Tạo danh sách tất cả các vị trí OneDrive trong tổ chức của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này dành cho người quản trị toàn cục và người quản trị SharePoint trong Office 365.

Dạng xem danh sách người dùng OneDrive và URL trong tổ chức của bạn

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị thì bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn báo cáo, sau đó chọn sử dụng.

 4. Bấm vào lát xếp tệp OneDrive , hoặc bấm chọn báo cáo, sau đó bấm cách dùng OneDrive.

 5. Ở phía trên bên phải của bảng ở dưới cùng, hãy bấm xuất.

Tạo danh sách tất cả các URL OneDrive trong tổ chức của bạn bằng cách dùng Microsoft PowerShell

Danh sách mà bạn tạo trong các bước sau đây sẽ được lưu vào một tệp văn bản.

 1. Tải xuống SharePoint Online Management Shell mới nhất.

 2. Kết nối với SharePoint Online với tư cách người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint trong Office 365. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem mục Bắt đầu với SharePoint Online Management Shell.

 3. Tải xuống các thư viện SharePoint và mô hình đối tượng dự án máy khách.

 4. Lưu văn bản sau đây vào một tệp văn bản. Ví dụ, bạn có thể lưu nó vào một tệp có tên là GetODSites.txt.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of URLs should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 5. Sửa các biến số sau đây trong phần đầu của tệp script và sử dụng thông tin cụ thể cho tổ chức của bạn. Các ví dụ sau đây giả định rằng tên miền tổ chức của bạn là contoso.com.

  • $AdminURI   Điều này xác định URI cho dịch vụ quản trị SharePoint Online của bạn, ví dụ, https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount   Điều này xác định một tài khoản người quản trị toàn cục trong tổ chức Office 365 của bạn, ví dụ, admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass   Điều này xác định mật khẩu cho tài khoản được xác định bởi $AdminAccount, ví dụ, "J$P1ter1".

  • $LogFile   Điều này xác định đường dẫn đầy đủ của tệp văn bản được tạo ra và chứa danh sách tất cả các URL OneDrive trong tổ chức của bạn. Ví dụ, để lưu tệp này vào máy tính, hãy dùng 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'.

  Lưu ý: Script PowerShell mẫu được cung cấp trong chủ đề này không được hỗ trợ bên dưới bất kỳ chương trình Microsoft chuẩn hỗ trợ hoặc dịch vụ. Kịch bản mẫu được cung cấp dưới dạng IS mà không cần bảo đảm bất kỳ loại. Microsoft thêm từ chối tất cả bảo bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ngụ ý bảo hành bán hoặc cho một mục đích cụ thể. Rủi ro toàn bộ phát sinh ra khỏi sử dụng hoặc hiệu suất của mẫu script và tài liệu vẫn với bạn. Trong không có sự kiện sẽ Microsoft, tác giả của nó, hoặc bất kỳ ai khác liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc chuyển phát các kịch bản chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại để giảm độ lợi nhuận kinh doanh, kinh doanh bị gián đoạn, việc mất thông tin doanh nghiệp hoặc khác mất bằng tiền) phát sinh ra khỏi sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng mẫu script hoặc tài liệu, ngay cả khi Microsoft có được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

 6. Lưu tệp văn bản thành PowerShell script bằng cách thay đổi hậu tố tên tệp để .ps1. Ví dụ, lưu tệp GetODSites.txt như GetODSites.ps1.

 7. Trong SharePoint Online Management Shell, đi đến thư mục nơi có script mà bạn đã tạo trong bước trước và sau đó chạy script, ví dụ:

  .\GetODSites.ps1

  Lưu ý: Nếu bạn nhận được thông báo lỗi về được không thể chạy script, bạn có thể cần thay đổi chính sách của bạn thực hiện. Để biết thông tin, hãy xem Về thực thi các chính sách.

Sau khi script hoàn tất thành công, tệp văn bản được tạo trong vị trí được xác định bởi biến $LogFile trong kịch bản. Tệp này chứa danh sách tất cả các URL OneDrive trong tổ chức của bạn. Văn bản sau đây cung cấp các ví dụ về cách danh sách URL trong tệp này sẽ được định dạng.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Thông tin khác

Sau khi đã URL cho một người dùng OneDrive, bạn có thể nhận được các thông tin thêm về tính năng này bằng cách sử dụng lệnh ghép ngắn Get-SPOSite , và thay đổi thiết đặt bằng cách sử dụng lệnh ghép ngắn Set-SPOSite .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×