Sao chép và sửa đổi nguồn dữ liệu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Có những tình huống nhất định mà bạn có thể muốn hoặc cần phải sao chép kết nối nguồn dữ liệu trước khi bạn sửa đổi nó, bao gồm:

 • Khi bạn đang làm việc với danh sách Microsoft SharePoint và thư viện, và bạn muốn tạo một truy vấn tùy chỉnh.

  Kết nối nguồn dữ liệu cho danh sách SharePoint và thư viện sẽ hiển thị dữ liệu từ một truy vấn mặc định không được sửa đổi. Tuy nhiên, nếu bạn sao chép kết nối nguồn dữ liệu cho một danh sách SharePoint hoặc thư viện, bạn có thể rồi tạo một truy vấn tùy chỉnh.

 • Khi bạn đang làm việc với cơ sở dữ liệu, và bạn muốn tạo một vài truy vấn nguồn dữ liệu dựa trên cùng một nguồn dữ liệu.

Bạn cũng có thể sao chép và sửa đổi các kết nối nguồn dữ liệu trong thư viện nguồn dữ liệu. Khi bạn bấm sao chép và sửa đổi, bạn tạo một bản sao của kết nối nguồn dữ liệu. Bạn có thể thay đổi rồi sao chép bằng cách dùng tùy chọn trong hộp thoại Thuộc tính nguồn dữ liệu .

Bạn có thể sửa đổi truy vấn cho nguồn dữ liệu SQL dựa trên, chẳng hạn như danh sách SharePoint và thư viện và kết nối cơ sở dữ liệu. Để kết nối nguồn dữ liệu khác, bạn sẽ không truy vấn để sửa đổi. Tuy nhiên, bạn có thể sửa đổi các thuộc tính cho các kết nối nguồn dữ liệu.

Bạn muốn làm gì?

Sao chép và sửa đổi danh sách SharePoint hoặc thư viện

Sao chép và sửa đổi một kết nối cơ sở dữ liệu

Sao chép và sửa đổi một tệp XML

Sao chép và sửa đổi một script phía máy chủ

Sao chép và sửa đổi một dịch vụ XML Web

Sao chép và sửa đổi nguồn dữ liệu được nối kết

Sao chép và sửa đổi danh sách SharePoint hoặc thư viện

Danh sách SharePoint và thư viện xuất hiện trong thư viện nguồn dữ liệu là kết nối với dữ liệu gốc và hiển thị kết quả của truy vấn trên dữ liệu đó. Không giống như với truy vấn cho các nguồn dữ liệu trong thư viện nguồn dữ liệu, bạn không thể sửa đổi truy vấn cho nguồn dữ liệu được tạo tự động cho danh sách SharePoint và thư viện. Bạn có thể, Tuy nhiên, sao chép kết nối vào SharePoint danh sách hoặc thư viện và sau đó tạo một truy vấn tùy chỉnh để áp dụng cho danh sách hoặc thư viện để hiển thị chính xác dữ liệu mà bạn muốn.

Các bước sau đây cho bạn cách sao chép kết nối nguồn dữ liệu và sau đó thay đổi tên, mô tả và từ khóa cho nguồn dữ liệu đó. Để biết thêm thông tin về cách sửa đổi truy vấn cho một nguồn dữ liệu, hãy xem bài viết tạo truy vấn nguồn dữ liệu.

 1. Nếu Thư viện nguồn dữ liệu không hiển thị, trên menu Ngăn tác vụ , bấm Thư viện nguồn dữ liệu.

 2. Trong ngăn tác vụ của Thư viện nguồn dữ liệu , hãy bấm vào danh sách SharePoint hoặc thư viện mà bạn muốn sao chép và sau đó sửa đổi, sau đó bấm sao chép và sửa đổi.

  Hộp thoại Thuộc tính nguồn dữ liệu xuất hiện.

 3. Trên tab chung , trong hộp tên , nhập tên cho nguồn dữ liệu mới của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhập tên mới cho bản sao của nguồn dữ liệu, tên sẽ giống như nguồn dữ liệu gốc, nhưng với _copy(1) được chắp thêm. Ví dụ, nếu bạn sao chép kết nối nguồn dữ liệu của thông báo nhưng không hãy nhập tên mới, tên của nguồn dữ liệu mới sẽ là Announcements_copy(1).

 4. Trong hộp mô tả , nhập mô tả cho nguồn dữ liệu mới của bạn.

 5. Trong hộp từ khóa , hãy nhập bất kỳ từ khóa nào bạn muốn.

Bây giờ, bạn có thể chỉ định một truy vấn cho mới danh sách hoặc thư viện của bạn. Để biết thêm thông tin về cách tạo một truy vấn, hãy xem bài viết tạo truy vấn nguồn dữ liệu.

Đầu trang

Sao chép và sửa đổi một kết nối cơ sở dữ liệu

Bạn có thể sửa đổi truy vấn cho một kết nối cơ sở dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, nếu bạn có một vài truy vấn, tất cả các mà bạn dùng thường xuyên, bạn có thể tìm thấy nó tiện lợi để lưu mỗi truy vấn riêng lẻ làm nguồn dữ liệu riêng biệt.

Ví dụ, Northwind Traders, một công ty thực phẩm đặc sản, theo dõi sản phẩm của họ trong cơ sở dữ liệu SQL. Truy vấn mặc định trên cơ sở dữ liệu Hiển thị tất cả các sản phẩm Northwind Traders có bao giờ hết sắp xếp thứ tự. Thành viên trong nhóm gợi ý truy vấn khác được tạo ra để hiển thị chỉ những sản phẩm đã được đã ngừng cung cấp. Kết quả này có thể dễ dàng thực hiện bằng cách sao chép truy vấn nguồn dữ liệu đầu tiên, sửa đổi truy vấn để nó hiển thị chỉ các mục đã ngừng cung cấp, rồi lưu sửa đổi truy vấn bên dưới tên mới như một kết nối cơ sở dữ liệu riêng biệt trong thư viện nguồn dữ liệu.

Các bước sau đây cho bạn cách sao chép dữ liệu nguồn và sau đó thay đổi tên, mô tả và từ khóa cho nguồn dữ liệu đó. Để biết thêm thông tin về cách sửa đổi truy vấn cho một nguồn dữ liệu, hãy xem bài viết tạo truy vấn nguồn dữ liệu.

 1. Nếu Thư viện nguồn dữ liệu không hiển thị, trên menu Ngăn tác vụ , bấm Thư viện nguồn dữ liệu.

 2. Trong ngăn tác vụ của Thư viện nguồn dữ liệu , bấm kết nối cơ sở dữ liệu mà bạn muốn sao chép và sau đó sửa đổi, sau đó bấm sao chép và sửa đổi.

  Hộp thoại Thuộc tính nguồn dữ liệu xuất hiện.

 3. Trên tab chung , trong hộp tên , nhập tên cho nguồn dữ liệu mới của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhập tên mới cho nguồn dữ liệu, tên sẽ giống như trước mục với _copy(1) được chắp thêm vào đó. Ví dụ, nếu bạn sao chép cơ sở dữ liệu sản phẩm nhưng không hãy nhập tên mới, tên của nguồn dữ liệu mới sẽ là Products_copy(1).

 4. Trong hộp mô tả , nhập mô tả cho nguồn dữ liệu mới của bạn.

 5. Trong hộp từ khóa , hãy nhập bất kỳ từ khóa nào bạn muốn.

Bây giờ bạn có thể xác định một truy vấn cho kết nối cơ sở dữ liệu mới của bạn. Để biết thêm thông tin về cách tạo một truy vấn, hãy xem bài viết tạo truy vấn nguồn dữ liệu.

Đầu trang

Sao chép và sửa đổi một tệp XML

Giống như với danh sách SharePoint và thư viện, bạn không thể sửa đổi các kết nối nguồn dữ liệu được tạo tự động cho tệp XML cục bộ. Tuy nhiên, bạn có thể sao chép và sửa đổi tệp XML cục bộ để sửa đổi tên nguồn dữ liệu, thêm mô tả, hoặc thêm từ khóa. Tên, mô tả và từ khóa cho tệp XML bên ngoài có thể sửa đổi nhưng không sao chép dữ liệu nguồn.

 1. Nếu Thư viện nguồn dữ liệu không hiển thị, trên menu Ngăn tác vụ , bấm Thư viện nguồn dữ liệu.

 2. Trong ngăn tác vụ của Thư viện nguồn dữ liệu , bấm vào tệp XML mà bạn muốn sao chép và sau đó sửa đổi, sau đó bấm sao chép và sửa đổi.

  Hộp thoại Thuộc tính nguồn dữ liệu xuất hiện.

 3. Trên tab chung , trong hộp tên , nhập tên cho nguồn dữ liệu mới của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhập tên mới cho nguồn dữ liệu, tên sẽ giống như trước mục với _copy(1) được chắp thêm vào đó. Ví dụ, nếu bạn sao chép tệp XML sản phẩm nhưng không hãy nhập tên mới, tên của nguồn dữ liệu mới sẽ là Products_copy(1).

 4. Trong hộp mô tả , nhập mô tả cho nguồn dữ liệu mới của bạn.

 5. Trong hộp từ khóa , hãy nhập bất kỳ từ khóa nào bạn muốn.

Đầu trang

Sao chép và sửa đổi một script phía máy chủ

Sao chép và sửa đổi một kết nối với một script phía máy chủ có thể hữu ích nếu bạn cần kết nối đến đó cùng một máy chủ script nhưng với giá trị tham số khác nhau.

 1. Nếu Thư viện nguồn dữ liệu không hiển thị, trên menu Ngăn tác vụ , bấm Thư viện nguồn dữ liệu.

 2. Trong ngăn tác vụ của Thư viện nguồn dữ liệu , bấm vào tệp XML mà bạn muốn sao chép và sau đó sửa đổi, sau đó bấm sao chép và sửa đổi.

  Hộp thoại Thuộc tính nguồn dữ liệu xuất hiện.

 3. Trên tab chung , trong hộp tên , nhập tên cho nguồn dữ liệu mới của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhập tên mới cho nguồn dữ liệu, tên sẽ giống như trước mục với _copy(1) được chắp thêm vào đó. Ví dụ, nếu bạn sao chép tệp Rss.aspx trên script phía máy chủ www.gotdotnet.com nhưng không hãy nhập tên mới, tên của nguồn dữ liệu mới sẽ xuất hiện Rss.aspx trên www.gotdotnet.com_copy (1).

 4. Trong hộp mô tả , nhập mô tả cho nguồn dữ liệu mới của bạn.

 5. Trong hộp từ khóa , hãy nhập bất kỳ từ khóa nào bạn muốn.

 6. Trên tab nguồn , trong hộp Thêm hoặc sửa đổi tham số , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm Thêm.

  • Bấm tham số mà bạn muốn sửa đổi, sau đó bấm sửa đổi.

 7. Trong hộp tham số , trong hộp tên , nhập tên cho tham số mới hoặc sửa đổi.

 8. Trong hộp Giá trị mặc định , hãy nhập một giá trị mặc định cho tham số mới hoặc sửa đổi.

  Lưu ý: Nếu script phía máy chủ sử dụng tham số đã được nhập bởi một người dùng truy cập site, hãy chọn hộp kiểm giá trị tham số này có thể thiết thông qua một kết nối phần Web .

Đầu trang

Sao chép và sửa đổi một dịch vụ XML Web

Sao chép và sửa đổi một dịch vụ XML Web có thể hữu ích nếu bạn cần kết nối với dịch vụ Web cùng nhưng muốn sử dụng phương pháp khác nhau hoặc giá trị tham số khác nhau.

 1. Nếu Thư viện nguồn dữ liệu không hiển thị, trên menu Ngăn tác vụ , bấm Thư viện nguồn dữ liệu.

 2. Trong ngăn tác vụ của Thư viện nguồn dữ liệu , bấm vào tệp XML mà bạn muốn sao chép và sau đó sửa đổi, sau đó bấm sao chép và sửa đổi.

  Hộp thoại Thuộc tính nguồn dữ liệu xuất hiện.

 3. Trên tab chung , trong hộp tên , nhập tên cho nguồn dữ liệu mới của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhập tên mới cho nguồn dữ liệu, tên sẽ giống như trước mục với _copy(1) được chắp thêm vào đó. Ví dụ, nếu bạn sao chép website trên dịch vụ Northwind Web nhưng không hãy nhập tên mới, tên của nguồn dữ liệu mới sẽ là website trên Northwind_copy(1).

 4. Trong hộp mô tả , nhập mô tả cho nguồn dữ liệu mới của bạn.

 5. Trong hộp từ khóa , hãy nhập bất kỳ từ khóa nào bạn muốn.

 6. Trên tab nguồn , trong hộp tham số , bấm tham số mà bạn muốn sửa đổi, sau đó bấm sửa đổi.

 7. Trong hộp tham số , nhập tham số mà bạn muốn dùng.

  Lưu ý: Nếu dịch vụ Web sử dụng tham số đã được nhập bởi một người dùng truy cập site, chọn hộp kiểm giá trị tham số này có thể thiết thông qua một kết nối phần Web .

Đầu trang

Sao chép và sửa đổi nguồn dữ liệu được nối kết

Sao chép và sửa đổi nguồn dữ liệu được nối kết có thể hữu ích nếu nguồn dữ liệu được nối kết được bao gồm các kết nối cơ sở dữ liệu và bạn muốn tạo một bản sao của cơ sở dữ liệu được nối kết nối đầu tiên để sửa đổi truy vấn.

Các bước sau đây cho bạn cách sao chép dữ liệu nguồn và sau đó thay đổi tên, mô tả và từ khóa cho nguồn dữ liệu đó. Để biết thêm thông tin về cách sửa đổi truy vấn cho một nguồn dữ liệu, hãy xem bài viết tạo truy vấn nguồn dữ liệu.

 1. Nếu Thư viện nguồn dữ liệu không hiển thị, trên menu Ngăn tác vụ , bấm Thư viện nguồn dữ liệu.

 2. Trong ngăn tác vụ của Thư viện nguồn dữ liệu , bấm nguồn dữ liệu được nối kết mà bạn muốn sao chép và sau đó sửa đổi, sau đó bấm sao chép và sửa đổi.

  Hộp thoại Thuộc tính nguồn dữ liệu xuất hiện.

 3. Trên tab chung , trong hộp tên , nhập tên cho nguồn dữ liệu mới của bạn.

  Lưu ý: Không giống như kết nối nguồn dữ liệu khác, nếu bạn không nhập tên mới cho nguồn dữ liệu, tên sẽ giống như mục trước.

 4. Trong hộp mô tả , nhập mô tả cho nguồn dữ liệu mới của bạn.

 5. Trong hộp từ khóa , hãy nhập bất kỳ từ khóa nào bạn muốn.

Bây giờ bạn có thể xác định một truy vấn cho kết nối cơ sở dữ liệu mới của bạn. Để biết thêm thông tin về cách tạo một truy vấn, hãy xem bài viết tạo truy vấn nguồn dữ liệu.

Đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×