Tạo một kiểu nội dung trang

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong bài viết này

Về kiểu nội dung trang

Kiểu nội dung điều cần cân nhắc

Tạo một kiểu nội dung trang

Về kiểu nội dung trang

Là người sở hữu trang, bạn có thể tạo trang mới kiểu nội dung. Sau đó, bạn có thể thêm các kiểu nội dung vào danh sách và thư viện ở cấp trang mà bạn tạo chúng, ngoài việc thấp hơn mức site. Ví dụ, một kiểu nội dung trang mà bạn tạo tại trang mức cao nhất sẵn dùng cho danh sách và thư viện trên tất cả các site trong tuyển tập trang. Các kiểu nội dung được tạo ra ở góc dưới mức trang sẽ không sẵn dùng cao cấp site.

Sau khi bạn đã xác định một kiểu nội dung trang, bạn có thể dùng lại nó trong nhiều thư viện tài liệu trong trang hiện tại hoặc trong các site khác. Điều này giúp bạn tổ chức nội dung của bạn theo cách có ý nghĩa và kết hợp cùng các chức năng nội dung của bạn qua các giải pháp quản lý tài liệu của bạn. Ví dụ, nếu tổ chức của bạn sử dụng một kiểu cụ thể của hợp đồng, bạn có thể tạo một kiểu nội dung xác định siêu dữ liệu cho đó hợp đồng, mẫu dùng cho hợp đồng, và dòng công việc để xem lại và hoàn tất hợp đồng. Bất kỳ thư viện tài liệu mà bạn thêm kiểu nội dung hợp đồng sẽ bao gồm tất cả các định nghĩa siêu dữ liệu và dòng công việc của kiểu nội dung, và các tác giả có thể sử dụng mẫu, bạn chỉ định để tạo hợp đồng mới.

Một kiểu nội dung trang mô tả các thuộc tính tài liệu, thư mục hoặc mục danh sách. Mỗi trang kiểu nội dung có thể xác định các thao tác sau:

 • Một tập hợp các thuộc tính.

 • Biểu mẫu để sửa các thuộc tính và hiển thị chúng.

 • Dòng công việc bạn muốn sẵn dùng cho tài liệu hoặc mục danh sách.

Mẹo: Kiểu nội dung trang cũng có thể gia hạn bằng cách sử dụng tính năng tùy chỉnh.

Bằng cách thêm một kiểu nội dung trang vào danh sách hoặc thư viện, bạn xác định danh sách hoặc thư viện có thể bao gồm các mục danh sách, thư mục hoặc tài liệu của loại nội dung đó. Mẫu trang kiểu nội dung được liên kết với một danh sách được gọi là một kiểu nội dung danh sách.

Đầu trang

Kiểu nội dung điều cần cân nhắc

Cân nhắc những điều sau đây khi bạn tạo kiểu nội dung trang mới:

Nội dung kiểu được sắp xếp thành một cấu trúc phân cấp.    Cấu trúc phân cấp kiểu nội dung cho phép một kiểu nội dung để các đặc tính kế thừa từ kiểu nội dung khác. Theo cách này, các lớp học của tài liệu có thể chia sẻ đặc tính trong tổ chức nhưng các đặc tính có thể được thiết kế cho trang cụ thể hoặc danh sách.

Ví dụ, tất cả các tài liệu vật chuyển giao khách hàng trong một doanh nghiệp có thể yêu cầu một tập hợp các siêu dữ liệu chẳng hạn như tài khoản số và số dự án. Bằng cách tạo một kiểu nội dung mức cao nhất khách hàng vật chuyển giao, từ đó tất cả khách hàng kế thừa loại kết quả chuyển giao tài liệu, bạn đảm bảo rằng tài khoản số và dự án số sẽ được liên kết với các biến thể tất cả các tài liệu vật chuyển giao của khách hàng trong của bạn tổ chức. Nếu bạn thêm cột bắt buộc khác vào kiểu nội dung vật chuyển giao khách hàng cấp cao nhất, bạn có thể chọn để cập nhật tất cả các kiểu nội dung thừa kế từ nó, mà sẽ thêm cột mới vào tất cả các tài liệu vật chuyển giao khách hàng.

Kiểu nội dung trang mới dựa trên một kiểu nội dung mẹ.    Khi bạn tạo kiểu nội dung trang mới, bạn phải chọn một hiện có (mẹ) kiểu nội dung trang để tạo kiểu mới của bạn trang nội dung đó. Trang kiểu nội dung mới mà bạn tạo kế thừa thuộc tính mẹ. Sau khi bạn tạo kiểu nội dung trang mới, bạn có thể thay đổi, chẳng hạn như thêm hoặc loại bỏ cột. Lưu ý thay đổi được thực hiện trực tiếp cho một kiểu nội dung con không ảnh hưởng đến kiểu nội dung mẹ mà đó được dựa trên. Khi bạn Cập Nhật kiểu nội dung mẹ, bạn cũng có thể chọn xem các thay đổi đó được Cập Nhật trong các danh sách và trang kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung mẹ đó.

Kiểu nội dung trang con thừa kế từ mẹ.    Các kiểu nội dung mà bạn tạo dựa trên một kiểu nội dung mẹ và do đó thừa kế các thuộc tính của mẹ. Khi bạn Cập Nhật kiểu nội dung mẹ, bạn có thể chọn liệu bạn muốn con trang kiểu nội dung thừa kế các thay đổi đó. Các thuộc tính mà có thể kế thừa từ kiểu nội dung mẹ là:

 • Mẫu tài liệu.

 • Thiết đặt chỉ đọc.

 • Dòng công việc.

 • Cột.

 • Mở rộng thuộc tính được thêm vào bởi các ứng dụng.

Trên tất cả các kiểu nội dung thiết đặt trang, bạn có thể chọn để cập nhật kiểu nội dung danh sách và kiểu nội dung trang con. Khi bạn chọn để cập nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung mẹ, tất cả thiết đặt trên trang đó cũng được Cập Nhật trên tất cả các kiểu nội dung danh sách và trang kiểu nội dung con được con của kiểu nội dung mà bạn đang thay đổi. Điều này sẽ ghi đè bất kỳ thiết đặt trước đó trên các danh sách và trang kiểu nội dung kế thừa từ mẹ này.

Ví dụ, nếu bạn thay đổi chỉ có mẫu tài liệu trên các thiết đặt nâng cao trang và chọn để cập nhật danh sách kiểu nội dung và trang web con nội dung kiểu, mẫu tài liệu và thiết đặt chỉ đọc được Cập Nhật trên tất cả các kiểu nội dung con vì cả các thiết đặt đang ở trên cùng một trang. Tương tự, tất cả thay đổi được thực hiện trên trang thiết đặt dòng công việc sẽ được Cập Nhật cùng nhau trên kiểu nội dung con. Mỗi cột có thay đổi trang cột kiểu nội dung trang riêng, do đó các thiết đặt cho mỗi cột phải được cập nhật riêng biệt.

Lưu ý rằng tất cả các thuộc tính của một nội dung nhập xuất hiện trên kiểu nội dung mẹ — không phải là tên, mô tả và nhóm — có thể cập nhật trên kiểu con. Cột hoặc các thiết đặt không xuất hiện trên loại mẹ không thể Cập Nhật. Để đảm bảo rằng thay đổi bạn thực hiện để kiểu nội dung mẹ không ghi đè lên các thiết đặt kiểu nội dung con, bạn có thể đánh dấu kiểu nội dung con dưới dạng chỉ đọc. Mặc dù điều này là mong muốn trong một số trường hợp, nó cũng sẽ giảm khả năng quản lý tập trung cấu trúc phân cấp kiểu nội dung của bạn.

Nếu bạn để đánh dấu một nội dung nhập chỉ đọc, thiết đặt của mẹ vẫn có thể ghi đè thiết đặt của trẻ em nếu bạn một cách rõ ràng thiết mẹ để không có dạng chỉ đọc và sau đó Cập Nhật thay đổi trên kiểu nội dung con.

Trang kiểu nội dung được lưu trữ trong các nhóm.    Khi bạn tạo kiểu nội dung trang mới, bạn phải chọn lưu trữ nó trong một nhóm hiện có hay lưu trữ nó trong một nhóm mới mà bạn tạo. Nếu bạn không muốn cột trang web mới của bạn để sử dụng bởi những người khác, bạn có thể tạo một nhóm có tên là _Hidden, và sau đó lưu trữ các cột trang web của bạn trong đó.

Đầu trang

Tạo một kiểu nội dung trang

 1. Trên trang chủ của tuyển tập trang, bấm Hành động trang, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Sửa đổi các thiết đặt trang tất cả.

 2. Trong phần Bộ sưu tập, hãy bấm Kiểu nội dung trang.

 3. Trên trang bộ sưu tập kiểu nội dung trang, hãy bấm tạo.

 4. Trên trang kiểu nội dung trang mới, trong phần tên và mô tả , nhập tên, và tùy chọn, mô tả cho kiểu nội dung trang mới.

 5. Trong danh sách chọn kiểu nội dung mẹ từ , hãy chọn Nhóm mà bạn muốn tạo kiểu nội dung mới này. Lưu ý rằng nhóm Kiểu nội dung đặc biệt chứa các kiểu nội dung thay đổi hành vi của danh sách hoặc thư viện khi thêm của bạn.

 6. Trong danh sách Kiểu nội dung mẹ , hãy chọn kiểu nội dung mẹ mà bạn muốn tạo kiểu nội dung của bạn theo.

  Lưu ý: Danh sách các kiểu nội dung mẹ khác nhau tùy thuộc vào tùy chọn mà bạn đã chọn trong bước trước đó.

 7. Trong phần nhóm , chọn xem sẽ lưu trữ này kiểu nội dung trang mới trong một nhóm hiện có hoặc một nhóm mới.

 8. Bấm OK.

  Kiểu nội dung trang: Trang kiểu nội dung tên mới của bạn xuất hiện. Bạn có thể chọn tùy chọn trên Trang này để xác định rõ hơn các kiểu nội dung mới của bạn. Để biết thông tin về sửa đổi thiết đặt kiểu nội dung, hãy xem chủ đề, thay đổi một kiểu nội dung trang.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×