Tạo tham chiếu tới cùng một phạm vi ô trên nhiều trang tính

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một tham chiếu tham chiếu tới cùng một ô hoặc phạm vi trên nhiều trang tính được gọi là tham chiếu 3-D. Tham chiếu 3-D là một cách hữu ích và tiện lợi để tham chiếu một vài trang tính đó làm theo cùng một mẫu hình và chứa cùng loại dữ liệu — chẳng hạn như khi bạn hợp nhất dữ liệu ngân sách từ bộ phận khác nhau trong tổ chức của bạn.

Bạn có thể dùng tham chiếu 3-D để cộng tổng các số liệu phân bổ dự toán giữa ba phòng: Kinh doanh, Nhân sự và Tiếp thị, mỗi phòng trên một trang tính khác nhau, bằng cách dùng tham chiếu 3-D sau đây:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Bạn có thể thậm chí có thể thêm một trang tính khác, và sau đó di chuyển nó vào phạm vi công thức tham chiếu đến. Ví dụ, để thêm một tham chiếu đến ô B3 trong trang tính nghi , di chuyển trang tính nghi giữa các sổ làm việc bán hàngHR bằng cách kéo tab của nó, như minh họa trong hình:

Chèn một trang tính khác vào bảng tổng hợp

Vì công thức chứa tham chiếu 3-D tới một phạm vi tên trang tính, kinh doanh: tiếp thị! B3, tất cả các trang tính trong phạm vi là một phần của phép tính mới.

Ví dụ dưới đây sẽ giải thích những gì sẽ xảy ra khi bạn chèn, sao chép, xóa hoặc di chuyển trang tính được bao gồm trong một tham chiếu 3-D. Mỗi các ví dụ này sử dụng công thức = SUM (Sheet2:Sheet6! A2: A5) để thêm các ô từ A2 đến A5 trên trang tính 2 đến 6:

 • Chèn hoặc sao chép    Nếu bạn chèn hoặc sao chép trang tính từ Sheet2 và Sheet6 (các điểm kết thúc trong ví dụ này), Excel bao gồm tất cả giá trị trong các ô từ A2 đến A5 trong trang tính thành phần trong phép tính.

 • Xóa bỏ    Nếu bạn xóa bỏ trang tính từ Sheet2 và Sheet6, Excel sẽ loại bỏ các giá trị khỏi phép tính.

 • Di chuyển    Nếu bạn di chuyển trang tính nằm giữa Sheet2 và Sheet6 đến một vị trí ngoài phạm vi trang tính được tham chiếu, Excel sẽ loại bỏ các giá trị khỏi phép tính.

 • Di chuyển điểm cuối    Nếu bạn di chuyển Sheet2 và Sheet6 đến vị trí khác trong cùng sổ làm việc, Excel điều chỉnh tính toán để bao gồm các trang tính mới giữa chúng, trừ khi bạn đảo ngược thứ tự của các điểm cuối trong sổ làm việc. Nếu bạn đảo ngược điểm kết thúc, tham chiếu 3-D thay đổi điểm cuối trang tính. Ví dụ, bạn có thể có một tham chiếu tới Sheet2:Sheet6. Nếu bạn di chuyển Sheet2 để nó sau khi Sheet6 trong sổ làm việc, công thức sẽ điều chỉnh để trỏ tới Sheet3:Sheet6. Nếu bạn di chuyển Sheet6 ở trước Sheet2, công thức sẽ điều chỉnh để trỏ tới Sheet2:Sheet5.

 • Xóa bỏ điểm cuối    Nếu bạn xóa bỏ Sheet2 hoặc Sheet6, Excel sẽ loại bỏ các giá trị trên trang tính đó khỏi phép tính.

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm vào ô mà bạn sẽ nhập hàm vào.

 2. Nhập một = (dấu bằng), theo sau là tên của hàm (xem bảng dưới đây), và sau đó là dấu mở ngoặc.

 3. Bấm vào tab của trang tính thứ nhất mà bạn muốn tham chiếu.

 4. Nhấn giữ phím Shift rồi bấm vào tab trang tính cuối cùng mà bạn muốn tham chiếu.

 5. Chọn ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn tham chiếu.

 6. Hoàn thiện công thức, rồi nhấn Enter.

Bạn có thể dùng các hàm sau đây trong tham chiếu 3-D:

Hàm

Mô tả

Hàm AVERAGE

Tính toán trung bình (trung bình cộng) của các số.

Hàm AVERAGEA

Tính toán trung bình (trung bình cộng) của các số; bao gồm văn bản và lô-gic.

Hàm COUNT

Đếm các ô có chứa số.

Hàm COUNTA

Đếm các ô không trống.

Hàm HARMEAN

Trả về trung bình điều hòa của một tập dữ liệu các số dương: số nghịch đảo của trung bình cộng của các số nghịch đảo.

Hàm KURT

Trả về hệ số nhọn của tập dữ liệu.

Hàm LARGE

Trả về giá trị lớn thứ k của tập dữ liệu. Ví dụ, số lớn thứ 5.

Hàm MAX

Tìm giá trị lớn nhất trong tập giá trị.

Hàm MAXA

Tìm giá trị lớn nhất trong tập giá trị, bao gồm văn bản và lô-gic.

Hàm MEDIAN

Trả về số trung vị, hoặc số ở giữa của một tập số đã cho.

Hàm MIN

Tìm giá trị nhỏ nhất trong tập giá trị.

Hàm MINA

Tìm giá trị nhỏ nhất trong tập giá trị; bao gồm văn bản và lô-gic.

Hàm PERCENTILE

Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, trong đó k nằm trong phạm vi 0..1. Được cung cấp để tương thích với các phiên bản Excel cũ hơn.

Hàm PERCENTILE.EXC

Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, trong đó k nằm trong phạm vi 0..1, không bao gồm 0 và 1.

Hàm PERCENTILE.INC

Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, trong đó k nằm trong phạm vi 0..1, bao gồm 0 và 1.

Hàm PERCENTRANK

Trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm (0..1) của tập dữ liệu. Được cung cấp để tương thích với các phiên bản Excel cũ hơn.

Hàm PERCENTRANK.EXC

Trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm (0..1, không bao gồm 0 và 1) của tập dữ liệu.

Hàm PERCENTRANK.INC

Trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm (0..1, bao gồm 0 và 1) của tập dữ liệu.

Hàm QUARTILE

Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, dựa vào giá trị phân vị từ 0..1. Được cung cấp để tương thích với các phiên bản Excel cũ hơn.

Hàm QUARTILE.EXC

Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, dựa vào các giá trị phân vị từ 0..1, không bao gồm 0 và 1.

Hàm QUARTILE.INC

Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, dựa vào các giá trị phân vị từ 0..1, bao gồm 0 và 1.

Hàm PRODUCT

Nhân các số với nhau.

Hàm RANK

Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số: kích cỡ của nó trong tương quan với các giá trị khác trong danh sách. Được cung cấp để tương thích với các phiên bản Excel cũ hơn.

Hàm RANK.EQ

Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số: kích cỡ của nó trong tương quan với các giá trị khác trong danh sách.

Hàm RANK.AVG

Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số: kích cỡ của nó trong tương quan với các giá trị khác trong danh sách.

Hàm SKEW

Trả về độ lệch của một phân bố.

Hàm SMALL

Trả về giá trị nhỏ thứ k của tập dữ liệu.

Hàm STDEV.S

Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên mẫu.

Hàm STDEV.P

Tính toán độ lệch chuẩn của toàn bộ một tập hợp.

Hàm STDEVA

Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên mẫu; bao gồm văn bản và lô-gic.

Hàm STDEVPA

Tính toán độ lệch chuẩn của toàn bộ một tập hợp; bao gồm văn bản và lô-gic.

Hàm TRIMMEAN

Trả về trung bình của phần trong của bộ giá trị.

Hàm SUM

Cộng các số.

Hàm VAR.S

Ước tính phương sai dựa trên mẫu.

Hàm VAR.P

Tính toán phương sai của toàn bộ một tập hợp.

Hàm VARA

Ước tính phương sai dựa trên mẫu; bao gồm văn bản và lô-gic.

Hàm VARPA

Tính toán phương sai của toàn bộ một tập hợp; bao gồm văn bản và lô-gic

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên tab công thức , hãy bấm Xác định tên (trong nhóm Tên đã xác định ).

 2. Trong cửa sổ bật lên Tên mới , hãy nhập tên cho tham chiếu của bạn. Tên có thể là tối đa 255 ký tự trong độ dài.

 3. Trong danh sách tham chiếu tới , hãy chọn dấu bằng (=) và tham chiếu, sau đó nhấn phím Backspace.

 4. Bấm vào tab trang tính đầu tiên mà bạn muốn tham chiếu.

 5. Nhấn giữ phím Shift và bấm vào tab của trang tham chiếu.

 6. Chọn ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn tham chiếu.

Tìm hiểu thêm

Để tìm hiểu thêm về cách di chuyển một trang tính trong sổ làm việc, hãy xem di chuyển hoặc sao chép một trang tính. Để tìm hiểu thêm về cách tạo và dùng tên đã xác định, hãy xem xác định và sử dụng tên trong công thức.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×