SharePoint tại cơ sở nội dung không được hiển thị trong kết quả tìm kiếm SharePoint Online

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Cân nhắc kịch bản sau đây.

  • Bạn cấu hình tìm kiếm hỗn hợp đến để trả về kết quả trong SharePoint Online từ môi trường tại cơ sở Microsoft SharePoint 2013.

  • Khi người dùng thực hiện một truy vấn từ một site SharePoint Online, chỉ có kết quả từ các site SharePoint Online được hiển thị. Không có kết quả được trả về SharePoint 2013 tại cơ sở.

  • Bạn triển khai tháng 4 năm 2014 Cập Nhật tích lũy hoặc một Cập Nhật tích lũy lên vào cụm SharePoint 2013 tại cơ sở.

  • Người quản trị sửa quy tắc truy vấn liên kết với nguồn kết quả trong SharePoint Online. Sau đó, người quản trị sẽ mở bộ dựng truy vấn từ khối kết quả. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra lỗi sau đây:

    1 3/4 System.Net.WebException: máy chủ từ xa .returned lỗi: (401) trái phép. tại System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() tại Microsoft.SharePoint.Client.SPWebRequestExecutor.Execute() tại Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.GetFormDigestInfoPrivate() tại Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.EnsureFormDigest() tại Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext.ExecuteQuery() tại Microsoft.Office.Server.Search.RemoteSharepoint.RemoteSharepointEvaluator.RemoteSharepointProducer.RetrieveDataFromRemoteServer (đối tượng chưa sử dụng) tại System.Threading.ExecutionContext.RunInternal (ExecutionContext executionContext, gọi lại ContextCallback, đối tượng trạng thái, Boolean preserveSyncCtx) tại System.Threading.ExecutionContext.Run (ExecutionContext executionContext, Gọi lại ContextCallback, đối tượng trạng thái, Boolean preserveSyncCtx) tại System.Threading.ExecutionContext.Run (ExecutionContext executionContext, ContextCallback gọi lại trạng thái đối tượng) Microsoft.Office.Server.Search.RemoteSharepoint.RemoteSharepointEvaluator.RemoteSharepointProducer.ProcessRecordCore (bản ghi IRecord)

Giải pháp

Để tránh vấn đề này, thay đổi nhà cung cấp căn cước SharePoint tại cơ sở để nó hoạt động với SharePoint Online. Để thực hiện điều này, chạy lệnh ghép ngắn sau đây trên cụm máy chủ SharePoint 2013 tại cơ sở của bạn:


$config = Get-SPSecurityTokenServiceConfig

$config.AuthenticationPipelineClaimMappingRules.AddIdentityProviderNameMappingRule("OrgId Rule", [Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviderTypes]::Forms, "membership", "urn:federation:microsoftonline")

$config.Update() 

Xem thêm thông tin

Trong trường hợp được mô tả trong phần "Dấu hiệu", ngoại lệ sau được đăng nhập Nhật ký hợp nhất ghi nhật ký dịch vụ (ULS) (Hiển thị dưới đây).

Đây là một vấn đề đã biết khi bạn triển khai tháng 4 năm 2014 Cập Nhật tích lũy hoặc Cập Nhật tích lũy lên trên cụm máy chủ SharePoint 2013 tại cơ sở của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách cấu hình tìm kiếm hỗn hợp cho SharePoint Server 2013, hãy đến SharePoint Server 2013 hỗn hợp cấu hình roadmaps.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Ví dụ về Nhật ký

w3wp.exe (0x48E4) 0x08A4 SharePoint Portal Server User Profiles ae0sx Unexpected Error trying to search 
trong UPA. Thông báo ngoại lệ là ' System.ArgumentException: ngoại lệ của kiểu
 'System.ArgumentException' được trả về. Tên tham số:
 giá trị tại Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType (giá trị chuỗi)
tại Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow
(UserProfileManager upManager, Chuỗi nameId, Chuỗi nameIdIssuer) tại
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable'1 identityClaims)'
(0x48E4) 0x08A4 hồ sơ người dùng SharePoint Portal Server ae0su cao
Đặt yêu cầu không được ánh xạ đến định danh người dùng duy nhất. Ngoại lệ ngoại lệ của kiểu 'System.ArgumentException' được trả về. 
Tên tham số: giá trị đã xảy ra. a53bac9c-(0x48E4)
0x08A4 SharePoint Foundation xác thực tuyên bố ae0tc cao
Đăng ký mappered không giải quyết định danh một nhận. 
Ngoại lệ: System.InvalidOperationException: ngoại lệ của kiểu 'System.ArgumentException' được trả về. 
Tên tham số: giá trị---> System.ArgumentException: ngoại lệ của kiểu 'System.ArgumentException' được trả về. 
Tên tham số: giá trị tại Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType
(Chuỗi giá trị) tại Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow (UserProfileManager upManager,
Chuỗi nameId, Chuỗi nameIdIssuer) tại
Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable'1 identityClaims) 
---Cuối ngoại lệ bên trong theo dõi chồng---
tại Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable'1 identityClaims) 
tại Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.
< > c__DisplayClass2.<GetMappedIdentityClaim > b__0() tại Microsoft.SharePoint.SPSecurity.
< > c__DisplayClass5.<RunWithElevatedPrivileges > b__3()
tại Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode)
tại Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode, đối tượng param)
tại Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode)
tại Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetMappedIdentityClaim (Uri ngữ cảnh,
IEnumerable'1 identityClaims) tại Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.GetClaimFromExternalMapper
(Uri contextUri, yêu cầu danh sách ' 1)
(0x48E4) 0x08A4 SharePoint Foundation xác thực tuyên bố af3zp
Không mong muốn STS Call tuyên bố Saml: Vấn đề bắt đầu ra tuyên bố định danh. 
Ngoại lệ: ' System.InvalidOperationException: ngoại lệ của kiểu 'System.ArgumentException' được trả về. 
Tên tham số: giá trị---> System.ArgumentException:
Ngoại lệ của kiểu 'System.ArgumentException' được trả về. 
Tên tham số: giá trị tại Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPIdentityProviders.GetIdentityProviderType
(Chuỗi giá trị) tại Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.SearchUsingNameIdOrThrow
(UserProfileManager upManager, Chuỗi nameId, Chuỗi nameIdIssuer) 
tại Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable'1 identityClaims) 
---Cuối ngoại lệ bên trong theo dõi chồng---
tại Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetSingleUserProfileFromClaimsList
(UserProfileManager upManager, IEnumerable'1 identityClaims) 
tại Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.
< > c__DisplayClass2.<GetMappedIdentityClaim > b__0() tại Microsoft.SharePoint.SPSecurity.
< > c__DisplayClass5.<RunWithElevatedPrivileges > b__3()
tại Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess (CodeToRunElevated secureCode)
tại Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (WaitCallback secureCode, đối tượng param)
tại Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges (CodeToRunElevated secureCode)
tại Microsoft.Office.Server.Security.UserProfileIdentityClaimMapper.GetMappedIdentityClaim (Uri ngữ cảnh,
IEnumerable'1 identityClaims) tại Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.
GetClaimFromExternalMapper (Uri contextUri, danh sách ' 1 nại) tại Microsoft.SharePoint.IdentityModel.
SPIdentityClaimMapperOperations.ResolveUserIdentityClaim (Uri contextUri, ClaimCollection inputClaims)
tại Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPIdentityClaimMapperOperations.GetIdentityClaim (Uri contextUri,
ClaimCollection inputClaims, SPCallingIdentityType callerType) tại Microsoft.SharePoint.IdentityModel.
SPSecurityTokenService.GetLogonIdentityClaim (SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity inputIdentity,
IClaimsIdentity outputIdentity, SPCallingIdentityType callerType) tại Microsoft.SharePoint.IdentityModel.
SPSecurityTokenService.EnsureSharePointClaims (SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity outputIdentity,
SPCallingIdentityType callerType) tại Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPSecurityTokenService.AugmentOutputIdentityForRequest
(SPRequestInfo requestInfo, IClaimsIdentity outputIdentity) tại Microsoft.SharePoint.IdentityModel.SPSecurityTokenService.
GetOutputClaimsIdentity (IClaimsPrincipal nợ gốc, RequestSecurityToken yêu cầu, phạm vi phạm vi)'.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×