Tạo hoặc tùy chỉnh kiểu nội dung của site

Tạo hoặc tùy chỉnh kiểu nội dung của site

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểu nội dung trang giúp dễ dàng để cung cấp nhất quán trên một trang web. Là người sở hữu trang, bạn tạo hoặc tùy chỉnh một kiểu nội dung với các đặc tính mà bạn muốn, chẳng hạn như một mẫu nhất định, siêu dữ liệu cụ thể, và nhiều. Ví dụ, khi người dùng chọn một mục từ menu Mục mới hoặc Tài liệu mới , bạn có thể đảm bảo rằng nội dung tùy chỉnh được sử dụng.

Menu Tài liệu Mới với kiểu nội dung tùy chỉnh trong SharePoint

Để tìm hiểu thêm về các kiểu nội dung, hãy xem giới thiệu về kiểu nội dung và phát hành kiểu nội dung.

Quan trọng: Để tạo kiểu nội dung trang cho một trang, bạn phải có Toàn quyền Kiểm soát đối với trang đó. Để tạo kiểu nội dung trang cho trang ở cấp độ cao nhất trong một tuyển tập trang, bạn phải là người quản trị tuyển tập trang.

Để tạo kiểu nội dung của site mà mọi người có thể dùng mọi nơi trên một site, hãy thực hiện theo các bước này:

Tạo một kiểu nội dung

 1. Đến trang bạn muốn tạo kiểu nội dung.

 2. Bấm Thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 và sau đó bấm Thiết đặt trang.

 3. Bấm vào kiểu nội dung trang bên dưới Bộ sưu tập trình thiết kế Web.

  Các tùy chọn Bộ sưu tập Trình thiết kế Web từ trang Thiết đặt Site trong SharePoint Online

  Bộ sưu tập hiển thị tất cả kiểu nội dung của site hiện tại, được nhóm theo thể loại. Kiểu nội dung bạn chọn sẽ trở thành kiểu nội dung mẹ của kiểu nội dung mới của bạn.

 4. Trong hộp Hiện Nhóm, chọn nhóm mà bạn muốn sử dụng và sau đó chọn Tạo.

 5. Trên trang Nội dung Site Mới, cung cấp tên và mô tả cho kiểu nội dung mới.

  Hộp thoại tạo kiểu nội dung
 6. Trong phần Kiểu Nội dung mẹ, hãy chọn tên của nhóm mẹ rồi chọn Kiểu Nội dung Mẹ.

 7. Trong phần Nhóm, chọn đặt kiểu nội dung mới bên trong nhóm hiện tại hay tạo nhóm mới.

 8. Bấm OK.

Khi SharePoint tạo kiểu nội dung mới, nó sẽ mở trang Kiểu Nội dung Site, nơi bạn có thể tùy chỉnh thêm.

 1. Đến trang chủ của trang web có chứa kiểu nội dung mà bạn muốn đổi tên.

 2. Bấm Thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 và sau đó bấm Thiết đặt trang.

 3. Trong nhóm Bộ sưu tập trình thiết kế Web , hãy bấm Kiểu nội dung trang.

 4. Trên trang Kiểu Nội dung Trang, bấm vào tên của kiểu nội dung bạn muốn thay đổi.

 5. Trên trang Thông tin Kiểu Nội dung Trang, dưới phần Thiết đặt, bấm vào Tên, mô tả và nhóm.

 6. Trong hộp văn bản Tên của phần Tên và mô tả, hãy thay đổi tên của kiểu nội dung.

 7. Khi bạn hoàn tất, hãy bấm vào OK.

Để đảm bảo rằng các tài liệu nhất quán trên toàn site và các site con, bạn có thể gán một mẫu Word, Excel hoặc PowerPoint với một kiểu nội dung của site.

Ví dụ, bạn có thể muốn nhân viên sử dụng một mẫu Excel chuẩn khi họ tạo bảng chấm công hàng tuần. Nếu bạn kết hợp mẫu với một kiểu nội dung Bảng chấm công, thì mỗi khi ai đó sử dụng kiểu nội dung Bảng chấm công, mẫu đúng sẽ được tự động tải trong trang tính.

Bạn có thể làm cho nó dễ dàng hơn cho người dùng bằng cách thêm kiểu nội dung của bảng chấm công vào thư viện. Sau đó, người dùng có thể mở bảng chấm công đúng chỉ bằng cách bấm vào bảng chấm công trên menu Tài liệu mới . Để tìm hiểu cách thực hiện điều này, hãy xem Thêm kiểu nội dung vào danh sách hoặc thư viện.

Để liên kết một mẫu với một kiểu nội dung của site, hãy thực hiện theo các bước này.

 1. Đến site bạn muốn liên kết mẫu với kiểu nội dung của site.

 2. Bấm Thiết đặt nút Nút Thiết đặt Office 365 và sau đó bấm Thiết đặt trang.

 3. Tại mục Bộ sưu tập Trình thiết kế Web, bấm Kiểu nội dung trang.

 4. Bấm vào tên của kiểu nội dung bạn muốn thay đổi bằng cách liên kết mẫu Word, Excel hoặc PowerPoint.

 5. Dưới Thiết đặt, bấm Thiết đặt Nâng cao.

 6. Nhập vị trí của mẫu:

  • Nếu mẫu được lưu trữ trên site của bạn, bấm Nhập URL của mẫu tài liệu hiện có, rồi nhập URL cho mẫu mà bạn muốn sử dụng.

  • Nếu mẫu tài liệu được lưu trữ trên máy tính cục bộ của bạn, bấm Tải lên mẫu tài liệu mới, rồi sau đó bấm vào Duyệt. Trong hộp thoại Chọn Tệp, hãy định vị tệp bạn muốn sử dụng, chọn nó, rồi bấm Mở.

   Thêm hộp văn bản Mẫu trên trang Thiết đặt Nâng cao cho một kiểu nội dung

 7. Bên dưới Cập nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu này?, hãy bấm Có nếu bạn muốn cập nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung này với mẫu tài liệu.

 8. Bấm OK.

Các cột cho một kiểu nội dung đại diện cho siêu dữ liệu. Để thêm một thành phần siêu dữ liệu, hãy thêm cột mới.

Ví dụ, tổ chức của bạn có thể muốn theo dõi siêu dữ liệu cụ thể cho các đơn hàng, chẳng hạn như số tài khoản, số dự án và người quản lý dự án. Nếu bạn thêm các cột cho thông tin này vào kiểu nội dung đơn hàng, SharePoint sẽ nhắc người dùng cung cấp thông tin khi họ lưu công việc của mình. Ngoài ra, nếu bạn thêm kiểu nội dung vào một danh sách hay thư viện, bạn có thể xác định dạng xem để hiển thị cột.

Lưu ý: Để thêm cột vào kiểu nội dung, trước tiên bạn phải chọn kiểu nội dung. Nếu bạn không thể chọn kiểu nội dung xuất hiện, site sẽ kế thừa các kiểu nội dung từ site mẹ. Để thêm cột vào kiểu nội dung, bạn phải thay đổi nó trên site mẹ.

 1. Đến site bạn muốn thêm cột vào kiểu nội dung của site.

 2. Bấm Thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 và sau đó bấm Thiết đặt trang.

 3. Tại mục Bộ sưu tập Trình thiết kế Web, bấm Kiểu nội dung trang.

 4. Bấm vào tên của kiểu nội dung bạn muốn thêm một cột vào đó.

 5. Dưới Cột, bấm Thêm từ các cột trang hiện tại.

 6. Trong phần Chọn Cột, dưới Chọn cột từ, hãy chọn một nhóm mẹ cho cột đó.

 7. Dưới Cột có sẵn, chọn tên của cột mà bạn muốn, rồi bấm Thêm

 8. Trong phần Cập nhật Kiểu Nội dung Site và Danh sách, quyết định xem bạn có muốn cập nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung của site này bằng cách đánh dấu hoặc Không.

Pa-nen thông tin tài liệu đang sẵn dùng cho Word, Excel và PowerPoint trong Microsoft Office 2010 trở lên. Ngăn thông tin tài liệu Hiển thị một biểu mẫu InfoPath trên các tài liệu mà người dùng có thể nhập thông tin siêu dữ liệu trong bảng.

Ngăn Thông tin Tài liệu hiển thị các hộp văn bản trong một biểu mẫu để thu thập siêu dữ liệu từ người dùng.

Ví dụ, giả sử bạn muốn đảm bảo rằng người bán hàng cung cấp tên công ty và số điện thoại cho tất cả các đề xuất bán hàng. Bạn có thể tạo các kiểu nội dung Đề xuất và bao gồm tên công ty và số điện thoại trong Pa-nen Thông tin Tài liệu. Khi họ mở một tài liệu Đề xuất, người dùng nhập hoặc cập nhật tên và số điện thoại yêu cầu. Khi người dùng lưu tài liệu, SharePoint sẽ tự động cập nhật các siêu dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các cột trong thư viện tài liệu.

Để tìm hiểu thêm về các kiểu nội dung và siêu dữ liệu, hãy xem Thêm các cột siêu dữ liệu vào một kiểu nội dung.

Để thiết lập một Pa-nen Thông tin Tài liệu cho một kiểu nội dung tài liệu, hãy làm theo các bước sau đây.

 1. Đến trang bạn muốn thay đổi một kiểu nội dung trang.

 2. bấm nút tùy chọn Nút Thiết đặt Office 365 và sau đó bấm Thiết đặt trang.

 3. Tại mục Bộ sưu tập Trình thiết kế Web, bấm Kiểu nội dung trang.

 4. Bấm vào tên của kiểu nội dung của site bạn muốn thay đổi.

  Lưu ý: Nếu tên của kiểu nội dung xuất hiện không phải là các siêu kết nối, thì có nghĩa là site này kế thừa các kiểu nội dung của site từ một site (mẹ) khác. Để cập nhật kiểu nội dung của site, hãy đi đến site mẹ.

 5. Dưới Thiết đặt, hãy bấm Thiết đặt Ngăn Thông tin Tài liệu.

 6. Trong phần Mẫu Ngăn Thông tin Tài liệu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sử dụng mẫu mặc định vốn hiển thị (các cột) siêu dữ liệu mà bạn đã xác định cho kiểu nội dung, hãy bấm Dùng mẫu mặc định cho các ứng dụng Microsoft Office.

  • Để sử dụng một mẫu tùy chỉnh hiện tại, hãy bấm Sử dụng mẫu tùy chỉnh hiện tại (URL, UNC hoặc URN), rồi nhập đường dẫn của vị trí mẫu.

  • Để tải lên một mẫu tùy chỉnh hiện tại (XSN), hãy bấm Tải lên một mẫu tùy chỉnh hiện tại (XSN) để sử dụng, rồi bấm Duyệt để xác định vị trí mẫu mà bạn muốn sử dụng.

  • Để tạo một ngăn tùy chỉnh trong InfoPath, hãy bấm Tạo một mẫu tùy chỉnh mới.

   Lưu ý: Nếu bạn chọn tùy chọn này, InfoPath khởi động và hiển thị mẫu mặc ​​định mà bạn có thể tùy chỉnh để tạo một ngăn tùy chỉnh.

 7. Trong phần Luôn Hiện, xác định liệu bạn có muốn tài liệu của loại nội dung này hiển thị pa-nen thông tin tự động hay không.

 8. Bấm OK.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×