Tạo tham chiếu tới cùng một phạm vi ô trên nhiều trang tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một tham chiếu tới cùng một ô hoặc phạm vi trên nhiều trang tính được gọi là tham chiếu 3-D. Tham chiếu 3-D là cách hữu ích và tiện dụng để tham chiếu tới một vài trang tính có cùng kiểu mẫu và có chứa cùng một kiểu dữ liệu, chẳng hạn như khi bạn tổng hợp dữ liệu dự toán của các phòng ban khác nhau trong công ty.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu về tham chiếu 3-D

Tìm hiểu xem tham chiếu 3-D thay đổi ra sao khi bạn di chuyển, sao chép hoặc xóa bỏ trang tính

Tạo tham chiếu 3-D

Đặt tên cho tham chiếu 3-D

Tiếp theo là gì?

Tìm hiểu về tham chiếu 3-D

Bạn có thể dùng tham chiếu 3-D để cộng tổng các số liệu phân bổ dự toán giữa ba phòng: Kinh doanh, Nhân sự và Tiếp thị, mỗi phòng trên một trang tính khác nhau, bằng cách dùng tham chiếu 3-D sau đây:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Thậm chí bạn có thể thêm một trang tính khác, rồi di chuyển nó vào phạm vi mà công thức tham chiếu tới. Ví dụ, để thêm tham chiếu tới ô B3 trong trang tính Cơ sở, hãy di chuyển trang tính Cơ sở vào giữa trang tính Kinh doanh và trang tính Nhân sự bằng cách kéo thẻ của nó, như nêu trong ví dụ dưới đây.

Chèn một trang tính khác vào bảng tổng hợp

Vì công thức của bạn có chứa tham chiếu 3-D tới một phạm vi tên trang tính, Kinh doanh:Tiếp thị!B3, tất cả các trang tính trong phạm vi này đều được đưa vào tính toán mới.

Đầu Trang

Tìm hiểu xem tham chiếu 3-D thay đổi ra sao khi bạn di chuyển, sao chép hoặc xóa bỏ trang tính

Ví dụ sau đây giải thích về điều sẽ xảy ra khi bạn chèn, sao chép, xóa bỏ hoặc di chuyển những trang tính được bao gồm trong một tham chiếu 3-D. Các ví dụ này sử dụng công thức =SUM(Sheet2:Sheet6!A2:A5) để cộng từ ô A2 đến ô A5 trên các trang tính từ 2 đến 6.

Chèn hoặc sao chép    Nếu bạn chèn hoặc sao chép các trang tính vào giữa Sheet2 và Sheet6 (các điểm cuối trong ví dụ này), tính toán của Excel sẽ bao gồm tất cả các giá trị trong các ô từ A2 tới A5 của trang tính được thêm vào.

Xóa bỏ    Nếu bạn xóa bỏ các trang tính nằm giữa Sheet2 và Sheet6, Excel sẽ loại bỏ giá trị của chúng ra khỏi tính toán.

Di chuyển    Nếu bạn di chuyển các trang tính nằm giữa Sheet2 và Sheet6 đến một ví trí bên ngoài phạm vi trang tính đươc tham chiếu, Excel sẽ loại bỏ giá trị của chúng ra khỏi tính toán.

Di chuyển điểm cuối    Nếu bạn di chuyển Sheet2 hoặc Sheet6 tới một vị trí khác trên cùng sổ làm việc, Excel sẽ điều chỉnh tính toán để bao gồm các trang tính mới nằm giữa chúng, trừ khi bạn đảo ngược thứ tự của các điểm cuối này trong sổ làm việc. Nếu bạn đảo ngược các điểm cuối, tham chiếu 3-D sẽ thay đổi trang tính điểm cuối. Ví dụ, giả sử bạn có tham chiếu tới Sheet2:Sheet6: Nếu bạn di chuyển Sheet2 đến phía sau Sheet6 trong sổ làm việc, thì công thức sẽ điều chỉnh để trỏ tới Sheet3:Sheet6. Nếu bạn di chuyển Sheet6 lên trước Sheet2, thì công thức sẽ điều chỉnh để trỏ tới Sheet2:Sheet5.

Xóa bỏ điểm cuối    Nếu bạn xóa bỏ Sheet2 hoặc Sheet6, Excel sẽ loại bỏ giá trị trên trang tính đó ra khỏi tính toán.

Đầu Trang

Tạo tham chiếu 3-D

 1. Bấm vào ô mà bạn muốn nhập hàm.

 2. Nhập = (dấu bằng), nhập tên hàm, rồi nhập dấu mở ngoặc.

  Bạn có thể dùng các hàm sau đây trong tham chiếu 3-D:

Hàm

Mô tả

Hàm AVERAGE

Tính toán trung bình (trung bình cộng) của các số.

Hàm AVERAGEA

Tính toán trung bình (trung bình cộng) của các số; bao gồm văn bản và lô-gic.

Hàm COUNT

Đếm các ô có chứa số.

Hàm COUNTA

Đếm các ô không trống.

Hàm HARMEAN

Trả về trung bình điều hòa của một tập dữ liệu các số dương: số nghịch đảo của trung bình cộng của các số nghịch đảo.

Hàm KURT

Trả về hệ số nhọn của tập dữ liệu.

Hàm LARGE

Trả về giá trị lớn thứ k của tập dữ liệu. Ví dụ, số lớn thứ 5.

Hàm MAX

Tìm giá trị lớn nhất trong tập giá trị.

Hàm MAXA

Tìm giá trị lớn nhất trong tập giá trị, bao gồm văn bản và lô-gic.

Hàm MEDIAN

Trả về số trung vị, hoặc số ở giữa của một tập số đã cho.

Hàm MIN

Tìm giá trị nhỏ nhất trong tập giá trị.

Hàm MINA

Tìm giá trị nhỏ nhất trong tập giá trị; bao gồm văn bản và lô-gic.

PERCENTILE

Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, trong đó k nằm trong phạm vi 0..1. Được cung cấp để tương thích với các phiên bản Excel cũ hơn.

Hàm PERCENTILE.EXC

Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, trong đó k nằm trong phạm vi 0..1, không bao gồm 0 và 1.

Hàm PERCENTILE.INC

Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, trong đó k nằm trong phạm vi 0..1, bao gồm 0 và 1.

PERCENTRANK

Trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm (0..1) của tập dữ liệu. Được cung cấp để tương thích với các phiên bản Excel cũ hơn.

Hàm PERCENTRANK.EXC

Trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm (0..1, không bao gồm 0 và 1) của tập dữ liệu.

Hàm PERCENTRANK.INC

Trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm (0..1, bao gồm 0 và 1) của tập dữ liệu.

QUARTILE

Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, dựa vào giá trị phân vị từ 0..1. Được cung cấp để tương thích với các phiên bản Excel cũ hơn.

Hàm QUARTILE.EXC

Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, dựa vào các giá trị phân vị từ 0..1, không bao gồm 0 và 1.

Hàm QUARTILE.INC

Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, dựa vào các giá trị phân vị từ 0..1, bao gồm 0 và 1.

Hàm PRODUCT

Nhân các số với nhau.

RANK

Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số: kích cỡ của nó trong tương quan với các giá trị khác trong danh sách. Được cung cấp để tương thích với các phiên bản Excel cũ hơn.

Hàm RANK.EQ

Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số: kích cỡ của nó trong tương quan với các giá trị khác trong danh sách.

Hàm RANK.AVG

Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số: kích cỡ của nó trong tương quan với các giá trị khác trong danh sách.

Hàm SKEW

Trả về độ lệch của một phân bố.

Hàm SMALL

Trả về giá trị nhỏ thứ k của tập dữ liệu.

Hàm STDEV.S

Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên mẫu.

Hàm STDEV.P

Tính toán độ lệch chuẩn của toàn bộ một tập hợp.

Hàm STDEVA

Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên mẫu; bao gồm văn bản và lô-gic.

Hàm STDEVPA

Tính toán độ lệch chuẩn của toàn bộ một tập hợp; bao gồm văn bản và lô-gic.

Hàm TRIMMEAN

Trả về trung bình của phần trong của bộ giá trị.

Hàm SUM

Cộng các số.

Hàm VAR.S

Ước tính phương sai dựa trên mẫu.

Hàm VAR.P

Tính toán phương sai của toàn bộ một tập hợp.

Hàm VARA

Ước tính phương sai dựa trên mẫu; bao gồm văn bản và lô-gic.

Hàm VARPA

Tính toán phương sai của toàn bộ một tập hợp; bao gồm văn bản và lô-gic.

 1. Bấm vào tab của trang tính thứ nhất mà bạn muốn tham chiếu.

 2. Nhấn giữ Shift và bấm vào tab của trang tính cuối cùng mà bạn muốn tham chiếu.

 3. Chọn ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn tham chiếu.

 4. Hoàn thiện công thức, rồi nhấn Enter.

Đầu Trang

Đặt tên cho tham chiếu 3-D

 1. Trên tab Công thức, trong nhóm Tên đã Xác định, hãy bấm Xác định tên.

 2. Trong hộp thoại Tên Mới, trong hộp Tên, nhập tên mà bạn muốn đặt cho tham chiếu của mình. Tên có thể dài tối đa 255 ký tự.

 3. Trong hộp Tham chiếu tới, hãy chọn dấu bằng (=) và tham chiếu, rồi nhấn Backspace.

 4. Bấm vào tab của trang tính thứ nhất cần tham chiếu.

 5. Nhấn giữ Shift và bấm tab của trang tính cuối cùng cần tham chiếu.

 6. Chọn ô hoặc phạm vi ô cần tham chiếu.

Đầu Trang

Tiếp theo là gì?

Để tìm hiểu thêm về việc di chuyển các trang tính trong một sổ làm việc, hãy xem Di chuyển hoặc sao chép trang tính. Để tìm hiểu thêm về cách tạo và sử dụng tên đã xác định trước, hãy xemXác định và sử dụng tên trong công thức.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×