Tạo một tham chiếu bên ngoài (liên kết) vào một phạm vi ô trong sổ làm việc khác

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tham chiếu đến nội dung của ô trong sổ làm việc khác bằng cách tạo một tham chiếu bên ngoài. Một tham chiếu bên ngoài (còn được gọi là một nối kết) là một tham chiếu tới một ô hoặc phạm vi trên một trang tính trong sổ làm việc Excel khác, hoặc một tham chiếu đến tên đã xác định trong sổ làm việc khác. Bạn có thể tham chiếu đến phạm vi ô cụ thể, một tên đã xác định phạm vi ô, hoặc xác định tên cho tham chiếu bên ngoài.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu thêm về các tham chiếu bên ngoài

Tạo một tham chiếu bên ngoài giữa các ô trong sổ làm việc khác nhau

Tạo một tham chiếu ngoài đến tên đã xác định trong sổ làm việc khác

Xác định tên có chứa một tham chiếu bên ngoài cho các ô trong sổ làm việc khác

Tìm hiểu thêm về các tham chiếu ngoài

Mặc dù bên ngoài tham chiếu là tương tự như tham chiếu ô, không có sự khác biệt quan trọng. Bạn sử dụng tham chiếu bên ngoài khi làm việc với số lượng lớn dữ liệu hoặc công thức phức tạp mà được mở rộng trong một vài sổ làm việc. Bạn tạo trong một cách khác nhau và chúng xuất hiện khác nhau trong một ô hoặc trong thanh công thức.

Nơi tham chiếu bên ngoài có thể dùng hiệu quả

Tham chiếu bên ngoài đặc biệt hữu ích khi nó không thực hiện để giữ lại trang tính lớn mô hình cùng nhau trong cùng sổ làm việc.

 • Phối dữ liệu từ một vài sổ làm việc    Bạn có thể nối kết sổ làm việc từ một vài người dùng hoặc bộ phận và sau đó tích hợp dữ liệu cần thiết vào một sổ làm việc tổng hợp. Như vậy, khi sổ làm việc nguồn được thay đổi, bạn sẽ không có thay đổi theo cách thủ công sổ làm việc tổng hợp.

 • Tạo dạng xem khác nhau của dữ liệu của bạn    Bạn có thể nhập tất cả dữ liệu của bạn vào một hoặc nhiều sổ làm việc nguồn, sau đó tạo một sổ làm việc báo cáo có chứa tham chiếu ngoài đến chỉ có dữ liệu cần thiết.

 • Hợp lý hóa mô hình lớn, phức tạp    Bằng cách giới hạn xuống một mô hình phức tạp vào một chuỗi các sổ làm việc phụ thuộc lẫn nhau, bạn có thể làm việc trên mô hình mà không cần mở tất cả các trang tính có liên quan. Sổ làm việc nhỏ hơn là dễ dàng hơn để thay đổi, không yêu cầu như lượng bộ nhớ và là nhanh hơn để mở, lưu, và tính toán.

Cách để tạo tham chiếu ngoài

Nếu bạn sử dụng tham chiếu ô để tạo một tham chiếu bên ngoài, bạn có thể rồi cũng áp dụng công thức cho thông tin. Bằng cách chuyển đổi giữa các loại tham chiếu ô, bạn cũng có thể kiểm soát các ô được nối kết đến nếu bạn di chuyển tham chiếu bên ngoài. Ví dụ, nếu bạn sử dụng một tham chiếu tương đối, khi bạn di chuyển tham chiếu bên ngoài, ô hoặc các ô mà nó nối kết thay đổi để phản ánh vị trí mới trên trang tính.

Khi bạn tạo một tham chiếu bên ngoài từ một sổ làm việc với sổ làm việc khác, bạn nên sử dụng tên để tham chiếu đến các ô mà bạn muốn nối kết đến. Bạn có thể tạo một tham chiếu bên ngoài bằng cách dùng một tên đã xác định, hoặc bạn có thể xác định tên khi bạn tạo tham chiếu bên ngoài. Bằng cách sử dụng tên, thật dễ nhớ hơn nội dung của ô bạn muốn nối kết đến. Tham chiếu bên ngoài có dùng tên đã xác định không thay đổi khi bạn di chuyển chúng vì tên tham chiếu đến một ô cụ thể hoặc phạm vi ô. Nếu bạn muốn một tham chiếu bên ngoài sử dụng tên đã xác định để thay đổi khi bạn di chuyển nó, bạn có thể thay đổi tên được dùng trong tham chiếu bên ngoài, hoặc bạn có thể thay đổi các ô có tên tham chiếu đến.

Diện mạo của một tham chiếu ngoài đến sổ làm việc khác chẳng hạn như

Công thức với tham chiếu ngoài đến sổ làm việc khác sẽ được hiển thị trong hai cách, tùy thuộc vào định sổ làm việc nguồn — một sổ làm việc cung cấp dữ liệu cho công thức — được mở hoặc đóng.

Khi nguồn đang mở, tham chiếu bên ngoài bao gồm tên sổ làm việc trong dấu ngoặc vuông ([]), theo sau là tên trang tính, dấu chấm than (!) và các ô có công thức phụ thuộc vào. Ví dụ, công thức sau đây thêm C10:C25 ô từ sổ làm việc có tên là Budget.xls.

Tham chiếu bên ngoài

= SUM([Budget.xlsx]Annual! C10:C25)

Khi nguồn được mở, tham chiếu bên ngoài bao gồm toàn bộ đường dẫn.

Tham chiếu bên ngoài

= SUM('C:\Reports\[Budget.xlsx]Annual'! C10:C25)

Lưu ý: Nếu tên của các trang tính hoặc sổ làm việc chứa các ký tự không, bạn phải đặt tên (hoặc đường dẫn) trong dấu ngoặc đơn.

Công thức có nối kết đến một tên đã xác định trong sổ làm việc khác sử dụng tên sổ làm việc tiếp theo là dấu chấm than (!) và tên. Ví dụ, công thức sau đây thêm các ô trong phạm vi có tên là doanh số từ sổ làm việc có tên là Budget.xlsx.

Tham chiếu bên ngoài

= SUM(Budget.xlsx! Doanh số)

Đầu trang

Tạo một tham chiếu bên ngoài giữa các ô trong sổ làm việc khác nhau

 1. Mở sổ làm việc có chứa tham chiếu bên ngoài (sổ làm việc đích) và sổ làm việc có chứa dữ liệu mà bạn muốn nối kết (vào sổ làm việc nguồn).

 2. Trong sổ làm việc nguồn, hãy bấm lưu Ảnh nút trên Thanh công cụ truy nhập nhanh.

 3. Chọn một hoặc nhiều ô mà bạn muốn dùng để tạo tham chiếu bên ngoài.

 4. Nhập = (dấu bằng). Nếu bạn muốn thực hiện các phép tính hoặc các hàm giá trị tham chiếu bên ngoài, hãy nhập toán tử hoặc hàm mà bạn muốn đặt trước tham chiếu bên ngoài.

 5. Chuyển sang sổ làm việc nguồn, và sau đó bấm vào trang tính có chứa các ô mà bạn muốn nối kết đến.

 6. Chọn một hoặc nhiều ô mà bạn muốn nối kết đến.

 7. Trở lại sổ làm việc đích, và lưu ý rằng Excel sẽ thêm tham chiếu đến sổ làm việc nguồn và các ô mà bạn đã chọn trong bước trước đó.

 8. Hoặc bạn có thể trong trang tính đích, sửa hoặc thay đổi công thức.

 9. Nhấn CTRL + SHIFT + ENTER.

Đầu trang

Tạo một tham chiếu ngoài đến tên đã xác định trong sổ làm việc khác

 1. Mở sổ làm việc có chứa tham chiếu bên ngoài (sổ làm việc đích) và sổ làm việc có chứa dữ liệu mà bạn muốn nối kết (vào sổ làm việc nguồn).

 2. Trong sổ làm việc nguồn, hãy bấm lưu Ảnh nút trên Thanh công cụ truy nhập nhanh.

 3. Chọn một hoặc nhiều ô mà bạn muốn dùng để tạo tham chiếu bên ngoài.

 4. Nhập = (dấu bằng). Nếu bạn muốn thực hiện các phép tính hoặc các hàm giá trị tham chiếu bên ngoài, hãy nhập toán tử hoặc hàm mà bạn muốn đặt trước tham chiếu bên ngoài.

 5. Trên tab xem , trong nhóm cửa sổ , bấm Chuyển đổi cửa sổ, hãy bấm sổ làm việc nguồn và sau đó bấm vào trang tính có chứa các ô mà bạn muốn nối kết đến.

  Nhóm Cửa sổ trên tab Dạng xem

 6. Nhấn F3, sau đó chọn tên mà bạn muốn nối kết đến.

Đầu trang

Xác định tên có chứa một tham chiếu bên ngoài cho các ô trong sổ làm việc khác

 1. Mở sổ làm việc đích và sổ làm việc nguồn.

 2. Trong sổ làm việc đích, trên tab công thức , trong nhóm Tên đã xác định , hãy bấm Xác định tên.

  Nhóm Tên đã Xác định trên tab Công thức

 3. Trong hộp thoại Tên mới , trong hộp tên , nhập tên cho phạm vi.

 4. Trong hộp tham chiếu tới , xóa nội dung, và sau đó giữ con trỏ trong hộp.

  Nếu tên chứa công thức, nhập công thức, và sau đó định vị con trỏ ở nơi bạn muốn tham chiếu bên ngoài. Ví dụ, nhập =SUM(), và sau đó định vị con trỏ giữa các dấu ngoặc đơn.

 5. Trên tab xem , trong nhóm cửa sổ , bấm Chuyển đổi cửa sổ, hãy bấm sổ làm việc nguồn và sau đó bấm vào trang tính có chứa các ô mà bạn muốn nối kết đến.

  Nhóm Cửa sổ trên tab Dạng xem

 6. Chọn ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn nối kết đến.

 7. Trong hộp thoại Tên mới , hãy bấm OK.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×