Sửa tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu trong biểu đồ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu biểu đồ của bạn chứa tiêu đề biểu đồ (ie. tên của biểu đồ) hoặc tiêu đề trục (tiêu đề Hiển thị trên x, y hoặc z trục biểu đồ) và nhãn dữ liệu (vốn cung cấp thêm chi tiết về một điểm dữ liệu cụ thể trên biểu đồ), bạn có thể sửa các tiêu đề và nhãn.

Bạn cũng có thể sửa tiêu đề và nhãn được nối kết dữ liệu trang tính của bạn, hãy làm như vậy trực tiếp trên biểu đồ và dùng văn bản có định dạng để làm cho chúng trông đẹp hơn.

Lưu ý rằng bạn có thể sửa tiêu đề và nhãn dữ liệu được nối kết với dữ liệu trang tính trong ô tương ứng trong trang tính. Nếu, ví dụ, bạn thay đổi tiêu đề trong một ô từ "Doanh thu hàng năm" đến "Doanh thu hàng năm" — thay đổi sẽ tự động xuất hiện trong các tiêu đề và nhãn dữ liệu trên biểu đồ. Bạn sẽ không, Tuy nhiên, có thể sử dụng văn bản có định dạng khi bạn thực hiện thay đổi từ trong một ô.

Khi bạn sửa một nối kết tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu trên biểu đồ (thay vì trong một ô), đó tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu sẽ không còn được nối kết đến ô tương ứng của trang tính và các thay đổi bạn thực hiện không được hiển thị trong trang tính chính nó (mặc dù bạn sẽ thấy chúng trên t Anh ấy biểu đồ). Tuy nhiên, bạn có thể thiết lập lại nối kết giữa các tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu và các ô trang tính.

Sau khi bạn hoàn tất việc sửa văn bản, bạn có thể di chuyển nhãn dữ liệu đến vị trí khác nhau khi cần thiết.

Lưu ý: Để thực hiện bất kỳ thay đổi mô tả dưới đây, biểu đồ phải đã có tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu. Để tìm hiểu cách thêm chúng, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ tiêu đề trong biểu đồnhãn thêm hoặc loại bỏ dữ liệu trong biểu đồ.

Bạn muốn làm gì?

Sửa nội dung của một tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu trên biểu đồ

Sửa nội dung của một tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu được nối kết với dữ liệu trên trang tính

Thiết lập lại nối kết giữa một tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu và một ô trang tính

Thay đổi vị trí của nhãn dữ liệu

Sửa nội dung của một tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu trên biểu đồ

 1. Trên một biểu đồ, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để sửa nội dung của tiêu đề, hãy bấm vào tiêu đề biểu đồ hoặc trục mà bạn muốn thay đổi.

  • Để sửa nội dung của nhãn dữ liệu, hãy bấm hai lần vào nhãn dữ liệu mà bạn muốn thay đổi.

   Bấm đầu tiên sẽ chọn nhãn dữ liệu cho chuỗi toàn bộ dữ liệu, và bấm thứ hai sẽ chọn nhãn dữ liệu riêng lẻ.

 2. Bấm một lần nữa để đặt tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu trong chế độ sửa, kéo để chọn văn bản mà bạn muốn thay đổi, hãy nhập văn bản mới hoặc giá trị.

  Để chèn dấu ngắt dòng, bấm để đặt con trỏ vào nơi bạn muốn ngắt dòng, sau đó nhấn ENTER.

 3. Khi bạn đã hoàn tất chỉnh sửa, bấm bên ngoài hộp văn bản mà bạn đã thực hiện thay đổi văn bản của bạn.

 4. Định dạng văn bản trong hộp nhãn tiêu đề hoặc dữ liệu, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào hộp tiêu đề, sau đó chọn văn bản mà bạn muốn định dạng.

  2. Bấm chuột phải vào bên trong hộp văn bản và sau đó bấm Tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

   Bạn cũng có thể sử dụng các nút định dạng trên Ribbon (tab Trang chủ, nhóm Phông). Để định dạng toàn bộ tiêu đề, bạn có thể bấm chuột phải vào tiêu đề, bấm Định dạng Tiêu đề Biểu đồ, rồi chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn.

Lưu ý: Kích cỡ của hộp nhãn tiêu đề hoặc dữ liệu sẽ điều chỉnh kích cỡ của văn bản. Bạn không thể đổi kích cỡ hộp nhãn tiêu đề hoặc dữ liệu, và văn bản có thể trở nên cắt cụt nếu nó không phù hợp với kích cỡ tối đa. Để cho phép thêm văn bản, bạn có thể muốn dùng một hộp văn bản thay vào đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm một hộp văn bản vào biểu đồ.

Đầu trang

Sửa nội dung của một tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu được nối kết với dữ liệu trên trang tính

 1. Trong trang tính, hãy bấm vào ô có chứa tiêu đề hoặc dữ liệu văn bản nhãn bạn muốn thay đổi.

 2. Sửa nội dung hiện có, hoặc nhập mới văn bản hoặc giá trị, sau đó nhấn ENTER.

  Thay đổi bạn đã thực hiện tự động xuất hiện trên biểu đồ.

Đầu trang

Thiết lập lại nối kết giữa một tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu và một ô trang tính

Nối kết giữa các tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu và ô tương ứng trong trang tính sẽ bị lỗi khi bạn sửa nội dung bên trong biểu đồ. Để tự động cập nhật các tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu với thay đổi bạn thực hiện trên trang tính, bạn phải thiết lập lại nối kết giữa các tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu và ô tương ứng trong trang tính. Đối với nhãn dữ liệu, bạn có thể thiết lập lại nối kết một chuỗi dữ liệu tại một thời điểm, hoặc cho tất cả các chuỗi dữ liệu cùng một lúc.

Trong báo cáo PivotChart, các quy trình thiết lập lại nối kết giữa các nhãn dữ liệu và nguồn dữ liệu (không phải là ô trang tính).

Thiết lập lại nối kết cho tiêu đề biểu đồ hoặc trục

 1. Trên biểu đồ, bấm vào tiêu đề biểu đồ hoặc trục mà bạn muốn nối kết đến một ô trang tính tương ứng.

 2. Trên trang tính, hãy bấm vào trong thanh công thức, sau đó gõ dấu bằng (=).

 3. Chọn ô trang tính chứa dữ liệu hoặc văn bản mà bạn muốn hiển thị trong biểu đồ của mình.

  Bạn cũng có thể nhập tham chiếu tới ô trang tính trong thanh công thức. Nhập cả dấu bằng, tên trang tính, tiếp theo là dấu chấm than; ví dụ, =Trang_tính1!F2

 4. Nhấn ENTER.

Đầu trang

Thiết lập lại nối kết cho nhãn dữ liệu

Khi bạn tùy chỉnh nội dung của nhãn dữ liệu trên biểu đồ, nó không còn được nối kết với dữ liệu trên trang tính. Bạn có thể thiết lập lại nối kết bằng việc đặt lại văn bản nhãn cho tất cả các nhãn trong một chuỗi dữ liệu, hoặc bạn có thể nhập một tham chiếu đến ô có chứa dữ liệu mà bạn muốn nối kết đến cho mỗi điểm dữ liệu tại một thời điểm.

Đầu trang

Đặt lại văn bản nhãn

 1. Trên biểu đồ, hãy bấm một lần hoặc hai lần vào nhãn dữ liệu mà bạn muốn nối kết đến một ô trang tính tương ứng.

  Bấm đầu tiên sẽ chọn nhãn dữ liệu cho chuỗi toàn bộ dữ liệu, và bấm thứ hai sẽ chọn nhãn dữ liệu riêng lẻ.

 2. Bấm chuột phải vào nhãn dữ liệu, sau đó bấm Định dạng nhãn dữ liệu hoặc Định dạng nhãn dữ liệu.

 3. Bấm Tùy chọn nhãn nếu nó chưa được chọn, sau đó chọn hộp kiểm Đặt lại văn bản nhãn .

Đầu trang

Thiết lập lại nối kết đến dữ liệu trên trang tính

 1. Trên biểu đồ, hãy bấm vào nhãn mà bạn muốn nối kết đến một ô trang tính tương ứng.

 2. Trên trang tính, hãy bấm vào trong thanh công thức, sau đó gõ dấu bằng (=).

 3. Chọn ô trang tính chứa dữ liệu hoặc văn bản mà bạn muốn hiển thị trong biểu đồ của mình.

  Bạn cũng có thể nhập tham chiếu tới ô trang tính trong thanh công thức. Nhập cả dấu bằng, tên trang tính, tiếp theo là dấu chấm than; ví dụ, =Trang_tính1!F2

 4. Nhấn ENTER.

Đầu trang

Thay đổi vị trí của nhãn dữ liệu

Bạn có thể thay đổi vị trí của nhãn dữ liệu duy nhất bằng cách kéo nó. Bạn cũng có thể đặt nhãn dữ liệu vào một vị trí chuẩn so với đánh dấu dữ liệu của họ. Tùy thuộc vào loại biểu đồ, bạn có thể chọn từ nhiều định vị tùy chọn.

 1. Trên một biểu đồ, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để định vị lại tất cả các nhãn dữ liệu cho một chuỗi toàn bộ dữ liệu, hãy bấm nhãn dữ liệu một lần để chọn chuỗi dữ liệu.

  • Để đặt lại vị trí nhãn dữ liệu cụ thể, hãy bấm nhãn dữ liệu đó hai lần để chọn nó.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm nhãn , bấm Nhãn dữ liệu, sau đó bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

  Ảnh Ribbon Excel

  Đối với các tùy chọn nhãn dữ liệu bổ sung, bấm Thêm tùy chọn nhãn dữ liệu, bấm Tùy chọn nhãn nếu nó chưa được chọn và sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×