Tìm kiếm và dùng từ khóa trong Trung tâm khám phá điện tử

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Từ khóa giúp bạn thu hẹp nội dung cụ thể mà bạn tạo ra thông qua việc xuất cho vụ việc Khám phá Điện tử. Bằng cách tạo các tìm kiếm có tập trung, bạn tăng khả năng nội dung sẽ phù hợp cho vụ việc đó và giảm lượng nội dung cần quản lý.

Tổ chức của bạn có thể tạo vụ việc Khám phá Điện tử nếu tổ chức đó nhận được yêu cầu cung cấp chứng cứ tiềm tàng để hỗ trợ việc kiện tụng, kiểm toán hoặc điều tra.

Bộ lọc và Truy vấn

Sau khi bạn tạo một trường hợp, bạn thêm các bộ khám phá vào đó. Khám phá bộ chứa các nguồn nội dung - chẳng hạn như site con SharePoint – có thể có liên quan đến một trường hợp. Bộ lọc giúp bạn hẹp nguồn, chẳng hạn như theo từ khóa, một phạm vi ngày tháng bắt đầu và kết thúc, tên miền, hoặc theo tác giả hoặc người gửi.

Sau khi bạn đã xác định được các nguồn tiềm tàng, truy vấn giúp tiếp tục tinh chỉnh nội dung bạn muốn xuất để xem lại hoặc để cung cấp cho bên tư vấn và/hoặc bên yêu cầu. Bạn có thể xây dựng bộ lọc bằng cách dùng từ khóa, phạm vi ngày, tác giả/người nhận, miền và các tìm kiếm lân cận.

Lưu ý: Để cho nội dung được phát hiện, nó phải được tìm kéo theo tìm kiếm. Để biết thêm thông tin về các kiểu tệp mặc định được tìm kéo, hãy xem bài viết mặc định được tìm kéo phần mở rộng tên tệp và phân tách các loại tệp trong SharePoint Server 2013.

Toán tử và sự Lân cận trong từ khóa

Có thể dùng các toán tử đặc biệt, chẳng hạn như toán tử Boolean và toán tử lân cận, để tạo các mối quan hệ giữa nhiều từ khóa. Phải viết các toán tử đó ở dạng chữ viết hoa toàn bộ. Nếu bạn cần dùng nhiều toán tử, bạn có thể gộp nhóm chúng bằng dấu ngoặc đơn để xác định thứ tự áp dụng các toán tử này.

Ví dụ, bạn có thể tìm kiếm nội dung với điều hành thuật ngữ, nhưng bạn không muốn tìm thuật ngữ khi nó xuất hiện trong tiêu đề của báo cáo thường xuyên trong tổ chức của bạn được gọi là tóm tắt nhà điều hành. Khi bạn sử dụng điều hành cụm từ không tóm tắt, bạn có thể thu hẹp xuống số lượng mục được trả về từ 300 188, bởi vì bạn đang loại bỏ bất kỳ tài liệu nào có chứa từ tóm tắt.

Lưu ý: Khi hai từ được xác định toán tử không, và một ngụ ý tồn tại. Ví dụ: xoăn sâu là giống như xoăn và sâu.

Sử dụng

Đến

Ví dụ

AND

Tìm kiếm nội dung chứa tất cả các từ hoặc cụm từ mà nó phân tách.

risk AND value AND VAR tìm kiếm nội dung chứa tất cả ba từ.

OR

Tìm kiếm nội dung có chứa một trong hai từ hoặc cụm từ mà nó phân tách.

risk OR VAR tìm kiếm tất cả nội dung có chứa một trong hai từ.

NOT

Loại trừ nội dung chứa thuật ngữ nằm trong cụm từ.

Executive NOT Summary tìm kiếm tất cả nội dung có chứa từ điều hành, trừ khi nội dung đó cũng chứa từ tóm tắt.

( )

Gộp nhóm các từ hoặc cụm từ để hiện thứ tự áp dụng của chúng.

(Risk AND management) OR (VAR OR Value-at-risk)

NEAR(n)

Tìm các từ gần nhau, trong đó n là số từ phân cách. Nếu chưa xác định số nào, thì khoảng cách mặc định là 8 từ.

Mid NEAR(5) Office tìm kiếm Mid và Back Office và Mid-Office và Mid, Back, và Front Office.

Dùng ký tự đại diện

Ký tự đại diện có thể giúp bạn mở rộng từ khóa để bao gồm các thuật ngữ có chứa một phần từ khóa hoặc thuật ngữ có cách viết thay thế.

Sử dụng

Đến

Ví dụ

* ở cuối từ

Tìm kiếm các thuật ngữ có chứa từ gốc và bất kỳ số chữ bổ sung nào.

rủi ro * sẽ tìm risk, risks, risked, risking, và risky

Các quy tắc cơ bản khi dùng từ khóa trong bộ lọc và truy vấn

  • Bộ lọc nội dung hoặc truy vấn có thể bao gồm các từ, cụm từ đặt trong ngoặc kép và thuật ngữ dùng các từ khóa và thuộc tính. Hãy phân tách thuật ngữ bằng dấu cách.

  • Các từ thường dùng chẳng hạn như cái/chiếc, nó và bởi, và các số có một chữ số bị bỏ qua.

  • Khi bạn đặt cụm từ trong dấu ngoặc kép, mục tìm kiếm của bạn trả về nội dung nằm trong phạm vi được chọn có chứa cụm từ chính xác bạn đã nhập. Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa cụm từ trong dấu ngoặc kép và nội dung thực sự, thì sẽ không tìm thấy nội dung đó.

  • Toán tử (ví dụ, toán tử Boolean) – chẳng hạn như hoặcAND — cần được viết dưới dạng chữ hoa toàn bộ.

  • Nếu thuộc tính của nội dung SharePoint không được liệt kê trong menu thả xuống Xác định thuộc tính , bạn có thể tìm kiếm nó bằng các từ khóa. Hãy đặt thuộc tính một giá trị trong dấu ngoặc kép để tìm giá trị khớp chính xác, hoặc để giá trị unquoted để tìm kết quả khớp một phần bắt đầu bằng chữ đã nhập. Ví dụ, nếu bạn tìm kiếm tên tệp: "Ngân sách" (với dấu ngoặc kép), tìm kiếm của bạn sẽ trả về một tệp có tên là "Budget.xlsx." Tìm kiếm filename:budget (không có dấu ngoặc kép) cũng sẽ trả về các tệp "Budget_Current.xlsx" và "Budget_Next.xlsx."

  • Lưu ý: Truy vấn phải bao gồm thuật ngữ cần tìm. Truy vấn chỉ chứa các thuật ngữ cần loại trừ sẽ tạo ra thông báo lỗi.

Các ví dụ về việc áp dụng quy tắc

Từ khóa

Kết quả Ví dụ

Executive Briefing

Bất kỳ nội dung có chứa chỉ dẫn, và nhà điều hành bất kỳ đâu trong tài liệu, trang, thông báo hoặc siêu dữ liệu.

"Executive Briefing"

Bất kỳ nội dung có chứa chính xác cụm từ "Chỉ dẫn cho nhà điều hành" bất kỳ đâu trong tài liệu, trang hoặc thông báo.

"Executive Briefing" AND "Executive Summary"

Bất kỳ nội dung có chứa cụm từ chính xác "Chỉ dẫn cho nhà điều hành" and "Tóm tắt cho nhà điều hành" bất kỳ đâu trong tài liệu, trang, thông báo hoặc siêu dữ liệu.

filename:budget

Bất kỳ tệp nào với ngân sách trong tên tệp, chẳng hạn như dự toán ngân sách 2014 2014.docx, ưu tiên 2015 ngân sách 2015.pptx, hoạch định ngân sách 2014 2014.xlsx, đánh giá ngân sách 2014 2014.xlsx và v.v.

filename:2014 budget filetype:xlsx

Trang tính Excel có chứa cụm từ năm 2014 ngân sách, chẳng hạn như "hoạch ngân sách 2014.xlsx" và "sân bay ngân sách 2014.xlsx"

Phạm vi Truy vấn

Một truy vấn có thể áp dụng cho tất cả nội dung trong một trường hợp, để tập hợp khám phá điện tử cụ thể, hoặc một nguồn nội dung cụ thể (chẳng hạn như nội dung Web hoặc một fileshare) trong một khám phá điện tử. Thu hẹp phạm vi có thể giúp bạn xác định nội dung phù hợp, đặc biệt là nếu các trường hợp là lớn, và trả về tìm kiếm trong các nguồn khác hoặc tập hợp khám phá điện tử không liên quan.

Quan trọng: Khi chọn các tùy chọn Chọn nguồn, mọi bộ lọc có thể đã được thêm như một phần của bộ Khám phá đều không được bao gồm.

Để thiết lập phạm vi cho truy vấn, hãy bấm vào Sửa đổi Phạm vi Truy vấn rồi chọn Tất cả nội dung vụ việc, Chọn Bộ Khám phá Điện tử hoặc Chọn nguồn.

Tùy chọn tất cả nội dung vụ bao gồm tất cả nội dung từ danh sách nguồn, với bất kỳ khám phá điện tử bộ lọc được áp dụng. Bạn cũng có thể bao gồm các vị trí nội dung bổ sung khi thiết đặt phạm vi truy vấn.

Xem và khắc phục sự cố truy vấn

Sau khi chạy truy vấn, bạn có thể xem kết quả SharePoint theo mức độ phù hợp với truy vấn đó hoặc theo ngày cũ nhất hoặc mới nhất. Bạn có thể xem bản xem trước của tài liệu bằng cách di chuột qua tiêu đề của tài liệu đó.

Để thu hẹp những mục nào được xuất, bạn có thể tinh chỉnh thêm các kết quả theo phần mở rộng tệp và theo thuộc tính, chẳng hạn như tác giả hoặc tiêu đề.

Trong hộp thoại truy vấn, bấm vào nối kết Tùy chọn truy vấn nâng cao . Bạn có thể xem cú pháp truy vấn cơ sở của bạn cho SharePoint, nguồn nội dung, bao gồm trong truy vấn của bạn, mọi bộ lọc cho truy vấn của bạn, và tinh chỉnh bất kỳ.

Tìm thêm thông tin về Khám phá Điện tử

Để biết thêm thông tin về trường hợp Khám phá Điện tử, hãy xem các bài viết sau:

Kịch bản: khám phá điện tử trong SharePoint Server 2013 và Exchange Server 2013

Lập kế hoạch và quản lý vụ việc Khám phá Điện tử

Thêm nội dung vào một khám phá điện tử chữ hoa và chỗ giữ lại nguồn

Mặc định được tìm kéo phần mở rộng tên tệp và phân tách các loại tệp trong SharePoint Server 2013

Tổng quan về tìm kéo và được quản lý thuộc tính trong SharePoint Server 2013

Tạo và chạy truy vấn Khám phá Điện tử

Xuất nội dung Khám phá Điện tử và tạo báo cáo

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×