Tạo một biểu mẫu khởi tạo dòng công việc

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể muốn dòng công việc của bạn để thu thập thông tin từ người bắt đầu nó và rồi tham chiếu thông tin này ở phần sau của dòng công việc. Ví dụ, giả sử bạn đang thiết kế dòng công việc mà dòng công việc giao một nhiệm vụ xem xét tài liệu. Trong một số dòng công việc của loại này, sẽ có ý nghĩa luôn tự động gán nhiệm vụ xem xét cho cùng một người dự và luôn dùng cùng một công thức để tính toán ngày đến hạn. Tuy nhiên, trong dòng công việc của bạn, bạn muốn người theo cách thủ công bắt đầu dòng công việc để xác định người xem lại và ngày đến hạn. Bạn có thể đặt này bằng cách thêm trường tùy chỉnh biểu mẫu khởi tạo dòng công việc và yêu cầu dòng công việc được bắt đầu theo cách thủ công.

Cách thức dòng công việc sử dụng thông tin biểu mẫu khởi tạo

Bạn cũng có thể dùng các tham số được cung cấp trong biểu mẫu khởi tạo dòng công việc để bao gồm hoặc loại trừ các hành động đã xác định hoặc các bước, hướng dẫn hoặc lựa chọn để thực hiện giữa nhánh thay thế. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập dòng công việc của bạn để sao chép thông tin từ biểu mẫu khởi tạo vào mục danh sách hiện tại, nơi thông tin đó có thể được tham chiếu bởi một dòng công việc phụ.

Bài viết này giải thích cách khởi tạo biểu mẫu công việc và cung cấp các ví dụ và hướng dẫn thiết lập khởi tạo biểu mẫu cho nhiều mục đích.

Trong bài viết này

Biểu mẫu khởi tạo là gì?

Các kiểu trường biểu mẫu khởi tạo là gì?

Giá trị mặc định là gì và khi nào để dùng chúng?

Ví dụ 1: Cung cấp thông tin dòng công việc hiện tại

Ví dụ 2: Hướng dẫn dòng công việc hiện tại để bỏ qua hoặc bao gồm các bước hoặc hành động

Ví dụ 3: Cung cấp thông tin cho một dòng công việc phụ

Làm thế nào có thể thiết lập hoặc cập nhật giá trị khác trong danh sách mục hiện tại không?

Làm thế nào tôi có thể dùng tham số là một biến số động dòng công việc?

Biểu mẫu khởi tạo là gì?

Biểu mẫu khởi tạo là trang được trình bày mỗi lần rằng một người bắt đầu một dòng công việc theo cách thủ công. Biểu mẫu khởi tạo mặc định là rất đơn giản, bao gồm chỉ tên của dòng công việc và hai nút, bắt đầuhủy bỏ.

Biểu mẫu khởi tạo dòng công việc mặc định đơn giản

Bạn có thể xây dựng dựa trên biểu mẫu đơn giản này bằng cách thêm một hoặc nhiều trường biểu mẫu. Dùng các trường này, người bắt đầu dòng công việc có thể cung cấp thông tin dòng công việc cần hoàn thành quy trình của nó.

Biểu mẫu khởi tạo có thể có bao nhiêu trường biểu mẫu khi bạn chọn để tạo ra. Biểu mẫu sau đây cung cấp các trường để xác định một người xem lại và ngày đến hạn.

Biểu mẫu Khởi tạo có thêm trường Người xem lại và Ngày Đến hạn

Trong Office SharePoint Designer 2007, biểu mẫu khởi tạo sẽ xuất hiện dưới dạng một trang .aspx trong thư mục dòng công việc đó. Tên tệp của biểu mẫu khởi tạo tương ứng với tên của dòng công việc.

Trang .aspx dòng công việc được hiển thị trong danh sách thư mục

Biểu mẫu khởi tạo được đính kèm vào trang chính mặc định của trang và chứa một phần Web biểu mẫu dữ liệu tương tác với dòng công việc. Biểu mẫu khởi tạo có thể tùy chỉnh cho bố trí và hình thức — ví dụ, bạn có thể đính kèm một trang chính khác nhau hoặc sửa đổi các kiểu. Tuy nhiên, để thay đổi các trường xuất hiện trên biểu mẫu, hoặc để thay đổi các giá trị mặc định hoặc định dạng của bất kỳ trường nào, bạn phải sử dụng hộp thoại Tham số khởi tạo dòng công việc trong trình thiết kế dòng công việc. Bạn không thể thực hiện những thay đổi cho trường biểu mẫu bằng cách sửa phần Web biểu mẫu dữ liệu trực tiếp.

Quan trọng: Nếu bạn thực hiện tùy chỉnh bố trí và hình thức của phần Web biểu mẫu dữ liệu (nghĩa là, thay đổi cho bản trình bày và không cho chức năng), lưu ý rằng những thay đổi sẽ bị mất mỗi khi dòng công việc được biên. Tùy chỉnh bố trí và hình thức bạn thực hiện với phần còn lại của trang .aspx được giữ nguyên.

Nếu bạn tạo một trường biểu mẫu bằng cách dùng hộp thoại Tham số khởi tạo dòng công việc và rồi sau đó thay đổi định dạng của trường đó, bạn có thể thấy cảnh báo sau đây.

Cảnh báo về việc thay đổi kiểu định dạng cho trường hiện tại

Nếu bạn thực hiện thay đổi đối với các trường trong biểu mẫu khởi tạo và sau đó biên dịch dòng công việc, mọi trường hợp chạy dòng công việc tiếp tục để chạy nhưng có thể tham chiếu chỉ dữ liệu và các định dạng dữ liệu sẵn dùng trong biểu mẫu mới. Nếu bạn xóa bỏ hoặc sửa một trường (ví dụ, bằng cách đổi tên nó hoặc thay đổi định dạng của nó) và sau đó phiên bản đang chạy dòng công việc cố gắng tham chiếu dữ liệu được trình bày theo định dạng không mong muốn hoặc trình bày không được, một dòng công việc lỗi xảy ra. Do đó, điều quan trọng không để thực hiện bất kỳ thay đổi nào xóa, đổi tên, hoặc nếu không làm thay đổi bất kỳ trường biểu mẫu hiện đang chạy phiên bản dòng công việc có thể cố tham chiếu là.

Đôi khi, bạn có thể thiết lập một dòng công việc để sao chép thông tin từ một biểu mẫu khởi tạo trường vào một trường trong mục danh sách. Ví dụ, một người bắt đầu một dòng công việc chính có thể xác định ngày khởi tạo biểu mẫu một ngày đến hạn cho một nhiệm vụ xem xét tài liệu và dòng công việc chính có thể sao chép ngày đó vào một trường ngày đến hạn trong mục hiện tại, mà ngày đó sau đó có thể được tham chiếu bởi một việc phụ gửi lời nhắc ngày đến hạn. Trong trường hợp này, điều quan trọng là để đảm bảo rằng thông tin đã nhập trên biểu mẫu khởi tạo và sao chép vào mục danh sách trường không được thay đổi trong khi dòng công việc phụ vẫn cần có thể tham chiếu đó. Đây là đặc biệt là quan trọng cần nhớ nếu dòng công việc phụ tạm dừng hoặc chờ cho bất kỳ khoảng thời gian.

Đầu trang

Các kiểu trường biểu mẫu khởi tạo là gì?

Minh họa sau đây cho thấy ví dụ về mỗi loại trường biểu mẫu khởi tạo.

Biểu mẫu khởi đầu với một trường cho mỗi loại

1. dòng văn bản đơn

2. nhiều dòng văn bản

3. số

4. có/không (hộp kiểm)

5. lựa chọn (menu để chọn từ) là chọn một nút

6. ngày và thời gian

7. lựa chọn (menu để chọn từ) là menu thả xuống

Bạn nên chọn kiểu trường phù hợp cho mỗi tham số mà bạn tạo:

 • Một dòng văn bản    Sử dụng kiểu trường này để trả lời ngắn gọn biểu mẫu miễn phí văn bản.

 • Nhiều dòng văn bản    Sử dụng kiểu trường này độ dài bất kỳ văn bản biểu mẫu miễn phí phản hồi.

 • Số    Kiểu trường này được dành cho giá trị số. Không bao gồm dấu phẩy trong giá trị mặc định.

 • Ngày và thời gian    Kiểu trường này, bạn có một lựa chọn của ba giá trị mặc định (một trường trống, hoặc ngày và thời gian của việc tạo mục, hoặc một ngày cụ thể và thời gian mà bạn chỉ rõ) và định dạng hiển thị hai (ngày chỉ, hoặc ngày và thời gian).

 • Lựa chọn (menu để chọn từ)    Kiểu trường này có thể được hiển thị trong biểu mẫu dưới dạng một menu thả xuống hoặc dưới dạng một tập hợp các nút radio. Trong trường hợp, người có thể chọn chỉ một trong các mục được liệt kê một lần.

 • Có/không (hộp kiểm)    Nếu bạn không chỉ định giá trị mặc định cho trường của loại này, một giá trị mặc định của được giao.

Cho tất cả các kiểu trường, nếu đã xác định một giá trị mặc định, nó được hiển thị trong biểu mẫu.

Dưới đây là một số điều cần cân nhắc cần ghi nhớ khi bạn đang làm việc với trường biểu mẫu khởi tạo:

 • Kiểm soát dữ liệu    Hầu hết các trường kiểu hiện đang sẵn dùng trên biểu mẫu khởi tạo cung cấp ít hoặc không xác thực dữ liệu. Nó không phải là có thể xảy ra, ví dụ, để thiết lập một trường ngày và thời gian để kiểm tra xem ngày được nhập vào đã muộn hơn hôm nay. (Tất nhiên, bạn có thể bao gồm một bước dòng công việc kiểm tra xem một ngày được nhập dạng trong một phạm vi đã xác định — và, nếu không, sẽ gửi thông báo email về sự khác biệt cho người đã bắt đầu dòng công việc, và sau đó dừng dòng công việc.) Mức thấp nhất kiểm soát dữ liệu được cung cấp bởi trường dòng văn bản đơn, nhiều dòng văn bảnsố, mỗi tình chấp nhận bất kỳ mục nhập mà không vượt quá độ dài ký tự tối đa. (Khi số chấp nhận giá trị chỉ số dưới dạng giá trị mặc định, chấp nhận giá trị số và văn bản từ người đã bắt đầu dòng công việc và hoàn thành biểu mẫu khởi tạo.) Xác thực dữ liệu mạnh được cung cấp bởi trường lựa chọn (menu để chọn từ) , mà người bắt đầu dòng công việc phải chọn một trong các tùy chọn được định dạng trước được xác định bởi biểu mẫu.

 • Trường mô tả và hướng dẫn    Các trường riêng lẻ trên biểu mẫu khởi tạo không cung cấp một khoảng trắng để mô tả của trường hoặc để được hướng dẫn về cách thông tin phải được nhập. Tuy nhiên, bạn có thể thêm mô tả và hướng dẫn biểu mẫu khởi tạo toàn bộ — bao gồm các hướng dẫn về trường nào phải chứa một giá trị và các trường có thể để trống — bằng cách sửa trang .aspx. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn thêm mô tả của bạn và hướng dẫn bên ngoài phần Web biểu mẫu dữ liệu, họ sẽ không bị mất khi dòng công việc được biên.

 • Phạm vi của trường sẵn dùng    Vì biểu mẫu khởi tạo được không liên kết với các mục trong danh sách — không giống như một biểu mẫu nhiệm vụ tùy chỉnh, vốn được liên kết với một mục trong danh sách nhiệm vụ — không cung cấp biểu mẫu khởi tạo theo nhiều kiểu trường biểu mẫu như biểu mẫu nhiệm vụ tùy chỉnh.

Đầu trang

Giá trị mặc định là gì và khi nào để dùng chúng?

Khi bạn thiết kế biểu mẫu khởi tạo, bạn chọn cung cấp một giá trị mặc định cho mỗi tham số mà bạn xác định hay không. Nếu bạn cung cấp một giá trị mặc định cho tham số, và người bắt đầu dòng công việc không thay thế giá trị mặc định bằng giá trị khác, sau đó dòng công việc sẽ dùng giá trị mặc định.

Do đó, nếu dòng công việc yêu cầu một giá trị không trống trong bất kỳ tham số để chạy đúng cách, đó là một ý kiến hay để xác định một giá trị mặc định. Ví dụ, trong dòng công việc xem lại tài liệu ví dụ, bạn có thể cung cấp một người xem lại mặc định và mức độ ưu tiên mặc định trên biểu mẫu khởi tạo.

Nếu dòng công việc phải có một giá trị không trống một trường mà ở đó không có giá trị mặc định an toàn hoặc thích hợp, đó là nên thiết lập bước đầu tiên của dòng công việc để kiểm tra xem trường bắt buộc có trống hay không. Nếu đó là, dòng công việc có thể dừng — nhưng chỉ sau khi gửi thông điệp email cho người đã bắt đầu, giải thích rằng họ phải bắt đầu một phiên bản mới của dòng công việc trên cùng một mục, thời gian này xác định một giá trị trong trường bắt buộc.

Chỉ tham số kiểu luôn có một giá trị mặc định là các có/không (hộp kiểm) tham số, luôn được đặt mặc định để hoặc không.

Quan trọng: Nếu bạn thiết lập dòng công việc của bạn để bắt đầu tự động, và nếu bạn không cung cấp một giá trị mặc định cho một hoặc nhiều tham số, bạn sẽ thấy thông báo sau đây, nhắc bạn nhớ rằng các giá trị trống trong một số tham số có thể ngăn không cho dòng công việc chạy đúng cách.

Cảnh báo về việc bao gồm giá trị mặc định cho bắt đầu tự động

Đầu trang

Ví dụ 1: Cung cấp thông tin dòng công việc hiện tại

Nếu bạn đang sử dụng dòng công việc của bạn để phân công nhiệm vụ (chẳng hạn như các nhiệm vụ xem xét tài liệu trong ví dụ của chúng tôi) và bạn muốn người bắt đầu dòng công việc có thể chọn mọi người để gán nhiệm vụ cho, bạn có thể thiết lập bằng cách thêm tham số để biểu mẫu khởi tạo.

Thêm trường người xem lại vào biểu mẫu khởi tạo

Để thêm tham số người xem lại:

 1. Trong trình thiết kế dòng công việc, hãy đảm bảo rằng dòng công việc có thể bắt đầu chỉ theo cách thủ công và không tự động, sau đó bấm khởi tạo.

  Trình thiết kế Dòng công việc với các thiết đặt cho dòng công việc mới

 2. Trong hộp thoại Tham số khởi tạo dòng công việc , bấm Thêm.

 3. Trong hộp thoại Thêm trường , tên trường mới người xem lại và sau đó, trong danh sách hộp kiểu thông tin , hãy bấm lựa chọn (menu để chọn từ).

  Hộp thoại Thêm Trường chứa các lựa chọn

 4. Bấm tiếp theo và sau đó trong hộp các lựa chọn (nhập từng lựa chọn trên một dòng riêng biệt) , nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn cung cấp dịch vụ như tùy chọn cho tham số này.

  Lưu ý: Khi gửi thông điệp email, một dòng công việc có thể dùng tên miền name\user tên hoặc địa chỉ email đầy đủ của một người — ví dụ, hoặc NORTHWINDTRADERS\Ana và Ana@Northwindtraders.com sẽ làm việc đến hoặc Cc dòng một thông điệp email dòng công việc.

 5. Trong hộp giá trị mặc định , hãy xác định người xem lại mà bạn muốn dòng công việc để sử dụng nếu người hoàn thành biểu mẫu khởi tạo thực hiện không có thay đổi với tham số này.

  Quan trọng: Nếu bạn không cung cấp một giá trị mặc định cho trường mà dòng công việc yêu cầu thông tin và nếu người bắt đầu dòng công việc cũng không nhập giá trị cho trường đó, dòng công việc sẽ không chạy.

 6. Trong danh sách Hiển thị dưới dạng , bấm menu thả xuống hoặc nút Radio. (Trong ví dụ này, chọn một nút được chọn.)

  Hộp thoại Thêm Trường chứa các lựa chọn

 7. Bấm kết thúc và sau đó, trong hộp thoại Tham số khởi tạo dòng công việc , hãy bấm OK.

Cấu hình một hành động dòng công việc để sử dụng một biểu mẫu khởi tạo tham số

Để thiết lập dòng công việc giao nhiệm vụ xem xét tài liệu cho những người dự đã xác định trong biểu mẫu khởi tạo:

 1. Trong trình thiết kế dòng công việc, trên trang đại diện cho bước mà bạn muốn xác định vị trí nhiệm vụ, bấm hành động, sau đó bấm hành động mà bạn muốn.

  Ví dụ này, hãy bấm gán mục cần làm.

 2. Trong hành động, bấm vào một mục việc cần làm và sau đó, trong Trình hướng dẫn nhiệm vụ tùy chỉnh, bấm tiếp theo, và rồi đặt tên cho nhiệm vụ Xem xét tài liệu.

 3. Trong hộp mô tả , nhập các hướng dẫn để đưa vào nhiệm vụ, sau đó bấm kết thúc.

 4. Trong hành động, bấm những người dùng.

 5. Trong hộp thoại Chọn người dùng , trong danh sách hoặc chọn từ hiện có người dùng và nhóm , bấm Tra cứu dòng công việc, sau đó bấm Thêm.

 6. Trong hộp thoại Xác định tra cứu dòng công việc , hãy chọn các tùy chọn sau:

  • Nguồn: dữ liệu dòng công việc

  • Trường: khởi tạo: người xem lại

 7. Bấm OK, sau đó bấm OK một lần nữa để đóng hộp thoại Chọn người dùng .

Hành động của bạn bây giờ sẽ trông như thế này.

Hành động với cả hai tham số đã xác định

Sử dụng trường người xem lại trên biểu mẫu khởi tạo, người bắt đầu dòng công việc có thể ngay cho dòng công việc mà người đó gán nhiệm vụ cho.

Trong phần tiếp theo, bạn tìm hiểu cách sử dụng biểu mẫu khởi tạo để giúp quyết định hay không thực hiện một hành động cụ thể hoặc tập hợp các hành động dòng công việc.

Đầu trang

Ví dụ 2: Hướng dẫn dòng công việc hiện tại để bỏ qua hoặc bao gồm các bước hoặc hành động

Đôi khi, bạn có thể muốn một bước trong dòng công việc của bạn để chạy hay không chạy trên mục danh sách cụ thể dựa trên thông tin cụ thể về mục đó. Ví dụ, bạn có thể có một dòng công việc tài liệu mới mà bạn chạy trên tất cả tài liệu mới trong thư viện tài liệu chia sẻ của bạn, nhưng bạn có thể muốn xem lại tài liệu nhiệm vụ trong dòng công việc chạy chỉ trên các tài liệu đã chọn và không có trên những người khác.

Thêm một trường gửi để xem lại vào biểu mẫu khởi tạo

Để thêm tham số gửi để xem lại:

 1. Trong trình thiết kế dòng công việc, hãy đảm bảo rằng dòng công việc có thể bắt đầu chỉ theo cách thủ công và không tự động, sau đó bấm khởi tạo.

  Trình thiết kế Dòng công việc với các thiết đặt cho dòng công việc mới

 2. Trong hộp thoại Tham số khởi tạo dòng công việc , bấm Thêm.

 3. Trong hộp thoại Thêm trường , đặt tên cho trường mới gửi cho xem lại và sau đó, trong danh sách kiểu thông tin , hãy bấm có/không (hộp kiểm).

 4. Bấm tiếp theo, sau đó xác định một giá trị mặc định (nếu bạn không chỉ định một giá trị, trường mặc định là ).

  Hộp thoại Thêm Trường chứa các lựa chọn

 5. Bấm kết thúc và sau đó, trong hộp thoại Tham số khởi tạo dòng công việc , hãy bấm OK.

Thêm một điều kiện vào dòng công việc

Để thiết lập dòng công việc để sử dụng giá trị gửi để xem lại để quyết định hay không chạy bước dòng công việc hiện tại (trong ví dụ, bước trong đó được giao nhiệm vụ xem xét tài liệu):

 1. Trong trình thiết kế dòng công việc, trên trang dòng công việc hiển thị bước mà bạn muốn liên kết với hộp kiểm, hãy bấm điều kiện, sau đó bấm so sánh bất kỳ nguồn dữ liệu.

 2. Trong điều kiện, bấm đầu tiên giá trị, sau đó bấm gắn kết dữ liệu Hiển thị Ảnh nút .

 3. Trong hộp thoại Xác định tra cứu dòng công việc , hãy chọn các tùy chọn sau:

  • Nguồn: dữ liệu dòng công việc

  • Trường: khởi tạo: gửi để xem lại

 4. Bấm OK.

 5. Trong điều kiện, bấm thứ hai giá trị sau đó, trong danh sách, bấm có.

Điều kiện của bạn bây giờ sẽ trông như thế trong hình minh họa sau đây.

Bước của dòng công việc cho thấy điều kiện với tất cả tham số được xác định

Bây giờ, bằng cách dùng hộp kiểm trên biểu mẫu khởi tạo, người bắt đầu dòng công việc có thể cho dòng công việc để thực hiện hoặc không thực hiện các hành động trong bước hiện tại.

Trong phần tiếp theo, bạn tìm hiểu làm thế nào để sao chép thông tin từ biểu mẫu khởi tạo vào mục danh sách hiện tại sao cho một dòng công việc phụ có thể tham chiếu thông tin.

Đầu trang

Ví dụ 3: Cung cấp thông tin cho một dòng công việc phụ

Nếu bạn đang dùng một dòng công việc phụ chạy trong danh sách nhiệm vụ để thiết lập đến hạn ngày cho các nhiệm vụ được tạo ra một dòng công việc chính trên danh sách khác (trong ví dụ, thư viện tài liệu chia sẻ), bạn có thể sử dụng biểu mẫu khởi tạo dòng công việc chính để xác định ngày đến hạn cho nhiệm vụ. Để biết thêm thông tin về dòng công việc phụ, hãy xem bài viết tạo một dòng công việc phụ.

Dòng thông tin ngày đến hạn qua dòng công việc chính và phụ

1. người bắt đầu dòng công việc chính xác định ngày đến hạn ngày.

2. khởi tạo biểu mẫu vật tư ngày đến hạn ngày để dòng công việc chính.

3. chính dòng công việc sao chép đến hạn ngày vào trường ngày đến hạn của mục danh sách hiện tại.

4. phụ dòng công việc tiếp nhận đến hạn ngày bằng truy vấn danh mục.

5. dòng công việc phụ bản sao đến hạn ngày tới mục nhiệm vụ.

Lưu ý: 

 • Một dòng công việc phụ để tham chiếu mục danh sách gốc mà dòng công việc chính chạy, dòng công việc phụ phải biết danh sách mục ID của mục đó ban đầu. Chỉ mục nhiệm vụ đã được tạo ra một trong các thao tác vụ dòng công việc tự động biết này ID mục danh sách, được lưu trữ trong cột ID mục dòng công việc trong danh sách nhiệm vụ. Nếu dòng công việc phụ của bạn sẽ chạy trên danh sách mà không phải là một danh sách nhiệm vụ nhưng cần tham chiếu thư gốc, sau đó dòng công việc chính phải lưu trữ ID mục danh sách mục mà vẫn đang chạy mục mà nó tạo và mà dòng công việc phụ chạy. Bạn có thể lập này bằng cách thêm cột tra cứu vào danh sách nơi dòng công việc phụ chạy, nơi cột tra cứu này tham chiếu cột ID của danh sách hoặc thư viện mà dòng công việc chính chạy trên. Sau đó, khi bạn cấu hình dòng công việc chính để tạo một mục trong danh sách dòng công việc phụ chạy trên, bạn ánh xạ ID mục danh sách của mục hiện tại của dòng công việc chính với trường tra cứu trong danh sách khác.

 • Nếu bạn đã không thêm cột ngày đến hạn vào thư viện tài liệu chia sẻ, bạn phải làm trước khi bạn thực hiện các thủ tục trong phần này. Nếu bạn muốn bao gồm cả ngày và thời gian thông tin trong cột này, hãy đảm bảo thực hiện lựa chọn đó trong phần Thiết lập cột bổ sung của trang Thêm cột.

  Nếu bạn không muốn trường ngày đến hạn xuất hiện trên biểu mẫu chẳng hạn như EditForm.aspx, nơi những người có thể thay đổi giá trị của trường, bạn có thể ẩn trường này từ biểu mẫu. Để làm như vậy, trước tiên hãy chắc chắn rằng quản lý kiểu nội dung được phép trong danh sách hoặc thư viện (trên trang thiết đặt danh sách, hãy bấm Thiết đặt nâng cao). Sau đó, ẩn trường ngày đến hạn riêng biệt cho mỗi loại nội dung (trên danh sách thiết đặt trang, bấm kiểu nội dung, sau đó bấm vào cột ngày đến hạn, sau đó chọn ẩn (sẽ không xuất hiện trong biểu mẫu)). Lưu ý rằng bạn có thể ẩn cột chỉ trên một kiểu nội dung, và không cho toàn bộ danh sách hoặc thư viện cùng một lúc.

Thêm một trường ngày đến hạn vào biểu mẫu khởi tạo

Để thêm tham số ngày đến hạn:

 1. Trong hộp thoại Tham số khởi tạo dòng công việc , bấm Thêm.

 2. Trong hộp thoại Thêm trường , tên trường mới Ngày đến hạn và sau đó, trong danh sách hộp kiểu thông tin , hãy bấm ngày và thời gian.

 3. Bấm tiếp theo, và đảm bảo rằng nút chọn một giá trị trống mặc định được chọn và ngày chỉ được chọn trong hộp Hiển thị định dạng .

  Hộp thoại Thêm Trường chứa các lựa chọn

 4. Bấm kết thúc và sau đó, trong hộp thoại Tham số khởi tạo dòng công việc , hãy bấm OK.

Trường được thêm vào biểu mẫu khởi tạo.

Biểu mẫu Khởi tạo có thêm trường Người xem lại và Ngày Đến hạn

Sử dụng dòng công việc chính để đặt ngày đến hạn của mục hiện tại

Để thiết lập dòng công việc để sao chép ngày đến hạn giá trị từ biểu mẫu khởi tạo cho trường ngày đến hạn của hiện tại mục danh sách:

 1. Trong trình thiết kế dòng công việc, bấm hành động, sau đó bấm Thiết đặt trường trong mục hiện tại.

  Nếu thao tác này không xuất hiện trong danh sách, hãy bấm Hành động khác để xem danh sách đầy đủ.

 2. Trong hành động, bấm trường sau đó, trong danh sách, bấm Ngày đến hạn.

 3. Trong hành động, bấm giá trị, sau đó bấm gắn kết dữ liệu Hiển thị Ảnh nút .

 4. Trong hộp thoại Xác định tra cứu dòng công việc , hãy chọn các tùy chọn sau:

  • Nguồn: dữ liệu dòng công việc

  • Trường: khởi tạo: ngày đến hạn

 5. Bấm OK.

Bây giờ, khi người bắt đầu dòng công việc xác định một hạn ngày (hoặc ngày đến hạn và thời gian) trên biểu mẫu khởi tạo, giá trị được sao chép vào cột ngày đến hạn cho mục danh sách.

Lưu ý: Dòng công việc chính phải thực hiện hành động này trước khi nó phân công nhiệm vụ, vì dòng công việc chính tạm dừng ngay lập tức sau khi nó gán nhiệm vụ và các truy vấn phụ dòng công việc cho ngày đến hạn thông tin trong khi dòng công việc chính vẫn bị tạm dừng.

Sử dụng dòng công việc phụ để sao chép ngày đến hạn để mục nhiệm vụ

Để thiết lập dòng công việc phụ để sao chép giá trị ngày đến hạn khỏi tài liệu chia sẻ danh sách mục để mục danh sách nhiệm vụ:

 1. Với dòng công việc phụ mở trong trình thiết kế dòng công việc, trên trang đại diện cho bước mà bạn muốn đặt giá trị ngày đến hạn cho nhiệm vụ, bấm hành động, sau đó bấm Thiết đặt trường trong mục hiện tại.

 2. Trong hành động, bấm trường sau đó, trong danh sách, bấm Ngày đến hạn.

 3. Trong hành động, bấm giá trị, sau đó bấm gắn kết dữ liệu Hiển thị Ảnh nút .

 4. Trong hộp thoại Xác định tra cứu dòng công việc , hãy chọn các tùy chọn sau:

  • Nguồn: chia sẻ tài liệu

  • Trường: ngày đến hạn

  • Trường: chia sẻ tài liệu: ID

  • Giá trị: bấm gắn kết dữ liệu Hiển thị Ảnh nút .

   Hộp thoại Xác định tra cứu dòng công việc thứ hai sẽ mở ra. Chọn các tùy chọn sau:

  • Nguồn: mục hiện tại

  • Trường: ID mục dòng công việc

 5. Bấm OK.

  Hộp thoại Xác định tra cứu dòng công việc đầu tiên bây giờ sẽ trông như thế này.

  Hộp thoại Xác định Tra cứu Quy trình với tất cả lựa chọn đã được chọn

  Tra cứu này cho biết, ' "Đi đến cột ngày đến hạn trong thư viện tài liệu chia sẻ, sau đó đến hàng trong thư viện đó có ID phù hợp với ID mục dòng công việc được lưu trữ trong mục hiện tại trong danh sách nhiệm vụ và truy xuất giá trị ngày đến hạn từ hàng đó."

 6. Bấm OK.

Hành động của bạn bây giờ sẽ trông như minh họa ở đây.

Hành động với cả hai tham số đã xác định

Bây giờ, khi người bắt đầu sử dụng dòng công việc chính biểu mẫu khởi tạo để đặt ngày đến hạn giá trị trong mục hiện tại trong thư viện tài liệu chia sẻ, dòng công việc phụ chạy trong danh sách nhiệm vụ có thể truy xuất ngày đến hạn đó và dùng nó để gửi đến hạn ngày lời nhắc một nd thực hiện các hành động khác.

Bạn có thể sử dụng các quy trình cơ bản cùng làm việc trong phần này để thiết lập hoặc cập nhật các giá trị khác trong mục hiện tại và mục nhiệm vụ.

Đầu trang

Làm thế nào có thể thiết lập hoặc cập nhật giá trị khác trong danh sách mục hiện tại không?

Để thiết lập hoặc cập nhật các giá trị khác trong danh sách mục hiện tại bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp trên biểu mẫu khởi tạo dòng công việc, bạn có thể sử dụng cùng một quy trình chung được dùng trong các ví dụ 3: cung cấp thông tin cho một dòng công việc phụ trong bài viết này:

 1. Thêm tham số để biết thông tin mong muốn vào biểu mẫu khởi tạo.

 2. Thiết lập dòng công việc để sao chép giá trị được nhập vào trường biểu mẫu khởi tạo vào trường thích hợp của mục danh sách hiện tại.

Bạn có thể bao gồm các điều kiện để chỉ dẫn dòng công việc để sao chép hoặc không để sao chép một giá trị trong trường hợp đã xác định, hoặc để kiểm tra một giá trị trong biểu mẫu khởi tạo và sau đó thực hiện thay đổi thành một trường mục hiện tại không phải là chỉ cần sao chép giá trị biểu mẫu khởi tạo vào đó.

Ví dụ, dòng công việc có thể kiểm tra giá trị được nhập vào một trường ngân sách dự kiến trên biểu mẫu khởi tạo, và sau đó đặt trường ngân sách dự kiến trong mục hiện tại cao hoặc thấp, tùy thuộc vào mức chi phí dự kiến.

Bước với nhánh else-if vốn đặt giá trị Ngân sách Dự kiến

Trong phần tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu về cách thức dòng công việc có thể đặt lại các giá trị trong biểu mẫu khởi tạo, cung cấp bằng cách dùng các tham số biểu mẫu khởi tạo làm biến dòng công việc cục bộ.

Đầu trang

Làm thế nào tôi có thể dùng tham số là một biến số động dòng công việc?

Các giá trị được xác định cho một tham số biểu mẫu khởi tạo bởi người bắt đầu dòng công việc có thể được thay thế bằng giá trị khác trong khi dòng công việc đang chạy, và do đó có thể được dùng làm các biến thể cục bộ trong dòng công việc.

Nếu có một tham số giá trị đều có thể thay đổi với các bước trong dòng công việc của bạn — vì tính toán được thực hiện bởi dòng công việc đó hoặc vì nhập từ một trong những người tham gia dòng công việc — bất cứ khi nào thích hợp có thể dòng công việc sử dụng hành động Đặt biến dòng công việc để đặt lại giá trị đó.

Ví dụ như minh họa sau đây Hiển thị một hành động trong một bước dòng công việc được thiết lập để tự động thay đổi một giá trị biểu mẫu khởi tạo

Bước dòng công việc được thiết lập để dùng hành động Đặt Giá trị Dòng công việc để thay đổi giá trị Ngày Đến hạn của biểu mẫu khởi tạo

Đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×