Tạo các site liên lạc đa ngôn ngữ, trang và tin tức

Tạo các site liên lạc đa ngôn ngữ, trang và tin tức

Nếu tổ chức của bạn kéo dài một dân số đa dạng, bạn có thể muốn tạo nội dung trong các site intranet sẵn dùng bằng nhiều ngôn ngữ. Các yếu tố giao diện người dùng như dẫn hướng trang, tiêu đề trang và mô tả site có thể được hiển thị trong ngôn ngữ ưa thích của người dùng. Ngoài ra, bạn có thể cung cấp các trang và bài đăng tin tức trên các trang liên lạc mà bạn đã dịch và được hiển thị trong ngôn ngữ ưa thích của người dùng.

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng site liên lạc mà bạn sử dụng được tạo bằng ngôn ngữ mặc định của site mà bạn muốn sử dụng. Ngôn ngữ mặc định của site không thể thay đổi sau này. Để tìm hiểu thêm về cách tạo site liên lạc, hãy xem các bước để tạo một site liên lạc.

Sau khi đảm bảo liên lạc của bạn được tạo bằng ngôn ngữ mặc định mà bạn muốn sử dụng, hãy bật trang của bạn để sử dụng các tính năng đa ngôn ngữ và chọn ngôn ngữ mà bạn muốn thực hiện sẵn dùng.

Để tạo các trang trên các trang liên lạc bằng các ngôn ngữ khác nhau, bạn có thể sử dụng tính năng dịch để tạo bản sao của các trang được tạo trong ngôn ngữ mặc định của bạn. Các bản sao sau đó có thể được dịch theo cách thủ công. Các trang dịch được phát hành được tự động hiển thị trong site ngôn ngữ thích hợp, bao gồm các phần web nội dung tin tức và được tô sáng cho từng ngôn ngữ.

Lưu ý: 

 • Một số chức năng được giới thiệu dần vào các tổ chức đã chọn tham gia vào chương trình phát hành mục tiêu. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa nhìn thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

 • Tính năng dịch thuật trang chỉ sẵn dùng trên các site liên lạc.

 • Các trang không được dịch tự động. Mỗi trang được tạo ra trong ngôn ngữ mặc định của bạn có thể có một trang tương ứng trong ngôn ngữ đích được chọn mà bạn hoặc người mà bạn gán, dịch theo cách thủ công. Sau khi bạn dịch một trang như vậy và phát hành, nó sẽ tự động được hiển thị cho những người dùng thích ngôn ngữ đó.

 • Những thay đổi đối với trang gốc, nguồn hoặc đến các trang dịch khác không được tự động đồng bộ hóa với tất cả các trang dịch. Mỗi trang dịch phải được Cập Nhật theo cách thủ công.

 • Ngôn ngữ hiển thị cho một người dùng sẽ phụ thuộc vào các thiết đặt ngôn ngữ và khu vực cá nhâncủa họ.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các bước trong bài viết này cho các site đa ngôn ngữ. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng phiên bản SharePoint Server cũ hơn 2019, hãy xem mục sử dụng tính năng biến thể cho các site đa ngôn ngữ.

Trong bài viết này

Bật các tính năng đa ngôn ngữ và chọn ngôn ngữ

Tạo trang cho các ngôn ngữ bạn muốn

Xem một trang dịch trên site ngôn ngữ của nó

Kiểm tra trạng thái của các trang

Phiên dịch là gì?

Thông báo email

Cập nhật trang ngôn ngữ mặc định

Phê duyệt trang

Các trang dịch trong tin tức và phần web nội dung được tô sáng

Xóa trang dịch

Tìm trang dịch

Thiết lập tên site đa ngôn ngữ, dẫn hướng và chân trang

Cách giải quyết các sự cố phổ biến

Bật tính năng đa ngôn ngữ và chọn ngôn ngữ

 1. Đi đến site liên lạc mà bạn muốn bật các tính năng đa ngôn ngữ.

 2. Chọn thiết đặt từ phía trên cùng bên phải, rồi chọn thông tin site.

 3. Ở cuối ngăn thông tin site, chọn xem tất cả các thiết đặt trang.

 4. Bên dưới quản trị site, chọn thiết đặt ngôn ngữ.

 5. Bên dưới bật các trang và tin tức sẽ được dịch sang nhiều ngôn ngữ, hãytrượt bản chuyển sang bật. On

 6. Bên dưới Thêm hoặc loại bỏ ngôn ngữ của site, bắt đầu nhập tên ngôn ngữ trong chọn hoặc nhập ngônngữ, hoặc chọn một ngôn ngữ từ thư thả xuống. Bạn có thể lặp lại bước này để thêm nhiều ngôn ngữ.

 7. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ ngôn ngữ khỏi trang của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách quay lại trang này.

  Thiết đặt ngôn ngữ site

 8. Nếu bạn sẽ dịch các trang, tùy chọn gán một hoặc nhiều phiên dịch cho từng ngôn ngữ (ngoại trừ ngôn ngữ mặc định của trang). Trong cột Translator , hãy bắt đầu nhập tên của một người mà bạn muốn trở thành người dịch, rồi chọn tên từ danh sách.

  Lưu ý: Bất kỳ ai trong danh bạ hiện hoạt của tổ chức bạn có thể được gán dưới dạng bản dịch. Mọi người được gán như Translators sẽ không tự động được cấp quyền thích hợp. Khi ai đó không chỉnh sửa quyền đối với một site cố gắng truy nhập vào trang web, họ sẽ được chuyển hướng đến trang web mà họ có thể yêu cầu truy nhập.

 9. Chọn lưu.

Sau khi bạn thêm ngôn ngữ, bạn sẽ thấy một thư thả xuống trên site của mình, cho phép bạn đi đến các site ngôn ngữ khác nhau mà bạn chọn.

Tạo trang cho các ngôn ngữ bạn muốn

Sau khi bạn đã bật site cho các tính năng đa ngôn ngữ và bạn đã chọn các ngôn ngữ mà bạn muốn sẵn dùng, bạn có thể tạo các trang dịch mà bạn muốn. Cách thực hiện:

 1. Đi đến trang ngôn ngữ mặc định mà bạn muốn sẵn dùng bằng một ngôn ngữ khác.

 2. Trên thanh trên cùng, chọn dịch.

 3. Nút dịch

 4. Nếu bạn muốn tạo một trang để dịch trong từng ngôn ngữ đều sẵn dùng cho trang của bạn, hãy chọn tạo cho tất cả các ngôn ngữ. Nếu không, hãy chọn chỉ tạo cho các ngôn ngữ bạn muốn.

  Ngăn dịch

  Quan trọng: Sau khi bạn tạo trang dịch, bạn phải phát hành (hoặc phát hành lại) trang ngôn ngữ mặc định để đảm bảo rằng:

  • Trang dịch được hiển thị trong site ngôn ngữ tương ứng

  • Các trang dịch được hiển thị đúng trong phần web tin tức và phần web nội dung được tô sáng

  • Trình thả xuống ngôn ngữ ở đầu trang, bao gồm tất cả các ngôn ngữ bạn đã bật

Sau khi (các) trang được tạo, trạng thái của trang (đã lưu, đã phát hành, v.v.) sẽ hiển thị trong ngăn dịch bên cạnh mỗi ngôn ngữ. Ngoài ra, các Translator (các) bạn đã gán sẽ được thông báo trong email mà một bản dịch được yêu cầu.

Xem một trang dịch trên trang web của nó

Để đảm bảo rằng các trang dịch của bạn được hiển thị ở ngôn ngữ chính xác, hãy đi đến trang ngôn ngữ site mặc định, rồi chọn thả xuống ở đầu trang. Chọn ngôn ngữ cho trang dịch bạn muốn xem.

Lưu ý: Khi bạn thay đổi ngôn ngữ trong danh sách thả xuống, nó sẽ áp dụng cho tất cả các trang trên site đó trong thời gian của phiên trình duyệt. Nó không ảnh hưởng đến tùy chọn ngôn ngữ người dùng của bạn (xác định ngôn ngữ hiển thị cho các mục như tên trang, tiêu đề và dẫn hướng). 

Thả xuống ngôn ngữ

Kiểm tra trạng thái của các trang

Trạng thái của mỗi trang (đã lưu, đã phát hành, v.v.) được hiển thị trong ngăn dịch bên cạnh mỗi ngôn ngữ. Để xem trạng thái:

 1. Đi đến trang ngôn ngữ mặc định.

 2. Chọn dịch ở đầu trang.

  Trong ngăn dịch thuật ở bên phải, trạng thái của từng trang ngôn ngữ được hiển thị, cũng như một nối kết để xem trang.

Trạng thái dịch thuật

Phiên dịch là gì?

Dịch giả thủ công các bản sao của trang ngôn ngữ mặc định sang ngôn ngữ được chỉ định. Khi các bản sao của (các) trang được tạo, phiên dịch được thông báo trong email mà một bản dịch được yêu cầu. Email bao gồm một nối kết đến trang ngôn ngữ mặc định và trang dịch mới được tạo. Xem mục thông báo email dưới đây để biết thêm thông tin. Bộ dịch sẽ:

 1. Chọn nút bắt đầu dịch trong email.

 2. Chọn chỉnh sửa ở phía trên bên phải của trang, rồi dịch nội dung.

 3. Khi thực hiện xong, hãy chọn lưu dưới dạng bản nháp (nếu bạn chưa sẵn sàng để hiểnthị cho người đọc) hoặc nếu trang đã sẵn sàng để hiển thị với tất cả những người đang dùng ngôn ngữ đó trên trang web , hãy chọn phát hành hoặc đăng tin tức.

  Nếu phê duyệt hoặc lập lịch biểu là bật, các nút có thể sẽ gửi cho phê duyệt hoặc phát hành sau/sau này.

 4. Thông báo email sẽ được gửi đến người đã yêu cầu bản dịch.

Thông báo email

 • Khi một trang dịch được tạo, một email được gửi đến (các) dịch giả được gán để yêu cầu một bản dịch. Email bao gồm một nút dịch bắt đầu .

  Email yêu cầu dịch

 • Khi một trang dịch được phát hành bởi một dịch giả, email sẽ được gửi đến người đã yêu cầu bản dịch.

 • Khi bản Cập Nhật được thực hiện cho trang ngôn ngữ mặc định và được lưu dưới dạng bản nháp, email sẽ được gửi đến người dịch để thông báo cho họ biết rằng bản Cập Nhật của trang dịch có thể được yêu cầu.

Thông báo email được chạm khắc trong khoảng 30 phút nếu cần. Ví dụ, khi email đầu tiên liên quan đến một trang được gửi đi, và bản Cập Nhật được thực hiện cho trang ngôn ngữ mặc định, email thông báo tiếp theo hoặc bất kỳ người nào khác mà cần được gửi đi và được gửi sau 30 phút.

Phê duyệt trang

Khi phê duyệt trang , trang ngôn ngữ mặc định và các trang dịch phải được phê duyệt và phát hành trước khi các trang dịch sẵn dùng cho tất cả những người có quyền truy nhập vào trang.

Cập nhật trang ngôn ngữ mặc định

Khi trang ngôn ngữ mặc định được Cập Nhật, trang phải được phát hành lại. Sau đó, (các) Translator for the translation Pages được thông báo trong email rằng bản Cập Nhật đã được thực hiện để Cập Nhật có thể được thực hiện cho các trang dịch riêng lẻ.

Các trang dịch trong tin tức và phần web nội dung được tô sáng

Các trang dịch và bài viết tin tức sẽ tự động hiển thị trong các phần web tin tức và nội dung được tô sáng trong ngôn ngữ ưa thích của người dùng. Nếu một trang dịch không sẵn dùng ở ngôn ngữ ưa thích của người dùng, thì trang ngôn ngữ site mặc định được hiển thị.

Các trang dịch và bài đăng tin tức phải được phê duyệt và phát hành trước khi chúng xuất hiện trong các phần web tin tức hoặc nội dung được tô sáng.

Xóa trang dịch

Khi bạn xóa một trang dịch, bạn phải thực hiện một vài bước bổ sung để ngắt liên kết giữa trang ngôn ngữ mặc định và trang dịch đã xóa, bao gồm mở trang ngôn ngữ mặc định để chỉnh sửa và phát hành lại nó.

 1. Đi đến thư viện trang cho site.

 2. Tìm trang bạn muốn xóa trong thư mục ngôn ngữ bên cạnh trang ngôn ngữ mặc định. Thư mục có thể được xác định bằng mã ngôn ngữ 2 hoặc 4 chữ cái. Ví dụ, thư mục tiếng Pháp sẽ được xác định là fr.

  Thư mục dịch thuật

 3. Chọn trang bạn muốn trong thư mục, rồi bấm vào dấu chấm lửng (...) ở bên phải của trang đã chọn.

  Thư viện trang với dấu chấm lửng bên cạnh tệp được chọn.

 4. Bấm vào Xóa.

  Lệnh xóa bên cạnh trang đã chọn

 5. Sau khi bạn đã xóa trang, hãy đi đến trang ngôn ngữ mặc định, rồi chọn chỉnh sửa ở phía trên cùng bên phải. Nếu bạn không ở trong chế độ chỉnh sửa, phần còn lại của các bước sẽ không hoạt động.

 6. Chọn dịch ở đầu trang.

 7. Trong Pa-nen dịch thuật, bạn sẽ thấy một thông báo cho biết rằng một liên kết với trang đã được khắc phục.

 8. Phát hành lại trang ngôn ngữ mặc định.

Tìm trang dịch

Bạn có thể sử dụng menu thả xuống ngôn ngữ ở đầu trang, Panel dịch thuậthoặc tìm trang trong thư viện trang.

Để tìm nó trong thư viện trang, hãy làm như sau:

 1. Đi đến thư viện trang cho site.

 2. Tìm trang bạn muốn xóa trong thư mục ngôn ngữ bên cạnh trang ngôn ngữ mặc định. Thư mục có thể được xác định bằng mã ngôn ngữ 2 hoặc 4 chữ cái. Ví dụ, thư mục tiếng Pháp sẽ được xác định là fr.

  Thư mục dịch thuật

Thiết lập tên site đa ngôn ngữ, dẫn hướng và chân trang

Để hiển thị tên site, dẫn hướng và chân trang của site của bạn bằng các ngôn ngữ khác nhau mà bạn đã thực hiện sẵn dùng, mỗi người phải được dịch theo cách thủ công.

Ví dụ, giả sử bạn đã tạo một site liên lạc với ngôn ngữ mặc định tiếng Anh và bạn đã bật site cho ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức. Khi bạn tạo một site, bạn thiết lập tên site và mô tả trong ngôn ngữ mặc định (trong trường hợp này, tiếng Anh). Bạn cũng có thể Cập Nhật tên site và mô tả sau khi tạo trang. Sau đó, bạn tạo các nút dẫn hướngnội dung chân trang bằng tiếng Anh.

Sau khi site được thiết lập bằng tiếng Anh, một người dùng với tiếng Tây Ban Nha là các sửa đổi theo cách thủ công cá nhân và dịch tiêu đề, mô tả, nội dung dẫn hướng và chân trang sang tiếng Tây Ban Nha. Một người dùng bằng tiếng Đức là ngôn ngữ cá nhân ưa thích của họ cũng tương tự như tiếng Đức. Sau khi nội dung được dịch, nó sẽ hiển thị cho tất cả người dùng của những ngôn ngữ được ưu tiên. 

Lưu ý: 

 • Người dùng đã dịch nội dung trang cho các ngôn ngữ ưa thích của họ nên là thành viên của nhóm người sở hữu đối với site hoặc có quyền trang tương đương.

 • Nếu một thay đổi được thực hiện đối với tên site, dẫn hướng hoặc chân trang trong ngôn ngữ mặc định, mục đã dịch tương ứng trong một ngôn ngữ khác sẽ không tự động được Cập Nhật trừ khi bạn chọn ghi đè lên bản dịch site hiện có. Nếu bạn thực hiện điều đó, mục đã dịch được thay thế bằng bản Cập Nhật trong ngôn ngữ mặc định và sẽ phải được dịch lại theo cách thủ công. Để ghi đè lên bản dịch, hãy đi đến trang ngôn ngữ site cho ngôn ngữ mặc định, rồi chọn Hiển thị các thiết đặt nâng cao. Sau đó, Trượt các nút bật tắt đểghi đè lên bản dịch . Tùy chọn này không áp dụng cho trang hoặc nội dung tin tức.

Cách giải quyết các sự cố phổ biến

Một số vấn đề thường gặp mà bạn có thể gặp phải:

 • Các trang dịch thuật không được hiển thị trong site ngôn ngữ tương ứng

 • Các trang dịch không hiển thị chính xác trong phần web tin tức và phần web nội dung được tô sáng

 • Trình thả xuống ngôn ngữ ở phía trên cùng của trang web không chứa tất cả các ngôn ngữ bạn đã bật

Nếu bạn gặp một trong những vấn đề sau đây, có thể là do ngắt quãng trong một liên kết trang. Thử làm như sau:

 1. Đi đến trang ngôn ngữ mặc định.

 2. Bạn phải ở chế độ chỉnh sửa, vì vậy hãy chọn sửa ở phía trên bên phải của trang.

 3. Chọn dịch ở đầu trang.

 4. Trong Pa-nen dịch thuật, kiểm tra thư cho biết một liên kết với trang đã được khắc phục:

  Thông báo lỗi dịch thuật.

 5. Phát hành lại trang ngôn ngữ mặc định.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×