Tổng phụ và tổng trường trong PivotTable

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi làm việc với PivotTable, bạn có thể hiển thị hoặc ẩn tổng phụ cho từng cột và hàng trường, Hiển thị hoặc ẩn cột và hàng tổng cộng cho toàn bộ báo cáo và tính tổng phụ và tổng cộng có hoặc không có mục đã lọc.

Các trường cột và hàng tổng phụ

 1. Trong PivotTable, hãy chọn một mục của một trường hàng hoặc cột. Đảm bảo rằng nó là một trường và không phải là một giá trị.

 2. Trên tab phân tích , trong nhóm Trường hiện hoạt , hãy bấm Thiết đặt trường.

  Thiết đặt trường trên ruy-băng

  Điều này sẽ hiển thị hộp thoại Thiết đặt trường .

  Tổng phụ & tab bộ lọc trong hộp thoại thiết đặt trường

 3. Trong hộp thoại Thiết đặt Trường, bên dưới Tổng phụ, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tính tổng phụ cho một nhãn cột hoặc hàng bên ngoài bằng hàm tổng hợp mặc định, hãy bấm vào Tự động.

  • Để loại bỏ tổng phụ, hãy bấm vào Không có.

   Lưu ý: Nếu một trường có chứa một mục được tính toán, bạn không thể thay đổi hàm tổng hợp subtotal.

  • Để sử dụng một hàm khác, để hiển thị nhiều loại tổng phụ hoặc để tính tổng phụ cho một nhãn cột hoặc hàng bên trong, hãy bấm vào Tùy chỉnh (nếu tùy chọn này sẵn dùng), rồi chọn một hàm.

   Hàm mà bạn có thể sử dụng làm tổng phụ

   Hàm

   Mô tả

   Sum

   Tổng các giá trị. Đây là hàm mặc định cho dữ liệu số.

   Count

   Số lượng các giá trị dữ liệu. Hàm tổng hợp Count hoạt động giống như hàm COUNTA. Count là hàm mặc định cho dữ liệu không phải là số.

   Average

   Tính trung bình của các giá trị.

   Max

   Giá trị lớn nhất.

   Min

   Giá trị nhỏ nhất.

   Product

   Tích của các giá trị.

   Đếm Số

   Số lượng giá trị dữ liệu là số. Hàm tổng hợp Count Number hoạt động giống như hàm COUNT của trang tính.

   StDev

   Ước tính độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

   StDevp

   Độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả dữ liệu cần tóm tắt.

   Var

   Ước tính phương sai của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

   Varp

   Phương sai của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả dữ liệu cần được tóm tắt.

   Lưu ý: Bạn không thể sử dụng một hàm tùy chỉnh sử dụng nguồn dữ liệu trực tuyến phân tích xử lý (OLAP).

 4. Để bao gồm hoặc loại trừ các mục mới khi áp dụng một bộ lọc mà bạn đã chọn các mục cụ thể trong menu Bộ lọc, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Bao gồm các mục mới trong bộ lọc thủ công.

Mẹo: 

 • Để hiển thị hoặc ẩn tổng phụ hiện tại một cách nhanh chóng, hãy bấm chuột phải vào mục của trường, rồi chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh Tổng phụ "<Tên nhãn>".

 • Đối với các nhãn hàng bên ngoài ở dạng nén hoặc nhóm, bạn có thể hiển thị các tổng phụ bên trên hoặc bên dưới các mục của chúng hoặc ẩn các tổng phụ, bằng cách thực hiện như sau:

  1. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Bố trí, hãy bấm vào Tổng phụ.

  2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

   • Chọn Không Hiển thị Tổng phụ.

   • Chọn Hiển thị tất cả Tổng phụ ở Cuối Nhóm.

   • Chọn Hiển thị tất cả Tổng phụ ở Đầu Nhóm.

Hiển thị hoặc ẩn tổng cuối cho toàn bộ báo cáo

Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn tổng cuối cho PivotTable hiện tại. Bạn cũng có thể xác định các thiết đặt mặc định để hiển thị và ẩn tổng cuối

Hiển thị hoặc ẩn tổng cuối

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Bố trí , hãy bấm vào Tổng Cuối, rồi chọn tùy chọn hiển thị tổng cuối mà bạn muốn.

  Nhóm bố trí trên ruy-băng

Thay đổi hành vi mặc định để hiển thị hoặc ẩn tổng cuối

 1. Bấm vào PivotTable.

 2. Trên tab phân tích , trong nhóm PivotTable , hãy bấm tùy chọn.

  Tùy chọn PivotTable trên ruy-băng

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn PivotTable, trên tab Tổng &Bộ lọc, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiển thị tổng cộng, chọn hiện tổng cộng cho cột hoặc Hiển thị tổng cộng cho hàng, hoặc cả hai.

  • Để ẩn tổng cộng, xóa hoặc Hiển thị tổng cộng cho cột hoặc Hiển thị tổng cộng cho hàng, hoặc cả hai.

Tính toán tổng phụ và tổng cuối khi có hoặc không có các mục được lọc

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable.

 2. Trên tab phân tích , trong nhóm PivotTable , hãy bấm tùy chọn.

  Tùy chọn PivotTable trên ruy-băng

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn PivotTable, trên tab Tổng &Bộ lọc, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Đối với dữ liệu nguồn Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP), hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Các mục trong trang được lọc của tổng phụ để bao gồm hoặc loại trừ các mục của bộ lọc báo cáo.

    Lưu ý: Nguồn dữ liệu OLAP phải hỗ trợ biểu thức MDX câu cú pháp.

   • Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Đánh dấu tổng bằng dấu * để hiển thị hoặc ẩn một dấu sao bên cạnh tổng. Dấu sao cho biết rằng các giá trị hiển thị mà được hiển thị và được sử dụng khi Excel tính tổng không phải là các giá trị duy nhất được sử dụng trong tính toán.

    Lưu ý: Tùy chọn này chỉ có sẵn khi nguồn dữ liệu OLAP không hỗ trợ biểu thức MDX câu cú pháp.

  • Đối với dữ liệu nguồn không phải là OLAP, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Cho phép nhiều bộ lọc trên một trường để bao gồm hoặc loại trừ các mục được lọc trong tổng.

Xem video

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Các trường cột và hàng tổng phụ

 1. Trong PivotTable, hãy chọn một mục của một trường hàng hoặc cột. Đảm bảo rằng nó là một trường và không phải là một giá trị.

 2. Trên tab Tùy chọn trong nhóm Trường Hiện hoạt , hãy bấm vào Thiết đặt Trường.

  Ảnh Ribbon Excel

  Điều này sẽ hiển thị hộp thoại Thiết đặt trường .

  Tổng phụ & tab bộ lọc trong hộp thoại thiết đặt trường

 3. Trong hộp thoại Thiết đặt Trường, bên dưới Tổng phụ, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tính tổng phụ cho một nhãn cột hoặc hàng bên ngoài bằng hàm tổng hợp mặc định, hãy bấm vào Tự động.

  • Để loại bỏ tổng phụ, hãy bấm vào Không có.

   Lưu ý: Nếu một trường có chứa một mục được tính toán, bạn không thể thay đổi hàm tổng hợp subtotal.

  • Để sử dụng một hàm khác, để hiển thị nhiều loại tổng phụ hoặc để tính tổng phụ cho một nhãn cột hoặc hàng bên trong, hãy bấm vào Tùy chỉnh (nếu tùy chọn này sẵn dùng), rồi chọn một hàm.

   Hàm mà bạn có thể sử dụng làm tổng phụ

   Hàm

   Mô tả

   Sum

   Tổng các giá trị. Đây là hàm mặc định cho dữ liệu số.

   Count

   Số lượng các giá trị dữ liệu. Hàm tổng hợp Count hoạt động giống như hàm COUNTA. Count là hàm mặc định cho dữ liệu không phải là số.

   Average

   Tính trung bình của các giá trị.

   Max

   Giá trị lớn nhất.

   Min

   Giá trị nhỏ nhất.

   Product

   Tích của các giá trị.

   Đếm Số

   Số lượng giá trị dữ liệu là số. Hàm tổng hợp Count Number hoạt động giống như hàm COUNT của trang tính.

   StDev

   Ước tính độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

   StDevp

   Độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả dữ liệu cần tóm tắt.

   Var

   Ước tính phương sai của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

   Varp

   Phương sai của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả dữ liệu cần được tóm tắt.

   Lưu ý: Bạn không thể sử dụng một hàm tùy chỉnh sử dụng nguồn dữ liệu trực tuyến phân tích xử lý (OLAP).

 4. Để bao gồm hoặc loại trừ các mục mới khi áp dụng một bộ lọc mà bạn đã chọn các mục cụ thể trong menu Bộ lọc, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Bao gồm các mục mới trong bộ lọc thủ công.

Mẹo: 

 • Để hiển thị hoặc ẩn tổng phụ hiện tại một cách nhanh chóng, hãy bấm chuột phải vào mục của trường, rồi chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh Tổng phụ "<Tên nhãn>".

 • Đối với các nhãn hàng bên ngoài ở dạng nén hoặc nhóm, bạn có thể hiển thị các tổng phụ bên trên hoặc bên dưới các mục của chúng hoặc ẩn các tổng phụ, bằng cách thực hiện như sau:

  1. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Bố trí, hãy bấm vào Tổng phụ.

  2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

   • Chọn Không Hiển thị Tổng phụ.

   • Chọn Hiển thị tất cả Tổng phụ ở Cuối Nhóm.

   • Chọn Hiển thị tất cả Tổng phụ ở Đầu Nhóm.

Hiển thị hoặc ẩn tổng cuối cho toàn bộ báo cáo

Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn tổng cuối cho PivotTable hiện tại. Bạn cũng có thể xác định các thiết đặt mặc định để hiển thị và ẩn tổng cuối

Hiển thị hoặc ẩn tổng cuối

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Bố trí , hãy bấm vào Tổng Cuối, rồi chọn tùy chọn hiển thị tổng cuối mà bạn muốn.

  Ảnh Ribbon Excel

Thay đổi hành vi mặc định để hiển thị hoặc ẩn tổng cuối

 1. Bấm vào PivotTable.

 2. Trên tab Tùy chọn , trong nhóm PivotTable, hãy bấm vào Tùy chọn.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn PivotTable, trên tab Tổng &Bộ lọc, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiển thị tổng cộng, chọn hiện tổng cộng cho cột hoặc Hiển thị tổng cộng cho hàng, hoặc cả hai.

  • Để ẩn tổng cộng, xóa hoặc Hiển thị tổng cộng cho cột hoặc Hiển thị tổng cộng cho hàng, hoặc cả hai.

Tính toán tổng phụ và tổng cuối khi có hoặc không có các mục được lọc

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable.

 2. Trên tab Tùy chọn , trong nhóm PivotTable, hãy bấm vào Tùy chọn.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn PivotTable, trên tab Tổng &Bộ lọc, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Đối với dữ liệu nguồn Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP), hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Các mục trong trang được lọc của tổng phụ để bao gồm hoặc loại trừ các mục của bộ lọc báo cáo.

    Lưu ý: Nguồn dữ liệu OLAP phải hỗ trợ biểu thức MDX câu cú pháp.

   • Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Đánh dấu tổng bằng dấu * để hiển thị hoặc ẩn một dấu sao bên cạnh tổng. Dấu sao cho biết rằng các giá trị hiển thị mà được hiển thị và được sử dụng khi Excel tính tổng không phải là các giá trị duy nhất được sử dụng trong tính toán.

    Lưu ý: Tùy chọn này chỉ có sẵn khi nguồn dữ liệu OLAP không hỗ trợ biểu thức MDX câu cú pháp.

  • Đối với dữ liệu nguồn không phải là OLAP, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Cho phép nhiều bộ lọc trên một trường để bao gồm hoặc loại trừ các mục được lọc trong tổng.

Trong Excel Online, bạn có thể xem PivotTable tổng phụ và tổng cộng nếu sổ làm việc của bạn có Pivottable cho thấy chúng. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể trường tổng phụ hoặc tổng. Bạn phải sử dụng phiên bản trên máy tính để có thể làm việc với các tổng phụ và tổng cộng. Hãy xem tổng phụ và tổng trường trong PivotTable.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×