Tôi nhận được thông báo về kiểu dữ liệu không khớp

Tôi nhận được thông báo về kiểu dữ liệu không khớp

Lỗi này cho biết Access không thể khớp một giá trị đầu vào với kiểu dữ liệu có yêu cầu về giá trị. Ví dụ: nếu bạn nhập vào Access một chuỗi văn bản trong khi dữ liệu yêu cầu là một số, bạn sẽ gặp lỗi không khớp kiểu dữ liệu.

Để khắc phục sự cố thông báo này, hãy thử làm như sau:

  • Nếu bạn chỉ thay đổi Giá trị Mặc định cho một trường trong bảng và thấy thông báo về kiểu dữ liệu không khớp khi bạn cố gắng nhập bản ghi mới, hãy mở bảng ở chế độ xem Thiết kế và đảm bảo biểu thức bạn sử dụng cho Giá trị Mặc định của trường sẽ trả về cùng một kiểu dữ liệu tương tự như trường. Ví dụ: nếu trường có kiểu dữ liệu Số, hãy đảm bảo bạn không đặt dấu ngoặc kép quanh biểu thức Giá trị Mặc định (ví dụ: "1" sẽ trả về giá trị văn bản, không phải giá trị số.)

  • Xác minh rằng tiêu chí dành cho một cột khớp với kiểu dữ liệu từ trường cơ sở của cột. Nếu bạn xác định tiêu chí văn bản cho trường số hoặc trường ngày/giờ, bạn sẽ gặp lỗi này.

    Ví dụ: nếu bạn nhập tiêu chí "50" hoặc "13/12/12", thông báo lỗi được trả về vì Access diễn giải các giá trị trong dấu ngoặc kép là dạng văn bản, không phải số. Vì vậy, hãy đảm bảo loại bỏ các dấu ngoặc kép này. Bạn sẽ biết mình nhập ngày hợp lệ trong trường Tiêu chí vì dấu # sẽ xuất hiện quanh giá trị ngày, chẳng hạn như #13/12/12 #.

Các trường hợp khác gây ra xung đột kiểu dữ liệu, bao gồm:

  • Bạn đang xác định tiêu chí cho Trường tra cứu và các tiêu chí sử dụng những giá trị được hiển thị (chẳng hạn như tên) trong danh sách tra cứu thay vì các giá trị khóa ngoại được liên kết (chẳng hạn như ID). Do các giá trị khóa ngoại là giá trị thực sự được lưu trữ trong bảng cơ sở, do đó, bạn nên sử dụng những giá trị này khi xác định các tiêu chí cho một trường.

  • Bạn đã nhập ký hiệu đô la ($) vào tiêu chí mà bạn đã xác định cho trường Tiền tệ. Xóa ký hiệu đô la, rồi xem kết quả.

    Bạn có thể biết khi tiêu chí số mình nhập không phải là số nếu có dấu ngoặc kép bao quanh. Khi bạn nhập ký hiệu $, Access sẽ tự động bao quanh chuỗi bạn nhập vào các dấu ngoặc kép.

  • Xác minh rằng kiểu dữ liệu của từng cặp trường liên kết trong truy vấn đều giống nhau. Nếu không thì thay đổi kiểu dữ liệu của một trong các trường liên kết nhằm khớp với kiểu dữ liệu của trường khác để bạn không gặp lỗi không khớp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×