhanh vào dữ liệu để phân tích. Tổ chức này giúp dễ dàng cho một báo cáo PivotTable hoặc báo cáo PivotChart để hiển thị tóm tắt ở mức cao, chẳng hạn như tổng doanh số trên một toàn bộ quốc gia hoặc khu vực, và cũng hiển thị các chi tiết cho site nơi doanh số đặc biệt là mạnh hoặc yếu.

Cơ sở dữ liệu OLAP được thiết kế để tăng tốc độ quá trình truy xuất dữ liệu. Vì các máy chủ OLAP, chứ không phải là Microsoft Office Excel, hàm tính giá trị tóm tắt, ít dữ liệu cần được gửi đến Excel khi bạn tạo hoặc thay đổi báo cáo. Phương pháp này cho phép bạn làm việc với số lượng lớn hơn nhiều nguồn dữ liệu hơn bạn có thể nếu dữ liệu đã được sắp xếp trong một cơ sở dữ liệu truyền thống, nơi Excel truy xuất tất cả các bản ghi riêng lẻ và sau đó tính toán các giá trị tóm tắt.

Cơ sở dữ liệu OLAP chứa hai kiểu dữ liệu cơ bản: thước đo là dữ liệu số, quantities và giá trị trung bình mà bạn dùng để đưa ra quyết định Cập nhật thông tin doanh nghiệp và kích thước, là các thể loại mà bạn dùng để sắp xếp các số đo. Cơ sở dữ liệu OLAP giúp tổ chức dữ liệu theo nhiều cấp độ chi tiết, bằng cách dùng các thể loại cùng mà bạn đã quen thuộc với để phân tích dữ liệu.

Các phần sau đây mô tả mỗi cấu phần chi tiết:

Khối     Một cấu trúc dữ liệu tổng hợp các số đo bằng cấp độ và cấu trúc phân cấp của từng kích thước bạn muốn phân tích. Các khối kết hợp một vài kích thước, chẳng hạn như đường thời gian, địa lý và sản phẩm, với tóm tắt dữ liệu, chẳng hạn như doanh số hoặc số liệu kiểm kê. Cube không phải là "Cube" trong nghiêm toán nghĩa vì chúng không nhất thiết phải có cạnh bằng nhau. Tuy nhiên, họ là một ẩn dụ apt cho một khái niệm phức tạp.

Thước đo     Tập giá trị trong một khối dựa trên một cột trong bảng dữ kiện của khối và có là giá trị số thường. Thước đo là các giá trị Trung tâm trong khối mà preprocessed, tổng hợp và phân tích. Ví dụ phổ biến có doanh thu, lợi nhuận, doanh thu và chi phí.

Thành viên     Một mục trong một cấu trúc phân cấp thể hiện một hoặc nhiều lần xuất hiện của dữ liệu. Thành viên có thể là duy nhất hoặc nonunique. Ví dụ, 2007 và 2008 đại diện cho các thành viên duy nhất trong năm mức của tham số thời gian, trong khi tháng một đại diện cho các thành viên nonunique trong tháng mức vì có thể có nhiều hơn một ngày trong thời gian chiều nếu nó có chứa dữ liệu cho nhiều hơn một năm.

Phần tử được tính toán     Thành viên của tham số có giá trị được tính toán chạy lần bằng cách sử dụng một biểu thức. Phần tử được tính toán giá trị có thể xuất phát từ các giá trị của thành viên khác. Ví dụ, một thành viên được tính toán, lợi nhuận, có thể được xác định bằng cách trừ đi giá trị của thành viên, chi phí, từ giá trị của thành viên, doanh thu.

Tham số     Một tập hợp của một hoặc nhiều tổ chức cấu trúc phân cấp độ trong khối mà người dùng hiểu được và sử dụng làm cơ số cho phân tích dữ liệu. Ví dụ, một chiều địa lý có thể bao gồm cấp độ cho quốc gia/vùng, bang/tỉnh và thành phố. Hoặc, tham số thời gian có thể bao gồm một cấu trúc phân cấp có các cấp độ cho năm, quý, tháng và ngày. Trong một báo cáo PivotTable hoặc báo cáo PivotChart, mỗi cấu trúc phân cấp trở thành một tập hợp trường mà bạn có thể bung rộng và thu gọn để hiển thị cấp độ cao hơn hoặc thấp hơn.

Cấu trúc phân cấp     Một cấu trúc lô-gic cây tổ chức các thành viên của tham số sao cho mỗi thành viên có mẹ một thành viên và số 0 hoặc thành viên con khác. Con là một phần trong mức thấp hơn kế tiếp trong cấu trúc phân cấp trực tiếp liên quan đến thành viên hiện tại. Ví dụ, trong một cấu trúc phân cấp thời gian có chứa các cấp độ quý, tháng và ngày, tháng là con của quý 1. Mẹ là một phần trong cấp độ cao hơn trong một cấu trúc phân cấp trực tiếp liên quan đến thành viên hiện tại. Giá trị mẹ thường là tổng hợp của các giá trị của tất cả các con của nó. Ví dụ, trong một thời gian cấu trúc phân cấp có chứa các cấp độ quý, tháng và ngày, quý 1 là mẹ của tháng.

Mức     Trong một cấu trúc phân cấp, dữ liệu có thể được sắp xếp thành thấp và cao cấp độ chi tiết, chẳng hạn như năm, quý, tháng và ngày mức trong cấu trúc phân cấp thời gian.

Đầu trang

Các tính năng OLAP trong Excel

OLAP truy xuất dữ liệu     Bạn có thể kết nối với nguồn dữ liệu OLAP giống như bạn thực hiện với các nguồn dữ liệu ngoài. Bạn có thể làm việc với cơ sở dữ liệu được tạo bằng phiên bản dịch vụ Microsoft SQL Server OLAP 7.0, phiên bản Microsoft SQL Server Analysis Services 2000, và phiên bản dịch vụ phân tích Microsoft SQL Server 2005, sản phẩm máy chủ Microsoft OLAP. Excel cũng có thể làm việc với các sản phẩm OLAP bên thứ ba tương thích với OLE DB cho OLAP.

Bạn có thể hiển thị dữ liệu OLAP chỉ dưới dạng báo cáo PivotTable hoặc báo cáo PivotChart hoặc trong một hàm trang tính được chuyển đổi từ báo cáo PivotTable, nhưng không phải là một miền dữ liệu ngoài. Bạn có thể lưu báo cáo OLAP PivotTable và báo cáo PivotChart trong báo cáo mẫu, và bạn có thể tạo tệp kết nối dữ liệu Office (ODC) (.odc) để kết nối với cơ sở dữ liệu OLAP cho các truy vấn OLAP. Khi bạn mở một tệp ODC, Excel sẽ hiển thị báo cáo PivotTable trống sẵn sàng để bạn bố trí.

Tạo các tệp khối ngoại tuyến dùng     Bạn có thể tạo một tệp khối vuông ngoại tuyến (.cub) với một tập hợp con dữ liệu từ cơ sở dữ liệu máy chủ OLAP. Sử dụng tệp khối vuông ngoại tuyến để làm việc với dữ liệu OLAP khi bạn không được kết nối với mạng của bạn. Cube cho phép bạn làm việc với số lượng lớn dữ liệu trong một báo cáo PivotTable hoặc báo cáo PivotChart hơn bạn có thể nếu không, và sẽ đẩy nhanh quá trình truy xuất dữ liệu. Bạn có thể tạo các tệp khối chỉ khi bạn sử dụng một Phần mềm cung cấp truy cập OLAP, chẳng hạn như Microsoft dịch vụ phân tích SQL Server 2005, phiên bản mà hỗ trợ tính năng này.

Hành động máy chủ     Một hành động máy chủ là một tính năng hữu ích nhưng tùy chọn mà người quản trị khối OLAP có thể xác định trên một máy chủ mà sử dụng một thành viên khối hoặc đo làm tham số vào truy vấn để có được các chi tiết trong khối, hoặc để khởi động ứng dụng khác, chẳng hạn như một trình duyệt. Excel hỗ trợ URL, báo cáo, Rowset, truy sâu đến và mở rộng tới chi tiết máy chủ hành động, nhưng nó không hỗ trợ sở hữu, điều khoản và tập hợp dữ liệu.

KPI     KPI là một số đo được tính toán đặc biệt được xác định trên máy chủ cho phép bạn theo dõi "chỉ số hiệu suất then chốt" bao gồm các trạng thái (có giá trị hiện tại đáp ứng một number? cụ thể) và xu hướng (giá trị là gì qua time?). Khi những mục này được hiển thị, máy chủ có thể gửi các biểu tượng liên quan tương tự như biểu tượng Excel mới được thiết lập để cho biết trên hoặc dưới mức trạng thái (chẳng hạn như một biểu tượng bình thường dừng) hoặc có một giá trị đang thịnh hành lên hoặc xuống (chẳng hạn như một biểu tượng mũi tên hướng).

Định dạng máy chủ     Người quản trị khối có thể tạo số đo và phần tử được tính toán với định dạng, định dạng phông và quy tắc định dạng có điều kiện, có thể được chỉ định là một quy tắc công ty chuẩn business màu. Ví dụ, một định dạng máy chủ cho lợi nhuận có thể định dạng số tiền tệ, một ô màu xanh lá cây nếu giá trị lớn hơn hoặc bằng 30.000 và màu đỏ nếu giá trị nhỏ hơn 30.000, và một kiểu phông chữ đậm nếu giá trị nhỏ hơn 30.000 và thường xuyên, nếu lớn hơn hoặc bằng 30.000. Để biết thêm thông tin, hãy xem thiết kế bố trí và định dạng của báo cáo PivotTable.

Ngôn ngữ hiển thị Office     Người quản trị khối có thể xác định bản dịch cho dữ liệu và lỗi trên máy chủ cho những người cần phải xem PivotTable thông tin trong ngôn ngữ khác. Tính năng này được xác định là một thuộc tính tệp kết nối và thiết đặt quốc gia/khu vực máy tính của người dùng phải tương ứng với ngôn ngữ hiển thị.

Đầu trang

Cấu phần mềm mà bạn cần để truy nhập nguồn dữ liệu OLAP

Nhà cung cấp một OLAP     Để thiết lập nguồn dữ liệu OLAP cho Excel, bạn cần một trong các nhà cung cấp OLAP sau đây:

  • Nhà cung cấp Microsoft OLAP     Excel bao gồm phần mềm trình điều khiển nguồn dữ liệu và máy khách mà bạn cần để truy nhập cơ sở dữ liệu được tạo bằng phiên bản dịch vụ Microsoft SQL Server OLAP 7.0, phiên bản dịch vụ Microsoft SQL Server OLAP 2000 (8.0) và phiên bản dịch vụ phân tích Microsoft SQL Server 2005) 9.0).

  • Nhà cung cấp bên thứ ba OLAP     Cho các sản phẩm OLAP, bạn cần cài đặt trình điều khiển bổ sung và phần mềm khách. Để sử dụng các tính năng của Excel để làm việc với dữ liệu OLAP, sản phẩm của bên thứ ba phải phù hợp với OLE DB cho OLAP chuẩn và là Microsoft Office tương thích. Để biết thông tin về cách cài đặt và sử dụng nhà cung cấp OLAP bên thứ ba, tham khảo người quản trị hệ thống của bạn hoặc nhà cung cấp cho OLAP sản phẩm của bạn.

Máy chủ cơ sở dữ liệu và các tệp khối     Phần mềm máy khách Excel OLAP hỗ trợ kết nối đến hai loại cơ sở dữ liệu OLAP. Nếu cơ sở dữ liệu trên máy chủ OLAP sẵn dùng trên mạng của bạn, bạn có thể truy xuất dữ liệu nguồn từ nó trực tiếp. Nếu bạn có một tệp khối vuông ngoại tuyến có chứa dữ liệu OLAP hoặc tệp định nghĩa khối , bạn có thể kết nối với tệp đó và truy xuất dữ liệu nguồn từ đó.

Nguồn dữ liệu     Nguồn dữ liệu cho phép bạn truy nhập vào tất cả dữ liệu trong cơ sở dữ liệu OLAP hoặc tệp khối ngoại tuyến. Sau khi bạn tạo nguồn dữ liệu OLAP, bạn có thể tạo báo cáo theo đó, và trả về dữ liệu OLAP để Excel ở dạng một báo cáo PivotTable hoặc báo cáo PivotChart, hoặc trong một hàm trang tính được chuyển đổi từ báo cáo PivotTable.

Truy vấn Microsoft     Bạn có thể sử dụng truy vấn để truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu bên ngoài chẳng hạn như Microsoft SQL hoặc Microsoft Access. Bạn không cần phải sử dụng truy vấn để truy xuất dữ liệu từ một PivotTable OLAP được kết nối với một tệp khối vuông. Để biết thêm thông tin, hãy xem Truy vấn Microsoft sử dụng để truy xuất dữ liệu ngoài.

Đầu trang

Tính năng sự khác biệt giữa dữ liệu nguồn OLAP và không phải OLAP

Nếu bạn làm việc với báo cáo PivotTable và báo cáo PivotChart từ OLAP dữ liệu nguồn và các loại nguồn dữ liệu, bạn sẽ thấy một số tính năng khác biệt.

Quá trình truy xuất dữ liệu     Máy chủ OLAP trả về dữ liệu mới để Excel mỗi lần bạn thay đổi bố trí báo cáo. Với các kiểu dữ liệu nguồn bên ngoài, bạn truy vấn cho tất cả các nguồn dữ liệu cùng lúc, hoặc bạn có thể đặt các tùy chọn để truy vấn chỉ khi bạn hiển thị các mục trường bộ lọc báo cáo khác nhau. Bạn cũng có một vài tùy chọn khác để làm mới báo cáo.

Trong báo cáo dựa trên dữ liệu nguồn OLAP, thiết đặt trường bộ lọc báo cáo không sẵn sàng, truy vấn nền không sẵn dùng và thiết đặt bộ nhớ tối ưu hóa không sẵn dùng.

Lưu ý: Thiết đặt bộ nhớ tối ưu hóa cũng là không sẵn dùng cho OLEDB dữ liệu nguồn và báo cáo PivotTable dựa trên một phạm vi ô.

Các kiểu trường    Dữ liệu nguồn OLAP, kích thước trường có thể dùng chỉ làm hàng (chuỗi), cột (thể loại), hoặc trường trang. Có thể dùng thước đo trường chỉ là giá trị trường. Đối với các loại nguồn dữ liệu, tất cả các trường có thể dùng trong bất kỳ phần nào của báo cáo.

Truy nhập vào dữ liệu chi tiết     Dữ liệu nguồn OLAP, máy chủ xác định những cấp độ chi tiết sẵn dùng và tính toán giá trị tóm tắt, vì vậy bản ghi chi tiết tạo thành giá trị tóm tắt có thể không sẵn dùng. Máy chủ có thể, Tuy nhiên, cung cấp trường đặc tính mà bạn có thể hiển thị. Các loại nguồn dữ liệu không có thuộc tính trường, nhưng bạn có thể hiển thị chi tiết cơ sở dữ liệu trường giá trị và cho các mục, và bạn có thể hiển thị mục không có dữ liệu.

Trường bộ lọc báo cáo OLAP có thể không có tất cả mục, và lệnh Hiển thị trang bộ lọc báo cáo có sẵn.

Thứ tự sắp xếp ban đầu     Dữ liệu nguồn OLAP, mục đầu tiên xuất hiện trong thứ tự mà máy chủ OLAP trả về chúng. Bạn có thể rồi sắp xếp hoặc sắp xếp lại theo cách thủ công các mục. Đối với các loại nguồn dữ liệu, các mục trong báo cáo mới trước tiên xuất hiện đã sắp xếp trong thứ tự tăng dần theo tên mục.

Tính toán     Máy chủ OLAP cung cấp giá trị tóm tắt trực tiếp cho báo cáo, vì vậy bạn không thể thay đổi hàm tổng hợp cho các trường giá trị. Cho các loại nguồn dữ liệu, bạn có thể thay đổi hàm tổng hợp cho trường giá trị và sử dụng nhiều hàm tổng hợp cho cùng một giá trị trường. Bạn không thể tạo trường được tính toán hoặc các mục được tính trong báo cáo với dữ liệu nguồn OLAP.

Tổng phụ     Trong báo cáo với dữ liệu nguồn OLAP, bạn không thể thay đổi hàm tổng hợp cho tổng phụ. Với các loại nguồn dữ liệu, bạn có thể thay đổi hàm tổng hợp subtotal và hiện hoặc ẩn tổng phụ cho tất cả các trường hàng và cột.

Dữ liệu nguồn OLAP, bạn có thể bao gồm hoặc loại trừ ẩn mục khi bạn tính tổng phụ và tổng cộng. Đối với các loại nguồn dữ liệu, bạn có thể bao gồm báo cáo ẩn lọc trường mục trong tổng phụ, nhưng ẩn các mục trong các trường khác được loại trừ theo mặc định.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×