SharePoint cụ di chuyển căn cước ánh xạ: Azure Active Directory căn cước quét

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tổng quan

Quét Azure Active Directory sẽ tra cứu căn cước phát hiện ra trong môi trường SharePoint nguồn trong Azure Active Directory bạn xác thực để.

Khi thực hiện look-ups, đây là mẫu dùng cho phù hợp:

Người dùng

ExactMatch

Căn cước nguồn là người dùng Windows có một mã định danh bảo mật [SID]. Mục tiêu là OnPremisesSecurityIdentifier trong Azure Active Directory.

Tài khoản không phải-Windows sẽ không bao giờ có thể có một ExactMatch.

PartialMatch

Căn cước nguồn nhận giá trị bằng UserPrincipalName hoặc thư giá trị trong Azure Active Directory.

hoặc

Tên hiển thị nguồn căn cước bằng tên hiển thị trong Azure Active Directory.

NoMatch

Không thể thực hiện cả ExactMatch hoặc PartialMatch.

Nhóm

ExactMatch

Căn cước nguồn là nhóm Windows có một mã định danh bảo mật [SID]. Mục tiêu là OnPremisesSecurityIdentifier trong Azure Active Directory.

Tài khoản không phải-Windows sẽ không bao giờ có thể có một ExactMatch.

PartialMatch

Tên hiển thị nguồn căn cước bằng tên hiển thị trong Azure Active Directory.

NoMatch

Không thể thực hiện cả ExactMatch hoặc PartialMatch.

Chúng tôi dùng ADAL xác thực toán tử với Azure Active Directory. Điều này yêu cầu bạn chấp thuận cho ứng dụng đọc Azure Active Directory. Để đảm bảo có bạn chấp thuận trước khi chạy các quét, công cụ sẽ thực hiện một kiểm chuyến bay trước khi xác thực liên quan đến xác thực để Azure. Điều này sẽ cho phép toán tử để tránh chạy quy trình dài quét nếu tất cả các điều kiện tiên quyết không được đáp ứng. Hãy xem < nối kết đến đồng ý sử dụng thông tin > để biết thêm thông tin.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×