Tìm hiểu cách thu hẹp tiêu chí tìm kiếm của bạn cho kết quả tìm kiếm tốt hơn trong Outlook

Tìm hiểu cách thu hẹp tiêu chí tìm kiếm của bạn cho kết quả tìm kiếm tốt hơn trong Outlook

Bạn có thể nhập một số cụm từ vào hộp Tìm kiếm ở đầu danh sách thư Outlook. Ngoài việc tìm kiếm các từ và cụm từ khác nhau, bạn có thể sử dụng các toán tử, dấu câu và từ khóa khác nhau để thu hẹp kết quả tìm kiếm của mình.

Cách tìm kiếm cơ bản nhất là chỉ cần nhập một từ hoặc cụm từ. Outlook sẽ sử dụng khớp tiền tố khi tìm kiếm. Do vậy, nếu bạn nhập ray vào hộp Tìm kiếm, Outlook sẽ trả về những thư có chứa ray, Ray, Raymondrays nhưng không chứa disarray hoặc tray.

Thông tin cơ bản về tìm kiếm

  • Khi bạn nhập từ vào hộp Tìm kiếm, Outlook sẽ quét cả thư email và nhiều loại tệp đính kèm để tìm từ hoặc cụm từ đó. Ví dụ: nếu bạn tìm kiếm từ "project" có hoặc không có dấu nháy kép, Outlook sẽ trả về tất cả các thư có từ project, projects, projector, projecting, v.v. ở bất cứ đâu trong tên người gửi, chủ đề, nội dung thư hoặc tệp đính kèm.

  • Khi bạn nhập địa chỉ email, ví dụ: chery.parsons64@yahoo.com, Outlook sẽ trả về tất cả các thư email có chứa địa chỉ email đó ở bất cứ đâu trong chủ đề, nội dung thư hoặc nhiều loại tệp đính kèm cũng như thư từ địa chỉ email đó. Để giới hạn kết quả tìm kiếm của bạn trong các email từ một địa chỉ email, nhập from:cheryl.parsons64@yahoo.com vào hộp tìm kiếm.

Sử dụng các bộ lọc tìm kiếm tích hợp sẵn của Outlook

Outlook sẽ cung cấp cho bạn một số bộ lọc tìm kiếm tích hợp sẵn. Để sử dụng các bộ lọc tích hợp sẵn, bấm vào hộp Tìm kiếm. Dải băng Outlook sẽ thay đổi để hiển thị tab Tìm kiếm. Sử dụng bất kỳ tùy chọn nào trong số các tùy chọn ở nhóm Tinh chỉnh để tinh chỉnh kết quả tìm kiếm của bạn.

Sau khi bạn chọn hộp tìm kiếm, dải băng sẽ thay đổi.

Bảng tham chiếu tìm kiếm

Bảng sau hiển thị một số ví dụ về các tìm kiếm có thể hữu ích với bạn. Ngoài các ví dụ này, bạn có thể sử dụng AND, NOT, OR, <, >, = và các toán tử khác để tinh chỉnh tìm kiếm của mình. Phải nhập toán tử bằng chữ hoa.

Hãy gõ

Để tìm điều này

bobby

Các mục chứa bobby, BOBBY, BoBby hoặc bất kỳ sự kết hợp nào khác giữa chữ hoa và chữ thường. Tìm kiếm Tức thì không phân biệt chữ hoa chữ thường.

bobby moore

Khoản mục chứa cả bobby lẫn moore, nhưng không nhất thiết theo thứ tự này.

bobby AND moore

Khoản mục chứa cả bobby lẫn moore, nhưng không nhất thiết theo thứ tự này. Lưu ý rằng các toán tử lô-gic như AND, NOT và OR phải viết hoa.

bobby NOT moore

Các mục chứa bobby, nhưng không chứa moore.

bobby OR moore

Các mục có chứa bobby, moore hoặc cả hai.

"bobby moore"

Các mục chứa cụm từ chính xác bobby moore. Để tìm kiếm một chuỗi chính xác, bạn phải sử dụng dấu nháy kép.

from:"bobby moore"

Khoản mục được gửi từ bobby moore. Lưu ý sử dụng dấu ngoặc kép để kết quả tìm kiếm khớp với cụm từ chính xác trong dấu ngoặc kép.

from:"bobby moore" about:”báo cáo tình trạng”

Các mục được gửi từ bobby moore mà báo cáo tình trạng xuất hiện trong dòng chủ đề, nội dung và nội dung phần đính kèm. Lưu ý sử dụng dấu ngoặc kép để kết quả tìm kiếm khớp với cụm từ chính xác trong dấu ngoặc kép.

hasattachment:yes

Các mục có tệp đính kèm. Bạn cũng có thể sử dụng hasattachment:true để có cùng kết quả.

attachments:bantrinhbay.pptx

Các mục có phần đính kèm có tên bantrinhbay.pptx hoặc nếu phần đính kèm chứa bantrinhbay.pptx trong nội dung.

subject:"bobby moore"

Khoản mục có chủ đề chứa cụm từ bobby moore.

subject:bobby moore

Các mục có bobby trong dòng chủ đề và moore ở bất kỳ chỗ nào khác trong tài liệu.

cc:"bobby moore"

Các mục có tên hiển thị bobby moore trên dòng Cc.

cc:bobbymoore@contoso.com

Các mục có địa chỉ email bobbymoore@contoso.com trên dòng Cc.

bcc:bobby

Khoản mục có bobby trên dòng Bcc.

category:red

Các mục chứa tên danh mục bao gồm từ red. Ví dụ: "Red category" hoặc "Redo" hay "Redundant".

messagesize:<10 KB

Các mục có kích cỡ nhỏ hơn 10 kilobyte. Lưu ý sử dụng toán tử so sánh "nhỏ hơn" (<).

messagesize:>5 MB

Khoản mục có kích cỡ lớn hơn 5 MB. Lưu ý sử dụng toán tử so sánh "lớn hơn" (>).

received:=1/1/2016

Các mục đến vào ngày 01/01/2016. Lưu ý sử dụng toán tử so sánh "bằng" (=).

received:yesterday

Các mục đến trong hôm qua. Tìm kiếm Tức thì cũng nhận ra các giá trị ngày sau:

  • Ngày tương đối:    Ví dụ: today (hôm nay), tomorrow (ngày mai), yesterday (hôm qua)

  • Ngày tương đối gồm nhiều từ:    Ví dụ: this week (tuần này), next month (tháng tới), last week (tuần trước), past month (tháng trước), coming year (năm sau)

  • Ngày:     Sunday, Monday ... Saturday (Chủ Nhật, Thứ Hai ... Thứ Bảy)

  • Tháng:    January, February ... December (Tháng Một, Tháng Hai ... Tháng Mười Hai)

received:last week

Các mục đến trong tuần trước. Lưu ý rằng nếu bạn chạy lại truy vấn này mỗi tháng từ bây giờ bạn sẽ nhận được kết quả khác nhau vì đây là thời điểm truy vấn tương đối.

due:last week

Khoản mục được gắn cờ để theo dõi ngày đến hạn.

messagesize:tiny

Các mục có kích cỡ nhỏ hơn 10 kilobyte

messagesize:small

Các mục có kích cỡ từ 10 đến 25 kilobyte

messagesize:medium

Các mục có kích cỡ từ 25 đến 100 kilobyte

messagesize:large

Các mục có kích cỡ từ 100 đến 500 kilobyte

messagesize:verylarge

Các mục có kích cỡ từ 500 kilobyte đến 1 megabyte

followupflag:follow up

Khoản mục được gắn cờ để theo dõi.

messagesize:enormous

Khoản mục có kích cỡ lớn hơn 5 megabyte

hasflag:true

Khoản mục được gắn cờ để theo dõi.

from:bobby (received:7/1/17 OR received:8/1/17)

Các mục từ bobby đến vào ngày 07/01/2017 hoặc 08/01/2017. Lưu ý sử dụng dấu ngoặc đơn để nhóm các ngày.

received:>=1/10/16 AND received:<=5/10/16

Các mục đến trong khoảng từ 01/10/2016 đến 05/10/2016.

received:>1/10/16 AND received:<5/10/16

Các mục đến sau 01/10/2016 nhưng trước 05/10/2016.

sent: yesterday

Các mục mà bạn gửi hôm qua.

to:bobby

Các mục mà bạn đã gửi cho bobby khi bạn tìm kiếm trong thư mục Mục Đã gửi.

read:no

Các mục chưa đọc. Bạn cũng có thể sử dụng đã read:false để có cùng kết quả.

subject:status received:May

Các mục nhận được từ bất kỳ ai trong Tháng 5 (bất kỳ năm nào) có chủ đề chứa status.

startdate:next week subject:status

Mục lịch tuần tới có chủ đề chứa status.

is:recurring

Mục lịch định kỳ.

organizer:bobby

Mục lịch mà bobby là người tổ chức.

category:business

Các mục được phân loại là business.

firstname:bobby

Liên hệ chứa bobby trong trường Tên.

lastname:moore

Liên hệ chứa moore trong trường Họ.

nickname:bobby

Liên hệ chứa bobby trong trường Biệt danh.

chức danh:physician

Liên hệ chứa physician trong trường Công việc.

businessphone:555-0100

Liên hệ chứa 555-0100 trong trường Điện thoại Cơ quan.

homephone:555-0100

Liên hệ chứa 555-0100 trong trường Điện thoại Nhà riêng.

mobilephone:555-0100

Liên hệ chứa 555-0100 trong trường Điện thoại Di động.

businessfax:555-0100

Liên hệ chứa 555-0100 trong trường Fax Cơ quan.

businessaddress:(4567 Main St., Buffalo, NY 98052)

Liên hệ chứa 4567 Main St., Buffalo, NY 98052 trong trường Địa chỉ Doanh nghiệp. Lưu ý sử dụng dấu ngoặc đơn để nhập địa chỉ.

homeaddress:(4567 Main St., Buffalo, NY 98052)

Liên hệ chứa 4567 Main St., Buffalo, NY 98052 trong trường Địa chỉ Nhà riêng. Lưu ý sử dụng dấu ngoặc đơn để nhập địa chỉ.

businesscity:buffalo

Liên hệ chứa Buffalo trong trường Thành phố Làm việc.

businesspostalcode:98052

Liên hệ chứa 98052 trong trường Mã Bưu chính Doanh nghiệp.

street:(4567 Main St)

Liên hệ chứa 4567 Main St trong trường Đường Địa chỉ Công ty. Lưu ý sử dụng dấu ngoặc đơn để nhập địa chỉ.

homestreet:(4567 Main St)

Liên hệ chứa 4567 Main St trong trường Đường Địa chỉ Nhà riêng. Lưu ý sử dụng dấu ngoặc đơn để nhập địa chỉ.

birthday:6/4/1960

Liên hệ chứa 6/4/1960 trong trường Ngày sinh.

webpage:www.contoso.com

Liên hệ chứa URL www.contoso.com trong trường Địa chỉ Trang Web.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×