Tìm kiếm Thư và Mọi người trong Outlook.com

Tìm kiếm thư và mọi người trong Outlook.com bằng hộp Tìm kiếm Thư và Mọi người ở đầu trang.

Tìm kiếm thư email hoặc liên hệ

 1. Nhập từ khóa tìm kiếm của bạn vào hộp Tìm kiếm Thư và Mọi người.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng bản beta của Outlook.com, hãy nhập từ khóa vào hộp Tìm kiếm ở đầu trang.

  Ảnh chụp màn hình hộp Tìm kiếm Thư và Mọi người

 2. Kết quả khớp chính xác xuất hiện ở mục Kết quả hàng đầu và các đề xuất khác sẽ xuất hiện bên dưới Tất cả kết quả. Chọn một trong các thư hoặc liên hệ được đề xuất.

  Mẹo: 

  • Nếu bạn đang tìm kiếm một liên hệ, hãy chọn liên kết Tìm kiếm Người ở cuối danh sách đề xuất để giới hạn tìm kiếm trong danh bạ của bạn và thư mục thuộc tổ chức bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Tìm kiếm trong Mọi người.

  • Để xem thư nằm trong thư mục nào, hãy bấm vào thư, rồi trong ngăn đọc, nhìn vào ngay phía trên nội dung thư.

  Sau khi nhập từ khóa, bạn có thể tinh chỉnh để tìm kiếm chỉ bao gồm thư trong một thư mục nhất định, từ một người gửi cụ thể, có tệp đính kèm hoặc thuộc một phạm vi ngày nhất định. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục "Tinh chỉnh tìm kiếm của bạn" ở bên dưới.

 3. Để xóa kết quả tìm kiếm của bạn, hãy chọn Thoát khỏi tìm kiếm.

Tinh chỉnh tìm kiếm của bạn

Sau khi nhập từ khóa tìm kiếm, bạn có thể sử dụng ngăn dẫn hướng ở bên trái để tinh chỉnh kết quả tìm kiếm của mình:

 • Trong thư mục: Chỉ tìm kiếm thư trong một thư mục cụ thể, như Hộp thư đến, Mục Đã gửi và Lưu trữ.

 • Từ: Chỉ tìm kiếm thư từ một người gửi cụ thể.

 • Tùy chọn: Bấm vào Có tệp đính kèm để chỉ tìm kiếm thư chứa tệp đính kèm.

 • Ngày: Chỉ tìm kiếm thư trong một phạm vi ngày nhất định.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng bản beta của Outlook.com, có thể bạn sẽ không thấy ngăn dẫn hướng kết quả tìm kiếm. Để xem các tùy chọn tìm kiếm tinh chỉnh, bạn có thể chuyển về Outlook.com cổ điển bằng cách bấm vào Dùng thử bản beta ở góc trên bên phải.

Sử dụng Tìm kiếm Truy vấn Nâng cao để tinh chỉnh kết quả

Sử dụng Tìm kiếm Truy vấn Nâng cao (AQS) để tinh chỉnh kết quả tìm kiếm. Trong hộp tìm kiếm, nhập một từ khóa AQS từ bảng dưới đây, theo sau là dấu hai chấm và nội dung bạn muốn tìm kiếm. Ví dụ: để tìm thư có chủ đề chứa từ “report”, hãy nhập subject:report vào hộp Tìm kiếm Thư và Mọi người.

Từ khóa AQS

Mô tả

Ví dụ

From

Tìm kiếm trường From.

From:JerriFrye

To

Tìm kiếm trường To.

To:JerriFrye

Cc

Tìm kiếm trường Cc.

Cc:JerriFrye

Bcc

Tìm kiếm trường Bcc.

Bcc:JerriFrye

Participants

Tìm kiếm các trường To, Cc và Bcc.

Participants:JerriFrye

Subject

Tìm kiếm theo chủ đề.

Subject:report

Body or Content

Tìm kiếm phần nội dung thư.

Body:report

Sent

Tìm kiếm theo ngày gửi. Bạn có thể tìm kiếm ngày cụ thể hoặc phạm vi ngày được phân tách bằng hai dấu chấm (..). Bạn cũng có thể tìm kiếm các ngày tương đối: hôm nay, ngày mai, tuần này, tháng sau, tuần trước, tháng trước. Bạn còn có thể tìm kiếm ngày trong tuần hoặc tháng trong năm.

Quan trọng: Tìm kiếm ngày tháng phải được nhập theo định dạng tháng/ngày/năm: MM/DD/YYYY.

Sent:01/01/2017

Received

Tìm kiếm theo ngày nhận. Bạn có thể dùng cùng thuật ngữ tìm kiếm như cho từ khóa Sent.

Received:01/01/2017

Category

Tìm kiếm trường Category.

Category:report

HasAttachment:yes

Tìm kiếm HasAttachment:yes chỉ trả về email chứa tệp đính kèm.

Để chỉ định thêm về các email bạn muốn tìm kiếm, hãy sử dụng các từ hoặc tên có trong thư kết hợp với từ khóa tìm kiếm. Ví dụ: blue hasattachment:yes sẽ chỉ trả về email có chứa từ "blue" và tệp đính kèm.

report HasAttachment:yes

HasAttachment:no

Tìm kiếm HasAttachment:no chỉ trả về email không chứa tệp đính kèm.

report HasAttachment:no

IsFlagged:yes

Tìm kiếm IsFlagged:yes chỉ trả về email được gắn cờ.

report IsFlagged:yes

IsFlagged:no

Tìm kiếm IsFlagged:no chỉ trả về email không được gắn cờ.

report IsFlagged:no

Khi sử dụng AQS, bạn có thể tìm kiếm với nhiều từ tìm kiếm, bao gồm bất kỳ, tất cả hoặc một cụm từ chính xác.

 • Subject:kế hoạch sản phẩm sẽ tìm bất kỳ thư nào có chứa “sản phẩm” hoặc “kế hoạch” trong chủ đề.

 • Subject:(kế hoạch sản phẩm) sẽ tìm bất kỳ thư nào có chứa cả hai từ “sản phẩm” và “kế hoạch” trong chủ đề.

 • Subject:"kế hoạch sản phẩm" sẽ tìm bất kỳ thư nào có chứa cụm từ "kế hoạch sản phẩm" trong chủ đề.

Bạn cũng có thể sử dụng AND hoặc OR để tìm kiếm với nhiều từ tìm kiếm. Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm thư đến từ Jerri có chủ đề chứa từ "report" bằng cách nhập From:Jerri AND Subject:report vào hộp tìm kiếm.

Mẹo và thủ thuật tìm kiếm

Sử dụng các mẹo và thủ thuật này để xác định tìm kiếm chính xác hơn.

 • Từ khóa tìm kiếm sẽ không phân biệt chữ hoa/thường. Ví dụ: catCAT đều trả về kết quả như nhau.

 • Khi tìm kiếm với biểu thức property:value, không đặt dấu cách sau dấu hai chấm. Nếu có dấu cách, giá trị dự kiến của bạn sẽ chỉ được tìm kiếm theo dạng toàn văn bản. Ví dụ: to: JerriFrye sẽ tìm kiếm "JerriFrye" dưới dạng từ khóa chứ không phải tìm kiếm thư được gửi đến JerriFrye. Để tìm kiếm thư được gửi đến JerriFrye, hãy nhập to:JerriFrye.

 • Dấu cách giữa hai từ khóa hoặc hai biểu thức property:value cũng đóng vai trò tương tự như sử dụng AND. Ví dụ: from:"Jerri Frye"subject:reorganization sẽ trả về tất cả các thư do Jerri Frye gửi có chứa từ reorganization trong dòng chủ đề.

 • Khi tìm kiếm một thuộc tính người nhận, như To, From, Cc hoặc Recipients, bạn có thể sử dụng địa chỉ SMTP, biệt danh hoặc tên hiển thị để chỉ rõ một người nhận. Ví dụ: bạn có thể sử dụng JerriFrye@contoso.com, JerriFrye hoặc "JerriFrye".

 • Bạn chỉ có thể sử dụng tìm kiếm bằng ký tự đại diện với hậu tố—ví dụ: cat* hoặc set*. Không hỗ trợ tìm kiếm bằng ký tự đại diện với tiền tố (*cat) hoặc tìm kiếm bằng ký tự đại diện với chuỗi con (*cat*).

 • Khi tìm kiếm một thuộc tính, hãy sử dụng dấu ngoặc kép (" ") nếu giá trị tìm kiếm bao gồm nhiều từ. Ví dụ: subject:budget Q1 sẽ trả về thư có chứa budget trong dòng chủ đề và Q1 ở mọi vị trí trong thư hoặc trong bất kỳ thuộc tính nào của thư. Sử dụng subject:"budget Q1" sẽ trả về tất cả thư chứa budget Q1 ở mọi vị trí trong dòng chủ đề.

 • Để loại bỏ nội dung được đánh dấu bằng một giá trị thuộc tính cụ thể khỏi kết quả tìm kiếm, hãy đặt dấu trừ (-) ở trước tên của thuộc tính đó. Ví dụ: -from:"Jerri Frye" sẽ loại trừ mọi thư do Jerri Frye gửi.

Tìm kiếm trong Mọi người

Khi bạn nhập tên vào hộp Tìm kiếm Thư và Mọi người trong Thư, tùy chọn Tìm kiếm Người sẽ xuất hiện. Khi chọn tùy chọn này, bạn có thể tìm kiếm trong Mọi người, kết quả tìm kiếm của bạn sẽ được giới hạn trong danh bạ của bạn và thư mục thuộc tổ chức bạn.

Cách tìm kiếm trong Mọi người:

 1. Trong hộp Tìm kiếm Thư và Mọi người, nhập tên người, nhóm hoặc tài nguyên bạn muốn tìm kiếm, rồi nhấn Enter.

 2. Ở cuối kết quả tìm kiếm, chọn Tìm kiếm Người.

 3. Tinh chỉnh tìm kiếm của bạn bằng cách chỉ tìm kiếm trong Danh bạ của bạn hoặc Thư mục.

 4. Để xóa kết quả tìm kiếm của bạn, hãy chọn Thoát khỏi tìm kiếm.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp về Outlook.com:

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Bạn có yêu cầu về tính năng?

Bóng đèn - Ý tưởng

Chúng tôi rất thích đọc các đề xuất của bạn về những tính năng mới cũng như phản hồi về cách bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi! Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trên site Outlook.com UserVoice. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp thu.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×