StDev, hàm StDevP

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về ước tính của độ lệch chuẩn cho tập hợp một hoặc một tập hợp mẫu được biểu thị dưới dạng một tập giá trị chứa trong một trường đã xác định trên một truy vấn.

Cú pháp

StDev ( expr )

StDevP ( expr )

Chỗ dành sẵn expr đại diện cho một biểu thức chuỗi xác định trường có chứa dữ liệu số bạn muốn đánh giá hoặc một biểu thức thực hiện một phép tính bằng cách dùng dữ liệu trong trường đó. Toán hạng trong expr có thể bao gồm tên của một trường bảng, hằng số hoặc một hàm (mà có thể là nội tại hoặc người dùng xác định nhưng không phải là một trong các SQL tổng hợp các hàm khác).

Ghi chú

Hàm StDevP đánh giá một tập hợp và hàm StDev đánh giá một tập hợp mẫu.

Nếu truy vấn bên dưới chứa ít hơn hai bản ghi (hoặc không có bản ghi, cho hàm StDevP ), các hàm trả về một Null giá trị (cho biết rằng một độ lệch chuẩn không thể được tính).

Bạn có thể dùng các hàm StDevStDevP trong một biểu thức truy vấn. Bạn cũng có thể sử dụng biểu thức này trong thuộc tính SQL của một QueryDef đối tượng hoặc khi tạo một đối tượng tập bản ghi dựa trên một truy vấn SQL.Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×