Tạo công thức điều kiện

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểm tra xem điều kiện có đúng hoặc sai và thực hiện lô-gic so sánh giữa biểu thức được phổ biến với nhiều tác vụ. Bạn có thể dùng các , hoặc, không, và hàm IF để tạo công thức điều kiện.

Ví dụ, hàm IF sử dụng các đối số sau đây.

công thức với hàm if

Công thức dùng hàm IF

Ảnh nút logical_test: điều kiện mà bạn muốn kiểm tra.

Khung chú thích 2 value_if_true: giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.

Ảnh nút value_if_false: giá trị trả về nếu điều kiện là False.

Để biết thêm thông tin về cách tạo công thức, hãy xem tạo hoặc xóa bỏ công thức.

Bạn muốn làm gì?

Tạo công thức có điều kiện cho kết quả là một giá trị lô-gic (TRUE hoặc FALSE)

Tạo một công thức có điều kiện có kết quả trong phép tính khác hoặc trong các giá trị ngoại trừ TRUE hoặc FALSE

Tạo công thức có điều kiện cho kết quả là một giá trị lô-gic (TRUE hoặc FALSE)

Để thực hiện nhiệm vụ này, sử dụng các chức năng , hoặckhông và toán tử như minh họa trong ví dụ sau đây.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Tôi làm thế nào để sao chép ví dụ?

 1. Chọn ví dụ trong bài viết này.

  Quan trọng: Không chọn các tiêu đề hàng hoặc cột.

  chọn một ví dụ từ trợ giúp trong Excel 2013 cho Windows

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 2. Nhấn CTRL+C.

 3. Trong Excel, hãy tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.

 1. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Sau khi sao chép ví dụ vào trang tính trống, bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

1

2

3

4

5

6

78


9


10


1112

A

B

Dữ liệu

15

9

8

Bánh răng

Công cụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

= AND(A2>A3, A2<A4)

Xác định nếu giá trị trong ô A2 là lớn hơn giá trị trong A3 và cũng nếu giá trị trong ô A2 là nhỏ hơn giá trị trong A4. (FALSE)

= OR(A2>A3, A2<A4)

Xác định nếu giá trị trong ô A2 là lớn hơn giá trị trong A3 hoặc nếu giá trị trong ô A2 là nhỏ hơn giá trị trong A4. (TRUE)

=NOT(A2+A3=24)

Xác định nếu tổng các giá trị trong ô A2 và A3 là không bằng 24. (FALSE)

=NOT(A5="Sprockets")

Xác định nếu giá trị trong ô A5 là không bằng "Bánh răng." (FALSE)

= OR(A5<>"Sprockets",A6 = "Widgets")

Xác định nếu giá trị trong ô A5 là không bằng "Bánh răng" hoặc nếu giá trị trong A6 là bằng "Công cụ." (TRUE)

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các hàm này, hãy xem hàm AND, OR hàmhàm NOT.

Đầu trang

Tạo một công thức có điều kiện có kết quả trong phép tính khác hoặc trong các giá trị ngoại trừ TRUE hoặc FALSE

Để thực hiện nhiệm vụ này, sử dụng hàm IF, , và hoặc và toán tử như minh họa trong ví dụ sau đây.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Tôi làm thế nào để sao chép ví dụ?

 1. Chọn ví dụ trong bài viết này.

Quan trọng: Không chọn các tiêu đề hàng hoặc cột.

chọn một ví dụ từ trợ giúp trong Excel 2013 cho Windows

Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 1. Nhấn CTRL+C.

 2. Trong Excel, hãy tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 3. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.

 1. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Sau khi sao chép ví dụ vào trang tính trống, bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

1

2

3

4

5

6

7


8


91011
121314
1516

A

B

Dữ liệu

15

9

8

Bánh răng

Công cụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

= IF(A2=15, "OK", "Not OK")

Nếu giá trị trong ô A2 bằng 15, trả về "OK". Nếu không, trả về "Not OK". (OK)

= IF(A2<>15, "OK", "Not OK")

Nếu giá trị trong ô A2 không bằng 15, trả về "OK". Nếu không, trả về "Not OK". (Không OK)

= IF (không (A2 < = 15), "OK", "Không OK")

Nếu giá trị trong ô A2 không phải nhỏ hơn hoặc bằng 15, trả về "OK". Nếu không, trả về "Not OK". (Không OK)

= IF(A5<>"SPROCKETS", "OK", "Not OK")

Nếu giá trị trong ô A5 không bằng "Bánh răng", "OK" trả về. Nếu không, trả về "Not OK". (Không OK)

= IF (và (A2 > A3, A2 < A4), "OK", "Không OK")

Nếu giá trị trong ô A2 là lớn hơn giá trị trong A3 và giá trị trong ô A2 là cũng nhỏ hơn giá trị trong A4, "OK" trả về. Nếu không, trả về "Not OK". (Không OK)

= IF (và (A2 <> A3, A2 <> A4), "OK", "Không OK")

Nếu giá trị trong ô A2 không bằng A3 và giá trị trong ô A2 là cũng không bằng giá trị trong A4, "OK" trả về. Nếu không, trả về "Not OK". (OK)

= IF (hoặc (A2 > A3, A2 < A4), "OK", "Không OK")

Nếu giá trị trong ô A2 là lớn hơn giá trị trong A3 hoặc giá trị trong ô A2 là nhỏ hơn giá trị trong A4, "OK" trả về. Nếu không, trả về "Not OK". (OK)

= IF (hoặc (A5 <> "Bánh răng", A6 <> "Công cụ"), "OK", "Không OK")

Nếu giá trị trong ô A5 không bằng "Bánh răng" hoặc giá trị trong A6 không bằng "Công cụ", "OK" trả về. Nếu không, trả về "Not OK". (Không OK)

= IF (hoặc (A2 <> A3, A2 <> A4), "OK", "Không OK")

Nếu giá trị trong ô A2 không phải bằng giá trị trong A3 hoặc giá trị trong ô A2 là không bằng giá trị trong A4, "OK" trả về. Nếu không, trả về "Not OK". (OK)

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các hàm này, hãy xem hàm IF, và hàmhàm OR.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×