Tạo, thay đổi hoặc tùy chỉnh dạng xem

Tạo, thay đổi hoặc tùy chỉnh dạng xem

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mỗi thư mục Outlook, như Hộp thư đếnLịch, đều hiển thị các mục của mình trong một bố trí gọi là dạng xem. Đồng thời, mỗi thư mục lại có một vài dạng xem được xác định trước cho bạn chọn hoặc bạn có thể tạo các dạng xem tùy chỉnh.

Dạng xem là tổ hợp gồm kiểu xem, các trường, màu, phông chữ và nhiều cài đặt khác, mang đến cho bạn các cách khác nhau để xem mục trong một thư mục. Bạn có thể dựng dạng xem mới dựa trên dạng xem hiện có hoặc tạo dạng xem tùy chỉnh mới.

Bạn muốn làm gì?

 1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Hiện tại, chọn Thay đổi Dạng xem > Quản lý Dạng xem.

 2. Trong hộp thoại Quản lý Tất cả Dạng xem, chọn Mới.

 3. Trong hộp thoại Tạo Dạng xem Mới, nhập tên cho dạng xem mới của bạn, rồi chọn kiểu xem.

 4. Bên dưới Có thể được dùng trong, chấp nhận cài đặt mặc định là Tất cả thư mục Thư và Bài đăng hoặc chọn một tùy chọn khác, rồi chọn OK.

 5. Trong hộp thoại Cài đặt Dạng xem Nâng cao: Dạng xem Mới, chọn những tùy chọn bạn muốn sử dụng, rồi chọn OK.

 6. Để sử dụng ngay dạng xem đó, hãy chọn Áp dụng Dạng xem.

Lưu ý: Dạng xem mới được thêm vào Dạng xem Hiện tại.

 1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Hiện tại, chọn Cài đặt Dạng xem.

 2. Trong hộp thoại Cài đặt Dạng xem Nâng cao: Thu gọn, bên dưới Mô tả, chọn nút liên kết với cài đặt bạn muốn thay đổi, thực hiện thay đổi, rồi chọn OK khi hoàn tất.

 3. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Hiện tại, chọn Thay đổi Dạng xem > Quản lý Dạng xem.

 4. Bên dưới Dạng xem cho thư mục, chọn Cài đặt dạng xem hiện tại.

 5. Bấm vào Sao chép, rồi trong hộp thoại Sao chép Dạng xem Mới, hãy nhập tên vào hộp Tên dạng xem mới.

 6. Bên dưới Có thể được dùng trong, chấp nhận cài đặt mặc định là Tất cả thư mục Thư và Bài đăng hoặc chọn một tùy chọn khác để thay đổi nơi dạng xem sẵn dùng.

 7. Chọn OK khi bạn hoàn tất.

Lưu ý: Nếu bạn không muốn các thư mục đã chọn khác sử dụng dạng xem hiện tại, trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Hiện tại, chọn Thay đổi Dạng xem > Áp dụng Dạng xem Hiện tại cho Các thư mục Khác. Chọn hộp kiểm của những thư mục bạn muốn áp dụng dạng xem.

Quan trọng: Bạn không thể xóa dạng xem được xác định trước, ngay cả khi đã thay đổi cài đặt của dạng xem đó.

 1. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Hiện tại, chọn Thay đổi Dạng xem > Quản lý Dạng xem.

 2. Bên dưới Dạng xem cho thư mục, chọn dạng xem tùy chỉnh bạn muốn loại bỏ.

 3. Chọn Xóa, xác nhận thao tác xóa, rồi chọn OK.

Bạn muốn thực hiện điều gì?

 1. Chuyển sang dạng xem bạn muốn dùng làm cơ sở cho dạng xem mới.

 2. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Sắp xếp Theo, rồi bấm vào Tùy chỉnh.

 3. Với mỗi loại thay đổi bạn muốn thực hiện, hãy bấm vào một nút, rồi chọn các tùy chọn bạn muốn. Ví dụ: nếu bạn muốn thêm hoặc loại bỏ cột, hãy bấm vào Trường (cột còn được gọi là trường). Sau đó, hãy thêm hoặc loại bỏ trường hoặc tạo trường tùy chỉnh.

 4. Khi bạn đã thực hiện xong các thay đổi, hãy đóng hộp thoại Tùy chỉnh Dạng xem: tên dạng xem.

 5. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Dạng xem Hiện tại, rồi bấm vào Xác định Dạng xem.

 6. Trong hộp Dạng xem cho thư mục tên thư mục, bấm vào Cài đặt dạng xem hiện tại.

 7. Bấm Sao chép.

 8. Trong hộp Tên của dạng xem mới, hãy nhập tên.

 9. Để thay đổi nơi dạng xem mới sẵn dùng, hãy bấm vào một tùy chọn bên dưới Có thể được dùng trong.

Lưu ý: Tất cả các chương trình trên máy tính của bạn sử dụng thiết đặt ngày tháng từ các hệ điều hành của bạn sẽ có bị ảnh hưởng bởi các thay đổi bạn thực hiện trong Pa-nen điều khiển.

 • Nếu bạn đang sử dụng bố trí đa dòng và đã thêm một vài trường vào dạng xem của mình thì có thể bạn cần tăng số dòng được hiển thị trong bố trí đa dòng để xem được tất cả thông tin.

  Cách thực hiện?

  • Trên menu Dạng xem, trỏ đến Dạng xem Hiện tại, rồi bấm vào Tùy chỉnh Dạng xem Hiện tại.

  • Bấm Các thiết đặt Khác.

  • Bên dưới Các tùy chọn Khác, hãy thay đổi giá trị được nhập cho x trong tùy chọn Sử dụng bố trí thu gọn khi độ rộng nhỏ hơn x ký tự.

   Ví dụ: cài đặt 80 ký tự cho biết mỗi khi độ rộng danh sách tiêu đề thư được giảm xuống dưới 80 ký tự, Outlook sẽ tự động hiển thị bản xem trước hai dòng.

 • Dạng xem mới được thêm vào Dạng xem Hiện tại menu con.

 • Trong Danh bạ, Tác vụGhi chú, bạn có thể nhanh chóng thay đổi dạng xem hiện tại bằng cách sử dụng tùy chọn Tùy chỉnh Dạng xem Hiện tại trong Ngăn Dẫn hướng.

 1. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Dạng xem Hiện tại, rồi bấm vào Xác định Dạng xem.

 2. Bấm Mới.

 3. Trong hộp Tên dạng xem mới, hãy nhập tên.

 4. Trong hộp Kiểu xem, chọn kiểu góc nhìn bạn muốn.

 5. Để thay đổi nơi dạng xem sẽ sẵn dùng, hãy chọn một tùy chọn bên dưới Có thể được dùng trong.

 6. Bấm OK.

 7. Trong hộp thoại Tùy chỉnh Dạng xem: tên dạng xem, chọn những tùy chọn bạn muốn sử dụng.

 8. Khi bạn chọn xong các tùy chọn, hãy bấm vào OK.

 9. Để dùng ngay dạng xem, hãy bấm Áp dụng Dạng xem.

Lưu ý: Tất cả chương trình Office 2007 trên máy tính của bạn sử dụng thiết đặt ngày tháng từ các hệ điều hành của bạn sẽ có bị ảnh hưởng bởi các thay đổi bạn thực hiện trong Pa-nen điều khiển.

 • Nếu bạn đang sử dụng bố trí đa dòng và đã thêm một vài trường vào dạng xem của mình thì có thể bạn cần tăng số dòng được hiển thị trong bố trí đa dòng để xem được tất cả thông tin.

  Cách thực hiện?

  • Trên menu Dạng xem, trỏ đến Dạng xem Hiện tại, rồi bấm vào Tùy chỉnh Dạng xem Hiện tại.

  • Bấm Các thiết đặt Khác.

  • Bên dưới Các tùy chọn Khác, hãy thay đổi giá trị được nhập cho x trong tùy chọn Sử dụng bố trí thu gọn khi độ rộng nhỏ hơn x ký tự.

   Ví dụ: cài đặt 80 ký tự cho biết mỗi khi độ rộng danh sách tiêu đề thư được giảm xuống dưới 80 ký tự, Outlook sẽ tự động hiển thị bản xem trước hai dòng.

 • Dạng xem mới được thêm vào Dạng xem Hiện tại menu con.

 1. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Dạng xem Hiện tại, rồi bấm vào Xác định Dạng xem.

 2. Trong hộp Dạng xem cho thư mục tên thư mục, bấm vào dạng xem bạn muốn đổi tên.

 3. Bấm Đổi tên.

 4. Trong hộp Tên mới của dạng xem, hãy nhập tên mới.

Lưu ý: Bạn không thể đổi tên cho dạng xem được xác định trước, ngay cả khi bạn đã tùy chỉnh dạng xem đó. Thay vào đó, hãy sao chép dạng xem được xác định trước đó, đặt tên mới cho bản sao, rồi thay đổi cài đặt.

 1. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Dạng xem Hiện tại, rồi bấm vào Xác định Dạng xem.

 2. Trong hộp Dạng xem cho thư mục tên thư mục, bấm vào dạng xem bạn muốn sẵn dùng trong các vị trí khác.

 3. Bấm Sao chép.

 4. Trong hộp Tên dạng xem mới, hãy nhập tên.

 5. Để thay đổi nơi dạng xem sẵn dùng, hãy bấm vào một tùy chọn bên dưới Có thể được dùng trong.

 6. Bấm OK.

 7. Để dùng ngay dạng xem, hãy bấm Áp dụng Dạng xem.

Lưu ý: Dạng xem mới được thêm vào Dạng xem Hiện tại menu con.

 1. Chuyển sang dạng xem mà bạn muốn thay đổi.

  Cách thực hiện?

  • Trên menu Dạng xem, trỏ đến Dạng xem Hiện tại, rồi bấm vào dạng xem bạn muốn.

 2. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Sắp xếp Theo, rồi bấm vào Tùy chỉnh.

 3. Bấm Các thiết đặt Khác.

 4. Chọn tùy chọn bạn muốn, rồi bấm vào OK.

 1. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Dạng xem Hiện tại, rồi bấm vào Xác định Dạng xem.

 2. Trong hộp Dạng xem cho thư mục tên thư mục, bấm vào dạng xem bạn muốn đưa về cài đặt gốc.

 3. Bấm Đặt lại.

Lưu ý: Nếu nút Đặt lại không khả dụng thì có thể bạn đã chọn dạng xem tùy chỉnh hoặc dạng xem tiêu chuẩn chưa được tùy chỉnh.

 1. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Dạng xem Hiện tại, rồi bấm vào Xác định Dạng xem.

 2. Trong hộp Dạng xem cho thư mục tên thư mục, bấm vào dạng xem bạn muốn xóa.

 3. Bấm Xóa.

Lưu ý: Bạn không thể xóa dạng xem được xác định trước, ngay cả khi đã thay đổi cài đặt cho dạng xem đó.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×