Tạo tập hợp đã đặt tên trong một báo cáo PivotTable OLAP

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn làm việc với PivotTable trực tuyến phân tích xử lý (OLAP) trong Excel, bạn có thể tạo tập hợp đã đặt tên, một tính năng linh hoạt mà bạn có thể dùng để:

 • Nhóm các tập hợp chung của các mục mà bạn có thể dùng lại, ngay cả khi những tập hợp đó không có mặt trong dữ liệu.

 • Kết hợp các mục từ nhiều cấu trúc phân cấp khác nhau theo những cách mà không thể thực hiện được trong các phiên bản Excel trước đó, thường được gọi là báo cáo không đối xứng.

 • Tạo tập hợp đã đặt tên bằng cách dùng Biểu thức Đa chiều (MDX) tùy chỉnh, một ngôn ngữ truy vấn cho cơ sở dữ liệu OLAP cung cấp cú pháp tính toán tương tự như các công thức trên trang tính.

Nếu bạn không quen thuộc với ngôn ngữ truy vấn MDX, bạn có thể tạo một tập hợp đã đặt tên dựa trên các mục trong hàng hoặc cột của báo cáo PivotTable của bạn. Để tìm hiểu thêm về ngôn ngữ truy vấn MDX, hãy xem Truy vấn dữ liệu đa chiều.

Nếu bạn đã quen thuộc với ngôn ngữ truy vấn MDX, bạn có thể dùng MDX để tạo hoặc sửa đổi một tập hợp đã đặt tên.

Tạo một tập hợp đã đặt tên dựa trên các khoản mục của hàng hoặc cột

 1. Bấm vào báo cáo PivotTable OLAP.

 2. Trên tab phân tích , bấm trường, mục, & tập hợp > Tạo tập hợp dựa trên các mục hàng hoặc Tạo tập hợp dựa trên các mục cột.

  Trường, Mục & Tập hợp

 3. Trong hộp đặt tên , nhập tên bạn muốn dùng cho tập hợp.

 4. Để chọn các hàng của mục mà bạn muốn bao gồm trong tập hợp đã đặt tên, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để loại bỏ một hàng, bấm vào bên trái của hàng bạn muốn chọn và bấm Xóa hàng.

  • Để thêm một hàng mới, bấm vào bên trái của hàng bạn muốn thêm hàng mới bên dưới và bấm Thêm hàng.

  • Để tạo một bản sao của một mục, bấm vào bên trái của hàng bạn muốn sao chép, và bấm Sao hàng.

  • Để di chuyển một mục, bấm vào bên trái của hàng bạn muốn di chuyển và dùng các mũi tên lênxuống .

 5. Các mục từ những mức khác nhau được hiển thị trong các trường riêng biệt trong cấu trúc phân cấp và tập hợp đã đặt tên thay thế các trường hiện tại trong vùng hàng hoặc cột.

  • Để hiển thị các mục trong cùng một trường như các mục khác, hãy bỏ chọn hộp Hiển thị mục từ các cấp độ khác nhau trong trường riêng biệt .

  • Để giữ cho các trường hiện tại Hiển thị trong khu vực hàng hoặc cột, bỏ chọn hộp kiểm thay thế các trường hiện tại trong vùng hàng với tập mới hoặc hộp thay thế các trường hiện tại trong vùng cột bằng bộ mới . Đặt sẽ không xuất hiện trong PivotTable, khi bạn bấm OK, nhưng nó sẽ không sẵn dùng trong danh Sách trường PivotTable.

 6. Bấm OK để tạo tập hợp đã đặt tên.

  Hãy nhớ rằng bạn không thể áp dụng lọc đối với tập hợp đã đặt tên.

Dùng MDX để tạo tập hợp đã đặt tên

Quan trọng:  Khi bạn dùng MDX để tạo một tập hợp đã đặt tên hoặc sửa đổi định nghĩa MDX của một tập hợp đã đặt tên hiện có, mọi sửa đổi bổ sung chỉ có thể được thực hiện bằng cách dùng MDX.

 1. Bấm vào báo cáo PivotTable OLAP.

 2. Trên tab phân tích , bấm trường, mục, & tập hợp > Quản lý tập hợp.

  Trường, Mục & Tập hợp

 3. Bấm mới > tạo tập hợp bằng MDX.

 4. Trong hộp đặt tên , nhập tên bạn muốn dùng cho tập hợp.

 5. Để đặt định nghĩa MDX cho tập hợp đã đặt tên, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong hộp đặt định nghĩa , hãy nhập hoặc dán một định nghĩa MDX đã sao chép.

  • Trên tab trường và mục , chọn mục nhập danh sách trường mà bạn muốn bao gồm, và bấm chèn.

   Bạn cũng có thể kéo một mục nhập danh sách trường vào hộp đặt định nghĩa , hoặc bấm đúp vào một mục nhập danh sách trường.

   Mục nhập danh sách trường sẵn dùng

   Mục nhập Danh sách Trường

   Ví dụ về MDX được tạo ra bằng cách dùng cube Adventure Works

   Chiều

   [Product]

   Cấu trúc phân cấp thuộc tính (bao gồm Tất cả thành viên)

   [Product].[Category]

   Mức cấu trúc phân cấp thuộc tính (không bao gồm Tất cả thành viên)

   [Product].[Category].[Category]

   Thành viên từ cấu trúc phân cấp thuộc tính

   [Product].[Category].&[4]

   Cấu trúc phân cấp người dùng

   [Product].[Product Categories]

   Mức cấu trúc phân cấp người dùng

   [Product].[Product Categories].[Category]

   Thành viên từ cấu trúc phân cấp người dùng

   [Product].[Product Categories].[Category].&[4]

   Phép đo

   [Measures].[Internet Sales Amount]

   Thước đo được tính

   [Measures].[Internet Ratio to Parent Product]

   Tập hợp đã đặt tên

   [Core Product Group]

   Giá trị KPI

   KPIValue(“Product Gross Profit Margin)

   Mục tiêu KPI

   KPIGoal(“Product Gross Profit Margin”),

   Trạng thái KPI

   KPIStatus(“Product Gross Profit Margin”)

   Xu hướng KPI

   KPITrend(“Product Gross Profit Margin”)

   Thuộc tính thành viên từ cấu trúc phân cấp người dùng

   [Product].[Product Categories].Properties(“Class” )

   Thuộc tính thành viên từ cấu trúc phân cấp thuộc tính

   [Product].[Product].Properties(”Class”)

  • Trên tab hàm , hãy chọn từ các hàm MDX sẵn dùng mà bạn muốn sử dụng và bấm chèn. Các hàm MDX được hỗ trợ dịch vụ phân tích; họ không bao gồm các hàm Excel VBA.

   Function arguments are placed inside chevron characters (<< >>). You can replace the placeholder arguments by clicking them and typing the names you want to use.

   Một số ví dụ về các hàm MDX:

   ADDCALCULATEDMEMBERS («Thiết»)
   Tổng hợp («Thiết» [, «Biểu thức số»])
   «Level».ALLMEMBERS
   «Hierarchy».ALLMEMBERS
   Tổ tiên («thành viên» «Mức»)
   Tổ tiên («Thành viên», «Khoảng cách»)
   Tổ tiên («Thành viên», «Khoảng cách»)
   Tổ tiên («Thành viên», «Mức»)
   Trước («Thành viên»)
   Trung bình («Thiết» [, «Biểu thức số»])
   Trục («Biểu thức số»)
   BOTTOMNCOUNT («Đặt», «Đếm» [, «Biểu thức số»])
   BOTTOMPERCENT («Thiết», «Tỷ lệ phần trăm», «Biểu thức số»)
   BOTTOMSUM («Đặt», «Giá trị», «Biểu thức số»)...

 6. Để kiểm tra định nghĩa MDX mới, hãy bấm Kiểm tra MDX.

  Các mục từ những mức khác nhau được hiển thị trong các trường riêng biệt trong cấu trúc phân cấp, trường được sắp xếp theo thứ tự và các mục trùng lặp được tự động loại bỏ (vì HIERARCHIZE và DISTINCT được thêm vào tập hợp) và tập hợp đã đặt tên thay thế các trường hiện tại trong vùng hàng hoặc cột.

  • Để hiển thị các mục trong cùng một trường như các mục khác, hãy bỏ chọn hộp Hiển thị mục từ các cấp độ khác nhau trong trường riêng biệt .

  • Để thay đổi cấu trúc phân cấp mặc định và giữ các mục trùng lặp, hãy bỏ chọn hộp tự động xếp thứ tự và loại bỏ trùng lặp khỏi tập hợp .

  • Để giữ cho các trường hiện tại Hiển thị trong khu vực hàng hoặc cột, bỏ chọn hộp kiểm thay thế các trường hiện tại trong vùng hàng với tập mới hoặc hộp thay thế các trường hiện tại trong vùng cột bằng bộ mới . Đặt sẽ không xuất hiện trong PivotTable, khi bạn bấm OK, nhưng nó sẽ không sẵn dùng trong danh Sách trường PivotTable.

  • Nếu bạn đã kết nối với cube của SQL Server Analysis Services, một tập hợp động đã đặt tên được tạo ra. Tập hợp đã đặt tên này sẽ tự động tính toán lại với mọi cập nhật.

   Để ngăn không cho tập hợp đã đặt tên được tính toán lại với mọi Cập Nhật, bỏ chọn hộp tính toán lại các tập hợp với mọi Cập Nhật .

 7. Bấm OK để tạo tập hợp đã đặt tên.

Lưu ý: Hãy nhớ rằng bạn không thể áp dụng lọc đối với tập hợp đã đặt tên.

Sửa hoặc xóa bỏ một tập hợp đã đặt tên

 1. Bấm vào báo cáo PivotTable OLAP.

 2. Trên tab phân tích , bấm trường, mục, & tập hợp, sau đó bấm Quản lý tập hợp.

  Trường, Mục & Tập hợp

 3. Chọn tập hợp bạn muốn sửa hoặc xóa.

 4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chỉnh sửa tập hợp đã đặt tên, hãy bấm sửa, sau đó thực hiện thay đổi bạn muốn.

  • Để xóa bỏ tập hợp đã đặt tên, bấm xóa bỏvà bấm để xác nhận.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×