Tạo một site trong SharePoint Server 2007

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trước khi bạn tạo một site trong Microsoft Office SharePoint Server 2007, bạn cần phải xác định xem bạn muốn một trang con nằm trong cấu trúc trang web hiện có hoặc một site mức cao nhất mới. Bài viết này cung cấp các thông tin cơ bản để giúp bạn quyết định. Nếu bạn cần hướng dẫn bổ sung, hoặc nếu bạn cần để tạo các trang con hoặc site mức cao nhất, hãy cân nhắc tư vấn với người quản trị máy chủ của bạn.

Trong bài viết này

Tổng quan

Quyết định để tạo trang phụ hoặc một site mức cao nhất

Tạo site con dưới trang hiện có

Tạo một site mức cao nhất bằng cách dùng tạo trang tự phục vụ

Các cách khác để tạo trang

Tổng quan

Một trang web là một nhóm liên quan đến các trang Web mà nhóm của bạn có thể làm việc trên dự án, tiến hành cuộc họp và chia sẻ thông tin. Tổ chức của bạn có thể sử dụng các site con và site mức cao nhất để chia nội dung trang vào các trang riêng biệt, khả năng quản lý riêng biệt. Ví dụ, tổ chức của bạn có thể muốn các trang web riêng cho mỗi sản phẩm hoặc khu vực.

Trang Web mức cao nhất có thể có nhiều trang con và site con nói có thể có nhiều trang con. Toàn bộ cấu trúc của một trang Web mức cao nhất và tất cả các trang con của nó được gọi là một tuyển tập site.

Cho dù bạn có thể tạo site và site con tùy thuộc vào cách tổ chức của bạn đã thiết lập các trang và các quyền để tạo chúng. Một số tổ chức cần phải duy trì chặt chẽ kiểm soát những ai có thể tạo trang, hoặc khi và vị trí trang được tạo ra. Các tổ chức cho phép người dùng khác quyền truy nhập và tự do để tạo trang web khi cần thiết.

Site con

Bạn có thể tạo một trang con mới bên trong cấu trúc trang web hiện có nếu bạn có mức quyền thiết kế. Theo mặc định, site con mới sử dụng URL của trang web mẹ của nó như một phần đầu tiên của URL của nó. Site con có thể kế thừa quyền và dẫn hướng của trang web hiện có, nhưng bạn cũng có thể xác định các quyền duy nhất và dẫn hướng. Ví dụ, một trang con mới sử dụng thanh nối kết trên cùng hiện có và trang chủ theo mặc định, nhưng bạn có thể xác định dùng thanh nối kết trên cùng và trang chủ của chính nó.

Thanh nối kết hàng đầu

Thanh nối kết trên cùng xuất hiện dưới dạng một hoặc nhiều chiếu tab ở trên cùng của tất cả các trang. Ví dụ, nếu site của bạn được đặt tên quy ước lập kế hoạch, nối kết đến site quy ước lập kế hoạch của bạn có thể xuất hiện trong thanh nối kết trên cùng của trang web mẹ, sao cho những người truy cập trang web mẹ có thể dễ dàng tìm trang quy ước lập kế hoạch của bạn.

Khi bạn tạo trang phụ mới, bạn có thể bao gồm trang con trong các thành phần điều hướng của trang mẹ để giúp mọi người tìm thấy trang web của bạn. Ví dụ, bạn có thể bao gồm trang con trong thanh nối kết trên cùng của trang mẹ và trên thanh khởi động nhanh của trang mẹ. Khởi động nhanh được hiển thị ở một bên của hầu hết người dùng cộng trang ngay bên dưới nối kết Xem tất cả nội dung trang .

Khởi động Nhanh

Site mức cao nhất

Theo mặc định, bạn phải là người quản trị để tạo site mức cao nhất (và tuyển tập site dựa trên các site mức cao nhất), nhưng người quản trị của bạn có thể bật tính năng tạo site tự phục vụ để cho phép người khác để tạo site mức cao nhất. Nếu tính năng tạo site tự phục vụ được bật, với mức cấp phép toàn quyền kiểm soát, thiết kế, đóng góp và đọc người có thể tạo các trang. Site mức cao nhất không thể thừa kế quyền hoặc dẫn hướng từ một trang khác. Nó cung cấp riêng của nó thành phần điều hướng và quyền, nhưng bạn có thể sửa đổi các quyền. Khi bạn tạo một trang mức cao nhất mới, nối kết đến nó sẽ không tự động thêm vào một trang khác. Bạn có thể sửa các thành phần điều hướng của các trang khác sau này để họ trỏ tới trang web của bạn.

Lưu ý: Theo mặc định, trang mức cao nhất mới và trang web của bộ sưu tập được tạo trong một thư mục site dựa trên đường dẫn máy chủ. Ví dụ, URL cho site được gọi là Site_A sẽ: http://server_name/sites/Site_A/default.aspx. Theo mặc định, tên đường dẫn được gọi là /sites, mặc dù tên có thể thay đổi tùy theo ngôn ngữ cho site. Người quản trị có thể thay đổi tên hoặc vị trí của đường dẫn này bằng cách xác định đường dẫn được quản lý. Khi bạn tạo một trang web bằng cách dùng tạo trang tự phục vụ, Tuy nhiên, bạn không thể thay đổi đường dẫn site.

Đầu trang

Quyết định để tạo trang phụ hoặc một site mức cao nhất

Bạn phải quyết định để tạo trang con trong cùng một tuyển tập trang hoặc trang Web mức cao nhất trong tuyển tập trang riêng biệt. Quyết định này được dựa trên các trang có bao nhiêu chung với nhau, việc bạn muốn có thể quản lý chúng riêng lẻ, và việc bạn muốn họ chia sẻ các thành phần, chẳng hạn như dẫn hướng hoặc tìm kiếm.

Trong tuyển tập trang, tất cả các trang có thể sử dụng giống nhau:

 • Dẫn hướng

 • Các loại nội dung

 • Dòng công việc

 • Nhóm bảo mật

 • Trường tra cứu trong các danh sách

 • Phạm vi tìm kiếm

 • Bộ tính năng

Chọn các trang con trong tuyển tập site giống nhau khi bạn:

 • Bạn muốn chia sẻ dẫn hướng giữa các trang web.

 • Bạn muốn có các trang con thừa kế quyền từ site mẹ.

 • Bạn muốn chia sẻ danh sách giữa trang.

 • Bạn muốn chia sẻ các yếu tố thiết kế (chẳng hạn như chủ đề hoặc kiểu) giữa các trang web.

Chọn Web site mức cao nhất trong tuyển tập trang riêng biệt khi bạn:

 • Bạn cần bảo mật riêng biệt cho trang web khác nhau.

  Lưu ý: Mặc dù bạn có thể có các quyền duy nhất cho site con, tại thời điểm bạn có thể để bảo đảm rằng không có người dùng và quyền chung giữa hai trang web. Trong những trường hợp, bạn nên sử dụng tuyển tập trang riêng biệt.

 • Có thể cần di chuyển các tuyển tập trang cơ sở dữ liệu khác nhau trong tương lai.

 • Bạn muốn có thể sao lưu hoặc khôi phục chỉ trang web đó.

 • Bạn muốn có thể giới hạn phạm vi của dòng công việc để chỉ trang web đó.

 • Bạn muốn có một phạm vi tìm kiếm riêng biệt cho trang web đó.

Đầu trang

Tạo site con dưới trang hiện có

Trước khi tạo một trang web, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở vị trí trên trang web của bạn mà bạn muốn tạo một trang con mới.

 1. Bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tạo tất cả trang nội dung trang.

  Mẹo: Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể dùng menu Hành động Site Ảnh nút thay vào đó để hoàn tất bước này.

 1. Bên dưới trang Web, bấm site và Workspace.

 2. Trong phần tiêu đề và mô tả , nhập tiêu đề cho trang web của bạn. Tiêu đề được yêu cầu.

  Tiêu đề sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của trang Web và xuất hiện trong các thành phần điều hướng giúp người dùng để tìm và mở trang web.

 3. Nhập mô tả về mục đích của trang web của bạn trong hộp mô tả . Mô tả là tùy chọn.

  Mô tả xuất hiện ở phía trên cùng của trang Web và giúp người dùng hiểu mục đích của trang web của bạn.

 4. Trong phần Địa chỉ trang Web , hãy nhập một URL cho trang của bạn. Phần đầu tiên được cung cấp cho bạn.

  Để tránh các vấn đề tiềm tàng với Cập Nhật hoặc sửa đổi trang web, không nhập bất kỳ ký tự đặc biệt sau đây như một phần của địa chỉ Web.

  Các ký tự đặc biệt để tránh

  Spec các ký tự pháp để tránh

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. Trong phần Chọn mẫu , bấm vào tab bạn muốn, sau đó chọn mẫu site mà bạn muốn.

  Để tìm hiểu thêm về các mẫu site, hãy xem bài viết mặc định mẫu trang.

 6. Trong phần quyền , chọn xem bạn muốn cung cấp quyền truy nhập vào cùng một người dùng có quyền truy nhập vào trang web mẹ hay một tập hợp người dùng duy nhất.

  Nếu bạn bấm Dùng quyền duy nhất, bạn có thể thiết lập quyền sau này sau khi bạn kết thúc việc nhập thông tin trên trang hiện tại.

 7. Trong phần dẫn hướng , hãy chọn xem bạn có muốn trang con mới được hiển thị trong thanh dẫn hướng trang web mẹ của nó.

  Bạn có thể làm cho Trang này xuất hiện trong thanh khởi động nhanh, thanh nối kết trên cùng, hoặc cả hai. Khởi động nhanh Hiển thị ở một bên của hầu hết người dùng cộng trang ngay bên dưới nối kết Xem tất cả nội dung trang . Thanh nối kết trên cùng xuất hiện dưới dạng một hoặc nhiều chiếu tab ở trên cùng của tất cả các trang.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy phần dẫn hướng trên Trang này, tính năng phát hành có thể được bật trên site của bạn (và trang mẹ). Để hiển thị trang web của bạn trong thanh dẫn hướng trên trang web mẹ, sửa đổi các thiết đặt dẫn hướng trên trang web mẹ (hãy xem bài viết cấu hình dẫn hướng mục trên trang thiết đặt dẫn hướng Site).

 8. Trong phần Kế thừa dẫn hướng , xác định xem bạn muốn trang đó thừa kế thanh nối kết trên cùng từ trang mẹ hoặc có riêng của tập hợp các nối kết trên thanh nối kết trên cùng.

  Thiết đặt này cũng ảnh hưởng đến xem site mới xuất hiện như là một phần của đánh dấu đường dẫn hướng của trang mẹ. Đánh dấu đường dẫn hướng cung cấp một tập hợp các siêu kết nối cho phép người dùng trang để nhanh chóng dẫn hướng lập cấu trúc phân cấp của site trong tuyển tập trang, chẳng hạn như lập kế hoạch quy ước. Khi bạn dẫn hướng xuống cấu trúc phân cấp trang web, đánh dấu đường dẫn hướng sẽ xuất hiện trên trang mà bạn có dẫn hướng. Nếu bạn bấm không, site con của bạn sẽ không chứa đánh dấu đường dẫn hướng của trang mẹ.

 9. Trong phần Trang thể loại , chọn trang web mới này được hiển thị trong thư mục trang web của trang mẹ.

  Bạn có thể chọn từ các thể loại mặc định, chẳng hạn như Công nghệ thông tin, doanh thutài chính. Bạn có thể thấy các thể loại mới được tạo bởi thành viên khác của tổ chức của bạn (hãy xem bài viết Thêm hoặc thay đổi thể loại trong thư mục Site).

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy phần Trang thể loại trên Trang này, các tính năng phát hành có thể không được hỗ trợ trên trang web của bạn (và trang mẹ). Để hiển thị trang web của bạn trong thư mục site, sửa đổi các thiết đặt dẫn hướng trên trang web mẹ (hãy xem bài viết Thêm một nối kết đến một trang web hiện có).

 10. Bấm Tạo.

  Nếu bạn đã xác định mà bạn muốn các trang con có cùng một quyền như trang web mẹ của nó, trang mới được tạo khi bạn bấm tạo. Nếu bạn đã xác định các quyền duy nhất, các thiết lập nhóm cho trang web này sẽ xuất hiện, nơi bạn có thể thiết lập nhóm cho site con.

 11. Nếu các thiết lập nhóm cho trang web này xuất hiện, bạn cần phải xác định xem bạn muốn tạo nhóm mới hay dùng nhóm hiện có cho khách truy nhập, thành viên và người sở hữu của trang web này. Trong mỗi phần, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn bấm tạo nhóm mới, hoặc chấp nhận tên tự động tạo cho nhóm SharePoint mới, hoặc nhập tên mới, và sau đó thêm những người mà bạn muốn. Bấm vào biểu tượng dấu kiểm để xác nhận bất kỳ tên nào mà bạn gõ, hoặc bấm vào biểu tượng sổ địa chỉ để duyệt qua các thư mục của bạn cho nhiều tên.

   Trong phần khách truy cập vào trang web , bạn cũng có thể thêm tất cả người dùng được xác thực để nhóm khách thăm, cung cấp các thành viên nhóm có quyền đọc nội dung trên site của bạn, theo mặc định.

  • Nếu bạn bấm dùng một nhóm hiện có, hãy chọn Nhóm SharePoint mà bạn muốn từ danh sách.

   Nếu bạn có một vài nhóm SharePoint, danh sách có thể được viết tắt. Bấm Thêm để xem danh sách đầy đủ hoặc ít hơn để viết tắt danh sách.

 12. Bấm OK.

Đầu trang

Tạo một site mức cao nhất bằng cách dùng tạo trang tự phục vụ

Trước khi bạn có thể tạo một trang web bằng cách dùng tạo trang tự phục vụ, người quản trị đầu tiên phải bật tạo Site tự phục vụ trong Trung tâm quản trị SharePoint.

Nếu tạo site tự phục vụ được bật, một thông báo với nối kết để tạo một site sẽ xuất hiện trong danh sách thông báo trên trang. Nếu bạn không nhìn thấy thông báo, hãy xem người quản trị của bạn để biết thông tin về URL tự phục vụ cho việc tạo các trang.

 1. Đi đến trang mức đỉnh trong tuyển tập trang.

  Nếu bạn đang ở trong một site con của site mức cao nhất, hãy bấm Trang chủ trong thanh nối kết trên cùng hoặc trang đầu tiên trong cấu trúc phân cấp của dẫn hướng đánh dấu đường. Ví dụ, nếu mẩu bánh mì của bạn là Site Nhóm > tiếp thị > dự án, vì bạn đang ở trên trang dự án cho trang site tiếp thị, bấm vào Site nhóm.

 2. Trên trang chủ của site mức cao nhất, hãy xem danh sách thông báo .

  Nếu bạn không nhìn thấy một thông báo cho tạo site tự phục vụ trên trang chủ, Hiển thị danh sách đầy đủ bằng cách bấm vào thông báo. Nếu bạn không nhìn thấy danh sách thông báo , hãy bấm Xem tất cả nội dung trang, và sau đó tìm kiếm thông báo bên dưới danh sách.

  Mẹo: Một cách khác thay vì sử dụng danh sách thông báo, bạn có thể nhập một URL trong thanh địa chỉ của trình duyệt và đi trực tiếp đến trang tính năng tạo site tự phục vụ. Theo mặc định, trang tạo site tự phục vụ được đặt tên là Scsignup.aspx. Có tên này, bạn có thể dùng URL http://<servername>/_layouts/Scsignup.aspx (đó < tên máy chủ > là tên của máy chủ) để truy nhập vào trang. Bỏ qua bước tiếp theo (liên quan đến thông báo) nếu bạn dự định dùng phương pháp này.

 3. Trong thông báo có tiêu đề Tạo Site tự phục vụ, hãy bấm URL để tạo một trang Web mới. Nếu bạn không nhìn thấy URL, hãy bấm thông báo để mở nó đầy đủ.

  Theo mặc định, thông báo được gọi là Tạo Site tự phục vụ, nhưng người quản trị của bạn có thể đã tùy chỉnh nó.

 4. Trên trang trang web SharePoint mới, trong phần tiêu đề và mô tả , nhập tiêu đề cho trang web của bạn. Tiêu đề được yêu cầu.

  Tiêu đề sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của trang Web và xuất hiện trong các thành phần điều hướng giúp người dùng để tìm và mở trang web.

 5. Trong phần tiêu đề và mô tả , nhập mô tả về mục đích của site của bạn trong hộp mô tả . Mô tả là tùy chọn.

  Mô tả xuất hiện ở phía trên cùng của trang Web và giúp người dùng để hiểu mục đích của trang web của bạn.

 6. Trong phần Địa chỉ trang Web , hãy nhập một URL cho trang của bạn. Phần đầu tiên được cung cấp cho bạn.

  Để tránh các vấn đề tiềm tàng với Cập Nhật hoặc sửa đổi trang web, không nhập bất kỳ ký tự đặc biệt sau đây như một phần của địa chỉ Web.

  Các ký tự đặc biệt để tránh

  Các ký tự đặc biệt để tránh

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. Trong phần Chọn mẫu , bấm vào tab bạn muốn, sau đó chọn mẫu site mà bạn muốn.

  Để tìm hiểu thêm về các mẫu site, hãy xem bài viết mặc định mẫu trang.

 8. Bấm Tạo.

  Thiết lập nhóm cho trang web này xuất hiện, nơi bạn có thể thiết lập nhóm cho site.

 9. Trong từng phần của các thiết lập nhóm cho trang web này, chấp nhận tên tự động tạo cho nhóm SharePoint mới, hoặc nhập tên mới và thêm những người hoặc nhóm mà bạn muốn. Bấm vào biểu tượng dấu kiểm để xác nhận bất kỳ tên nào mà bạn gõ, hoặc bấm vào biểu tượng sổ địa chỉ để duyệt qua các thư mục của bạn cho nhiều tên.

 10. Bấm OK.

Đầu trang

Các cách khác để tạo trang

Có những cách khác để tạo site, nếu bạn là người quản trị hoặc người phát triển hoặc nếu bạn có một chương trình thiết kế Web tương thích với Office SharePoint Server 2007.

 • Tạo site trong quản trị Trung tâm SharePoint    Nếu bạn là người quản trị máy chủ, bạn có thể tạo tuyển tập trang bằng cách sử dụng trung tâm quản trị SharePoint. Để biết thêm thông tin, hãy xem trợ giúp Trung tâm quản trị và SharePoint Server TechCenter.

 • Tạo site bằng cách sử dụng một phép toán dòng lệnh    Nếu bạn là người quản trị, bạn có thể tạo các trang web bằng cách dùng createsites lệnh và tham số. Để biết thêm thông tin, hãy xem trợ giúp Trung tâm quản trị và SharePoint Server TechCenter.

 • Tạo site theo lập trình    Nếu bạn là một nhà phát triển, bạn có thể tạo và tùy chỉnh trang bằng lập trình. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào SharePoint Server 2007 nhà phát triển cổng thông tin.

 • Tạo trang bằng một chương trình thiết kế Web tương thích    Nếu bạn có một chương trình thiết kế Web tương thích với Office SharePoint Server 2007, ví dụ Microsoft Office SharePoint Designer 2007, bạn có thể tạo và tùy chỉnh trang bằng cách dùng chương trình đó.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×