Tài nguyên SharePoint Designer 2007

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

SharePoint Designer 2007

Các khóa chuyển dòng lệnh cho SharePoint Designer

Các site

Thêm danh sách các nối kết tóm tắt sang một bố trí trang phát hành

Bắt đầu với các tùy chỉnh trang cơ bản

Giới thiệu về trang chính ASP.NET

Giới thiệu về việc xây dựng ứng dụng SharePoint

Thêm trang vào một site SharePoint

Thêm một script phía máy chủ làm nguồn dữ liệu

Thêm một thanh công cụ danh sách SharePoint vào dạng xem dữ liệu

Thêm một bảng mục lục sang một bố trí trang phát hành

Thêm một trang SharePoint khác vào thư viện nguồn dữ liệu

Anatomy của một site phát hành trong Office SharePoint Server 2007

Áp dụng một biểu định kiểu tùy chỉnh cho trang SharePoint

Áp dụng định dạng có điều kiện cho dạng xem dữ liệu

Đính kèm hay hủy bỏ đính kèm một biểu định kiểu xếp tầng bên ngoài

Thay đổi trang chính hiện tại

Thay đổi định dạng quốc gia/khu vực, ngày, thời gian, số hoặc hệ đo lường mặc định

Thay đổi phông mặc định được sử dụng trong dạng xem thiết kế và mã

Thay đổi số lượng bản ghi được hiển thị trong dạng xem dữ liệu

Kết nối hai dạng xem dữ liệu

Sao chép và sửa đổi nguồn dữ liệu

Tạo một trang nội dung từ một trang chính

Tạo một nhóm người đóng góp

Tạo một biểu mẫu danh sách tùy chỉnh

Tạo truy vấn nguồn dữ liệu

Tạo dạng xem dữ liệu

Tạo công thức cột trong dạng xem dữ liệu

Tạo bố trí trang phát hành

Tạo một site SharePoint

Tạo và áp dụng kiểu

Tạo và quản lý phát hành trang

Tạo hoặc sửa đổi một biểu định kiểu xếp tầng

Tạo các trang trong chế độ người đóng góp

Tùy chỉnh bố trí trang phát hành

Demo: Hiển thị dữ liệu từ nhiều nguồn trong dạng xem dữ liệu đơn lẻ

Hiển thị dữ liệu từ nhiều nguồn trong dạng xem dữ liệu đơn lẻ

Sửa, xóa hoặc chèn bản ghi trong một dạng xem dữ liệu

Lọc dữ liệu trong dạng xem dữ liệu

Bộ lọc, sắp xếp hoặc nhóm dạng xem dữ liệu trong trình duyệt

Tìm một nguồn dữ liệu

Chèn một dạng xem dữ liệu dưới dạng biểu mẫu

Chèn hoặc xóa một vùng phần Web

Giới thiệu về thiết đặt người đóng góp

Sửa đổi các cột trong dạng xem dữ liệu

Sửa đổi trang chính mặc định

Sửa đổi chỗ dành sẵn mặc định SharePoint nội dung

Di chuyển nguồn dữ liệu giữa các trang trong thư viện nguồn dữ liệu

Mở SharePoint site

Mở hoặc sửa tệp trong thư viện SharePoint

Loại bỏ một nguồn dữ liệu từ thư viện nguồn dữ liệu

Loại bỏ hoặc xóa bỏ một kiểu

Đặt lại trang tùy chỉnh để định nghĩa trang

Tổng quan về mẫu trang cái

Lưu tệp vào thư viện SharePoint hoặc vị trí Web khác

Sắp xếp và nhóm dữ liệu trong dạng xem dữ liệu

Dùng thiết đặt người đóng góp làm người quản lý trang web

Làm việc trong chế độ người đóng góp như một tác giả nội dung

Quy trình

Giới thiệu về quy trình SharePoint

Tạo một dòng công việc

Thêm một hành động biểu mẫu dựng sẵn vào một dạng xem dữ liệu

Thêm cơ sở dữ liệu dưới dạng một nguồn dữ liệu

Thêm một nguồn dữ liệu được nối kết

Thêm một danh sách SharePoint hoặc thư viện dưới dạng một nguồn dữ liệu

Thêm một tệp XML dưới dạng một nguồn dữ liệu

Thêm dịch vụ XML Web làm nguồn dữ liệu

Gán biểu mẫu vào một nhóm trong một dòng công việc

Gán mục cần làm trong một dòng công việc

Thu thập dữ liệu từ một người dùng trong một dòng công việc

Tạo một dòng công việc phụ

Tạo một biểu mẫu khởi tạo dòng công việc

Xác định tra cứu dòng công việc

Xóa bỏ hoặc loại bỏ một dòng công việc

Gửi email trong quy trình

Khắc phục lỗi dòng công việc

Dùng biến trong dòng công việc

Ví dụ về dòng công việc: Tạo nhiệm vụ từ mục thảo luận

Ví dụ về dòng công việc: Định tuyến báo cáo chi phí để xem lại

Ví dụ về dòng công việc: Gửi thư thông báo

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×