Tệp CSV cho các lô di chuyển IMAP

Tệp chứa các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (CSV) mà bạn sử dụng để di chuyển nội dung từ hộp thư của người dùng trong đợt di chuyển IMAP có chứa một hàng cho mỗi người dùng. Mỗi hàng chứa các thông tin về hộp thư Office 365 của người dùng và hộp thư IMAP, cũng như Office 365 sử dụng thông tin này để xử lý việc di chuyển.

Nội dung   

Thuộc tính bắt buộc

Định dạng tệp CSV

Chia đợt di chuyển lớn thành một vài lô

Cung cấp thông tin đăng nhập của người dùng cuối hoặc người quản trị

Định dạng cho thông tin đăng nhập của người quản trị đối với các máy chủ IMAP khác nhau

Sử dụng thuộc tính UserRoot tùy chọn

Thuộc tính bắt buộc

Dưới đây là các thuộc tính bắt buộc cho mỗi người dùng:

  • EmailAddress chỉ định ID người dùng cho hộp thư Office 365 của người dùng.

  • UserName chỉ định tên đăng nhập người dùng cho hộp thư của người dùng trên máy chủ IMAP. Bạn có thể sử dụng tên người dùng hoặc định dạng miền\tên người dùng. Ví dụ: hollyh hoặc contoso\hollyh.

  • Password là mật khẩu cho tài khoản của người dùng trong hệ thống nhắn tin IMAP.

Nếu bất kỳ thuộc tính nào trong các thuộc tính này không được tích hợp trong hàng tiêu đề của tệp CSV, thì đợt di chuyển sẽ không thành công. Đồng thời, hãy đảm bảo nhập các thuộc tính chính xác như chúng được hiển thị. Thuộc tính không được chứa dấu cách. Thuộc tính phải là một từ. Ví dụ: Email Address không hợp lệ. Bạn phải sử dụng EmailAddress.

Định dạng tệp CSV

Đây là ví dụ về định dạng dành cho tệp CSV. Trong ví dụ này, thông tin đăng nhập của người dùng đã được sử dụng để di chuyển ba hộp thư:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso\terry.adams,1091990
annb@contoso.edu,contoso\ann.beebe,2111991
paulc@contoso.edu,contoso\paul.cannon,3281986

Hàng đầu tiên hoặc hàng tiêu đề của tệp CSV liệt kê các tên của thuộc tính hoặc các trường, vốn được chỉ định trong những hàng tiếp theo. Mỗi tên thuộc tính được tách riêng bằng dấu phẩy.

Mỗi hàng bên dưới hàng tiêu đề sẽ đại diện cho một người dùng, đồng thời cung cấp thông tin vốn sẽ được sử dụng để di chuyển hộp thư của người dùng. Giá trị thuộc tính trong mỗi hàng phải theo cùng một thứ tự với tên thuộc tính trong hàng tiêu đề. Mỗi giá trị thuộc tính được phân tách bằng một dấu phẩy.

Sử dụng trình soạn thảo văn bản bất kỳ hoặc một ứng dụng như Microsoft Excel để tạo tệp CSV. Lưu tệp dưới dạng tệp .csv hoặc .txt.

Mẹo: Nếu tệp CSV chứa các ký tự không phải ASCII hoặc các ký tự đặc biệt, hãy lưu tệp CSV theo mã hóa UTF-8 hoặc theo mã hóa Unicode khác. Tùy thuộc vào ứng dụng, việc lưu tệp CSV theo mã hóa UTF-8 hoặc theo mã hóa Unicode khác có thể trở nên dễ dàng hơn khi ngôn ngữ hệ thống trong máy tính trùng khớp với ngôn ngữ được sử dụng trong tệp CSV.

Chia đợt di chuyển lớn thành một vài lô

Tệp CSV có thể chứa tối đa 50.000 hàng, một hàng cho mỗi người dùng và có thể lớn đến 10 MB. Nhưng sẽ là một ý hay nếu di chuyển người dùng vào một số lô nhỏ hơn.

Nếu bạn có kế hoạch di chuyển nhiều người dùng, hãy quyết định những người dùng được đưa vào mỗi lô. Ví dụ: nếu bạn có 10.000 tài khoản cần di chuyển, bạn có thể chạy bốn lô với 2.500 người dùng cho mỗi lô. Bạn cũng có thể chia các lô theo bảng chữ cái; theo loại người dùng, chẳng hạn như giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên; theo lớp học, chẳng hạn như sinh viên năm nhất, sinh viên năm hai, sinh viên trước năm cuối và sinh viên năm cuối; hoặc theo những cách khác có thể đáp ứng nhu cầu của tổ chức.

Mẹo: Chiến lược là nhằm tạo hộp thư Office 365 và di chuyển email cho những nhóm người dùng giống nhau. Ví dụ: nếu bạn nhập 100 người dùng mới vào tổ chức Office 365 của mình, hãy tạo một lô di chuyển cho 100 người dùng giống nhau đó. Đây là một cách hiệu quả để sắp xếp và quản lý đợt di chuyển của bạn từ hệ thống gửi thư tại chỗ tới Office 365.

Cung cấp thông tin đăng nhập của người dùng hoặc người quản trị

Trong tệp CSV, bạn phải cung cấp tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản tại chỗ của người dùng. Điều này sẽ giúp quy trình di chuyển truy nhập vào tài khoản. Có hai cách thực hiện như sau:

  • Sử dụng thông tin đăng nhập của người dùng.      Điều này yêu cầu bạn phải nhận được mật khẩu của người dùng hoặc bạn phải thay đổi mật khẩu của họ thành một giá trị mà bạn biết để bạn có thể đưa vào trong tệp CSV.

    Mẹo: Nếu bạn sử dụng tùy chọn này, hãy ngăn người dùng thay đổi mật khẩu cho tài khoản tại chỗ của họ. Nếu người dùng thay đổi mật khẩu sau khi di chuyển lần đầu thì những lần đồng bộ hóa tiếp theo giữa hộp thư trên máy chủ IMAP của họ và hộp thư Office 365 sẽ không thành công.

  • Sử dụng thông tin đăng nhập của người dùng cấp cao hoặc người quản trị.      Điều này yêu cầu bạn phải sử dụng tài khoản trong hệ thống nhắn tin IMAP sở hữu các quyền cần thiết để truy nhập vào tất cả các hộp thư của người dùng. Trong tệp CSV, bạn sử dụng thông tin đăng nhập vào tài khoản này cho từng hàng. Để tìm hiểu xem liệu máy chủ IMAP của bạn có hỗ trợ phương pháp này hay không, cũng như cách kích hoạt, hãy xem tài liệu dành cho máy chủ IMAP của bạn.

    Lưu ý: Sẽ là một ý hay nếu sử dụng thông tin đăng nhập của người quản trị vì việc này không làm ảnh hưởng hoặc gây bất tiện cho người dùng. Ví dụ: sẽ không có vấn đề gì nếu người dùng thay đổi mật khẩu của họ sau đợt di chuyển đầu tiên.

Định dạng cho thông tin đăng nhập của người quản trị đối với các máy chủ IMAP khác nhau

Bạn có thể sử dụng tên người dùng và mật khẩu từ tài khoản của người quản trị trong các trường UserName và Password cho mỗi hàng của tệp CSV. Tên người dùng cho thông tin đăng nhập của người quản trị là sự kết hợp giữa tên người dùng cho người có email đang được di chuyển và tên người dùng cho tài khoản của người quản trị có quyền truy nhập vào tất cả các hộp thư của người dùng. Định dạng được hỗ trợ cho thông tin đăng nhập của người quản trị khác nhau tùy thuộc vào máy chủ IMAP mà bạn đang di chuyển email từ đó. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng thông tin đăng nhập của người quản trị, hãy xem tài liệu dành cho máy chủ IMAP của bạn.

Lưu ý: Khi bạn gửi yêu cầu di chuyển mới, tệp CSV được tải lên trung tâm dữ liệu Microsoft qua một kết nối Tầng Khe Bảo mật (SSL). Thông tin từ tệp CSV được mã hóa và lưu trữ trên máy chủ Microsoft Exchange tại trung tâm dữ liệu của Microsoft.

Các mục sau đây giải thích cách định dạng thông tin đăng nhập của người quản trị trong tệp CSV mà bạn sử dụng để di chuyển email từ các loại máy chủ IMAP khác nhau.

Microsoft Exchange

Nếu bạn đang di chuyển email từ việc thực thi IMAP đối với Microsoft Exchange, hãy sử dụng định dạng Domain/Admin_UserName/User_UserName cho thuộc tính UserName trong tệp CSV. Giả sử bạn đang di chuyển email từ Exchange cho Terry Adams, Ann Beebe và Paul Cannon. Bạn có tài khoản người quản trị thư, trong đó tên người dùng là mailadmin và mật khẩu là P@ssw0rd. Đây là dạng tệp CSV của bạn:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/terry.adams,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/ann.beebe,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/paul.cannon,P@ssw0rd

Dovecot

Đối với máy chủ IMAP hỗ trợ Xác thực Đơn giản và Tầng Bảo mật (SASL), như máy chủ Dovecot IMAP, hãy sử dụng định dạng User_UserName*Admin_UserName , trong đó dấu sao ( * ) là ký tự phân tách có thể cấu hình. Giả sử bạn đang di chuyển email của những người dùng tương tự đó từ một máy chủ Dovecot IMAP bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của người quản trị mailadminP@ssw0rd. Tệp CSV của bạn sẽ có dạng như sau:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,terry.adams*mailadmin,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,ann.beebe*mailadmin,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,paul.cannon*mailadmin,P@ssw0rd

Mirapoint

Nếu bạn đang di chuyển email từ Máy chủ Thư Mirapoint, hãy sử dụng định dạng #user@domain#Admin_UserName# cho thông tin đăng nhập của người quản trị. Để di chuyển email từ Mirapoint bằng thông tin đăng nhập của người quản trị mailadminP@ssw0rd, tệp CSV của bạn sẽ có dạng như sau:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,#terry.adams@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,#ann.beebe@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,#paul.cannon@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd

Sử dụng thuộc tính UserRoot tùy chọn

Một số máy chủ IMAP, như IMAP Courier, không hỗ trợ sử dụng thông tin đăng nhập của người quản trị để di chuyển hộp thư đến Office 365. Sử dụng thông tin đăng nhập của người quản trị để di chuyển hộp thư, bạn có thể cấu hình máy chủ IMAP để sử dụng thư mục chung ảo. Thư mục chung ảo cho phép người quản trị sử dụng thông tin đăng nhập của người quản trị để truy nhập hộp thư của người dùng trên máy chủ IMAP. Để biết thêm thông tin về cách cấu hình thư mục chung ảo cho IMAP Courier, hãy xem Thư mục Chung.

Để di chuyển hộp thư sau khi bạn thiết lập thư mục chung ảo trên máy chủ IMAP của mình, bạn phải tích hợp thuộc tính tùy chọn UserRoot trong tệp CSV. Thuộc tính này chỉ rõ vị trí hộp thư của mỗi người dùng trong cấu trúc thư mục chung ảo trên máy chủ IMAP.

Đây là ví dụ về tệp CSV có chứa thuộc tính UserRoot:

EmailAddress,UserName,Password,UserRoot
terrya@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/terry.adams
annb@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/ann.beebe
paulc@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/paul.cannon
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×