Tạo hoặc tùy chỉnh kiểu nội dung của site

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này giải thích cách tạo và tùy chỉnh kiểu nội dung trang.

Để tạo kiểu nội dung trang cho một trang, bạn phải có Toàn quyền Kiểm soát đối với trang đó. Để tạo kiểu nội dung trang cho trang ở cấp độ cao nhất trong một tuyển tập trang, bạn phải là người quản trị tuyển tập trang.

Trong bài viết này

Về kiểu nội dung trang và kế thừa quyền

Tạo một kiểu nội dung trang

Thêm mẫu tài liệu vào một kiểu nội dung

Thay đổi các cột cho một kiểu nội dung

Thêm một dòng công việc vào một kiểu nội dung

Thực hiện một kiểu nội dung dạng chỉ đọc

Xác định chính sách quản lý thông tin cho một kiểu nội dung

Thay đổi thiết đặt ngăn thông tin tài liệu cho một kiểu nội dung

Quản lý chuyển đổi tài liệu cho một kiểu nội dung site

Xóa bỏ một kiểu nội dung trang

Tác vụ liên quan

Về kiểu nội dung trang và kế thừa quyền

Các kiểu nội dung được sắp xếp thành một cấu trúc phân cấp cho phép một kiểu nội dung để các đặc tính kế thừa từ kiểu nội dung khác. Điều này cho phép tài liệu để chia sẻ thuộc tính trong tổ chức, trong khi cho phép nhóm tùy chỉnh các thuộc tính cho site cụ thể hoặc danh sách các thể loại.

Các kiểu nội dung đầu tiên được xác định tập trung trong bộ sưu tập kiểu nội dung trang cho một trang web. Các kiểu nội dung được xác định ở mức site được gọi là kiểu nội dung trang. Kiểu nội dung trang được sẵn dùng trong site con của site mà họ đã được xác định. Ví dụ, nếu một kiểu nội dung trang được xác định trong bộ sưu tập kiểu nội dung trang web cho trang mức đỉnh trong tuyển tập trang, có sẵn để sử dụng trong danh sách và thư viện trong tất cả các trang trong tuyển tập trang đó. Kiểu nội dung trang có thể thêm riêng lẻ vào danh sách hoặc thư viện và tùy chỉnh để sử dụng trong các danh sách hoặc thư viện. Khi một mẫu loại nội dung site được thêm vào danh sách hoặc thư viện, nó được gọi là một kiểu nội dung danh sách. Các kiểu nội dung danh sách là con của kiểu nội dung trang mà chúng được tạo ra.

Khi bạn xác định một kiểu nội dung tùy chỉnh trang mới trong bộ sưu tập kiểu nội dung trang cho một trang web, bạn bắt đầu bằng cách chọn một mẹ hiện có kiểu nội dung của site trong bộ sưu tập kiểu nội dung Site làm điểm bắt đầu. Trang kiểu nội dung mới mà bạn tạo kế thừa tất cả các thuộc tính của trang kiểu nội dung mẹ, chẳng hạn như tài liệu mẫu, thiết đặt chỉ đọc, dòng công việc và cột của nó. Sau khi bạn tạo loại nội dung site mới, bạn có thể thay đổi các thuộc tính. Bất cứ khi nào bạn đang thay đổi kiểu nội dung trang, bạn có thể xác định liệu bạn muốn các thay đổi được áp dụng cho bất kỳ kiểu nội dung trang con khác hoặc danh sách các kiểu nội dung kế thừa thuộc tính của họ từ các kiểu nội dung trang. Chỉ các thuộc tính kiểu nội dung site con và các kiểu nội dung danh sách chia sẻ với một kiểu nội dung mẹ có thể Cập Nhật. Nếu một trang web con nội dung kiểu đã được tùy chỉnh với các thuộc tính bổ sung kiểu nội dung trang web mẹ không có (ví dụ: Thêm cột), các tùy chỉnh không được ghi đè khi kiểu nội dung trang con được Cập Nhật Thay đổi bạn thực hiện với một kiểu nội dung trang web không ảnh hưởng đến trang kiểu nội dung mẹ từ đó tạo loại nội dung site.

Đầu trang

Tạo một kiểu nội dung trang

 1. Đi đến trang mà bạn muốn tạo kiểu nội dung trang mới.

 2. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 3. Dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

 4. Bấm Tạo.

 5. Trên trang Kiểu nội dung trang mới , trong phần tên và mô tả , nhập tên và mô tả cho kiểu nội dung trang mới.

 6. Trong danh sách chọn kiểu nội dung mẹ từ , hãy chọn Nhóm mà bạn muốn chọn kiểu nội dung mới.

  Nhóm kiểu nội dung đặc biệt chứa các kiểu nội dung thay đổi hành vi của danh sách hoặc thư viện khi thêm của bạn.

 7. Trong danh sách Kiểu nội dung mẹ , hãy chọn kiểu nội dung mẹ mà bạn muốn kiểu nội dung của riêng bạn được dựa trên.

  Danh sách các kiểu nội dung mẹ khác nhau tùy thuộc vào tùy chọn mà bạn đã chọn trong bước trước đó.

 8. Trong phần nhóm , chọn xem sẽ lưu trữ này kiểu nội dung trang mới trong một nhóm hiện có hoặc một nhóm mới.

 9. Bấm OK.

 10. Thông tin nội dung trang cho kiểu nội dung mới của bạn xuất hiện. Bạn có thể chọn tùy chọn trên Trang này để xác định rõ hơn các kiểu nội dung mới của bạn. Để biết thông tin về cách tùy chỉnh kiểu nội dung trang web của bạn, hãy xem các phần khác trong chủ đề này.

Đầu trang

Thêm mẫu tài liệu vào một kiểu nội dung

Bạn có thể kết hợp một mẫu tài liệu chỉ với một kiểu nội dung tài liệu (bất kỳ kiểu nội dung phái sinh từ kiểu nội dung mẹ tài liệu). Bằng cách kết hợp một mẫu tài liệu với một kiểu nội dung, bạn có thể giúp đảm bảo rằng khi các tác giả tạo các tài liệu mới của kiểu nội dung này, các tài liệu tất cả dựa trên một mẫu giống nhau.

Ví dụ, tổ chức của bạn có thể sử dụng một mẫu tài liệu cụ thể cho pháp lý hợp đồng. Nếu bạn liên kết mẫu tài liệu này với kiểu nội dung mà tổ chức của bạn sử dụng cho pháp lý hợp đồng, bất hợp đồng pháp lý mới được tạo bằng cách dùng kiểu nội dung này tất cả dựa trên mẫu tài liệu pháp lý hợp đồng này.

 1. Đến trang bạn muốn thay đổi một kiểu nội dung trang.

 2. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 3. Dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

 4. Bấm vào tên của kiểu nội dung trang bạn muốn thay đổi.

  Lưu ý: Nếu tên kiểu nội dung của site không phải là siêu kết nối, sau đó nó có nghĩa là trang này thừa kế các kiểu nội dung site từ một trang khác và kiểu nội dung trang sẽ cần phải được Cập Nhật trên site đó.

 5. Dưới Thiết đặt, bấm Thiết đặt Nâng cao.

 6. Nếu bạn muốn sử dụng mẫu tài liệu được lưu trữ đến nơi trên trang web của bạn, bấm nhập URL của mẫu tài liệu hiện có, sau đó nhập URL cho mẫu mà bạn muốn dùng.

  Bạn có thể sử dụng một URL tương đối so với một vị trí trên một thư mục site hoặc tài nguyên. Mẫu tài liệu có thể được lưu trữ tại một trong hai vị trí mặc định trang tài nguyên http://Server Site/tên tài liệu thư viện biểu mẫu/tên nội dung kiểu tên / hoặc một vị trí thư viện đã được thiết lập dành riêng cho việc lưu trữ tài liệu mẫu.

  Bảng sau đây cung cấp các ví dụ về các kiểu URL mà bạn có thể sử dụng. Các ví dụ, giả định tồn tại của tài liệu mẫu tài nguyên thư mục mặc định (trong thư mục chứa các tệp cho kiểu nội dung trang) nằm ở http://Server Site/tên tài liệu thư viện biểu mẫu/tên nội dung kiểu tên /, và mẫu tài liệu được đặt tên là Docname.doc.

URL kiểu

Ví dụ

Trang tương đối

Máy chủ thư viện tên/Site Name/Forms/Docname.doc

Thư mục tài nguyên tương đối

Docname.doc

 1. Nếu bạn muốn tải mẫu tài liệu mà bạn muốn dùng, trong phần Mẫu tài liệu , bấm tải lên một mẫu tài liệu mới, sau đó bấm duyệt. Trong hộp thoại Chọn tệp , duyệt đến vị trí của tệp mà bạn muốn dùng, chọn nó, sau đó bấm mở.

 2. Trong phần Cập nhật trang và danh sách , bên dưới Cập Nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu này? bấm nếu bạn muốn cập nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung này với mẫu tài liệu.

 3. Bấm OK.

Đầu trang

Thay đổi các cột cho một kiểu nội dung

Bạn có thể chỉ định thuộc tính hoặc siêu dữ liệu mà bạn muốn thu thập cho một mục của một kiểu nội dung cụ thể bằng cách thêm cột vào kiểu nội dung trang. Ví dụ, tổ chức của bạn có thể muốn theo dõi một tập hợp cụ thể của siêu dữ liệu cho tất cả các đơn hàng mua, chẳng hạn như tài khoản số, số dự án và quản lý dự án. Nếu bạn thêm cột cho tài khoản số, số dự án và quản lý dự án để mua thứ tự kiểu nội dung, người dùng sẽ được nhắc cung cấp siêu dữ liệu này cho các mục thuộc kiểu nội dung này.

Không có một số cách bạn có thể thay đổi các cột cho một kiểu nội dung. Bạn có thể:

Thêm một cột

 1. Đến trang bạn muốn thay đổi một kiểu nội dung trang.

 2. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 3. Dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

 4. Bấm vào tên của kiểu nội dung trang bạn muốn thay đổi.

  Lưu ý: Nếu tên kiểu nội dung của site không phải là siêu kết nối, sau đó nó có nghĩa là trang này thừa kế các kiểu nội dung site từ một trang khác và kiểu nội dung trang sẽ cần phải được Cập Nhật trên site đó.

 5. Dưới Cột, bấm Thêm từ các cột site hiện tại.

 6. Trong phần Chọn Cột, dưới Chọn cột từ, hãy bấm vào mũi tên để chọn nhóm mà bạn muốn thêm một cột từ đó.

 7. Dưới Các cột có sẵn, bấm vào cột bạn muốn thêm, rồi bấm Thêm để di chuyển cột đó đến danh sách Cột để thêm.

 8. Để thêm cột bổ sung, hãy lặp lại bước 6 và 7.

 9. Trong phần Cập nhật danh sách và kiểu nội dung trang , dưới Cập Nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu này? bấm nếu bạn muốn cập nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung trang web này.

Đầu trang

Loại bỏ một cột

 1. Đến trang bạn muốn thay đổi một kiểu nội dung trang.

 2. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 3. Dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

 4. Bấm vào tên của kiểu nội dung trang bạn muốn thay đổi.

  Lưu ý: Nếu tên kiểu nội dung của site không phải là siêu kết nối, sau đó nó có nghĩa là trang này thừa kế các kiểu nội dung site từ một trang khác và kiểu nội dung trang sẽ cần phải được Cập Nhật trên site đó.

 5. Bên dưới cột, bấm vào tên của cột mà bạn muốn loại bỏ khỏi kiểu nội dung.

 6. Bấm vào nút loại bỏ , sau đó bấm OK khi được hỏi nếu bạn muốn loại bỏ cột từ kiểu nội dung.

  Lưu ý: Loại bỏ nút có thể không sẵn dùng cho tất cả các cột liên kết với một kiểu nội dung.

Đầu trang

Thay đổi thứ tự cột

 1. Đến trang bạn muốn thay đổi một kiểu nội dung trang.

 2. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 3. Dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

 4. Bấm vào tên của kiểu nội dung trang bạn muốn thay đổi.

  Lưu ý: Nếu tên kiểu nội dung của site không phải là siêu kết nối, sau đó nó có nghĩa là trang này thừa kế các kiểu nội dung site từ một trang khác và kiểu nội dung trang sẽ cần phải được Cập Nhật trên site đó.

 5. Dưới Cột, bấm Thứ tự cột.

 6. Trong phần Thứ tự cột , bấm vào mũi tên bên cạnh cột mà bạn muốn sắp xếp lại trong cột vị trí từ trên cùng , sau đó chọn số thứ tự bạn muốn.

 7. Trong phần Cập nhật trang và danh sách , bên dưới Cập Nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu này? bấm nếu bạn muốn cập nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung trang web này.

Đầu trang

Thiết lập một cột là bắt buộc, tùy chọn hoặc ẩn

 1. Đến trang bạn muốn thay đổi một kiểu nội dung trang.

 2. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 3. Dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

 4. Bấm vào tên của kiểu nội dung trang bạn muốn thay đổi.

  Lưu ý: Nếu tên kiểu nội dung của site không phải là siêu kết nối, sau đó nó có nghĩa là trang này thừa kế các kiểu nội dung site từ một trang khác và kiểu nội dung trang sẽ cần phải được Cập Nhật trên site đó.

 5. Dưới Cột, hãy bấm vào tên của cột bạn muốn thiết lập là bắt buộc.

 6. Trong phần Thiết đặt Cột, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để yêu cầu người dùng chỉ rõ thông tin cho một cột, hãy bấm Bắt buộc.

  • Để cho phép người dùng tùy chọn có cung cấp thông tin cho cột hay không, hãy chọn Tùy chọn.

  • Để ẩn một cột để nó không xuất hiện trong bất kỳ mới, sửa, hoặc hiển thị biểu mẫu cho kiểu nội dung, hãy bấm ẩn.

  • Trong phần Cập nhật danh sách và kiểu nội dung trang , dưới Cập Nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu này? bấm nếu bạn muốn cập nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung trang web này.

 7. Bấm OK.

Đầu trang

Thêm một dòng công việc vào một kiểu nội dung

Dòng công việc đảm thể xác định một quy trình kinh doanh cho mục và tài liệu trong một trang web. Các tổ chức có thể dùng dòng công việc để tự động hóa và quản lý quy trình kinh doanh phổ biến nhất định, chẳng hạn như phê duyệt tài liệu hoặc xem lại. Bằng cách thêm một dòng công việc vào một kiểu nội dung, bạn có thể giúp đảm bảo rằng tất cả các mục của loại nội dung đó có phải tuân theo quy trình kinh doanh nhất quán. Nếu dòng công việc đã được thêm vào một kiểu nội dung, nhưng có thể bắt đầu dòng công việc trên các mục riêng lẻ của loại nội dung đó.

Lưu ý: Bạn có thể thêm một dòng công việc vào một kiểu nội dung chỉ khi dòng công việc đã được triển khai cho site của bạn hoặc workspace. Nếu dòng công việc không xuất hiện sẵn dùng, hãy liên hệ với người quản trị Trung tâm của bạn.

 1. Đến trang bạn muốn thay đổi một kiểu nội dung trang.

 2. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 3. Dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

 4. Bấm vào tên của kiểu nội dung trang bạn muốn thay đổi.

  Lưu ý: Nếu tên kiểu nội dung của site không phải là siêu kết nối, sau đó nó có nghĩa là trang này thừa kế các kiểu nội dung site từ một trang khác và kiểu nội dung trang sẽ cần phải được Cập Nhật trên site đó.

 5. Bên dưới Thiết đặt, bấm Thiết đặt Dòng công việc.

 6. Bấm Thêm dòng công việc.

 7. Trên trang Thêm dòng công việc, trong phần Dòng công việc, hãy bấm vào mẫu dòng công việc bạn muốn dùng.

 8. Trong phần Tên, hãy nhập tên duy nhất cho dòng công việc.

 9. Trong phần Danh sách Tác vụ, hãy chỉ rõ một danh sách tác vụ để dùng với dòng công việc này.

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể sử dụng danh sách nhiệm vụ mặc định hoặc bạn có thể tạo một mật khẩu mới. Nếu bạn sử dụng danh sách nhiệm vụ mặc định, người tham gia dòng công việc có thể tìm và xem nhiệm vụ dòng công việc của mình dễ dàng bằng cách dùng dạng xem Nhiệm vụ của tôi của danh sách nhiệm vụ.

  • Tạo một danh sách nhiệm vụ mới nếu nhiệm vụ cho dòng công việc này liên quan đến hoặc hiển thị dữ liệu nhạy cảm hoặc bí mật mà bạn muốn giữ riêng khỏi danh sách nhiệm vụ chung.

  • Tạo một danh sách nhiệm vụ mới nếu tổ chức của bạn có nhiều dòng công việc hoặc nếu dòng công việc liên quan đến nhiều nhiệm vụ. Trong trường hợp này, bạn có thể muốn tạo danh sách nhiệm vụ cho từng dòng công việc.

 10. Trong phần Danh sách Lịch sử, hãy chọn một danh sách lịch sử để sử dụng với dòng công việc này. Danh sách lịch sử hiển thị tất cả sự kiện xảy ra trong từng trường hợp của dòng công việc.

  Lưu ý: Bạn có thể sử dụng danh sách lịch sử mặc định hoặc bạn có thể tạo một mật khẩu mới. Nếu tổ chức của bạn có nhiều dòng công việc, bạn có thể muốn tạo một danh sách lịch sử riêng cho từng dòng công việc.

 11. Trong phần Tùy chọn Bắt đầu, hãy chỉ rõ cách thức, thời điểm hoặc ai là người có thể bắt đầu một dòng công việc.

  Lưu ý: Tùy chọn cụ thể có thể không sẵn dùng nếu họ không được hỗ trợ mẫu dòng công việc bạn đã chọn.

 12. Trong phần Cập nhật Danh sách và Kiểu Nội dung Trang, bấm Có nếu bạn muốn thêm dòng công việc này vào tất cả các kiểu nội dung sẽ thừa kế từ kiểu nội dung này.

 13. Bấm OK hoặc Tiếp.

 14. Trên trang Tùy chỉnh Dòng công việc, hãy chọn bất kỳ tùy chọn nào khác mà bạn muốn, rồi bấm Lưu.

Đầu trang

Thực hiện một kiểu nội dung dạng chỉ đọc

 1. Đến trang bạn muốn thay đổi một kiểu nội dung trang.

 2. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 3. Dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

 4. Bấm vào tên của kiểu nội dung trang bạn muốn thay đổi.

  Lưu ý: Nếu tên kiểu nội dung của site không phải là siêu kết nối, sau đó nó có nghĩa là trang này thừa kế các kiểu nội dung site từ một trang khác và kiểu nội dung trang sẽ cần phải được Cập Nhật trên site đó.

 5. Dưới Thiết đặt, bấm Thiết đặt Nâng cao.

 6. Dạng chỉ đọc phần, bên dưới nên kiểu nội dung này được định dạng chỉ đọc?, bấm .

 7. Trong phần Cập nhật trang và danh sách , bên dưới Cập Nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu này? bấm nếu bạn muốn cập nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung trang web này.

 8. Bấm OK.

Đầu trang

Xác định chính sách quản lý thông tin cho một kiểu nội dung

Bạn có thể áp dụng một chính sách tuyển tập trang web hiện có vào một loại nội dung site. Ngoài ra, bạn có thể tạo một chính sách quản lý thông tin mới mà chỉ áp dụng cho một kiểu nội dung site cụ thể.

Áp dụng chính sách tuyển tập trang cho một kiểu nội dung trang

Nếu chính sách quản lý thông tin đã được tạo cho trang của bạn là chính sách tuyển tập trang, bạn có thể áp dụng chúng cho kiểu nội dung trang riêng lẻ

 1. Đến trang bạn muốn thay đổi một kiểu nội dung trang.

 2. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 3. Dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

 4. Bấm vào tên của kiểu nội dung trang bạn muốn thay đổi.

  Lưu ý: Nếu tên kiểu nội dung của site không phải là siêu kết nối, sau đó nó có nghĩa là trang này thừa kế các kiểu nội dung site từ một trang khác và kiểu nội dung trang sẽ cần phải được Cập Nhật trên site đó.

 5. Dưới thiết đặt, bấm thiết đặt chính sách quản lý thông tin.

 6. Bên dưới xác định chính sách, bấm sử dụng một chính sách tuyển tập site, sau đó chọn chính sách bạn muốn áp dụng.

 7. Bấm OK.

Đầu trang

Tạo một chính sách quản lý thông tin mới cho một kiểu nội dung danh sách

Bạn có thể xác định chính sách quản lý thông tin chỉ áp dụng cho một kiểu nội dung site cụ thể. Nếu bạn tạo một chính sách quản lý thông tin theo cách này, bạn không thể dùng lại chính sách này cho các kiểu nội dung, trang, danh sách hay thư viện.

 1. Đến trang bạn muốn thay đổi một kiểu nội dung trang.

 2. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 3. Dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

 4. Bấm vào tên của kiểu nội dung trang bạn muốn thay đổi.

  Lưu ý: Nếu tên kiểu nội dung của site không phải là siêu kết nối, sau đó nó có nghĩa là trang này thừa kế các kiểu nội dung site từ một trang khác và kiểu nội dung trang sẽ cần phải được Cập Nhật trên site đó.

 5. Dưới thiết đặt, bấm thiết đặt chính sách quản lý thông tin.

 6. Dưới xác định chính sách, bấm định nghĩa một chính sách, sau đó bấm OK.

 7. Trên trang Sửa chính sách , trong phần tên và mô tả quản trị , nhập mô tả ngắn gọn cho chính sách bạn đang tạo.

  Lưu ý: Khi bạn xác định một chính sách cho kiểu nội dung danh sách, tên của kiểu nội dung danh sách thành tên chính sách. Bạn có thể xác định tên duy nhất chỉ dành cho chính sách quản lý thông tin được xác định trong danh sách các chính sách tuyển tập Site.

 8. Trong phần Câu lệnh chính sách , hãy nhập một câu lệnh mang tính mô tả giải thích mục đích của chính sách cho người dùng. Câu lệnh này sẽ hiển thị cho người dùng khi họ mở tài liệu hoặc mục phải tuân theo chính sách. Nó sẽ giải thích những gì tính năng chính sách áp dụng cho nội dung hoặc xử lý đặc biệt nào là bắt buộc đối với nội dung. Một câu lệnh chính sách có thể dài tối đa 512 ký tự.

 9. Trong phần tiếp theo, hãy chọn các tính năng chính sách riêng lẻ mà bạn muốn thêm vào chính sách quản lý thông tin của bạn.

  Để biết thêm thông tin về cách cấu hình các tính năng chính sách quản lý thông tin cá nhân, hãy xem các nối kết xuất hiện bên dưới Xem thêm.

 10. Khi bạn đã hoàn tất việc chọn các tùy chọn cho các tính năng chính sách riêng lẻ mà bạn muốn thêm vào chính sách quản lý thông tin này, hãy bấm OK để áp dụng các tính năng chính sách.

Đầu trang

Thay đổi thiết đặt ngăn thông tin tài liệu cho một kiểu nội dung

Ngăn thông tin tài liệu — mà được hiển thị trong các chương trình Microsoft Office 2010 sau đây: Word, Excel và PowerPoint — cho phép người dùng xem và thay đổi các thuộc tính kiểu nội dung cho một tài liệu được lưu vào máy chủ quản lý tài liệu trực tiếp trong chương trình Office mà họ dùng để sửa tài liệu. Ví dụ, nếu kiểu nội dung tài liệu cho một thư viện cụ thể có một cột trạng thái, người dùng có thể xem thuộc tính trạng thái trong Pa-nen thông tin tài liệu trong Word khi họ sửa tài liệu. Họ cũng có thể dùng Pa-nen thông tin tài liệu để thay đổi giá trị của thuộc tính trạng thái bản thảo sang cuối cùng. Khi tài liệu được lưu vào máy chủ, thuộc tính này sẽ được tự động Cập Nhật trong cột trạng thái cho thư viện.

 1. Đến trang bạn muốn thay đổi một kiểu nội dung trang.

 2. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 3. Dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

 4. Bấm vào tên của kiểu nội dung trang bạn muốn thay đổi.

  Lưu ý: Nếu tên kiểu nội dung của site không phải là siêu kết nối, sau đó nó có nghĩa là trang này thừa kế các kiểu nội dung site từ một trang khác và kiểu nội dung trang sẽ cần phải được Cập Nhật trên site đó.

 5. Dưới Thiết đặt, hãy bấm Thiết đặt Ngăn Thông tin Tài liệu.

 6. Trong phần Mẫu Ngăn Thông tin Tài liệu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sử dụng mẫu mặc định sẽ hiển thị các thuộc tính (cột) đã được xác định kiểu nội dung, hãy bấm dùng mẫu mặc định cho ứng dụng Microsoft Office.

  • Để sử dụng một mẫu tùy chỉnh hiện có, bấm dùng mẫu tùy chỉnh hiện có (URL, UNC, hoặc URN), sau đó nhập đường dẫn đến vị trí mẫu.

  • Để tải lên một mẫu tùy chỉnh hiện tại (XSN), hãy bấm Tải lên một mẫu tùy chỉnh hiện tại (XSN) để sử dụng, rồi bấm Duyệt để xác định vị trí mẫu mà bạn muốn sử dụng.

   Lưu ý: Nếu bạn lập kế hoạch để tải lên một mẫu theo cách này, bạn phải loại bỏ URL phát hành từ mẫu trong InfoPath trước khi bạn phát hành và tải mẫu.

  • Để tạo một ngăn tùy chỉnh trong InfoPath, hãy bấm Tạo một mẫu tùy chỉnh mới.

   Lưu ý: Nếu bạn chọn tùy chọn này, InfoPath khởi động và hiển thị mẫu mặc ​​định mà bạn có thể tùy chỉnh để tạo một ngăn tùy chỉnh.

 7. Trong phần Luôn hiện, xác định xem bạn muốn ngăn thông tin tài liệu này để hiển thị tự động khi tài liệu của kiểu nội dung này trước tiên mở hoặc lưu trong một chương trình Office 2010 .

 8. Bấm OK.

Đầu trang

Quản lý chuyển đổi tài liệu cho một kiểu nội dung site

Người quản trị trang có thể bật chuyển đổi tài liệu để người dùng cuối cùng có thể chuyển đổi tài liệu của một kiểu tệp thành định dạng khác. Chuyển đổi tài liệu cho kiểu nội dung trang cũng cho phép người quản trị site để cấu hình kiểu nội dung để lưu thiết đặt xác định những bộ chuyển đổi sẵn và làm thế nào những bộ chuyển đổi làm việc trên tài liệu của loại nội dung đó. Một số bộ chuyển đổi tài liệu sẽ được bao gồm ứng dụng, và tổ chức của bạn có thể phải bổ sung tùy chỉnh bộ chuyển đổi không. Sau khi chuyển đổi tài liệu được bật trong Trung tâm quản trị, những bộ chuyển đổi sẵn dùng theo mặc định cho tất cả kiểu nội dung trang có thể được dùng trong thư viện tài liệu. Điều này bao gồm các kiểu nội dung sau đây:

 • Kiểu nội dung tài liệu, chẳng hạn như trang cơ bản, tài liệu, biểu mẫu và hình ảnh

 • Kiểu nội dung, chẳng hạn như trang bài viết, chuyển hướng trang và trang Chào mừng

Bộ chuyển đổi đã được kích hoạt sẵn dùng cho người dùng cuối cùng khi họ chọn tài liệu của kiểu nội dung đã cho, sau đó bấm chuyển đổi tài liệu từ menu ngữ cảnh. Chỉ chuyển đổi hoặc bộ chuyển đổi cụ thể cho các loại tệp của tài liệu (ví dụ, .docx) được liệt kê.

Nếu có nhiều bộ chuyển đổi cho một kiểu tệp, chẳng hạn như XML, bạn có thể muốn sửa danh sách của bộ chuyển đổi để đảm bảo rằng người dùng nhìn thấy chỉ là bộ chuyển đổi liên quan đối với các tài liệu của kiểu nội dung này. Ngoài ra, bạn có thể muốn thay đổi tùy chọn cấu hình cho một bộ chuyển đổi. Đối với một trong các tình huống này, bạn có thể dùng các bước sau đây để thực hiện thay đổi đối với bộ chuyển đổi tài liệu.

 1. Trên trang tuyển tập trang chủ, trên menu Hành động trang , bấm Thiết đặt trang.

 2. Dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

 3. Bấm vào tên của kiểu nội dung trang mà bạn muốn quản lý chuyển đổi tài liệu.

 4. Dưới thiết đặt, bấm quản lý chuyển đổi tài liệu cho kiểu nội dung này.

  Lưu ý: Bộ chuyển đổi tài liệu sẵn dùng chỉ dành cho kiểu nội dung tài liệu.

 5. Xóa hộp kiểm cho bất kỳ bộ chuyển đổi mà bạn không muốn hiển thị cho người dùng cuối. Hãy đảm bảo rằng tất cả các bộ chuyển đổi bạn muốn dùng được chọn, sau đó bấm áp dụng.

 6. Nếu bộ chuyển đổi mà bạn muốn dùng có một tùy chọn cấu hình bên cạnh đó, bạn có thể bấm để xác định thiết đặt chuyển đổi mới.

Đầu trang

Xóa bỏ một kiểu nội dung trang

Bạn có thể không thể xóa bỏ một kiểu nội dung của site nếu nó đang sử dụng trên site.

 1. Đi đến trang mà bạn muốn xóa bỏ một kiểu nội dung trang.

 2. Trên menu Hành động Trang, hãy bấm vào Thiết đặt Trang.

 3. Dưới bộ sưu tập, bấm kiểu nội dung trang.

 4. Bấm vào tên của kiểu nội dung trang bạn muốn xóa.

  Lưu ý: Nếu tên kiểu nội dung của site không phải là siêu kết nối, sau đó nó có nghĩa là trang này thừa kế các kiểu nội dung site từ một trang khác và kiểu nội dung trang sẽ cần phải được Cập Nhật trên site đó.

 5. Bên dưới thiết đặt, bấm xóa bỏ kiểu nội dung trang web này.

 6. Khi được hỏi nếu bạn muốn xóa bỏ kiểu nội dung trang, hãy bấm OK.

Đầu trang

Các tác vụ liên quan

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×