Tìm hiểu về hóa đơn Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn

Mỗi tháng, bạn sẽ nhận được một email thông báo rằng hóa đơn thanh toán thẻ tín dụng mới của bạn đã có trong Trung tâm quản trị Office 365. Tìm hiểu cách tìm và xem hóa đơn của bạn.

Hóa đơn của bạn gồm hai trang. Trang 1 là tóm tắt hóa đơn và có chứa thông tin chung về hóa đơn, đơn hàng, số tiền đến hạn, cách thức thanh toán và cách liên hệ hỗ trợ.

Trang 1 của hóa đơn mẫu.

Trang 2 có chứa chi tiết về hoạt động thanh toán cho từng đăng ký.

Trang 2 của hóa đơn mẫu.

Để biết mô tả các trường và thuật ngữ được đưa vào trong hóa đơn, hãy xem Thuật ngữ Trường Hóa đơn sau trong bài viết này.

Tìm hiểu khái niệm thanh toán

Trước khi xem hóa đơn, bạn cần hiểu rõ một vài khái niệm thanh toán quan trọng.

Số dư trên hóa đơn với số dư trên đơn hàng

Số dư trên hóa đơn là số tiền hiển thị trên hóa đơn của bạn và chỉ riêng số tiền đến hạn cho thời gian thanh toán cụ thể đó. Tổng số dư trên đơn hàng là tổng số hóa đơn chưa thanh toán. Bạn có thể xem số dư trên đơn hàng trong mục Thanh toán của Trung tâm quản trị Office 365.

Tần suất thanh toán với tần suất hóa đơn

Tần suất thanh toán chính là tần suất bạn được lập hóa đơn. Các đăng ký được lập hóa đơn hàng tháng hoặc hàng năm, tùy theo tùy chọn bạn đã chọn trong khi mua đăng ký. Tần suất hóa đơn chính là tần suất bạn nhận được hóa đơn. Nếu chọn thanh toán hàng năm, bạn sẽ chỉ nhận được một hóa đơn mỗi năm, trừ khi hoạt động trên đăng ký yêu cầu phí hoặc tín dụng.

Nếu có nhiều đơn hàng, bạn sẽ nhận được một hóa đơn cho mỗi đơn hàng.

Thuật ngữ Trường Hóa đơn

Bảng sau đây mô tả các trường bạn có thể thấy trên hóa đơn. Một số trường được liệt kê ở đây có thể không xuất hiện trên hóa đơn của bạn, tùy theo bạn thanh toán bằng hóa đơn, bằng thẻ tín dụng hay tài khoản ngân hàng.

Lưu ý: Phương thức thanh toán bằng tài khoản ngân hàng không sẵn dùng ở một số quốc gia hoặc vùng lãnh thổ.

Tên

Mô tả

Giá Hàng năm

Các đăng ký sẽ được lập hóa đơn hàng tháng hoặc hàng năm. Nếu bạn chọn thanh toán hàng năm trong khi mua đăng ký, giá giấy phép hàng năm sẽ được ghi trên hóa đơn. Nếu bạn muốn thay đổi tần suất thanh toán, bạn sẽ phải hủy bỏ đăng ký và mua lại đăng ký với tần suất thanh toán mới.

Thời gian Thanh toán

Thời gian Thanh toán là khoảng thời gian kể từ ngày lập hóa đơn cuối cùng. Thời gian Dịch vụ là khoảng thời gian trong khi bạn bị tính phí sử dụng dịch vụ.

Lập hóa đơn Cho

Đây là địa chỉ bộ phận thanh toán của bạn và thường giống với địa chỉ Bán Cho. Để cập nhật địa chỉ thanh toán của bạn, hãy xem mục Thay đổi địa chỉ thanh toán cho Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Phí

Trang 1 của hóa đơn tóm tắt tất cả các khoản phí cho Thời gian Thanh toán hóa đơn. Trang 2 hiển thị chi tiết các khoản phí cho từng đăng ký.

Séc

Nếu bạn thanh toán bằng hóa đơn và thanh toán bằng séc được cho phép ở quốc gia của bạn, phần cuối trang 1 sẽ bao gồm thông tin về nơi gửi khoản thanh toán của bạn. Vui lòng tham chiếu số hóa đơn trên séc.

Tín dụng

Trang 1 của hóa đơn tóm tắt tất cả các khoản tín dụng cho Thời gian Thanh toán hóa đơn. Trang 2 hiển thị chi tiết các khoản tín dụng cho từng đăng ký.

Số PO của Khách hàng

Số Đơn Đặt hàng (PO) của bạn. Nếu bạn cập nhật số PO, các hóa đơn trong tương lai sẽ bao gồm số này. Tìm hiểu cách thay đổi số đơn đặt hàng của bạn.

Lưu ý: Bạn không thể thêm số PO vào hóa đơn hiện có.

Ngày

Mỗi giao dịch thanh toán đều được gắn với một Thời gian Dịch vụ. Cột Ngày cho biết số ngày trong thời gian dịch vụ.

Chiết khấu

Trang 1 của hóa đơn tóm tắt tất cả các khoản chiết khấu cho Thời gian Thanh toán hóa đơn. Trang 2 hiển thị chi tiết các khoản chiếu khấu cho từng đăng ký.

Ngày Đến hạn

Ngày khi khoản thanh toán cho hóa đơn đến hạn. Nếu đăng ký của bạn đã được thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng, chúng tôi sẽ tính phí thẻ tín dụng hoặc thẻ ngân hàng của bạn vào ngày sau Ngày lập Hóa đơn.

Lưu ý: Phương thức thanh toán bằng tài khoản ngân hàng không sẵn dùng ở một số quốc gia hoặc vùng lãnh thổ.

Chuyển Tiền Điện tử

Nếu bạn chọn "hóa đơn" làm phương thức thanh toán đăng ký, trang 1 chứa thông tin tài khoản ngân hàng Microsoft cho thanh toán điện tử (chuyển khoản, ACH, SEPA, v.v). Thông thường, ngân hàng của bạn sẽ có trường tham chiếu để bạn điền khi gửi thanh toán. Vui lòng tham chiếu số hóa đơn hiển thị trong trường này.

Tổng Cuối

Hàng này bao gồm tổng toàn bộ các cột Phí, Chiết khấu, Tín dụng, Tổng Phụ, Thuế và Tổng cho tất cả đăng ký được liệt kê trên hóa đơn.

Ngày lập Hóa đơn

Ngày tạo hóa đơn. Ngày lập hóa đơn là ngày sau khi kết thúc Thời gian Thanh toán. Ví dụ: nếu Thời gian Thanh toán của bạn là 15/01 – 14/02 thì Ngày lập Hóa đơn của bạn sẽ là 15/02.

Số Hóa đơn

Số duy nhất được gán cho hóa đơn của bạn. Vui lòng tham chiếu Số Hóa đơn với thanh toán của bạn.

Giá Hàng tháng

Các đăng ký sẽ được lập hóa đơn hàng tháng hoặc hàng năm. Nếu bạn chọn thanh toán hàng tháng trong khi mua đăng ký, giá giấy phép hàng tháng sẽ được ghi trên hóa đơn. Nếu bạn muốn thay đổi tần suất thanh toán, bạn sẽ phải hủy bỏ đăng ký và mua lại đăng ký với tần suất thanh toán mới.

Số Đơn hàng

Mỗi khi bạn mua một đăng ký mới, đơn hàng sẽ được tạo. Mỗi tháng, bạn sẽ nhận được một hóa đơn cho từng đơn hàng.

Hướng dẫn Thanh toán

Nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn sẽ thấy "Không thanh toán - tính phí thẻ tín dụng trên hồ sơ". Nếu bạn thanh toán bằng hóa đơn, bạn sẽ thấy các hướng dẫn thanh toán bằng Chuyển Tiền Điện tử (EFT) và séc (nếu có).

Thời hạn Thanh toán

Số ngày kể từ Ngày lập Hóa đơn khi thanh toán đến hạn. Tiêu chuẩn là 30 ngày.

Sản phẩm

Trên trang 1 của hóa đơn của bạn, "Dịch vụ Trực tuyến" là thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả đăng ký của bạn. Trên trang 2, bạn sẽ thấy riêng tên đăng ký.

SL

Số lượng giấy phép đã mua trong Thời gian Dịch vụ.

Thời gian Dịch vụ

Thời gian Dịch vụ là khoảng thời gian trong khi bạn bị tính phí sử dụng dịch vụ. Thời gian Thanh toán là khoảng thời gian kể từ ngày lập hóa đơn cuối cùng.

Địa chỉ Sử dụng Dịch vụ

Địa chỉ nơi sử dụng dịch vụ, thường giống với địa chỉ Bán Cho của bạn. Để cập nhật Địa chỉ Sử dụng Dịch vụ, hãy xem Thay đổi địa chỉ thanh toán cho Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Bán Cho

Tên và địa chỉ công ty của bạn. Để cập nhật thông tin này, hãy xem mục Thay đổi địa chỉ tổ chức, email liên hệ kỹ thuật và thông tin khác.

Tổng Phụ

Mỗi gói đăng ký được liệt kê trên hóa đơn của bạn đều có một hàng Tổng Phụ riêng cho tất cả cột Phí, Chiết khấu, Tín dụng, Tổng Phụ, Thuế và Tổng cho đăng ký đó.

Thuế

Trang 1 của hóa đơn cho biết tổng số thuế. Trang 2 cho biết thuế suất được áp dụng và tổng số tiền thuế cho từng mục dòng. Nếu hóa đơn của bạn có thuế và công ty của bạn được miễn thuế, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Tổng

Số tiền đến hạn cho Thời gian Thanh toán hóa đơn.

Thay đổi số đơn đặt hàng của bạn

Nếu bạn thanh toán bằng hóa đơn, bạn có thể thêm hoặc thay đổi số đơn đặt hàng (PO) cho đăng ký của mình.

Lưu ý: Bạn không thể thêm số PO vào hóa đơn hiện có. Số PO sẽ xuất hiện trên tất cả các hóa đơn trong tương lai.

 1. Trong Trung tâm quản trị, đi tới trang Đăng ký hoặc chọn Thanh toán > Đăng ký.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 Germany, hãy đi đến trang Đăng ký này.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 được 21Vianet vận hành, hãy đi đến trang Đăng ký này.

 2. Chọn đăng ký bạn muốn thay đổi và trong mục Phương thức thanh toán, chọn Thay đổi chi tiết thanh toán.

  Ảnh chụp màn hình mục Phương thức thanh toán của thẻ đăng ký cho đăng ký được thanh toán bằng hóa đơn.
 3. Ở phía cuối ngăn Thay đổi chi tiết thanh toán, hãy nhập số PO của bạn, rồi chọn Gửi.

  Ảnh chụp màn hình ngăn Thay đổi chi tiết thanh toán.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Với tư cách là người quản trị của Office 365 dành cho doanh nghiệp, bạn có quyền tiếp cận miễn phí các nhân viên hỗ trợ am hiểu của chúng tôi để được hỗ trợ trước bán hàng, hỗ trợ về tài khoản và thanh toán, cũng như để được trợ giúp giải quyết các sự cố kỹ thuật. Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ thay mặt cho người dùng Office 365 trong tổ chức của mình.

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Xem Thêm

Thanh toán cho đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp

Thanh toán trong Office 365 dành cho doanh nghiệp – Trợ giúp Quản trị

Các tùy chọn thanh toán Minecraft: Education Edition

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×