Tạo tham chiếu 3-D tới cùng một phạm vi ô trên nhiều trang tính

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một tham chiếu tới cùng một ô hoặc phạm vi trên nhiều trang tính được gọi là tham chiếu 3-D. Tham chiếu 3-D là cách hữu ích và tiện dụng để tham chiếu tới một vài trang tính có cùng kiểu mẫu và có chứa cùng một kiểu dữ liệu, chẳng hạn như khi bạn tổng hợp dữ liệu dự toán của các phòng ban khác nhau trong công ty.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu về tham chiếu 3-D

Tìm hiểu cách tham chiếu 3-D thay đổi khi bạn di chuyển, sao chép, chèn hoặc xóa trang tính

Tạo một tham chiếu 3-D

Đặt tên cho tham chiếu 3-D

Tìm hiểu về tham chiếu 3-D

Bạn có thể dùng tham chiếu 3-D để cộng tổng các số liệu phân bổ dự toán giữa ba phòng: Kinh doanh, Nhân sự và Tiếp thị, mỗi phòng trên một trang tính khác nhau, bằng cách dùng tham chiếu 3-D sau đây:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Bạn có thể thậm chí có thể thêm một trang tính khác, và sau đó di chuyển nó vào phạm vi công thức tham chiếu đến. Ví dụ, để thêm một tham chiếu đến ô B3 trong trang tính nghi , di chuyển trang tính nghi giữa các trang tính doanh sốHR , như minh họa trong ví dụ sau đây.

Chèn một trang tính khác vào bảng tổng hợp

Vì công thức của bạn có chứa tham chiếu 3-D tới một phạm vi tên trang tính, Kinh doanh:Tiếp thị!B3, tất cả các trang tính trong phạm vi này đều được đưa vào tính toán mới.

Đầu trang

Tìm hiểu xem tham chiếu 3-D thay đổi ra sao khi bạn di chuyển, sao chép hoặc xóa bỏ trang tính

Ví dụ sau đây giải thích về điều sẽ xảy ra khi bạn chèn, sao chép, xóa bỏ hoặc di chuyển những trang tính được bao gồm trong một tham chiếu 3-D. Các ví dụ này sử dụng công thức =SUM(Sheet2:Sheet6!A2:A5) để cộng từ ô A2 đến ô A5 trên các trang tính từ 2 đến 6.

Chèn hoặc sao chép     Nếu bạn chèn hoặc sao chép trang tính từ Sheet2 và Sheet6 (các điểm kết thúc trong ví dụ này), sau đó Excel bao gồm tất cả giá trị trong ô từ A2 đến A5 từ các trang tính đã thêm trong phép tính.

Xóa bỏ     Nếu bạn xóa bỏ trang tính từ Sheet2 và Sheet6, rồi Excel sẽ loại bỏ các giá trị khỏi phép tính.

Di chuyển     Nếu bạn di chuyển trang tính nằm giữa Sheet2 và Sheet6 đến một vị trí ngoài phạm vi trang tính được tham chiếu, rồi Excel sẽ loại bỏ các giá trị khỏi phép tính.

Di chuyển điểm cuối     Nếu bạn di chuyển Sheet2 và Sheet6 đến vị trí khác trong cùng sổ làm việc, sau đó Excel điều chỉnh tính toán để bao gồm các trang tính mới giữa chúng, trừ khi bạn đảo ngược thứ tự của các điểm cuối trong sổ làm việc. Nếu bạn đảo ngược điểm kết thúc, tham chiếu 3-D thay đổi điểm cuối trang tính. Ví dụ, giả sử bạn có một tham chiếu tới Sheet2:Sheet6: nếu bạn di chuyển Sheet2 sau Sheet6 trong sổ làm việc, sau đó công thức sẽ chỉ đến Sheet3:Sheet6. Nếu bạn di chuyển Sheet6 ở trước Sheet2, công thức sẽ điều chỉnh để trỏ tới Sheet2:Sheet5.

Xóa bỏ điểm cuối     Nếu bạn xóa bỏ Sheet2 hoặc Sheet6, sau đó Excel sẽ loại bỏ các giá trị trên trang tính đó khỏi phép tính.

Đầu trang

Tạo tham chiếu 3-D

 1. Bấm vào ô mà bạn muốn nhập hàm.

 2. Nhập = (dấu bằng), nhập tên hàm, rồi nhập dấu mở ngoặc.

  Bạn có thể dùng các hàm sau đây trong tham chiếu 3-D:

Hàm

Mô tả

GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH

Tính toán trung bình (trung bình cộng) của các số.

AVERAGEA

Tính toán trung bình (trung bình cộng) của các số; bao gồm văn bản và lô-gic.

ĐẾM SỐ

Đếm các ô có chứa số.

HÀM COUNTA

Đếm các ô không trống.

HARMEAN

Trả về trung bình điều hòa của một tập dữ liệu các số dương: số nghịch đảo của trung bình cộng của các số nghịch đảo.

KURT

Trả về hệ số nhọn của tập dữ liệu.

LỚN

Trả về giá trị lớn thứ k của tập dữ liệu. Ví dụ, số lớn thứ 5.

MAX

Tìm giá trị lớn nhất trong tập giá trị.

MAXA

Tìm giá trị lớn nhất trong tập giá trị, bao gồm văn bản và lô-gic.

SỐ TRUNG VỊ

Trả về số trung vị, hoặc số ở giữa của một tập số đã cho.

HÀM MIN

Tìm giá trị nhỏ nhất trong tập giá trị.

MINA

Tìm giá trị nhỏ nhất trong tập giá trị; bao gồm văn bản và lô-gic.

PERCENTILE

Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, trong đó k nằm trong phạm vi 0..1. Được cung cấp để tương thích với các phiên bản Excel cũ hơn.

PHÂN VỊ. EXC

Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, trong đó k nằm trong phạm vi 0..1, không bao gồm 0 và 1.

PHÂN VỊ. INC

Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, trong đó k nằm trong phạm vi 0..1, bao gồm 0 và 1.

PERCENTRANK

Trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm (0..1) của tập dữ liệu. Được cung cấp để tương thích với các phiên bản Excel cũ hơn.

PERCENTRANK. EXC

Trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm (0..1, không bao gồm 0 và 1) của tập dữ liệu.

PERCENTRANK. INC

Trả về thứ hạng của một giá trị trong tập dữ liệu dưới dạng tỷ lệ phần trăm (0..1, bao gồm 0 và 1) của tập dữ liệu.

QUARTILE

Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, dựa vào giá trị phân vị từ 0..1. Được cung cấp để tương thích với các phiên bản Excel cũ hơn.

TỨ PHÂN VỊ. EXC

Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, dựa vào các giá trị phân vị từ 0..1, không bao gồm 0 và 1.

TỨ PHÂN VỊ. INC

Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, dựa vào các giá trị phân vị từ 0..1, bao gồm 0 và 1.

SẢN PHẨM

Nhân các số với nhau.

RANK

Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số: kích cỡ của nó trong tương quan với các giá trị khác trong danh sách. Được cung cấp để tương thích với các phiên bản Excel cũ hơn.

THỨ HẠNG. EQ

Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số: kích cỡ của nó trong tương quan với các giá trị khác trong danh sách.

THỨ HẠNG. TRUNG BÌNH

Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số: kích cỡ của nó trong tương quan với các giá trị khác trong danh sách.

SKEW

Trả về độ lệch của một phân bố.

NHỎ

Trả về giá trị nhỏ thứ k của tập dữ liệu.

STDEV. S

Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên mẫu.

STDEV. P

Tính toán độ lệch chuẩn của toàn bộ một tập hợp.

HÀM STDEVA

Tính toán độ lệch chuẩn dựa trên mẫu; bao gồm văn bản và lô-gic.

STDEVPA

Tính toán độ lệch chuẩn của toàn bộ một tập hợp; bao gồm văn bản và lô-gic.

TRIMMEAN

Trả về trung bình của phần trong của bộ giá trị.

TÍNH TỔNG

Cộng các số.

VAR. S

Ước tính phương sai dựa trên mẫu.

VAR. P

Tính toán phương sai của toàn bộ một tập hợp.

VARA

Ước tính phương sai dựa trên mẫu; bao gồm văn bản và lô-gic.

VARPA

Tính toán phương sai của toàn bộ một tập hợp; bao gồm văn bản và lô-gic.

 1. Bấm vào tab của trang tính thứ nhất mà bạn muốn tham chiếu.

 2. Nhấn giữ Shift và bấm vào tab trang tính cuối cùng mà bạn muốn tham chiếu.

 3. Chọn ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn tham chiếu.

 4. Hoàn thành công thức, sau đó nhấn ENTER.

Đầu trang

Đặt tên cho tham chiếu 3-D

 1. Trên tab Công thức, trong nhóm Tên đã Xác định, hãy bấm Xác định tên.

 2. Trong hộp thoại Tên Mới, trong hộp Tên, nhập tên mà bạn muốn đặt cho tham chiếu của mình. Tên có thể dài tối đa 255 ký tự.

 3. Trong hộp tham chiếu tới , hãy chọn dấu bằng (=) và tham chiếu, sau đó nhấn phím BACKSPACE.

 4. Bấm vào tab của trang tính thứ nhất cần tham chiếu.

 5. Nhấn giữ Shift và bấm vào tab trang tính cuối cùng cần tham chiếu.

 6. Chọn ô hoặc phạm vi ô cần tham chiếu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×