Tạo cột siêu dữ liệu quản lý

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một cột siêu dữ liệu quản lý là một kiểu cột mới có thể được thêm vào danh sách, thư viện hoặc loại nội dung để cho phép người dùng trang để chọn giá trị từ một tập hợp thuật ngữ cụ thể của thuật ngữ được quản lý và áp dụng các giá trị cho nội dung của họ. Bạn có thể tạo và cấu hình một cột siêu dữ liệu quản lý để ánh xạ vào một tập hợp thuật ngữ hoặc thuật ngữ hiện có, hoặc bạn có thể tạo một bộ đặc biệt cho một cột siêu dữ liệu quản lý thuật ngữ mới.

Trong bài viết này

Các lợi ích của việc sử dụng một cột siêu dữ liệu quản lý

Gợi ý, định hướng, mô tả, từ đồng nghĩa

Chọn cây

Tạo cột siêu dữ liệu được quản lý bản đồ với một tập hợp thuật ngữ hoặc thuật ngữ hiện có

Tạo cột siêu dữ liệu quản lý mới với một tập hợp thuật ngữ mới

Tạo và cấu hình tập hợp thuật ngữ mới

Các tác vụ liên quan

Các lợi ích của việc sử dụng một cột siêu dữ liệu quản lý

Quản lý siêu dữ liệu cột tăng cấp sử dụng nhất quán siêu dữ liệu trên trang web vì họ cung cấp cho người dùng có một danh sách các thuật ngữ mà họ có thể áp dụng cho nội dung của họ. Những điều khoản đến từ một tập hợp thuật ngữ được quản lý tập trung trong công cụ quản lý kho thuật ngữ bởi người quản trị kho thuật ngữ hoặc những người khác có quyền để quản lý thuật ngữ.

Vì tập hợp thuật ngữ này được Cập Nhật và quản lý riêng lẻ từ cột đó, có sẵn dùng không cần phải Cập Nhật cột (hoặc bất kỳ kiểu nội dung, danh sách hoặc thư viện liên kết với nó) để thực hiện Cập Nhật điều khoản cho người dùng. Bất cứ khi nào tập hợp thuật ngữ một cột siêu dữ liệu quản lý cụ thể được gắn kết được Cập Nhật, các điều khoản Cập Nhật sẽ tự động trở nên sẵn dùng cho người dùng bất kỳ lúc nào đó cột siêu dữ liệu quản lý sẵn dùng. Điều này làm cho một cột siêu dữ liệu quản lý rất khác với một lựa chọn cột, cần phải được cập nhật mỗi lần bạn muốn thay đổi danh sách các giá trị lựa chọn người dùng có thể chọn.

Quản lý siêu dữ liệu cột cũng có một số tính năng duy nhất và các đặc tính giúp người dùng chọn và áp dụng thuật ngữ để nội dung, chẳng hạn như hỗ trợ cho "gợi ý," cũng như bộ phận hỗ trợ để định hướng nghĩa của thuật ngữ, mô tả, từ đồng nghĩa và giá trị đa ngôn ngữ.

Gợi ý, định hướng, mô tả, từ đồng nghĩa

Khi một người dùng sẽ bắt đầu nhập một giá trị vào một trường quản lý siêu dữ liệu, nó sẽ hiển thị tất cả các số hạng trong thuật ngữ liên kết bộ bắt đầu với các ký tự người dùng đã nhập. Đặt tên của thuật ngữ và vị trí của thuật ngữ trong cấu trúc phân cấp có thể được chỉ ra cùng với thuật ngữ đó, có thể giúp người dùng chọn thuật ngữ thích hợp.

Khi bạn bắt đầu nhập, các thuật ngữ được gợi ý cho bạn.

Người dùng có thể di chuyển con trỏ của họ trên các thuật ngữ được gợi ý để xem các văn bản mô tả để giúp đưa ra quyết định phù hợp.

Văn bản giải thích giúp người dùng chọn thuật ngữ chính xác.

Nếu từ đồng nghĩa đã được xác định cho thuật ngữ, người dùng có thể nhập những và thuật ngữ chính xác sẽ được giao.

Chọn cây

Khi người dùng Cập Nhật một cột siêu dữ liệu quản lý, họ có thể nhập giá trị họ muốn, hoặc họ có thể bấm vào biểu tượng thẻ Hiển thị bên cạnh trường siêu dữ liệu quản lý để khởi động thuật ngữ bộ chọn hộp thoại, mà họ có thể dùng để chọn một giá trị từ bên trong cấu trúc phân cấp của thuật ngữ s et. Điều này rất hữu ích để người dùng có thể không quen thuộc với các điều kiện sẵn dùng. Nếu tập hợp thuật ngữ đã được cấu hình để được mở, và cột siêu dữ liệu quản lý cho nó cho phép điền vào giá trị, người dùng có thể chọn để thêm thuật ngữ mới vào tập hợp thuật ngữ. Hoặc họ có thể chỉ cần có tùy chọn để gửi phản hồi cho liên hệ dành riêng cho tập hợp thuật ngữ.

Bạn có thể chọn các thuật ngữ được quản lý từ bộ chọn điều khiển cây.

Tạo cột siêu dữ liệu được quản lý bản đồ với một tập hợp thuật ngữ hoặc thuật ngữ hiện có

Bạn có thể ánh xạ một cột siêu dữ liệu quản lý tập hợp thuật ngữ hoặc một thuật ngữ riêng lẻ đại diện cho một tập con của tập hợp thuật ngữ (cái gì đó có thể hữu ích cho tập hợp thuật ngữ phân cấp). Nếu bạn ánh xạ cột vào một tập hợp thuật ngữ, sau đó nó sẽ hiển thị tất cả các thuật ngữ sẵn có dưới tập hợp thuật ngữ đó. Nếu bạn ánh xạ cột vào một thuật ngữ riêng lẻ trong một tập hợp thuật ngữ, rồi cột sẽ hiển thị thuật ngữ đó, và bất kỳ thuật ngữ bên dưới nó trong cấu trúc phân cấp.

Bạn có thể tạo một cột siêu dữ liệu quản lý bản đồ với một tập hợp thuật ngữ hoặc thuật ngữ sẵn có ở bất kỳ mức trên một trang web (ví dụ, dưới dạng một cột trang hoặc một cột cục bộ vào danh sách cụ thể hoặc thư viện). Tuy nhiên, nếu bạn muốn một cột siêu dữ liệu quản lý có rộng rãi hữu ích cho những người khác có thể dùng lại và ai có thể được tạo kiểu nội dung trang mới hoặc cấu hình danh sách và thư viện, sau đó bạn có thể muốn tạo nó dưới dạng một cột của trang. Làm thế nào và nơi bạn tạo quản lý siêu dữ liệu cột sẽ được yếu tố vào toàn bộ tổ chức của bạn lên kế hoạch cho siêu dữ liệu được quản lý, kiểu nội dung, quản lý tài liệu và trang web quản trị.

Bạn phải là người quản trị tuyển tập Site để tạo hoặc cấu hình các cột trang. Bạn phải có mức quyền quản lý danh sách để tạo cột cho danh sách hoặc thư viện. Người sở hữu trang có quyền này theo mặc định.

Để tạo một cột trang mới siêu dữ liệu quản lý mà ánh xạ một tập hợp thuật ngữ hiện có, hãy làm như sau:

Để tạo một cột siêu dữ liệu quản lý mới cho một danh sách hoặc thư viện bản đồ với một tập hợp thuật ngữ hiện có, hãy làm như sau:

 1. Trên thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. hoặc menu Hành động trang , bấm Thiết đặt trang.

 2. Trong Bộ sưu tập trình thiết kế Web hoặc bộ sưu tập, bấm cột trang.

 3. Trong các cột trang, hãy bấm tạo.

 1. Đi đến danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn tạo một cột siêu dữ liệu quản lý mới.

 2. Trên tab Danh sách hoặc Thư viện của ruy-băng, bấm Thiết đặt Danh sách hoặc Thiết đặt Thư viện tùy trường hợp.

 3. Trong phần Cột, bấm Tạo Cột.

 1. Trên trang Cột trang mớiTạo cột trang (tùy thuộc vào loại cột nào mà bạn đang tạo) trong phần tên và kiểu , hãy nhập tên bạn muốn cột có.

 2. Dưới kiểu thông tin trong cột này là, hãy bấm Quản lý siêu dữ liệu.

 3. Trong phần nhóm , chọn hoặc tạo nhóm mà bạn muốn sắp xếp cột.

 4. Trong phần Thiết lập cột bổ sung , nhập mô tả và xác định hoặc không muốn yêu cầu người dùng để cung cấp một giá trị cho cột này. Bạn cũng có thể xác định liệu bạn muốn thực thi các giá trị duy nhất cho cột.

 5. Nếu bạn muốn thêm cột vào danh sách hoặc thư viện, sau đó bạn có thể để xác định liệu bạn muốn thêm cột mới quản lý siêu dữ liệu này vào tất cả các kiểu nội dung cho danh sách hoặc thư viện (nếu nhiều kiểu nội dung được bật cho thư viện). Bạn cũng có thể xác định liệu bạn muốn thêm cột này sang dạng xem mặc định cho danh sách hoặc thư viện.

 6. Trong phần trường nhiều giá trị , xác định liệu bạn muốn cho phép nhiều giá trị trong cột. Nếu bạn cho phép nhiều giá trị, người dùng sẽ không thể sắp xếp trên cột này trong dạng xem danh sách.

 7. Trong phần Hiển thị định dạng , xác định xem bạn muốn cột để hiển thị chỉ có nhãn thuật ngữ hoặc thuật ngữ và đường dẫn đầy đủ của nó trong cấu trúc phân cấp của thuật ngữ đặt.
  Có thể hữu ích để hiển thị đường dẫn đầy đủ phân cấp trong trường hợp đó ngữ cảnh cho thuật ngữ đó có thể không rõ ràng.

 8. Trong phần Thiết đặt tập hợp thuật ngữ , chọn sử dụng một tập hợp thuật ngữ được quản lý, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tìm kiếm tập hợp thuật ngữ chứa thuật ngữ bạn muốn dùng, nhập tên của thuật ngữ và bấm vào nút Tìm . Bạn có thể chọn các tập hợp thuật ngữ hoặc thuật ngữ mà bạn muốn từ kết quả hiển thị trong hộp. Nếu bạn muốn tìm kiếm một lần nữa, hãy bấm vào nút đặt lại .

  • Để duyệt cho tập hợp thuật ngữ hoặc thuật ngữ mà bạn muốn ánh xạ các cột này, hãy bấm vào mũi tên ở bên trái của ứng dụng dịch vụ siêu dữ liệu quản lý sẽ hiển thị trong hộp để bung rộng nó và duyệt cho tập hợp thuật ngữ bạn muốn. Tiếp tục để bung rộng cho đến khi bạn tìm thấy tập hợp thuật ngữ hoặc thuật ngữ bạn muốn. Bấm để chọn tập hợp thuật ngữ hoặc thuật ngữ.

 9. Trong phần Cho phép Fill-in , xác định liệu bạn muốn có thể cho phép người dùng thêm giá trị mới cho tập hợp thuật ngữ. Nếu tập hợp thuật ngữ bạn chọn được đóng, bạn sẽ không thể để cho phép Fill-in.

 10. Trong phần Giá trị mặc định , bạn có thể hoặc bạn có thể xác định thuật ngữ bạn muốn dùng làm giá trị mặc định cho cột. Bạn có thể nhập thuật ngữ, hoặc bạn có thể bấm vào biểu tượng thẻ để duyệt cho thuật ngữ bằng cách dùng bộ chọn thuật ngữ.

 11. Bấm OK.

Đầu Trang

Tạo cột siêu dữ liệu quản lý mới với một tập hợp thuật ngữ mới

Nếu không phải là một tập hợp thuật ngữ hiện có mà bạn muốn dùng, bạn cũng có thể tạo một bộ cho một cột siêu dữ liệu quản lý mới thuật ngữ mới. Tập hợp thuật ngữ mà bạn tạo sẽ có một tập hợp thuật ngữ "cục bộ" có thể được sử dụng chỉ trong tuyển tập trang nơi mà bạn tạo. Bất kỳ thuật ngữ mà bạn thêm vào cục bộ thuật ngữ tập sẽ không thể được cung cấp dưới gợi ý trong cột từ khóa doanh nghiệp (không giống như thuật ngữ trong tập hợp thuật ngữ toàn cầu).

Bạn phải là người quản trị tuyển tập Site để tạo hoặc cấu hình các cột trang. Bạn phải có mức quyền quản lý danh sách để tạo cột cho danh sách hoặc thư viện. Người sở hữu trang có quyền này theo mặc định.

Để tạo một cột trang mới siêu dữ liệu quản lý mà ánh xạ một tập hợp thuật ngữ hiện có, hãy làm như sau:

Để tạo một cột siêu dữ liệu quản lý mới cho một danh sách hoặc thư viện bản đồ với một tập hợp thuật ngữ hiện có, hãy làm như sau:

 1. Trên thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. hoặc menu Hành động trang , bấm Thiết đặt trang.

 2. Trong Bộ sưu tập trình thiết kế Web hoặc bộ sưu tập, bấm cột trang.

 3. Trong các cột trang, hãy bấm tạo.

 1. Đi đến danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn tạo một cột siêu dữ liệu quản lý mới.

 2. Trên tab Danh sách hoặc Thư viện của ruy-băng, bấm Thiết đặt Danh sách hoặc Thiết đặt Thư viện tùy trường hợp.

 3. Trong phần Cột, bấm Tạo Cột.

 1. Trên trang Cột trang mớiTạo cột trang (tùy thuộc vào loại cột nào mà bạn đang tạo) trong phần tên và kiểu , hãy nhập tên bạn muốn cột có.

 2. Dưới kiểu thông tin trong cột này là, hãy bấm Quản lý siêu dữ liệu .

 3. Trong phần Thiết lập cột bổ sung , nhập mô tả cho cột, rồi xác định liệu bạn muốn để yêu cầu người dùng phải nhập một giá trị cho cột. Bạn cũng có thể xác định liệu bạn muốn thực thi các giá trị duy nhất cho cột.

 4. Nếu bạn muốn thêm cột vào danh sách hoặc thư viện, sau đó bạn cũng có thể xác định liệu bạn muốn thêm cột mới quản lý siêu dữ liệu này vào tất cả các kiểu nội dung cho danh sách hoặc thư viện (nếu nhiều kiểu nội dung được bật cho thư viện). Bạn cũng có thể xác định liệu bạn muốn thêm cột này sang dạng xem mặc định cho danh sách hoặc thư viện.

 5. Trong phần trường nhiều giá trị , xác định liệu bạn muốn cho phép nhiều giá trị trong cột. Nếu bạn cho phép nhiều giá trị, người dùng sẽ không thể sắp xếp trên cột này trong dạng xem danh sách.

 6. Trong phần Hiển thị định dạng , xác định xem bạn muốn cột để hiển thị chỉ có nhãn thuật ngữ hoặc thuật ngữ và đường dẫn đầy đủ của nó trong cấu trúc phân cấp của thuật ngữ đặt.
  Có thể hữu ích để hiển thị đường dẫn đầy đủ phân cấp trong trường hợp đó ngữ cảnh cho thuật ngữ đó có thể không rõ ràng.

 7. Trong phần Thiết đặt tập hợp thuật ngữ , chọn tùy chỉnh của bạn tập hợp thuật ngữ, sau đó nhập mô tả cho tập hợp thuật ngữ.

 8. Bấm Sửa bằng cách dùng thuật ngữ đặt trình quản lý, và sau đó bấm OK khi bạn được nhắc lưu thay đổi của bạn.

 9. Làm theo các bước trong phần tạo và cấu hình tập hợp thuật ngữ mới để thiết lập tập hợp thuật ngữ.

Đầu Trang

Tạo và cấu hình tập hợp thuật ngữ mới

 1. Trong ngăn thuộc tính của công cụ quản lý kho thuật ngữ, xác định thông tin sau đây về tập hợp thuật ngữ mới:

Trong trường này

Hãy làm thế này:

Tên tập hợp thuật ngữ

Nhập tên cho tập hợp thuật ngữ của bạn. Trường này nên đã được nhập tự động tên cột, nhưng bạn có thể Cập Nhật hoặc thay đổi.

Mô tả

Nhập mô tả giúp người dùng hiểu cách sử dụng các thuật ngữ này.

Chủ sở hữu

Nếu bạn muốn người sở hữu tập có ai khác ngoài bạn hợp thuật ngữ, bạn có thể thay đổi chủ sở hữu cho một người hoặc nhóm. Bạn có thể nhập một chỉ mục.

Liên hệ

Nhập một địa chỉ email nếu bạn muốn người dùng trang có thể gửi phản hồi về tập khi chúng Cập Nhật giá trị cho một cột siêu dữ liệu quản lý hợp thuật ngữ.

Bên liên quan

Thêm tên của người dùng hoặc nhóm người cần được thông báo trước khi thay đổi chính được thực hiện đối với tập hợp thuật ngữ.

Chính sách gửi

Xác định liệu bạn muốn tập đóng hay mởhợp thuật ngữ.

Nếu tập hợp thuật ngữ đóng, sau đó người dùng không thể thêm thuật ngữ mới để nó khi họ đang cập nhật giá trị cho một cột siêu dữ liệu quản lý gắn kết này tập hợp thuật ngữ và tập hợp thuật ngữ có thể cập nhật chỉ bởi những người có quyền để Cập Nhật được quản lý siêu dữ liệu. Nếu tập hợp thuật ngữ đang mở, sau đó người dùng có thể thêm thuật ngữ mới vào thuật ngữ thiết nếu cột cũng được cấu hình để cho phép lựa chọn điền vào.

Sẵn dùng để gắn thẻ

Chọn hộp kiểm để thực hiện các số hạng trong thuật ngữ đặt sẵn dùng để gắn thẻ. Nếu bạn xóa hộp kiểm, sau đó tập hợp thuật ngữ này sẽ không hiển thị cho hầu hết người dùng.

Nếu tập hợp thuật ngữ vẫn còn trong việc phát triển, hoặc không phải là nếu không sẵn sàng để sử dụng, bạn có thể muốn bỏ chọn hộp kiểm.

 1. Bấm Lưu để lưu cập nhật thuộc tính.

 2. Để thêm thuật ngữ với thuật ngữ thiết lập, trỏ đến bộ thuật ngữ trong điều khiển cây ở bên trái, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Tạo thuật ngữ, sau đó nhập tên bạn muốn cho thời hạn của bạn.

 3. Trong ngăn thuộc tính , xác định thông tin sau đây về thời hạn mới của bạn:

Trong trường này:

Hãy làm thế này:

Sẵn dùng để gắn thẻ

Chọn hộp kiểm để tạo thuật ngữ này sẵn dùng để gắn thẻ. Nếu bạn xóa hộp kiểm, sau đó thuật ngữ này sẽ được hiển thị, nhưng bị vô hiệu hóa trong công cụ gắn thẻ.

Ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ cho nhãn của thuật ngữ.

Mô tả

Nhập mô tả giúp người dùng hiểu cách thức để áp dụng thuật ngữ này, hoặc phân biệt với các thuật ngữ tương tự.

Nhãn mặc định

Nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn dùng làm nhãn mặc định cho thuật ngữ bằng ngôn ngữ này.

Nhãn khác

Xác định bất kỳ từ đồng nghĩa cho thuật ngữ này. Thực hiện điều này nếu bạn muốn một số từ hoặc cụm từ với cùng một ý nghĩa để được coi là một thực thể duy nhất để thực hiện quản lý siêu dữ liệu. Để thêm nhiều từ đồng nghĩa, gõ một từ, sau đó nhấn ENTER để tạo đường kẻ khác.

Ví dụ, nếu bạn đang tạo thuật ngữ màu "màu lam" và "màu lam" là nhãn mặc định cho thuật ngữ, bạn có thể thêm "azure," "sapphire," "indigo" và "coban" là từ đồng nghĩa có thể xảy ra.

Các thành viên của

Mô tả mẹ thuật ngữ đặt tên, mô tả, chủ sở hữu và thông tin khác.

 1. Bấm vào Lưu

 2. Lặp lại bước 3 -5 để thêm thuật ngữ mới.

 3. Để tạo các thuật ngữ con bên dưới thuật ngữ, trỏ tới một thuật ngữ riêng lẻ, bên dưới mà bạn muốn lồng thuật ngữ khác, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Tạo thuật ngữvà nhập tên bạn muốn cho thời hạn của bạn.

 4. Lặp lại bước 4 và 5 để xác định thuộc tính cho thuật ngữ con của bạn (chọn thuật ngữ bạn muốn cập nhật lần đầu tiên).

 5. Theo mặc định, các thuật ngữ trong tập hợp thuật ngữ được hiển thị theo thứ tự sắp xếp mặc định cho ngôn ngữ. Nếu bạn muốn xác định một thứ tự sắp xếp tùy chỉnh sao cho thuật ngữ xuất hiện theo thứ tự nhất quán, bất kể ngôn ngữ hoặc thay đổi đối với nhãn thuật ngữ, bạn có thể làm điều đó bằng cách chọn bộ thuật ngữ trong điều khiển cây, rồi bấm tab Sắp xếp tùy chỉnh ở bên phải. Bấm sử dụng thứ tự sắp xếp tùy chỉnh, sau đó dùng các hộp danh sách để sắp xếp các điều kiện trong các số thứ tự mong muốn.

  đầu trang

Các tác vụ liên quan

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×