Tùy chỉnh Trang Phần Web

Nếu bạn là chủ sở hữu hoặc người quản trị site, bạn có thể tùy chỉnh Trang Phần Web của bạn theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như sửa thanh tiêu đề Trang Phần Web, thêm Phần Web, tùy chỉnh các dạng xem của Phần Web Dạng xem Danh sách, và thay đổi bố trí của Trang Phần Web. Sau khi bạn thêm Phần Web vào Trang Phần Web của mình, bạn có thể kết nối Phần Web để tạo thêm các giải pháp tùy chỉnh cho trang của bạn. Tìm nối kết đến các thông tin khác về kết nối Phần Web trong phần Xem Thêm. Nếu bạn có một chương trình thiết kế Web tương thích với Microsoft Windows SharePoint Services, chẳng hạn như Microsoft Office SharePoint Designer 2007, bạn cũng có thể tùy chỉnh bố trí Trang Phần Web của mình. Để biết thêm thông tin về sử dụng Office SharePoint Designer 2007 để chỉnh sửa Trang Phần Web, vui lòng xem Trợ giúp Office SharePoint Designer 2007.

Bạn muốn làm gì?

Tạo dạng xem cá nhân hoặc khôi phục dạng xem chia sẻ của Trang Phần Web

Chỉnh sửa thanh tiêu đề Trang Phần Web

addawebpart

Tùy chỉnh dạng xem của danh sách hay thư viện trong Phần Web

Thay đổi bố trí của Trang Phần Web

Tạo dạng xem cá nhân hoặc khôi phục dạng xem chia sẻ của Trang Phần Web

Bạn ở dạng xem chia sẻ theo mặc định khi bạn xem một site hoặc trang. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với trang trong khi bạn đang ở dạng xem chia sẻ sẽ hiển thị cho mọi người truy cập trang. Nếu bạn tạo dạng xem cá nhân cho một trang, những thay đổi mà bạn thực hiện đối với trang đó chỉ hiển thị cho bạn.

Tạo dạng xem cá nhân

 1. Ở đầu trang, hãy bấm Chào mừng Tên Bạn, rồi bấm Cá nhân hóa Trang này.

 2. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn để tùy chỉnh trang. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ Phần Web, cũng như sửa đổi thuộc tính của các Phần Web khác trên trang, tùy chỉnh dạng xem cho mọi Phần Web Dạng xem Danh sách trên trang và tùy chỉnh thuộc tính của các Phần Web khác trên trang.

  Lưu ý: Bạn có thể đóng các Phần Web trong dạng xem cá nhân, nhưng bạn không thể xóa Phần Web khỏi trang.

 3. Khi bạn hoàn tất, bấm Thoát khỏi Chế độ Soạn thảo.

Khôi phục dạng xem chia sẻ

Bạn có thể xóa các thay đổi được cá nhân hóa mà bạn đã thực hiện đối với Trang Phần Web và dùng lại các giá trị thuộc tính được chia sẻ hiện tại cho các Phần Web trên trang.

Lệnh Đặt lại Nội dung Trang vĩnh viễn xóa các giá trị thuộc tính Phần Web được cá nhân hóa và xóa vĩnh viễn mọi Phần Web được cá nhân hóa. Nếu bạn muốn tạo một dạng xem cá nhân khác, bạn cần phải thực hiện lại các tùy chỉnh của mình.

 1. Ở đầu trang, hãy bấm Chào mừng Tên Bạn, rồi bấm Đặt lại Nội dung Trang.

 2. Khi bạn được nhắc để xác nhận rằng bạn muốn đặt lại nội dung trang, hãy bấm OK.

Lưu ý: Lệnh Đặt lại Nội dung Trang chỉ hiển thị trong dạng xem cá nhân và nếu trước đó bạn đã cá nhân hóa Trang Phần Web.

Đầu Trang

Chỉnh sửa thanh tiêu đề Trang Phần Web

Thanh tiêu đề của Trang Phần Web chứa một tiêu đề, chú thích, mô tả và hình ảnh. Người quản trị hoặc người dùng có đủ quyền để sửa đổi trang Phần Web cho tất cả người dùng có thể thêm, thay đổi hoặc loại bỏ những mục này. Tiêu đề, chú thích, mô tả và hình ảnh là tùy chọn và có thể thay đổi cho tất cả người dùng chia sẻ Trang Phần Web. Tuy nhiên, không thể cá nhân hóa chúng cho một người dùng riêng lẻ.

Người quản trị cũng có thể cho phép truy nhập vô danh vào một máy chủ chạy Windows SharePoint Services. Khi một người dùng truy nhập Trang Phần Web, một nút xác thực tự động xuất hiện và người dùng phải đăng nhập để xem trang hoặc để thực hiện thay đổi cho Trang Phần Web.

Lưu ý: Nếu Trang Phần Web được lưu trữ trong một thư viện tài liệu, bạn có thể cần kiểm xuất tài liệu Trang Phần Web trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào chẳng hạn như thêm Phần Web. Khi bạn hoàn tất, hãy đảm bảo kiểm nhập tài liệu nhập lại vào thư viện để thay đổi hiển thị cho tất cả người dùng.

 1. Trên menu Hành động Site Ảnh nút , bấm Sửa Trang.

 2. Bấm Chỉnh sửa Thuộc tính Thanh Tiêu đề.

 3. Bạn có thể sửa bất kỳ trong số các thuộc tính sau của thanh tiêu đề trong ngăn công cụ: Tiêu đề, Chú thích, Mô tả, và Liên kết Hình ảnh.

  Thuộc tính Thanh Tiêu đề Trang Phần Web

  Lưu ý: Bạn không thể xem hoặc sửa bất kỳ phần nào trong các thuộc tính tùy chỉnh này ở dạng xem cá nhân.

  Thuộc tính

  Mô tả

  Tiêu đề

  Đầu đề văn bản chính trong thanh tiêu đề của Trang Phần Web. Ban đầu, nó được thiết đặt là giá trị dựa trên tên tệp của trang. Vì tiêu đề là tùy chọn, bạn có thể thay đổi hay xóa nó. Không có giới hạn độ dài của tiêu đề.

  Vì tiêu đề dài chiếm không gian lớn trên Trang Phần Web, bạn có thể muốn cân bằng độ dài của thanh tiêu đề với phần còn lại của các Phần Web trên trang.

  Chú thích

  Mô tả bổ sung cho Trang Phần Web. Chú thích là tùy chọn. Nếu đã có chú thích, nó sẽ xuất hiện bên trên tiêu đề trong thanh tiêu đề của Trang Phần Web. Độ dài tối đa của một chú thích là 100 ký tự.

  Mô tả

  Thông tin bổ sung cho tiêu đề hoặc chú thích của Trang Phần Web. Mô tả là tùy chọn, và nếu đã có mô tả, nó sẽ xuất hiện khi bạn di con trỏ chuột trên tiêu đề hoặc chú thích của Trang Phần Web. Độ dài tối đa của một mô tả là 255 ký tự.

  Liên kết Hình ảnh

  Một hình ảnh chẳng hạn như logo công ty xuất hiện bên trái của tiêu đề Trang Phần Web. Hình ảnh là tùy chọn. Theo mặc định, nó được thiết đặt là một logo mà bạn có thể xóa hoặc thay thế. Một hình ảnh được hiển thị ở kích cỡ nó được cung cấp. Vị trí của tệp hình ảnh có thể được chỉ định là một địa chỉ Web hoặc đường dẫn tệp. Các phần mở rộng tệp được hỗ trợ cho tệp hình ảnh là .bmp, .gif, .jpg, .jpeg và .pict.

  Nút Xác thực

  Máy chủ chạy Windows SharePoint Services vô hiệu hoá quyền truy nhập vô danh theo mặc định và tự động nhắc người dùng đăng nhập trước khi họ truy nhập máy chủ. Ngoài ra, một người quản trị có thể kích hoạt quyền truy nhập vô danh và cho phép người dùng đăng nhập chỉ khi họ muốn để xem hoặc chỉ định các thiết đặt cá nhân cho Trang Phần Web trên máy chủ.

 4. Để lưu các thay đổi của bạn và đóng ngăn công cụ, hãy bấm OK. Để xem các thay đổi của bạn mà không đóng ngăn công cụ, bấm vào Áp dụng.

Đầu Trang

addawebpart

Cách nhanh nhất để thêm Phần Web vào Trang Phần Web là sử dụng hộp thoại Thêm Phần Web. Bạn có thể sử dụng hộp thoại để nhanh chóng thêm danh sách, thư viện và các Phần Web khác vào Trang Phần Web của bạn. Nếu bạn là người quản trị site, bạn có thể thêm Phần Web mới vào danh sách xuất hiện trong hộp thoại Thêm Phần Web và bạn có thể tạo các nhóm tùy chỉnh trong đó bạn có thể hiển thị các Phần Web nhất định cùng nhau trong danh sách.

Lưu ý: Nếu Trang Phần Web được lưu trữ trong một thư viện tài liệu, bạn có thể cần kiểm xuất tài liệu Trang Phần Web trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào chẳng hạn như thêm Phần Web. Khi bạn hoàn tất, hãy đảm bảo kiểm nhập tài liệu nhập lại vào thư viện để thay đổi hiển thị cho tất cả người dùng.

 1. Trên menu Hành động Site Ảnh nút , bấm Sửa Trang.

 2. Trong Vùng Phần Web nơi bạn muốn thêm Phần Web, hãy bấm Thêm Phần Web.

 3. Trong hộp thoại Thêm Phần Web, chọn hộp kiểm cho Phần Web mà bạn muốn thêm vào trang.

  Các loại Phần Web

  Windows SharePoint Services cung cấp một số Phần Web sẵn dùng với site của bạn. Bạn có thể sử dụng các Phần Web tích hợp sẵn này, tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn hoặc tạo các Phần Web mới và tải chúng lên để sử dụng trong toàn bộ site của bạn.

  Phần Web Mặc định

  Các Phần Web được bao gồm theo mặc định trong bất kỳ site nào và có thể được tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu nhu cầu của nhóm bạn. Nhiều phần trong số các Phần Web này cũng có thể được kết nối với nhau để tạo một loạt các giải pháp độc đáo:

  • Phần Web Trình soạn Nội dung     Bạn có thể sử dụng Phần Web Trình soạn Nội dung để thêm văn bản có định dạng, bảng, siêu kết nối và hình ảnh vào Trang Phần Web.

  • Phần Web Biểu mẫu     Bạn có thể dùng Phần Web Biểu mẫu để kết nối và lọc cột dữ liệu trong một Phần Web khác. Cả hai Phần Web phải chạy trên cùng một máy chủ.

  • Phần Web Hình ảnh     Bạn có thể dùng Phần Web Hình ảnh để thêm ảnh hoặc đồ họa vào một Trang Phần Web. Để phối hợp hình ảnh với các Phần Web khác trên trang dễ dàng hơn, bạn có thể kiểm soát căn dọc, căn ngang và màu nền của hình ảnh bên trong Phần Web Hình ảnh bằng cách chỉnh sửa thuộc tính tùy chỉnh của nó trong dạng xem chia sẻ.

  • Phần Web Dạng xem Danh sách    Bạn có thể dùng Phần Web Dạng xem Danh sách để hiển thị và sửa dữ liệu danh sách hoặc thư viện trong site của bạn và kết nối với các Phần Web khác, bao gồm các Phần Web Dạng xem Danh sách khác. Danh sách là thông tin mà bạn chia sẻ với các thành viên nhóm và thường hiển thị theo định dạng dạng bảng. Dạng xem danh sách hiển thị thông tin này theo nhiều cách khác nhau cho các mục đích khác nhau, ví dụ như lọc, sắp xếp hay chọn các cột cụ thể.

   Lưu ý: Không có Phần Wen nào gọi là Dạng xem Danh sách. Khi bạn tạo một danh sách trên site của bạn, một Phần Web Dạng xem Danh sách được tự động tạo có cùng tên với danh sách. Ví dụ, nếu bạn tạo một danh sách gọi là Thuyền, một Phần Web có tên Thuyền sẽ sẵn dùng trong bộ sưu tập Tên Site. Phần Web sẽ tự động hiển thị dữ liệu được lưu trong danh sách mà bạn đã tạo.

  • Phần Web Trình xem Trang     Bạn có thể dùng Phần Web Trình xem Trang để hiển thị một trang Web, tệp hoặc thư mục trên Trang Phần Web. Bạn nhập một siêu kết nối, đường dẫn tệp hoặc tên thư mục để nối kết đến nội dung.

  • Phần Web Người dùng Site     Bạn có thể dùng Phần Web Người dùng Site để hiển thị một danh sách người dùng và nhóm có quyền sử dụng một site. Phần Web Người dùng Site tự động xuất hiện trên trang chủ của site Không gian Tài liệu. Bạn cũng có thể thêm Phần Web Người dùng Site vào bất kỳ Trang Phần Web nào.

   Lưu ý: Trong site đang chạy trên Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 và cũ hơn, Phần Web Người dùng Site được gọi là Phần Web Thành viên.

  • Phần Web XML     Bạn có thể dùng Phần Web XML để hiển thị Extensible Markup Language (XML) và áp dụng Chuyển đổi Ngôn ngữ Biểu phong cách Mở rộng (XSLT) cho XML trước khi nội dung được hiển thị. Ví dụ, bạn có thể có một tệp XML chứa danh sách thuyền, giá cả, và nối kết đến hình ảnh thuyền. Bạn có thể sử dụng XSLT để chuyển đổi dữ liệu để hiển thị danh sách thuyền và giá cả và làm cho tên thuyền trở thành một siêu kết nối để hiển thị ảnh trong cửa sổ riêng.

   Phần Web Dạng xem Danh sách cấu hình sẵn

   Các Phần Web sau đây được tích hợp vào mẫu site nhóm Windows SharePoint Services, được cấu hình tự động và sẵn sàng để sử dụng trên Trang Phần Web khi bạn tạo một site nhóm mới. Kết hợp khác nhau của các Phần Web này được bao gồm khi bạn tạo site nhóm hoặc site không gian làm việc, tùy thuộc vào mẫu site nào mà bạn chọn.

   Lưu ý: Các Phần Web này bắt nguồn từ Phần Web Dạng xem Danh sách và sử dụng mẫu Phần Web được cấu hình sẵn để tạo bố trí và thiết kế độc đáo của chúng. Để thêm dữ liệu vào những danh sách này, trên Khởi động Nhanh, hãy bấm vào Xem Tất cả Nội dung Site, rồi bấm vào Danh sách. Trên trang Tất cả Nội dung Site, hãy bấm vào tên của danh sách bạn muốn thêm dữ liệu.

  • Thông báo     Sử dụng Phần Web Thông báo để đăng tin tức, trạng thái và mẩu thông tin ngắn mà bạn muốn chia sẻ với các thành viên nhóm.

  • Lịch     Sử dụng Phần Web Lịch để hiển thị sự kiện sắp tới hoặc lịch biểu nhóm.

  • Nối kết     Sử dụng Phần Web Nối kết để đăng các siêu kết nối đến các trang Web mà nhóm của bạn quan tâm.

  • Tài liệu Chia sẻ     Sử dụng Phần Web Tài liệu Chia sẻ để chia sẻ tệp từ thư viện tài liệu mặc định với người dùng site.

  • Nhiệm vụ     Sử dụng Phần Web Nhiệm vụ để gán nhiệm vụ cho một thành viên nhóm của bạn, xác định ngày đến hạn và cho biết trạng thái cũng như tiến độ của nhiệm vụ.

  • Thảo luận Nhóm     Sử dụng Phần Web Thảo luận Nhóm để cung cấp diễn đàn trao đổi về các chủ đề mà nhóm của bạn quan tâm.

   Phần Web Tùy chỉnh

   Bằng cách sử dụng một môi trường lập trình tương thích với Windows SharePoint Services, chẳng hạn như Microsoft Visual Studio, nhà phát triển có thể khai thác bộ tính năng đầy đủ của Microsoft ASP.NET để tạo Phần Web tùy chỉnh. Trang Phần Web là một tệp ASP.NET. (.aspx) và các Phần Web bắt nguồn từ các Điều khiển Biểu mẫu Web. Để tiếp tục nâng cao Trang Phần Web, nhà phát triển có thể tạo các Phần Web của riêng họ để cung cấp tính năng mới. Nhà phát triển cũng có thể thêm thuộc tính tùy chỉnh vào các Phần Web, thêm bộ dựng tùy chỉnh trong ngăn công cụ cho giao diện người dùng chuyên dụng, và kết nối với các Phần Web khác bằng cách sử dụng kết nối Phần Web. Để biết thêm thông tin về cách tạo và triển khai Phần Web, hãy xem SDK Windows SharePoint Services 3.0, sẵn dùng từ Chào mừng đến với Windows SharePoint Services 3.0 MSDN

   Bạn cũng có thể sử dụng Phần Web mà những người hoặc công ty khác đã tạo. Bạn phải có quyền thích hợp để thêm một Phần Web bên thứ ba vào Trang Phần Web hoặc site của bạn. Một số Phần Web có thể cần được triển khai trực tiếp đến máy chủ. Nếu bạn không thể thêm một Phần Web bên thứ ba vào Trang Phần Web hoặc site của bạn, hãy liên hệ với người quản trị của bạn để được hỗ trợ.

  Bạn có thể thêm nhiều hơn một loại Phần Web bằng cách chọn hộp kiểm bổ sung cho các Phần Web mà bạn muốn thêm.

 4. Bấm Thêm.

Đầu Trang

Tùy chỉnh dạng xem của danh sách hay thư viện trong Phần Web

Sau khi thêm Phần Web Dạng xem Danh sách vào Trang Phần Web, bạn sẽ có thể tùy chỉnh dạng xem để chỉ hiện thông tin mà bạn muốn hiển thị trên trang. Bạn sửa dạng xem hiện tại từ Trang Phần Web.

Bạn cũng có thể tạo các dạng xem tùy chỉnh của danh sách hoặc thư viện mà bạn có thể dùng để hiển thị các tập thông tin khác nhau thuộc các phiên bản khác nhau của Phần Web cho danh sách hoặc thư viện đó. Bạn tạo các dạng xem tùy chỉnh của danh sách hoặc thư viện bằng cách dùng menu Dạng xem menu dạng xem trên danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn tùy chỉnh. Tìm nối kết để có thêm thông tin về cách tạo dạng xem tuỳ chỉnh trong phần Xem thêm.

 1. Trên menu Hành động Site Ảnh nút , bấm Sửa Trang.

 2. Bấm menu Phần Web Menu Phần Web của Phần Web mà bạn muốn tùy chỉnh rồi bấm Sửa đổi Phần Web Chia sẻ.

 3. Trong ngăn công cụ, hãy bấm Sửa dạng xem hiện tại.

 4. Trong phần Cột, bạn có thể hiện hoặc ẩn cột bằng cách chọn hộp kiểm tra thích hợp. Cạnh tên cột, hãy nhập số cho thứ tự cột của bạn trong dạng xem.

 5. Trong phần Sắp xếp, hãy chọn bạn có muốn sắp xếp hay không và muốn sắp xếp thông tin như thế nào. Bạn có thể dùng hai cột để sắp xếp, ví dụ cột đầu tiên theo tác giả và cột còn lại theo tên tệp cho mỗi tác giả.

 6. Trong phần Lọc, hãy chọn bạn có muốn lọc hay không và muốn lọc thông tin như thế nào. Một dạng xem được lọc sẽ cho bạn thấy một vùng chọn nhỏ hơn, ví dụ như các mục được tạo ra bởi một bộ phận cụ thể hoặc với trạng thái Đã phê duyệt.

 7. Trong phần Theo Nhóm, bạn có thể nhóm các mục có cùng giá trị lại với nhau theo phần riêng của chúng, ví dụ như một phần có thể mở rộng đối với các tài liệu của một tác giả cụ thể.

 8. Trong phần Tổng, bạn có thể đếm số mục trong một cột, ví dụ như tổng số các vấn đề. Trong một vài trường hợp, bạn có thể tóm tắt hoặc tinh lọc thông tin bổ sung, ví dụ như giá trị trung bình.

 9. Trong phần Kiểu, hãy chọn kiểu dạng xem mà bạn muốn, ví dụ như danh sách được tô màu trong đó tất cả các hàng khác đều được tô màu.

 10. Nếu danh sách hay thư viện của bạn có thư mục, bạn có thể tạo một dạng xem không chứa thư mục. Trường hợp này đôi khi được gọi là dạng xem phẳng. Để xem tất cả các mục danh sách của bạn ở cùng mức độ, hãy bấm Hiện tất cả các mục không chứa thư mục.

 11. Nếu danh sách hoặc thư viện của bạn lớn, bạn có thể giới hạn có thể xem bao nhiêu tệp trong danh sách hoặc thư viện hay có thể xem bao nhiêu tệp trên cùng trang. Trong phần Giới hạn Mục, hãy chọn tùy chọn mà bạn muốn.

 12. Nếu bạn định xem danh sách hoặc thư viện trên thiết bị di động, hãy chọn tùy chọn mà bạn muốn trong phần Di động.

 13. Bấm OK.

Đầu Trang

Thay đổi bố trí của Trang Phần Web

Bạn có thể di chuyển Phần Web trên Trang Phần Web để đặt chúng theo thứ tự bất kỳ, trong bất kỳ vùng Phần Web nào mà bạn muốn. Khi xem site trong một trình duyệt Web, bạn không thể thay đổi mẫu mà bạn đã chọn khi tạo Trang Phần Web. Nếu bạn có một chương trình thiết kế Web tương thích với Microsoft Windows SharePoint Services, chẳng hạn như Office SharePoint Designer 2007, bạn có thể thay đổi thêm cấu trúc của Trang Phần Web.

Lưu ý: Nếu Trang Phần Web được lưu trữ trong một thư viện tài liệu, bạn có thể cần kiểm xuất tài liệu Trang Phần Web trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào chẳng hạn như thêm Phần Web. Khi bạn hoàn tất, hãy đảm bảo kiểm nhập tài liệu nhập lại vào thư viện để thay đổi hiển thị cho tất cả người dùng.

 1. Trên menu Hành động Site Ảnh nút , bấm Sửa Trang.

 2. Kéo Phần Web đến vị trí hoặc vùng Phần Web mới trên trang.

 3. Khi bạn hoàn tất, bấm Thoát khỏi Chế độ Soạn thảo.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×