Tạo, xem và chỉnh sửa liên hệ cũng như danh sách liên hệ trong Outlook.com

Sử dụng trang Mọi người trong Outlook.com để xem, tạo và chỉnh sửa danh bạ cùng danh sách liên hệ. Tạo liên hệ mới từ đầu hoặc thêm người khác dưới dạng liên hệ từ thư email. Bạn cũng có thể tạo danh sách liên hệ để gửi email đến một nhóm người.


Tôi có phiên bản Outlook nào?

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau một chút tùy theo việc bạn có đang sử dụng Outlook.com beta hay không. Chọn phiên bản Outlook.com bạn đang sử dụng để xem các hướng dẫn áp dụng cho bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái của hộp thư Outlook.com beta

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook.com beta

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái của hộp thư Outlook.com cổ điển

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook.com cổ điển

Hướng dẫn dành cho Outlook.com beta

Để truy nhập trang Mọi người, hãy đăng nhập vào Outlook.com, rồi chọn Mọi người ở góc dưới bên trái trang.

Tạo liên hệ từ đầu

 1. Trên trang Mọi người, trong ngăn bên trái, hãy chọn thư mục nơi bạn muốn tạo liên hệ. Ví dụ: bạn có thể chọn thư mục Danh bạ.

  Lưu ý: Sau khi tạo liên hệ trong thư mục, bạn không thể di chuyển liên hệ đó đến một thư mục khác.

 2. Trên thanh công cụ, chọn Mới > Liên hệ.

  Ảnh chụp màn hình menu Mới với Liên hệ được chọn

 3. Nhập chi tiết cho liên hệ. Chọn Thêm để thêm thông tin, chẳng hạn như địa chỉ và sinh nhật của liên hệ.

 4. Chọn Tạo.

Tạo liên hệ từ thư email

 1. Trong Outlook.com, đi tới Thư.

 2. Mở thư email trong ngăn đọc, rồi chọn tên của người gửi hoặc người nhận mà bạn muốn thêm vào danh bạ của mình.

 3. Trên thẻ hồ sơ vừa mở, chọn Xem thêm tùy chọn > Thêm vào danh bạ.

  Chọn dấu ba chấm, rồi chọn Thêm vào danh bạ

  Lưu ý: Liên hệ mới sẽ tự động được thêm vào thư mục Danh bạ trên trang Mọi người. Khi tạo liên hệ theo cách này, bạn sẽ không thể lưu liên hệ vào thư mục khác hay di chuyển liên hệ sau này.

Thêm liên hệ vào yêu thích

Để thêm người vào nội dung yêu thích của bạn, hãy chọn liên hệ, rồi chọn Thêm vào yêu thích trên thanh công cụ.

Mẹo: Các liên hệ yêu thích có địa chỉ email cũng sẽ xuất hiện ở ngăn bên trái trong Thư để bạn có thể xem tất cả email của họ ở một nơi.

Tìm liên hệ

Dưới đây là một số cách để tìm liên hệ trên trang Mọi người:

 • Sử dụng Tìm kiếm. Bắt đầu nhập vào hộp tìm kiếm để tìm liên hệ hoặc danh sách liên hệ.

 • Chọn Yêu thích ở phía trên bên trái để xem những người mà bạn đã thêm dưới dạng yêu thích.

Mẹo: 

 • Chọn một chữ cái trong dấu tách danh sách để nhanh chóng di chuyển giữa các liên hệ trong danh sách.

 • Chọn một chữ cái để hiển thị các chữ cái sẵn dùng khác

Xem và chỉnh sửa thông tin liên hệ

Trên trang Mọi người, chọn một liên hệ trong ngăn giữa để xem hoặc chỉnh sửa thông tin về liên hệ đó.

 • Để chỉnh sửa liên hệ, hãy chọn Chỉnh sửa liên hệ ở phía bên phải trang hoặc Chỉnh sửa trên thanh công cụ.

  Ảnh chụp màn hình nút Chỉnh sửa liên hệ

Với liên hệ có địa chỉ email, bạn cũng có thể xem thêm thông tin trên những tab sau:

 • Tệp: Các tệp gần đây liên hệ này đã chia sẻ với bạn.

 • Email: Thư email và tệp đính kèm email gần đây giữa bạn và liên hệ này.

 • LinkedIn: Nếu liên hệ sở hữu hồ sơ LinkedIn công khai có cùng email với email bạn đã lưu cho liên hệ đó thì bạn sẽ thấy thông tin LinkedIn tại đây.

  Lưu ý: Tab LinkedIn có thể không sẵn dùng.

Thêm ảnh vào danh bạ của bạn

 1. Trên trang Mọi người, chọn một liên hệ.

 2. Chọn Chỉnh sửa liên hệ, rồi chọn biểu tượng camera.

  Chọn biểu tượng camera để thêm ảnh
 3. Chọn Tải ảnh lên, chọn tệp bạn muốn sử dụng, rồi chọn Mở để tải lên.

 4. Nếu bạn muốn đặt lại vị trí ảnh, hãy bấm vào bên trong hình tròn rồi kéo con trỏ. Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy dùng con trượt bên dưới ảnh.

  Điều chỉnh ảnh rồi chọn Áp dụng
 5. Chọn Áp dụng, rồi Lưu.

Liên kết liên hệ

Bạn có thể liên kết các liên hệ để biểu thị chúng có liên quan với nhau, chẳng hạn như nếu bạn có một vài mục nhập cho cùng một người. Các liên hệ được liên kết xuất hiện dưới dạng một liên hệ đơn.

Cách liên kết các liên hệ theo cách thủ công:

 • Trên trang Mọi người, chọn hai liên hệ trở lên, rồi chọn Liên kết liên hệ trong pa nen bên phải.

Cách liên kết các liên hệ bằng cách sử dụng tùy chọn Dọn sạch danh bạ:

 • Trên trang Mọi người, chọn Quản lý ở thanh công cụ, rồi chọn Dọn sạch danh bạ. Bạn sẽ thấy mọi liên hệ có cùng tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại.

 • Chọn liên hệ bạn muốn liên kết, rồi chọn Dọn sạch.

Cách hủy liên kết cho liên hệ được liên kết:

 • Trên trang Mọi người, chọn liên hệ, chọn Liên hệ được liên kết ở thanh công cụ, rồi chọn Hủy liên kết.

Tạo danh sách liên hệ

Danh sách liên hệ là tập hợp các liên hệ và địa chỉ email, rất hữu ích cho việc gửi email đến một nhóm người. Danh sách liên hệ đôi khi còn được gọi là danh sách phân phối .

Ví dụ: tạo một danh sách liên hệ có tên Câu lạc bộ sách của tôi và thêm tất cả thành viên trong câu lạc bộ sách của bạn vào. Khi muốn gửi email cho tất cả mọi người trong câu lạc bộ, bạn chỉ cần thêm Câu lạc bộ sách của tôi vào dòng Tới của email.

Lưu ý: Theo mặc định, danh sách liên hệ được tạo trong thư mục Danh sách liên hệ. Nếu bạn muốn lưu danh sách liên hệ trong thư mục khác, hãy chọn thư mục đó trước khi chọn Mới > Danh sách liên hệ. Sau khi tạo danh sách liên hệ trong thư mục, bạn không thể di chuyển danh sách liên hệ đó đến một thư mục khác.

 1. Tại trang Mọi người, trên thanh công cụ, chọn Mới > Danh sách liên hệ.

  Ảnh chụp màn hình menu Mới với Danh sách liên hệ được chọn

 2. Nhập tên cho danh sách, rồi thêm liên hệ hoặc địa chỉ email. Mọi liên hệ trong danh sách liên hệ đều phải có địa chỉ email.

 3. Chọn Tạo.

Mẹo: Nếu muốn tạo nhóm liên hệ vì lý do khác ngoài việc gửi email, bạn có thể thay bằng tạo thư mục. Sau đó, thêm liên hệ vào thư mục.

Thêm các liên hệ khác vào danh sách liên hệ

 1. Trên trang Mọi người, chọn Danh sách liên hệ ở ngăn bên trái.

 2. Chọn danh sách liên hệ, rồi chọn Chỉnh sửa.

 3. Nhập liên hệ hoặc địa chỉ email.

  Lưu ý: Nếu liên hệ không có địa chỉ email thì bạn không thể thêm liên hệ đó vào danh sách liên hệ.

 4. Chọn Lưu.

Loại bỏ liên hệ khỏi danh sách liên hệ

 1. Trên trang Mọi người, chọn Danh sách liên hệ ở ngăn bên trái.

 2. Chọn danh sách liên hệ, rồi chọn Chỉnh sửa.

 3. Chọn dấu x tương ứng với liên hệ bạn muốn loại bỏ.

 4. Chọn Lưu.

Tìm danh sách liên hệ

 • Trên trang Mọi người, chọn Danh sách liên hệ ở ngăn bên trái hoặc tìm kiếm tên danh sách liên hệ.

Xóa liên hệ hoặc danh sách liên hệ

Xem mục: Xóa hoặc khôi phục liên hệ hoặc danh sách liên hệ trong Outlook.com

Hướng dẫn dành cho Outlook.com cổ điển

Tạo liên hệ hoặc danh sách liên hệ

Tạo liên hệ hoặc danh sách liên hệ từ đầu

 1. Trong Outlook.com, chọn Mọi người ở cuối trang.

  Ảnh chụp màn hình nút Mọi người ở cuối trang dẫn hướng.

 2. Bên dưới Liên hệ của tôi trong ngăn bên trái, chọn thư mục bạn muốn tạo liên hệ trong đó.

 3. Trên thanh công cụ, chọn mũi tên xuống Mới > Liên hệ hoặc Danh sách liên hệ.

 4. Nhập chi tiết cho liên hệ hoặc danh sách liên hệ.

 5. Chọn LưuLưu.

  Lưu ý:  Sau khi bạn tạo một liên hệ trong một thư mục thì bạn sẽ không thể di chuyển liên hệ đó sang thư mục khác. Để lưu trữ một liên hệ trong thư mục khác sau khi đã tạo, hãy xóa liên hệ đó, rồi tạo lại trong thư mục kia.

Tạo liên hệ từ thư email

 1. Trong Outlook.com, chọn Thư ở cuối trang.

  Ảnh chụp màn hình nút Thư trong trang dẫn hướng.

 2. Mở thư email trong ngăn đọc, rồi chọn tên của người gửi hoặc người nhận mà bạn muốn thêm vào liên hệ của mình.

 3. Trên thẻ hồ sơ vừa mở, chọn Xem thêm tùy chọn > Thêm vào danh bạ.

  Ảnh chụp màn hình con trỏ di qua Thêm vào liên hệ trong menu Xem thêm hành động.

 4. Nhập chi tiết cho liên hệ.

 5. Chọn LưuLưu.

  Lưu ý: Nếu bạn lưu liên hệ mới, nó sẽ tự động được thêm vào thư mục Liên hệ của bạn. Khi bạn tạo liên hệ theo cách này, thì không thể lưu liên hệ vào thư mục khác hay di chuyển liên hệ sang thư mục khác.

Chỉnh sửa liên hệ hoặc danh sách liên hệ

 1. Trong Outlook.com, chọn công cụ khởi động ứng dụng Chọn công cụ khởi động ứng dụng > ô Mọi người.

 2. Chọn liên hệ hoặc danh sách liên hệ bạn muốn chỉnh sửa, rồi chọn Chỉnh sửa.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy nút Chỉnh sửa thì liên hệ đó có thể đến từ Skype for Business hoặc một tài khoản mạng xã hội được kết nối. Để chỉnh sửa liên hệ này, hãy mở Skype for Business hoặc sử dụng trình duyệt web để mở tài khoản mạng xã hội có chứa liên hệ đó của bạn.

  Ảnh chụp màn hình nút Chỉnh sửa bên dưới thanh dẫn hướng Outlook.

 3. Thực hiện các thay đổi mà bạn muốn.

 4. Chọn LưuLưu.

Thêm liên hệ vào danh sách liên hệ

 1. Chọn liên hệ mà bạn muốn thêm vào danh sách.

 2. Chọn Danh sách, rồi chọn danh sách liên hệ mà bạn muốn thêm liên hệ.

  Ảnh chụp màn hình nút Danh sách

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Xem Thêm

Xóa hoặc khôi phục liên hệ hay danh sách liên hệ trong Outlook.com

Thêm liên hệ trong Outlook for Windows

Thêm liên hệ vào ứng dụng Mọi người dành cho Windows 10

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×