Tạo và trình bày chiếu chuyên biệt

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thiết phải gắn thẻ một tập con của trang chiếu trong bản trình bày tệp với mục đích hiển thị phụ thiết lập để một đối tượng cụ thể. PowerPoint cuộc gọi này một chiếu hình tùy chỉnh.

Khi bạn tạo chiếu chuyên biệt trong PowerPoint, bạn có thể điều chỉnh một bản trình bày cho khán giả khác nhau. Dùng chiếu chuyên biệt để trình bày chỉ một số trang chiếu từ bản trình bày của bạn, hoặc để tạo một siêu kết nối để một nhóm các bản chiếu trong bản trình bày của bạn.

Có hai loại quan chiếu chuyên biệt: cơ bảnchiếu. Chiếu chuyên biệt cơ bản là một bản trình bày riêng biệt hoặc bản trình bày bao gồm một số trang chiếu của phiên bản gốc. Chiếu chuyên biệt là một cách nhanh chóng để dẫn hướng đến một hoặc nhiều bản trình bày riêng biệt.

Chiếu chuyên biệt cơ bản

Sử dụng chiếu chuyên biệt cơ bản để trình bày một tập con của các trang chiếu trong bản trình bày tệp. Ví dụ, nếu bản trình bày chứa tổng cộng năm trang chiếu, chiếu chuyên biệt có tên là "Trang 1" có thể chứa chỉ trang chiếu 1, 3, và 5. Chiếu chuyên biệt thứ hai có tên là "Trang 2" có thể bao gồm các trang chiếu 1, 2, 4 và 5. Khi bạn tạo chiếu chuyên biệt từ bản trình bày, bạn có thể luôn chạy toàn bộ bản trình bày theo thứ tự liên tiếp gốc của nó, quá.

Chiếu chuyên biệt cơ bản

1 bản chiếu cho trang 1

2 các bản chiếu cho trang 2

Chiếu chuyên biệt đã gắn siêu kết nối

Dùng chiếu chuyên biệt đã gắn siêu kết nối để sắp xếp nội dung trong bản trình bày. Ví dụ: nếu tạo phần chiếu chuyên biệt chính về tổ chức tổng thể mới của công ty thì sau đó, bạn có thể tạo phần chiếu chuyên biệt cho mỗi bộ phận trong tổ chức và nối kết đến những phần chiếu này từ bản trình bày chính.

Bạn còn có thể dùng chiếu chuyên biệt đã gắn siêu kết nối để tạo bản chiếu mục lục. Bản chiếu mục lục cho phép bạn dẫn hướng đến các phần khác nhau của bản trình bày, để bạn có thể chọn hiện phần nào cho khán giả tại thời điểm cụ thể.

Chiếu chuyên biệt đã gắn siêu kết nối

1 trang chiếu với siêu kết nối

2 chuyên biệt cho bộ phận A

3 chuyên biệt cho bộ phận B

Tạo chiếu chuyên biệt và thuyết trình

Tạo chiếu chuyên biệt cơ bản

 1. Đi tới trình chiếu > tùy chỉnh chiếu hình, và sau đó chọn Tùy chỉnh hiển thị.

 2. Trong hộp thoại Chiếu chuyên biệt , chọn mới.

  Mẹo: Để xem trước phần chiếu chuyên biệt, bạn bấm tên của phần chiếu trong hộp thoại Chiếu Chuyên biệt, rồi bấm Chiếu.

 3. Bên dưới trang chiếu trong bản trình bày, chọn các trang chiếu mà bạn muốn bao gồm trong bản chiếu chuyên biệt, sau đó chọn Thêm.

 4. Để thay đổi thứ tự mà trang chiếu xuất hiện, dưới bản chiếu trong chiếu hình tùy chỉnh, chọn một trang chiếu, và sau đó bấm vào một trong các mũi tên để di chuyển trang chiếu lên hoặc xuống trong danh sách.

 5. Nhập tên trong hộp tên hiển thị trang chiếu , sau đó bấm OK.

Tạo chiếu chuyên biệt được gắn siêu kết nối

 1. Đi tới trình chiếu > tùy chỉnh chiếu hình, và sau đó chọn Tùy chỉnh hiển thị.

 2. Trong hộp thoại Chiếu chuyên biệt , chọn mới.

 3. Dưới Bản chiếu trong bản trình bày, hãy bấm bản chiếu bạn muốn bao gồm trong bản chiếu chuyên biệt chính, rồi bấm Thêm.

  Mẹo: Để thay đổi thứ tự mà trang chiếu xuất hiện, dưới bản chiếu trong chiếu hình tùy chỉnh, chọn một trang chiếu, và sau đó bấm vào một trong các mũi tên để di chuyển trang chiếu lên hoặc xuống trong danh sách.

 4. Nhập tên trong hộp tên hiển thị trang chiếu , sau đó bấm OK.

 5. Để tạo một siêu kết nối đến một chiếu hỗ trợ trong bản trình bày của bạn, hãy chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn là nối kết.

 6. Đi đến chèn > siêu kết nối.

 7. Trong hộp thoại Chèn Nối kết, dưới Nối kết đến, bấm Vị trí trong Tài liệu này.

 8. Hãy làm một trong các bước sau:

  • Để liên kết đến phần chiếu chuyên biệt, trong danh sách Chọn một vị trí trong tài liệu này, chọn phần chiếu chuyên biệt bạn muốn đi đến đó, rồi chọn hộp kiểm Chiếu và trở về.

  • Để liên kết đến vị trí trong bản trình bày hiện tại, trong danh sách Chọn một vị trí trong tài liệu này, hãy chọn bản chiếu bạn muốn đến đó.

Bắt đầu chiếu chuyên biệt từ trong PowerPoint

 1. Trên tab Chiếu hình, trong nhóm Thiết lập, bấm Thiết lập Chiếu hình.

 2. Trong hộp thoại Thiết lập Chiếu, dưới Chiếu bản chiếu, bấm Chiếu Chuyên biệt, rồi bấm phần chiếu chuyên biệt bạn muốn.

 3. Bấm OK.

 4. Trên tab Chiếu hình, trong nhóm Bắt đầu Chiếu hình, bấm Chiếu hình Chuyên biệt, rồi bấm Chiếu Chuyên biệt.

 5. Trong danh sách Chiếu Chuyên biệt, chọn phần chiếu, rồi bấm Chiếu.

Tạo chiếu chuyên biệt cơ bản

 1. Trên tab chiếu hình , trong nhóm bắt đầu trình chiếu , bấm vào mũi tên bên cạnh tùy chỉnh trình chiếu, sau đó bấm Tùy chỉnh hiển thị.

 2. Trong hộp thoại Chiếu Chuyên biệt, hãy bấm Mới.

 3. Dưới Bản chiếu trong bản trình bày, hãy bấm bản chiếu bạn muốn bao gồm trong bản chiếu chuyên biệt, rồi bấm Thêm.

  Mẹo: Để chọn nhiều trang chiếu liên tiếp, bấm bản chiếu đầu tiên, và sau đó nhấn giữ phím SHIFT trong khi bạn bấm vào trang chiếu cuối cùng mà bạn muốn chọn. Để chọn nhiều bản chiếu không tuần tự, nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào từng bản chiếu mà bạn muốn chọn.

 4. Để thay đổi thứ tự bản chiếu xuất hiện theo đó, dưới Bản chiếu trong chiếu Chuyên biệt, hãy bấm bản chiếu, rồi bấm một trong các mũi tên để di chuyển bản chiếu lên hoặc xuống trong danh sách.

 5. Nhập tên trong hộp Tên chiếu hình, rồi bấm OK. Để tạo thêm phần chiếu chuyên biệt với bất kỳ bản chiếu nào trong bản trình bày, hãy lặp lại các bước từ 1 đến 5.

Tạo chiếu chuyên biệt được gắn siêu kết nối

 1. Trên tab chiếu hình , trong nhóm bắt đầu trình chiếu , bấm vào mũi tên bên cạnh tùy chỉnh trình chiếu, sau đó bấm Tùy chỉnh hiển thị.

 2. Trong hộp thoại Chiếu Chuyên biệt, hãy bấm Mới.

 3. Dưới Bản chiếu trong bản trình bày, hãy bấm bản chiếu bạn muốn bao gồm trong bản chiếu chuyên biệt chính, rồi bấm Thêm.

  Mẹo: Để chọn nhiều trang chiếu liên tiếp, bấm bản chiếu đầu tiên, và sau đó nhấn giữ phím SHIFT trong khi bạn bấm vào trang chiếu cuối cùng mà bạn muốn chọn. Để chọn nhiều bản chiếu không tuần tự, nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào từng bản chiếu mà bạn muốn chọn.

 4. Để thay đổi thứ tự bản chiếu xuất hiện theo đó, dưới Bản chiếu trong chiếu Chuyên biệt, hãy bấm bản chiếu, rồi bấm một trong các mũi tên để di chuyển bản chiếu lên hoặc xuống trong danh sách.

 5. Nhập tên trong hộp Tên chiếu hình, rồi bấm OK. Để tạo thêm phần chiếu chuyên biệt với bất kỳ bản chiếu nào trong bản trình bày, hãy lặp lại các bước từ 1 đến 5.

 6. Để tạo một siêu kết nối từ phần chiếu chính đến phần chiếu hỗ trợ, hãy chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn đại diện cho siêu kết nối.

 7. Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối.

 8. Trong phần Nối kết tới, bấm Vị trí trong Tài liệu này.

 9. Hãy làm một trong các bước sau:

  • Để liên kết đến phần chiếu chuyên biệt, trong danh sách Chọn một vị trí trong tài liệu này, chọn phần chiếu chuyên biệt bạn muốn đi đến đó, rồi chọn hộp kiểm Chiếu và trở về.

  • Để liên kết đến vị trí trong bản trình bày hiện tại, trong danh sách Chọn một vị trí trong tài liệu này, hãy chọn bản chiếu bạn muốn đến đó.

Bắt đầu chiếu chuyên biệt từ trong PowerPoint

 1. Trên tab Chiếu hình, trong nhóm Thiết lập, bấm Thiết lập Chiếu hình.

 2. Trong hộp thoại Thiết lập Chiếu, dưới Chiếu bản chiếu, bấm Chiếu Chuyên biệt, rồi bấm phần chiếu chuyên biệt bạn muốn.

 3. Bấm OK.

 4. Trên tab Chiếu hình, trong nhóm Bắt đầu Chiếu hình, bấm Chiếu hình Chuyên biệt, rồi bấm Chiếu Chuyên biệt.

 5. Trong danh sách Chiếu Chuyên biệt, chọn phần chiếu, rồi bấm Chiếu.

Tạo chiếu chuyên biệt

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn dùng để tạo chiếu chuyên biệt.

 2. Trên tab trình chiếu , bấm Tùy chỉnh hiển thị, sau đó bấm tùy chỉnh trình chiếu.

  Bấm chiếu chuyên biệt

 3. Bấm +.

 4. Dưới Bản chiếu trong bản trình bày, hãy bấm bản chiếu bạn muốn bao gồm trong bản chiếu chuyên biệt, rồi bấm Thêm.

  Mẹo: Để chọn nhiều trang chiếu, nhấn giữ phím LỆNH khi bấm vào các trang chiếu.

 5. Để thay đổi thứ tự mà trang chiếu xuất hiện, bên dưới trang chiếu trong chiếu hình tùy chỉnh, bấm bản chiếu, sau đó bấm Mũi tên Lên Thay đổi Thứ tự hoặc Mũi tên Xuống Thay đổi Thứ tự để di chuyển trang chiếu lên hoặc xuống trong danh sách.

 6. Nhập tên trong hộp Tên chiếu hình, rồi bấm OK. Để tạo thêm phần chiếu chuyên biệt với bất kỳ bản chiếu nào trong bản trình bày, hãy lặp lại những bước này.

  Mẹo: Để xem cách hiển thị tùy chỉnh sẽ xuất hiện trong dạng xem chiếu hình, trong hộp thoại Chiếu chuyên biệt , hãy bấm vào tên của phần chiếu, sau đó bấm Bắt đầu hiển thị.

Nối kết đến Hải quan khác hiển thị

Chiếu chuyên biệt là một cách nhanh để dẫn hướng đến các chuyên biệt từ bản trình bày chính. Bạn cũng có thể tạo một bảng nội dung trang chiếu để nối kết từ. Thiết kế bản trình bày của bạn theo cách này cho phép bạn dẫn hướng từ bảng nội dung trang chiếu đến các phần khác nhau của bản trình bày của bạn, do đó bạn có thể chọn các phần để hiển thị cho khán giả của bạn tại một thời gian cụ thể. Hướng dẫn sau đây sẽ giải thích cách tạo một hoặc nhiều chuyên biệt, và sau đó thêm một siêu kết nối từ bản trình bày chính để hiển thị tùy chỉnh.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tạo siêu kết nối từ một bản trình bày đến bản trình bày hoàn toàn khác, bạn có thể thêm siêu kết nối đến tài liệu khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo, sửa, hoặc loại bỏ siêu kết nối.

 1. Chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn đại diện cho siêu kết nối. Bạn cũng có thể tạo một bảng mục lục và siêu kết nối từ mỗi mục nhập văn bản như một cách để dẫn hướng qua hình tùy chỉnh của bạn. Làm như vậy, chèn một trang chiếu mới vào bản trình bày của bạn, hãy nhập một bảng mục lục và rồi nối kết từ mỗi mục nhập.

 2. Trên tab Chèn, bấm vào Hành động.

  Bấm vào Hành động

 3. Trong hộp thoại Thiết đặt hành động , hãy chọn cách khởi tạo hành động này bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  Để khởi tạo một hành động

  Bấm

  Khi bạn bấm vào nút hành động

  Tab Bấm chuột

  Khi bạn đặt con trỏ chuột trên nút hành động

  Tab Di chuột qua

 4. Bấm siêu kết nối đến, sau đó trên pop menu, bấm Tùy chỉnh hiển thị.

 5. Bên dưới Hiển thị tùy chỉnh, hãy chọn hiện tùy chỉnh bạn muốn nối kết đến.

  Để trở lại bản chiếu mà bạn đã bắt đầu chiếu chuyên biệt từ sau khi tùy chỉnh hiện phát, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị và trả về . Tùy chọn này rất hữu ích nếu bạn có một bản chiếu mà đóng vai trò như một bảng mục lục để hiển thị tùy chỉnh.

 6. Bấm vào OK.

  Để thêm liên kết bổ sung khác chuyên biệt, lặp lại các bước sau đây.

Phát chiếu chuyên biệt

 • Trên tab trình chiếu , bấm Hiện tùy chỉnh, sau đó bấm chiếu chuyên biệt mà bạn muốn phát.

  Tab Trình Chiếu, nhóm Phát Trình Chiếu

  Lưu ý: Nếu bạn vẫn chưa tạo chiếu chuyên biệt, bấm Hiện tùy chỉnh, bấm tùy chỉnh trình chiếu, sau đó bấm +.

Tạo chiếu chuyên biệt

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn dùng để tạo chiếu chuyên biệt.

 2. Trên tab chiếu hình , bên dưới phát trình chiếu, bấm Chiếu chuyên biệt, sau đó bấm Sửa tùy chỉnh hiển thị.

  Tab Trình Chiếu, nhóm Phát Trình Chiếu

 3. Bấm Mới.

 4. Dưới Bản chiếu trong bản trình bày, hãy bấm bản chiếu bạn muốn bao gồm trong bản chiếu chuyên biệt, rồi bấm Thêm.

  Mẹo: Để chọn nhiều trang chiếu, nhấn giữ phím LỆNH khi bấm vào các trang chiếu.

 5. Để thay đổi thứ tự mà trang chiếu xuất hiện, bên dưới trang chiếu trong chiếu hình tùy chỉnh, bấm bản chiếu, sau đó bấm Mũi tên Lên Thay đổi Thứ tự hoặc Mũi tên Xuống Thay đổi Thứ tự để di chuyển trang chiếu lên hoặc xuống trong danh sách.

 6. Nhập tên trong hộp Tên chiếu hình, rồi bấm OK. Để tạo thêm phần chiếu chuyên biệt với bất kỳ bản chiếu nào trong bản trình bày, hãy lặp lại những bước này.

  Mẹo: Để xem cách hiển thị tùy chỉnh sẽ xuất hiện trong dạng xem chiếu hình, trong hộp thoại Chiếu chuyên biệt , hãy bấm vào tên của phần chiếu, sau đó bấm Hiển thị.

Nối kết đến Hải quan khác hiển thị

Chiếu chuyên biệt là một cách nhanh để dẫn hướng đến các chuyên biệt từ bản trình bày chính. Bạn cũng có thể tạo một bảng nội dung trang chiếu để nối kết từ. Thiết kế bản trình bày của bạn theo cách này cho phép bạn dẫn hướng từ bảng nội dung trang chiếu đến các phần khác nhau của bản trình bày của bạn, do đó bạn có thể chọn các phần để hiển thị cho khán giả của bạn tại một thời gian cụ thể. Hướng dẫn sau đây sẽ giải thích cách tạo một hoặc nhiều chuyên biệt, và sau đó thêm một siêu kết nối từ bản trình bày chính để hiển thị tùy chỉnh.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tạo siêu kết nối từ một bản trình bày đến bản trình bày hoàn toàn khác, bạn có thể thêm siêu kết nối đến tài liệu khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo, sửa, hoặc loại bỏ siêu kết nối.

 1. Để tạo một siêu kết nối từ bản trình bày chính để hiển thị tùy chỉnh hỗ trợ, trong bản trình bày của bạn, hãy chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn đại diện cho siêu kết nối. Bạn cũng có thể tạo một bảng mục lục và siêu kết nối từ mỗi mục nhập văn bản như một cách để dẫn hướng qua hình tùy chỉnh của bạn. Làm như vậy, chèn một trang chiếu mới vào bản trình bày của bạn, hãy nhập một bảng mục lục và rồi nối kết từ mỗi mục nhập.

 2. Trên tab trình chiếu , dưới Thiết lập, bấm Thiết đặt hành động.

  Tab Trình Chiếu, nhóm Thiết lập

 3. Trong hộp thoại Thiết đặt hành động , hãy chọn cách khởi tạo hành động này bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  Để khởi tạo một hành động

  Bấm

  Khi bạn bấm vào nút hành động

  Tab Bấm chuột

  Khi bạn đặt con trỏ chuột trên nút hành động

  Tab Di chuột qua

 4. Bấm siêu kết nối đến, sau đó trên pop menu, bấm Tùy chỉnh hiển thị.

 5. Bên dưới Hiển thị tùy chỉnh, hãy chọn hiện tùy chỉnh bạn muốn nối kết đến.

  Để trở lại bản chiếu mà bạn đã bắt đầu chiếu chuyên biệt từ sau khi tùy chỉnh hiện phát, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị và trả về . Tùy chọn này rất hữu ích nếu bạn có một bản chiếu mà đóng vai trò như một bảng mục lục để hiển thị tùy chỉnh.

 6. Bấm vào OK.

  Để thêm liên kết bổ sung để hiển thị tùy chỉnh khác, hãy lặp lại bước 1 đến 6.

Phát chiếu chuyên biệt

 • Trên tab chiếu hình , bên dưới phát trình chiếu, bấm Hiển thị tùy chỉnh, sau đó bấm chiếu chuyên biệt mà bạn muốn phát.

  Tab Trình Chiếu, nhóm Phát Trình Chiếu

  Lưu ý: Nếu bạn vẫn chưa tạo tùy chỉnh hiện chưa, hãy bấm Sửa Hiển thị tùy chỉnh, sau đó bấm mới.

Xem Thêm

Thêm, sửa hoặc loại bỏ chuyển tiếp giữa các trang chiếu

Chiếu bản trình bày của bạn

PowerPoint Online không hỗ trợ tùy chỉnh hiển thị. Bạn cần phải sử dụng phiên bản trên máy tính PowerPoint để tạo chiếu chuyên biệt.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×