Tạo hoặc tùy chỉnh kiểu nội dung của site

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này giải thích cách tạo các kiểu nội dung trang mới hoặc sửa đổi kiểu nội dung trang hiện có

Trong bài viết này

Về kiểu nội dung trang và kế thừa quyền

Tạo một kiểu nội dung trang

Kết hợp một mẫu tài liệu với một kiểu nội dung site

Thay đổi các cột cho một kiểu nội dung

Thêm một dòng công việc vào một kiểu nội dung trang

Thực hiện một kiểu nội dung dạng chỉ đọc

Xóa bỏ một kiểu nội dung trang

Các quyền thích hợp, bạn có thể tạo trang mới kiểu nội dung. Sau đó, bạn có thể thêm các kiểu nội dung vào danh sách và thư viện ở cấp trang mà bạn tạo chúng, ngoài việc thấp hơn mức site. Ví dụ, một kiểu nội dung trang mà bạn tạo tại trang mức cao nhất sẵn dùng cho danh sách và thư viện trên tất cả các site trong tuyển tập trang. Các kiểu nội dung được tạo ra ở góc dưới mức trang sẽ không sẵn dùng cao cấp site.

Quan trọng: Để tạo và sửa đổi kiểu nội dung trang, bạn phải có Toàn quyền kiểm soát, chẳng hạn như các mặc định, người sở hữu tên Site nhóm và có các quyền truy nhập người dùng sau đây:

 • Trang web mẹ    Quản lý danh sách, thêm và tùy chỉnh trang

 • Site con    Quản lý danh sách, thêm và tùy chỉnh trang

 • Thư viện tài liệu hoặc danh sách    Quản lý danh sách

Đầu trang

Về kiểu nội dung trang và kế thừa quyền

Trong quá trình dự án duy nhất, một doanh nghiệp có thể tạo ra một số loại nội dung, ví dụ, đề xuất, Pháp lý hợp đồng, báo cáo công việc và các đặc tả thiết kế sản phẩm khác nhau. Một doanh nghiệp có thể thu thập và duy trì siêu dữ liệu về mỗi loại nội dung khác nhau. Siêu dữ liệu có thể bao gồm một số tài khoản, dự án số hoặc quản lý dự án, ví dụ. Mặc dù tài liệu có thể được lưu cùng nhau vì chúng có liên quan đến một dự án duy nhất, chúng có thể được tạo, sử dụng, chia sẻ, và được giữ lại theo cách khác nhau. Các tổ chức có thể xác định các tập hợp khác nhau của tài liệu dưới dạng các kiểu nội dung.

Các kiểu nội dung cho phép tổ chức quy mô tổ chức, quản lý và xử lý nội dung trong một cách nhất quán trên một tuyển tập site. Bằng cách xác định kiểu nội dung cho các loại tài liệu hoặc thông tin sản phẩm, một tổ chức có thể đảm bảo rằng nội dung được quản lý theo một cách nhất quán. Các kiểu nội dung có thể nhìn thấy dưới dạng mẫu mà bạn áp dụng cho một danh sách hoặc thư viện và bạn có thể áp dụng nhiều mẫu vào một danh sách hoặc thư viện để có thể chứa nhiều loại mục hoặc tài liệu.

Nội dung kiểu được sắp xếp thành một cấu trúc phân cấp    Các kiểu nội dung được sắp xếp thành một cấu trúc phân cấp cho phép một loại nội dung kế thừa đặc tính của nó từ khác. Cấu trúc này cho phép bạn xử lý các thể loại toàn bộ tài liệu nhất quán trong các tổ chức của bạn.

Kiểu nội dung trang mới dựa trên một kiểu nội dung mẹ    Khi bạn xác định một kiểu nội dung tùy chỉnh trang mới trong bộ sưu tập kiểu nội dung trang cho một trang web, bạn bắt đầu bằng cách chọn một hiện có trang kiểu nội dung mẹ trong bộ sưu tập kiểu nội dung Site làm điểm bắt đầu. Trang kiểu nội dung mới mà bạn tạo kế thừa tất cả các thuộc tính của trang kiểu nội dung mẹ, chẳng hạn như tài liệu mẫu, thiết đặt chỉ đọc, dòng công việc và cột của nó. Sau khi bạn tạo loại nội dung site mới, bạn có thể thay đổi, chẳng hạn như thêm hoặc loại bỏ cột.

Nội dung trang con loại thừa kế từ mẹ    Các kiểu nội dung mà bạn tạo dựa trên một kiểu nội dung mẹ và do đó thừa kế các thuộc tính của loại nội dung mẹ đó. Ví dụ về kiểu nội dung con sẽ là một kiểu nội dung danh sách, dựa trên một kiểu nội dung mẹ, mà bạn áp dụng cho một danh sách hoặc thư viện. Thay đổi được thực hiện trực tiếp cho kiểu nội dung danh sách con này không ảnh hưởng đến kiểu nội dung mẹ mà đó được dựa trên. Các thuộc tính mà có thể kế thừa từ kiểu nội dung mẹ là:

 • Mẫu tài liệu

 • Thiết đặt chỉ đọc

 • Dòng công việc

 • Cột

 • Mở rộng thuộc tính được thêm vào bởi các ứng dụng

Khi bạn Cập Nhật kiểu nội dung mẹ, bạn có thể chọn liệu bạn muốn bất kỳ kiểu nội dung con để kế thừa những thay đổi. Khi bạn chọn để cập nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung mẹ, tất cả các thiết đặt trên trang đó cũng được Cập Nhật cho kiểu nội dung được con của kiểu nội dung mà bạn đang thay đổi. Cập nhật này sẽ ghi đè bất kỳ tùy chỉnh trước đó vào các danh sách và trang kiểu nội dung kế thừa từ mẹ này.

Kế thừa loại nội dung

Ví dụ, nếu bạn thay đổi chỉ có mẫu tài liệu trên các thiết đặt nâng cao trang và chọn để cập nhật danh sách kiểu nội dung và trang web con nội dung kiểu, mẫu tài liệu và thiết đặt chỉ đọc được Cập Nhật trên tất cả các kiểu nội dung con vì cả các thiết đặt đang ở trên cùng một trang. Tương tự, tất cả thay đổi được thực hiện trên trang thiết đặt dòng công việc sẽ được Cập Nhật cùng nhau trên kiểu nội dung con. Mỗi cột có thay đổi trang cột kiểu nội dung trang riêng, do đó các thiết đặt cho mỗi cột phải được cập nhật riêng biệt.

Lưu ý rằng tất cả các thuộc tính của một nội dung nhập xuất hiện trên kiểu nội dung mẹ — không phải là tên, mô tả và nhóm — có thể cập nhật trên kiểu con. Cột hoặc các thiết đặt không xuất hiện trên loại mẹ không thể Cập Nhật.

Để đảm bảo rằng thay đổi bạn thực hiện để kiểu nội dung mẹ không ghi đè lên các thiết đặt kiểu nội dung con, bạn có thể đánh dấu kiểu nội dung con dưới dạng chỉ đọc. Mặc dù điều này là mong muốn trong một số trường hợp, nó cũng sẽ giảm khả năng quản lý tập trung cấu trúc phân cấp kiểu nội dung của bạn.

Nếu bạn thiết lập một nội dung nhập chỉ đọc, thiết đặt của mẹ vẫn có thể ghi đè thiết đặt của trẻ em nếu bạn một cách rõ ràng thiết mẹ để không có dạng chỉ đọc và sau đó Cập Nhật thay đổi trên kiểu nội dung con.

Nội dung trang kiểu được lưu trữ trong nhóm    Khi bạn tạo kiểu nội dung trang mới, bạn phải chọn lưu trữ nó trong một nhóm hiện có hay lưu trữ nó trong một nhóm mới mà bạn tạo. Nếu bạn không muốn của bạn kiểu nội dung trang mới để sử dụng bởi những người khác, bạn có thể tạo một nhóm có tên là _Hidden và lưu trữ kiểu nội dung trang web của bạn trong đó.

Đầu trang

Tạo một kiểu nội dung trang

Để tạo kiểu nội dung trang cho một trang web, bạn phải có toàn quyền Kiểm soát đối với trang đó. Để tạo trang kiểu nội dung cho trang mức đỉnh trong tuyển tập trang, bạn phải là người quản trị tuyển tập site.

 1. Đi đến trang mà bạn muốn tạo kiểu nội dung trang mới.

 2. Trên Hành động trang menu Hành động Site , bấm Thiết đặt Site

 3. Trong phần Bộ sưu tập, hãy bấm Kiểu nội dung trang.

  Bộ sưu tập kiểu nội dung trang web trang xuất hiện.

 4. Trên trang bộ sưu tập kiểu nội dung trang, hãy bấm tạo.

  Trang kiểu nội dung trang mới xuất hiện.

  Cửa sổ Loại Nội dung Site Mới

 5. Trong phần Tên và Mô tả, hãy nhập tên và mô tả cho kiểu nội dung trang mới.

 6. Trong danh sách chọn kiểu nội dung mẹ từ , hãy chọn Nhóm mà bạn muốn chọn kiểu nội dung mẹ cho kiểu nội dung mới của bạn. Danh sách này chứa tất cả các kiểu nội dung của Site nhóm được dùng trong trang hiện tại.

 7. Trong danh sách Kiểu nội dung mẹ , hãy chọn kiểu nội dung mẹ mà bạn muốn tạo kiểu nội dung của bạn theo. Danh sách các kiểu nội dung mẹ khác nhau tùy thuộc vào kiểu nội dung của Site nhóm mà bạn đã chọn từ danh sách chọn kiểu nội dung mẹ từ .

 8. Trong phần nhóm , chọn xem sẽ lưu trữ này kiểu nội dung trang mới trong một nhóm hiện có hoặc một nhóm mới.

 9. Bấm OK.

  Kiểu nội dung trang: Trang kiểu nội dung tên mới của bạn xuất hiện. Bạn có thể chọn tùy chọn trên Trang này để xác định rõ hơn các kiểu nội dung mới của bạn.

Đầu trang

Liên kết mẫu tài liệu với một kiểu nội dung của site

Lưu ý: Mẫu tài liệu có thể được liên kết chỉ với tài liệu kiểu nội dung, không phải thư mục, danh sách hoặc bảng thảo luận.

 1. Đi đến trang mà kiểu nội dung trang mà bạn muốn thay đổi được xác định.

 2. Trên Hành động trang menu Hành động Site , bấm Thiết đặt trang.

 3. Trong phần Bộ sưu tập, hãy bấm Kiểu nội dung trang.

 4. Trên trang bộ sưu tập kiểu nội dung trang, bấm vào nối kết cho kiểu nội dung trang mà bạn muốn sửa đổi.

  Cấu hình trang cho kiểu nội dung trang mà bạn đã chọn xuất hiện.

 5. Trong phần thiết đặt , bấm thiết đặt nâng cao.

  Trang Site nội dung loại thiết đặt nâng cao xuất hiện.

  Thiết đặt nâng cao cho các loại nội dung site

 6. Để cung cấp URL cho một mẫu tài liệu hiện có, trong phần Mẫu tài liệu , hãy nhập URL cho vị trí của mẫu tài liệu mà bạn muốn dùng. Bảng sau đây cung cấp các ví dụ về các kiểu URL mà bạn có thể sử dụng. Các ví dụ dựa trên trang kiểu nội dung tài nguyên thư mục là http://Server _cts/NameSite nội dung kiểu tên / và mẫu tài liệu là docname.doc.

Tên URL

Ví dụ

Đường dẫn tương đối với máy chủ

Site/_cts/ContentTypeName/docname.doc

Đường dẫn tuyệt đối với máy chủ

http://contoso/site/_cts/ContentTypeName/docname.doc

 1. Nếu bạn muốn tải mẫu tài liệu mà bạn muốn dùng, trong phần Mẫu tài liệu , bấm tải lên một mẫu tài liệu mới, sau đó bấm duyệt. Trong hộp thoại Chọn tệp , duyệt đến vị trí của tệp mà bạn muốn dùng, chọn nó, sau đó bấm mở.

  Khi tải lên một mẫu tài liệu mới, mẫu được tự động lưu trữ trong tài liệu mẫu tài nguyên thư mục mặc định nằm tại http://Server tên / / _cts/nội dung trang kiểu tên /

 2. Trong phần Cập nhật trang và danh sách , hãy xác định xem kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung này sẽ được Cập Nhật với thay đổi của bạn.

  Nếu bạn chọn , các kiểu nội dung (kiểu nội dung con) kế thừa từ kiểu nội dung này (kiểu nội dung mẹ) sẽ sử dụng mẫu tài liệu bạn đã chọn.

 3. Bấm OK.

Đầu trang

Thay đổi các cột cho một kiểu nội dung

Bạn có thể chỉ định thuộc tính hoặc siêu dữ liệu mà bạn muốn thu thập cho một mục của một kiểu nội dung cụ thể bằng cách thêm cột vào kiểu nội dung trang. Ví dụ, tổ chức của bạn có thể muốn theo dõi một tập hợp cụ thể của siêu dữ liệu cho tất cả các đơn hàng mua, chẳng hạn như tài khoản số, số dự án và quản lý dự án. Nếu bạn thêm cột cho tài khoản số, số dự án và quản lý dự án để mua thứ tự kiểu nội dung, người dùng sẽ được nhắc cung cấp siêu dữ liệu này cho các mục thuộc kiểu nội dung này.

Không có một số cách bạn có thể thay đổi các cột cho một kiểu nội dung. Bạn có thể:

Thêm cột hiện có vào một kiểu nội dung trang

Hãy làm theo quy trình này để thêm một cột đã được xác định trên trang web của bạn hoặc trang web mẹ của nó vào một loại nội dung site. Thêm cột vào một kiểu nội dung đảm bảo rằng cột hoặc các trường xuất hiện trong danh sách hoặc thư viện bạn liên kết kiểu nội dung vào.

 1. Đi đến trang mà kiểu nội dung trang mà bạn muốn thay đổi được xác định.

 2. Trên Hành động trang menu Hành động Site , bấm Thiết đặt trang.

 3. Trong phần Bộ sưu tập, hãy bấm Kiểu nội dung trang.

 4. Trên trang bộ sưu tập kiểu nội dung trang, bấm vào nối kết cho kiểu nội dung trang mà bạn muốn sửa đổi.

  Cấu hình trang cho kiểu nội dung trang mà bạn đã chọn xuất hiện.

  Nếu tên kiểu nội dung của site không phải là chiếu hoặc sẵn dùng được chọn, sau đó nó có nghĩa là trang này thừa kế các kiểu nội dung site từ một trang khác và kiểu nội dung trang sẽ cần phải được Cập Nhật trên site đó.

 5. Trong phần cột , bấm Thêm từ cột trang hiện có.

  Thêm cột vào kiểu nội dung trang xuất hiện.

 6. Trong phần Chọn cột , hãy chọn Nhóm mà bạn muốn lọc từ danh sách chọn cột từ .

  Bảng sau đây mô tả các nhóm có sẵn theo mặc định và các kiểu cột có chứa.

Chọn tùy chọn này

Để hiển thị này

Tất cả các nhóm

Tất cả các cột có sẵn dùng cho bất kỳ nhóm nào.

Cơ sở cột

Cột có hữu ích trong nhiều kiểu danh sách hoặc thư viện.

Cốt lõi liên hệ và lịch cột

Cột có hữu ích trong danh sách liên hệ và lịch. Cột này thường được sử dụng để đồng bộ hóa siêu dữ liệu từ liên hệ và lịch chương trình máy khách tương thích với công nghệ SharePoint, chẳng hạn như Microsoft Office Outlook 2007.

Cốt lõi tài liệu cột

Tài liệu chuẩn cột từ Dublin Core siêu dữ liệu thiết.

Cốt lõi nhiệm vụ và vấn đề cột

Cột có hữu ích trong danh sách nhiệm vụ và các vấn đề. Cột này thường được sử dụng để đồng bộ hóa siêu dữ liệu từ các ứng dụng khách nhiệm vụ và vấn đề chương trình tương thích với công nghệ SharePoint, chẳng hạn như Microsoft Office Outlook 2007.

Nhóm làm việc cột

Cột có hữu ích trong danh sách làm việc nhóm được sử dụng trong không gian làm việc bảng thảo luận nhóm.

Mở rộng cột

Một tập hợp các mục đích đặc biệt cột.

 1. Chọn cột mà bạn muốn thêm từ danh sách cột sẵn có , sau đó bấm Thêm.

  Để nhanh chóng thêm nhiều kiểu cột, bạn có thể nhấn CTRL và bấm vào mỗi cột sẵn dùng mà bạn muốn thêm.

 2. Trong phần Cập nhật Danh sách và Kiểu Nội dung Trang, xác định xem kiểu nội dung trang con thừa hưởng từ kiểu nội dung trang này sẽ được cập nhật với những thay đổi của bạn hay không.

 3. Sau khi hoàn tất việc thêm cột bạn muốn, hãy bấm OK.

Đầu trang

Thêm cột mới vào một kiểu nội dung trang

Hãy làm theo quy trình này để xác định một cột mới và thêm nó vào một kiểu nội dung trang. Lưu ý rằng cột mới mà bạn tạo trở nên sẵn sàng để trang trên mà nó được tạo ra và trang con của nó. Sau khi bạn tạo cột mới, bạn có thể thêm nó vào các kiểu nội dung và cũng có thể vào danh sách và thư viện. Nếu bạn không muốn cột mới của bạn để sử dụng bởi những người khác, bạn có thể ẩn nó bằng cách thêm nó vào một nhóm mới được gọi là "_Hidden."

 1. Đi đến trang mà kiểu nội dung trang mà bạn muốn thay đổi được xác định.

 2. Trên Hành động trang menu Hành động Site , bấm Thiết đặt trang.

 3. Trong phần Bộ sưu tập, hãy bấm Kiểu nội dung trang.

 4. Trên trang bộ sưu tập kiểu nội dung trang, bấm vào nối kết cho kiểu nội dung trang mà bạn muốn sửa đổi.

  Cấu hình trang cho kiểu nội dung trang mà bạn đã chọn xuất hiện.

 5. Trong phần cột , bấm Thêm từ cột trang mới.

  Trang cột trang mới xuất hiện.

 6. Trong phần tên và kiểu , hãy nhập tên cho kiểu cột mới, sau đó chọn loại thông tin có thể được lưu trữ trong cột này.

  Tên cột sẽ không phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ, nếu một cột có tên là "Mô tả" đã được xác định trên tuyển tập trang của bạn, bạn không thể tạo một cột mới có tên là "mô tả."

 7. Trong phần nhóm , hãy chọn một nhóm hiện có hoặc nhập tên của một nhóm mới để lưu trữ cột mới này.

 8. Trong phần Thiết lập cột bổ sung , hãy xác định bất kỳ thiết đặt của cột bổ sung nào mà bạn muốn. Ví dụ, bạn có thể nhập mô tả cho cột của bạn, hãy xác định xem thông tin được yêu cầu cho cột này, số ký tự mà có thể lưu trữ trong cột này, và một giá trị mặc định cho cột, tối đa.

 9. Trong phần Cập nhật danh sách và kiểu nội dung trang , xác định xem kiểu trang con nội dung kế thừa từ kiểu nội dung trang này sẽ được Cập Nhật với thay đổi của bạn.

 10. Trong phần Cột hợp lệ , hãy nhập công thức mà bạn muốn dùng để xác thực dữ liệu trong cột này khi mục mới được thêm vào danh sách. Bạn có thể, ví dụ, thiết lập một số tối đa người dùng có thể nhập trong một cột, hoặc dùng công thức để đảm bảo mã vùng của một số điện thoại được bao gồm trong một cột.

 11. Sau khi hoàn tất việc thêm cột bạn muốn, hãy bấm OK.

Đầu trang

Loại bỏ một cột

 1. Đến trang bạn muốn thay đổi một kiểu nội dung trang.

 2. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 3. Dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

 4. Bấm vào tên của kiểu nội dung trang bạn muốn thay đổi.

Nếu tên kiểu nội dung của site không phải là chiếu hoặc sẵn dùng được chọn, sau đó nó có nghĩa là trang này thừa kế các kiểu nội dung site từ một trang khác và kiểu nội dung trang sẽ cần phải được Cập Nhật trên site đó.

Bên dưới cột, bấm vào tên của cột mà bạn muốn loại bỏ khỏi kiểu nội dung.

 1. Bấm loại bỏ, sau đó bấm OK khi bạn được hỏi nếu bạn muốn loại bỏ cột từ kiểu nội dung.

Thay đổi thứ tự cột cho một kiểu nội dung site

Bạn có thể thay đổi thứ tự mà cột xuất hiện cho một kiểu nội dung site sao cho nó tuân theo một nhóm lô-gic ví dụ.

 1. Đi đến trang mà kiểu nội dung trang mà bạn muốn thay đổi được xác định.

 2. Trên Hành động trang menu Hành động Site , bấm Thiết đặt trang.

 3. Trong phần Bộ sưu tập, hãy bấm Kiểu nội dung trang.

 4. Trên trang bộ sưu tập kiểu nội dung trang, bấm vào nối kết cho kiểu nội dung trang mà bạn muốn sửa đổi.

  Cấu hình trang cho kiểu nội dung trang mà bạn đã chọn xuất hiện.

 5. Trong phần cột , hãy bấm thứ tự cột.

 6. Trong phần Thứ tự cột , sử dụng các danh sách thả xuống trong cột vị trí từ đầu để sắp xếp lại các cột theo cách bạn muốn.

  Đổi thứ tự cột

 7. Trong phần Cập nhật trang và danh sách , hãy xác định xem kiểu trang con nội dung kế thừa từ kiểu nội dung trang này sẽ được Cập Nhật với thay đổi của bạn.

Thiết lập một cột là bắt buộc, tùy chọn hoặc ẩn

 1. Đến trang bạn muốn thay đổi một kiểu nội dung trang.

 2. Trên Hành động trang menu Hành động Site , bấm Thiết đặt trang.

 3. Dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

 4. Bấm vào tên của kiểu nội dung trang bạn muốn thay đổi.

Chọn cảnh báo và nhập văn bản ở đây. Bạn cũng có thể đặt thuộc tính AlertPosition của nó.

 1. Dưới Cột, hãy bấm vào tên của cột bạn muốn thiết lập là bắt buộc.

 2. Trong phần Thiết đặt Cột, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để yêu cầu người dùng chỉ rõ thông tin cho một cột, hãy bấm Bắt buộc.

  • Để cho phép người dùng tùy chọn có cung cấp thông tin cho cột hay không, hãy chọn Tùy chọn.

  • Để ẩn một cột để nó không xuất hiện trong bất kỳ mới, sửa, hoặc hiển thị biểu mẫu cho kiểu nội dung, hãy bấm ẩn.

  • Trong phần Cập nhật trang và danh sách , bên dưới Cập Nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu này? bấm nếu bạn muốn cập nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung trang web này.

 3. Bấm OK.

Đầu trang

Thêm một dòng công việc vào một kiểu nội dung trang

Lưu ý: Dòng công việc phải được triển khai trên tuyển tập trang của bạn trước khi bạn có thể thêm nó vào một kiểu nội dung trang. Liên hệ với người quản trị máy chủ của bạn nếu dòng công việc mà bạn muốn thêm không sẵn dùng.

 1. Đi đến trang mà kiểu nội dung trang mà bạn muốn thay đổi được xác định.

 2. Trên Hành động trang menu Hành động Site , bấm Thiết đặt trang.

 3. Trong phần Bộ sưu tập, hãy bấm Kiểu nội dung trang.

 4. Trên trang bộ sưu tập kiểu nội dung trang, bấm vào nối kết cho kiểu nội dung trang mà bạn muốn sửa đổi.

  Cấu hình trang cho kiểu nội dung trang mà bạn đã chọn xuất hiện.

 5. Trong phần thiết đặt , bấm thiết đặt dòng công việc.

  Thay đổi dòng công việc thiết đặt trang xuất hiện.

 6. Bấm Thêm dòng công việc.

 7. Trên trang thêm một dòng công việc, hãy chọn mẫu dòng công việc mà bạn muốn thêm và thiết đặt bạn muốn cho dòng công việc.

  Cửa sổ Thêm Dòng công việc

 8. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn muốn thêm dòng công việc có một dòng công việc tùy chỉnh trang, bấm tiếp theo để tiếp tục đến dòng công việc tùy chỉnh trang, chọn thiết đặt bạn muốn, sau đó bấm OK.

  • Nếu bạn muốn thêm dòng công việc không có dòng công việc tùy chỉnh trang, hãy bấm OK.

   Để tìm hiểu thêm về thêm dòng công việc vào danh sách, thư viện và các kiểu nội dung, hãy xem các nối kết trong phần Xem thêm.

Đầu trang

Thực hiện một kiểu nội dung dạng chỉ đọc

 1. Đến trang bạn muốn thay đổi một kiểu nội dung trang.

 2. Trên Hành động trang menu Hành động Site , bấm Thiết đặt trang.

 3. Dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

 4. Bấm vào tên của kiểu nội dung trang bạn muốn thay đổi.

  Nếu tên kiểu nội dung của site không phải là chiếu hoặc sẵn dùng được chọn, sau đó nó có nghĩa là trang này thừa kế các kiểu nội dung site từ một trang khác và kiểu nội dung trang sẽ cần phải được Cập Nhật trên site đó.

 5. Dưới Thiết đặt, bấm Thiết đặt Nâng cao.

 6. Dạng chỉ đọc phần, bên dưới nên kiểu nội dung này được định dạng chỉ đọc?, bấm .

 7. Trong phần Cập nhật trang và danh sách , bên dưới Cập Nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu này? bấm nếu bạn muốn cập nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung trang web này.

 8. Bấm OK.

Đầu trang

Xóa bỏ một kiểu nội dung trang

Khi bạn xóa một kiểu trang từ danh sách hoặc thư viện, người dùng sẽ không còn có thể thêm các phiên bản mới của loại nội dung site đó vào danh sách hoặc thư viện. Xóa một trang nội dung kiểu sẽ không loại bỏ mọi trường hợp của trang đó kiểu nội dung được đã liên kết với danh sách hoặc thư viện và mà bây giờ tồn tại dưới dạng danh sách kiểu nội dung, cũng như không nó sẽ xóa mục đã được tạo từ kiểu nội dung.

 1. Đi đến trang mà bạn muốn xóa bỏ một kiểu nội dung trang.

 2. Trên Hành động trang menu Hành động Site , bấm Thiết đặt trang.

 3. Dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

 4. Bấm vào tên của kiểu nội dung trang bạn muốn xóa.

  Nếu tên kiểu nội dung của site không phải là chiếu hoặc sẵn dùng được chọn, sau đó nó có nghĩa là trang này thừa kế các kiểu nội dung site từ một trang khác và kiểu nội dung trang sẽ cần phải được Cập Nhật trên site đó.

 5. Dưới thiết đặt, bấm xóa bỏ kiểu nội dung trang web này.

 6. Khi được hỏi nếu bạn muốn xóa bỏ kiểu nội dung trang, hãy bấm OK.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×