Tùy chọn Chuỗi

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng các tùy chọn này để thay đổi hiển thị của chuỗi dữ liệu hoặc điểm dữ liệu trong biểu đồ của bạn.

Quan trọng: Tùy thuộc vào kiểu biểu đồ của bạn, tùy chọn khác nhau chuỗi sẽ sẵn dùng.

Nhãn thể loại     Chọn theo mặc định, tùy chọn này sẽ hiển thị các nhãn thể loại cho chuỗi dữ liệu. Xóa hộp kiểm này nếu bạn muốn ẩn nhãn thể loại. Tùy chọn này chỉ sẵn trên biểu đồ radar.

Tách chuỗi theo     Điều khiển lát cắt nào được hiển thị trong biểu đồ phụ của hình tròn của hình tròn hoặc thanh biểu đồ hình tròn. Bạn có thể nhổ chuỗi theo vị trí, giá trị, tỷ lệ phần trăm của một giá trị, hoặc vẽ tùy chỉnh. Tùy chọn này chỉ sẵn cho các hình tròn của hình tròn hoặc thanh biểu đồ hình tròn.

Vẽ thứ hai chứa     Kiểm soát số lượng giá trị được hiển thị trong biểu đồ phụ của hình tròn của hình tròn hoặc thanh biểu đồ hình tròn. Tùy chọn này chỉ sẵn cho các hình tròn của hình tròn hoặc thanh biểu đồ hình tròn.

  • Đối với vị trí, thay đổi tùy chọn này để vẽ thứ hai chứa lần cuối, và bạn có thể xác định số lát cắt trong hộp giá trị .

  • Đối với giá trị, thay đổi tùy chọn này để vẽ thứ hai chứa tất cả giá trị nhỏ hơn, và bạn có thể xác định giá trị bạn muốn.

  • Đối với giá trị tỷ lệ phần trăm, thay đổi tùy chọn này để vẽ thứ hai chứa tất cả giá trị nhỏ hơn, và bạn có thể chỉ định tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn.

  • Bản vẽ tùy chỉnh, bạn có thể chọn các điểm dữ liệu mà bạn muốn hiển thị trong biểu đồ phụ.

    Điểm thuộc     Điều khiển vùng vẽ dữ liệu đã chọn một điểm trong hình tròn của hình tròn hoặc thanh biểu đồ hình tròn. Bạn có thể xác định nơi bạn muốn di chuyển điểm dữ liệu được chọn bằng cách bấm Vẽ đầu tiên hoặc Vẽ thứ hai trong hộp danh sách. Tùy chọn này chỉ sẵn cho các hình tròn của hình tròn hoặc thanh biểu đồ hình tròn.

Chuỗi dữ liệu

Không xoay để xoay đầy đủ     Xoay các chuỗi dữ liệu đã chọn. Di chuyển điều khiển trượt đến mức độ xoay bạn muốn, hoặc nhập một số giữa 0 và độ 360. Thiết đặt mặc định là 0 độ. Tùy chọn này chỉ sẵn cho biểu đồ hình tròn hoặc vành khuyên bị cắt.

Cắt hình tròn     Điều khiển khoảng cách giữa các điểm dữ liệu đã chọn của chuỗi dữ liệu và Trung tâm của biểu đồ hình tròn. Di chuyển điều khiển trượt đến tỷ lệ phần trăm cắt mà bạn muốn, hoặc nhập tỷ lệ phần trăm giữa 0 và 400 trong hộp văn bản. Thiết đặt mặc định là 0%. Tùy chọn này chỉ sẵn cho biểu đồ hình tròn. Tên của tùy chọn này thay đổi thành Điểm cắt khi một lát cắt hình tròn đơn được chọn.

Cắt vành khuyên bị cắt     Điều khiển khoảng cách giữa các chuỗi dữ liệu đã chọn hoặc điểm dữ liệu và Trung tâm của biểu đồ vành khuyên bị cắt. Di chuyển điều khiển trượt đến tỷ lệ phần trăm cắt mà bạn muốn, hoặc nhập tỷ lệ phần trăm giữa 0 và 400 trong hộp văn bản. Thiết đặt mặc định là 0%. Tùy chọn này chỉ sẵn cho biểu đồ vành khuyên bị cắt. Tên của tùy chọn này thay đổi thành Điểm cắt khi một lát cắt vành khuyên bị cắt duy nhất được chọn.

Vành khuyên bị cắt lỗ kích cỡ     Điều khiển kích cỡ của lỗ vành khuyên bị cắt. Di chuyển điều khiển trượt đến tỷ lệ phần trăm của vành khuyên bị cắt lỗ kích cỡ mà bạn muốn, hoặc nhập tỷ lệ phần trăm giữa 10 và 90 trong hộp văn bản. Thiết đặt mặc định là 50%. Tùy chọn này chỉ sẵn cho biểu đồ vành khuyên bị cắt.

Thứ hai vẽ kích cỡ     Điều khiển kích cỡ của biểu đồ phụ. Di chuyển điều khiển trượt đến tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn, hoặc nhập tỷ lệ phần trăm giữa 5 và 200 trong hộp văn bản. Thiết đặt mặc định là 5%. Tùy chọn này chỉ sẵn cho các hình tròn của hình tròn hoặc thanh biểu đồ hình tròn.

Chuỗi chồng lấp

Separated để Overlapped    điều khiển khoảng cách giữa các điểm dữ liệu riêng lẻ của chuỗi dữ liệu được hiển thị cho mỗi thể loại. Di chuyển điều khiển trượt đến tỷ lệ phần trăm của khoảng phân tách hoặc chồng lên nhau mà bạn muốn, hoặc nhập tỷ lệ phần trăm của khoảng phân tách hoặc chồng lên nhau trong hộp phần trăm . Dùng tỉ lệ phần trăm âm với điểm dữ liệu riêng biệt hoặc tỉ lệ phần trăm Dương để chồng lấp lên chúng. Thiết đặt mặc định là 0%.

Khoảng cách chiều sâu

Không có khoảng cách để Lớn kẽ hở    xác định khoảng cách giữa các cụm điểm dữ liệu được hiển thị cho mỗi thể loại. Di chuyển điều khiển trượt đến tỷ lệ phần trăm của độ rộng kẽ hở mà bạn muốn, hoặc nhập tỷ lệ phần trăm giữa 0 và 500 trong hộp Độ rộng kẽ hở . Thiết đặt mặc định là 150 phần trăm. Tùy chọn này chỉ sẵn cho biểu đồ 3-D.

Độ rộng kẽ hở

Không có khoảng cách để Lớn kẽ hở    xác định khoảng cách giữa các cụm điểm dữ liệu được hiển thị cho mỗi thể loại. Di chuyển điều khiển trượt đến tỷ lệ phần trăm của độ rộng kẽ hở mà bạn muốn, hoặc nhập tỷ lệ phần trăm giữa 0 và 500 trong hộp Độ rộng kẽ hở . Thiết đặt mặc định là 150 phần trăm.

Vẽ chuỗi trên

Trục chính     Chọn theo mặc định, tùy chọn này sẽ hiển thị chuỗi dữ liệu đã chọn trên trục đứng (giá trị).

Trục phụ     Hiển thị chọn chuỗi dữ liệu trên trục dọc phụ (giá trị), thêm này trục vào biểu đồ khi bạn vẽ chuỗi dữ liệu đầu tiên trên trục phụ. Bạn có thể vẽ một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu trên trục phụ.

Lưu ý: Nếu tất cả các chuỗi dữ liệu đã được di chuyển đến trục phụ, rời khỏi chuỗi dữ liệu không có trên trục chính, trục phụ được chuyển đổi thành một trục chính.

Kích cỡ đại diện

Khu vực của bong bóng     Chọn theo mặc định, toàn bộ khu vực của bong bóng mỗi đại diện cho dữ liệu được dùng để xác định kích cỡ của bong bóng. Ví dụ, tùy chọn này rất hữu ích nếu dữ liệu đại diện cho một số đo, chẳng hạn như hình vuông cảnh. Tùy chọn này chỉ sẵn cho biểu đồ bong bóng.

Chiều rộng của bong bóng     Chiều rộng hoặc đường kính của bong bóng mỗi đại diện cho dữ liệu được dùng để xác định kích cỡ của bong bóng rất hữu ích cho mục đích so sánh. Tùy chọn này chỉ sẵn cho biểu đồ bong bóng.

Kích cỡ bong bóng co giãn để     Thang kích cỡ bong bóng cho một chuỗi dữ liệu theo tỉ lệ phần trăm giữa 0 và 300 mà bạn gõ vào hộp văn bản — lớn hơn tỷ lệ phần trăm, lớn hơn các bong bóng. Tùy chọn này chỉ sẵn cho biểu đồ bong bóng.

Hiển thị âm bong bóng     Theo mặc định, khi một chuỗi dữ liệu toàn bộ chứa kích cỡ bong bóng âm, Chuỗi không được hiển thị. Nếu bạn muốn hiển thị các bong bóng âm trong biểu đồ, hãy chọn hộp kiểm Hiện âm bong bóng . Tùy chọn này chỉ sẵn cho biểu đồ bong bóng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×