Tổng quan về công cụ di chuyển SharePoint đánh giá

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Công cụ di chuyển SharePoint đánh giá (SMAT) là một đơn giản dòng lệnh thực thi mà quét nội dung của cụm máy chủ SharePoint để giúp xác định ảnh hưởng của di chuyển máy chủ của bạn vào SharePoint Online với Office 365.

Khi công cụ được thiết kế để chạy mà không ảnh hưởng bởi môi trường của bạn, bạn có thể theo dõi công cụ đòi hỏi phải có một hoặc hai ngày để hoàn thành một quét môi trường của bạn. Trong thời gian này, công cụ sẽ báo cáo tiến độ trong cửa sổ bảng điều khiển. Sau khi hình quét vào hoàn tất, bạn có thể tìm thấy kết quả đầu ra tệp trong thư mục Nhật ký. Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin tóm tắt và chi tiết hơn vào kịch bản có thể bị ảnh hưởng bởi di chuyển.

Lưu ý: Để tải xuống công cụ di chuyển SharePoint, hãy bấm vào đây: tải xuống công cụ di chuyển SharePoint đánh giá

Lưu ý: Để cải thiện chất lượng sản phẩm Microsoft và dịch vụ, công cụ sẽ báo cáo ẩn danh thống kê thông tin lên Microsoft. Hoặc bạn có thể, bạn có thể xác định tổ chức của bạn khi được nhắc ở phần cuối của hình quét vào. Nếu công cụ không thể kết nối với internet để báo cáo thông tin này, công cụ sẽ vẫn hoạt nếu không như mong muốn.

Tổng quan

Công cụ sẽ cung cấp hai chế độ: đánh giá và căn cước ánh xạ.

Đánh giá

Đây là chế độ mặc định. Nếu bạn chạy SMAT.exe, đánh giá sẽ chạy. Đánh giá quy trình chạy quét đối với cụm máy chủ SharePoint và nội dung liên kết tìm kiếm các vấn đề đã được đã biết gây ra vấn đề cho khách hàng di chuyển vào SharePoint Online. Để biết thêm thông tin trên quét sẵn dùng, hãy xem cụ đánh giá SharePoint di chuyển: lộ trình báo cáo quét

Căn cước ánh xạ

Ánh xạ căn cước cho phép bạn tạo báo cáo của tất cả các người dùng và nhóm căn cước có quyền truy nhập vào môi trường SharePoint của bạn và cố gắng ánh xạ các căn cước của Azure AD người dùng và căn cước của nhóm.

Quy trình này rất quan trọng là cần di chuyển. Nếu căn cước sẽ không đúng cách thiết lập trước khi di chuyển, nó có thể dẫn đến mất quyền truy nhập vào nội dung cũng như thông tin được không chính xác trong trang người dùng. Ví dụ, các trường tạo bởi và sửa đổi sẽ không hiển thị chính xác định danh bài đăng di chuyển.

Để biết thêm thông tin về ánh xạ các định danh, hãy xem cụ đánh giá SharePoint di chuyển: định danh ánh xạ.

Điều kiện tiên quyết

Công cụ được xây dựng để chạy từ bên trong SharePoint 2010 hoặc 2013 cụm máy chủ.

  • Để chạy công cụ, tất cả các tệp phải được trích xuất từ bất kỳ gói nén trước khi thực hiện.

  • Công cụ phải chạy dưới dạng tài khoản Dịch vụ cụm máy chủ. Tài khoản người quản trị cụm máy chủ được chấp nhận được, như tài khoản đã được cho truy nhập đọc để tất cả các ứng dụng web. Tài khoản đó cũng phải rõ ràng toàn quyền kiểm soát trên cả hai thao tác | Chia sẻ và người quản trị | Quyền trên ứng dụng dịch vụ hồ sơ người dùng. Không có một chuỗi các kiểm tra để đảm bảo tài khoản có đủ quyền trước khi tính năng quét môi trường.

Tệp cấu hình

Bạn có thể sửa đổi hai cấu hình tệp cho SMAT.

SkipSitesList.csv được cài đặt trong cùng một thư mục dưới dạng SMAT.exe. Thêm trang vào CSV này sẽ cho biết SMAT không để đưa vào các site trong kết xuất báo cáo. Hãy xem SkipSitesList.csv cho ví dụ về cách thêm các site vào danh sách bỏ qua.

ScanDef.json được cài đặt trong cùng thư mục dưới dạng công cụ SMAT. Bạn có thể dùng ScanDef.json để bật hoặc tắt tính năng quét cá nhân cho công cụ đánh giá. Tệp này chứa các cấu hình để đánh giá trên SharePoint 2010 và 2013 cũng như định danh ánh xạ.

Để vô hiệu hóa một quét, định vị mục nhập trong tệp ScanDef.json và đặt đã bậtfalse. Điều này rất hữu ích nếu có một quét doanh nghiệp của bạn không quan tâm và tắt hình quét vào sẽ giảm thời gian thực hiện tổng thể của công cụ đánh giá.

Các thao tác sau đây sẽ vô hiệu hóa quét cảnh báo.

{"Tên": "Cảnh báo", "Nhập": "AlertsScanner", "SupportedVersions": ["2010", "2013", "2016"], "ReportCategoryType": "SPSite", "Đã bật": sai}

SupportedVersion sẽ thông báo cho công cụ đánh giá các phiên bản SharePoint quét đã cho áp dụng cho. Ví dụ, SharePoint 2010 không có SharePoint bổ trợ để quét ứng dụng không danh sách 2010 dưới dạng một phiên bản được hỗ trợ.

{"Tên": "Ứng dụng", "Nhập": "AppsScanner", "SupportedVersions": ["2013", "2016"], "ReportCategoryType": "SPSite", "Đã bật": đúng}

Quét một số có tùy chọn bổ sung cấu hình. Đây là cấu hình trong tệp ScanDef.json. Không phải tất cả quét đã cấu hình thuộc tính. Tuy nhiên, nếu một quét có một thuộc tính, ở đó là mặc định được cấu hình trong tệp ScanDef.json có thể sửa đổi. Ví dụ, quét SiteTemplateLanguage có một bộ lọc để loại trừ tiếng Anh site [địa 1033]. Nếu nhóm của bạn có vấn đề về di chuyển trang web tiếng Anh, bạn có thể sửa đổi bộ lọc để bao gồm những site:

{"Tên": "SiteTemplateLanguage", "Nhập": "SiteTemplateLanguageScanner", "SupportedVersions": ["2010", "2013", "2016"], "Thuộc tính": {"ExcludedLanguages": ""}, "ReportCategoryType": "SPSite", "Đã bật": đúng}

Nếu bạn loại bỏ hoặc hỏng tệp ScanDef.json, một cấu hình mặc định được nhúng trong SMAT.exe thực thi sẽ được dùng thay vào đó. Điều này sẽ được ghi trong tệp SMAT.log. Nếu bạn thực hiện thay đổi để vô hiệu hóa một quét hoặc thuộc tính và thông báo thay đổi không được chọn khi bạn chạy SMAT.exe, hãy tìm trong tệp SMAT.log để biết chi tiết.

Thực hiện

Chạy smat.exe từ vị trí tệp được trích xuất. Để xem tất cả các tham số sẵn dùng, chạy: smat.exe /help.

SMAT.exe là một công cụ khởi động chương trình sẽ quyết định ý định của bạn dựa trên các tham số chuyển qua trong và sau đó tải ứng dụng thích hợp để thực hiện việc yêu cầu. Bên dưới bao gồm, có 3 thực thi được trách nhiệm đối với cách thực hiện công việc:

  • SMAT2010.exe - thực hiện việc đánh giá trên môi trường SharePoint 2010.

  • SMAT2013.exe - thực hiện việc đánh giá trên môi trường SharePoint 2013.

  • SMIT.exe - thực hiện việc ánh xạ căn cước cho cả SharePoint 2010 và 2013 môi trường.

Đây là những gì bạn sẽ nhìn thấy khi chạy SMAT.exe để thực hiện các đánh giá từ PowerShell.exe. Lưu ý cửa sổ PowerShell chạy SMAT.exe khởi động ứng dụng để thực hiện công việc. Sau khi ứng dụng hoạt động được tải, chương trình loader SMAT.exe chấm dứt và trả về điều khiển cho toán tử. Công cụ thực hiện công việc sẽ chạy trong cửa sổ riêng cho đến khi nó hoàn thành.

Tệp nhật ký

Bạn có thể nhìn thấy tệp nhật ký tối đa 3 trong thư mục đầu ra.

  • SMAT.log - tệp này chứa tất cả ghi nhật ký từ thực hiện công cụ. Điều này sẽ bao gồm 3 cấp độ ghi nhật ký. Thông tin, cảnh báo và lỗi. Thông tin trợ giúp theo dõi tiến độ và khắc phục sự cố các vấn đề. Cảnh báo là điều kiện lỗi thông thường dự kiến. Lỗi là điều kiện không mong muốn dụng cụ của chúng tôi đã không thể xác định nếu họ sẽ có một trình chặn để di chuyển chuyển tiếp. Những mục này cần được xem xét.

  • SMAT_Errors.log - này có chứa chỉ các sự kiện lỗi. Nếu tệp này bị thiếu sau khi hoàn thành dụng cụ, nó sẽ chỉ có là không tìm thấy lỗi.

  • SMATTelemetry.log - này có chứa ghi nhật ký cho từ xa tải dụng cụ. Bất kỳ vấn đề nào trong đây sẽ không ảnh hưởng đến tạo báo cáo của bạn.

Tự động hóa đánh giá

Nếu bạn có cần phải lên lịch trình đánh giá, bạn có thể làm bằng cách chạy EXE cụ thể. Ví dụ, nếu bạn muốn thiết lập một nhiệm vụ đã lên lịch trên cụm máy chủ SharePoint 2010 cho đánh giá, bạn sẽ chỉ nhiệm vụ đã lên lịch để SMAT2010.exe. Nếu bạn muốn viết một script PowerShell chạy đánh giá trên SharePoint 2013, bạn sẽ chỉ script SMAT2013.exe.

Bất kỳ tình huống tạo script sẽ cần phải dùng khóa chuyển - hỏi để chạy EXE trong chế độ yên tĩnh. Chế độ này không phải xuất mọi thứ vào bảng điều khiển và tránh bất kỳ phần nào sẽ nhắc toán tử đầu vào.

Tại thời điểm này thực thi cho căn cước ánh xạ [SMIT.exe] không hỗ trợ tính năng tạo script. Quy trình này sẽ nhắc đối với thông tin đăng nhập để Azure tối thiểu và có thể nhắc đối với thông tin xác thực để kết nối với Active Directory. Nếu bạn cố script đối với thực thi này, bạn sẽ tìm thấy nó treo và không bao giờ hoàn thành khi chương trình lời nhắc cho thông tin đăng nhập.

Thông tin thêm

Để tải xuống công cụ di chuyển SharePoint và để biết thêm thông tin về cách xử lý vấn đề được xác định trong báo cáo đánh giá xem.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×