Sử dụng nút lệnh để bắt đầu một hành động hoặc một chuỗi các hành động

Sử dụng nút lệnh để bắt đầu một hành động hoặc một chuỗi các hành động

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn sử dụng nút lệnh trên một biểu mẫu Access để bắt đầu một hành động hoặc một tập hợp các hành động. Ví dụ, bạn có thể tạo một nút lệnh mở ra một biểu mẫu khác. Để thực hiện một nút lệnh thực hiện một hành động, bạn viết một thủ tục macro hoặc sự kiện và đính kèm vào nút lệnh Trên bấm thuộc tính. Bạn cũng có thể nhúng macro trực tiếp vào thuộc tính Trên bấm nút lệnh. Điều này giúp bạn sao chép vào nút biểu mẫu khác mà không làm mất chức năng của nút.

Bạn muốn làm gì?

Thêm nút lệnh biểu mẫu bằng cách dùng trình hướng dẫn

Tạo một nút bằng cách kéo một macro vào biểu mẫu

Tạo một nút lệnh mà không cần dùng trình hướng dẫn

Tùy chỉnh một nút lệnh

Thêm nút lệnh biểu mẫu bằng cách dùng trình hướng dẫn

Bằng cách dùng trình hướng dẫn nút lệnh, bạn có thể nhanh chóng tạo các nút lệnh thực hiện nhiều tác vụ, chẳng hạn như đóng biểu mẫu, mở báo cáo, tìm bản ghi hoặc chạy macro.

 1. Bấm chuột phải vào biểu mẫu trong ngăn dẫn hướng, sau đó bấm dạng xem thiết kế trên menu lối tắt.

 2. Trên tab thiết kế , trong nhóm điều khiển , hãy đảm bảo rằng Dùng trình hướng dẫn điều khiển Ảnh nút được chọn.

  Ảnh Nút

 3. Trên tab Thiết kế, ở nhóm Điều khiển, bấm vào Nút.

  Ảnh nút

 4. Trong lưới thiết kế, bấm vào nơi bạn muốn nút lệnh chèn.

  Trình hướng dẫn nút lệnh bắt đầu.

 5. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn. Trên trang cuối cùng, hãy bấm kết thúc.

  Trình hướng dẫn tạo nút lệnh và nhúng macro trong nút Trên bấm thuộc tính. Macro chứa hành động thực hiện tác vụ bạn đã chọn trong trình hướng dẫn.

Xem hoặc sửa một macro được nhúng vào một nút lệnh

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào biểu mẫu có chứa nút lệnh, sau đó bấm Dạng xem thiết kế Ảnh nút hoặc Dạng xem bố trí Ảnh nút trên menu lối tắt.

 2. Bấm nút lệnh để chọn nó, sau đó nhấn F4 để hiển thị bảng thuộc tính của nó.

 3. Trên tab sự kiện của trang thuộc tính, [Macro nhúng] sẽ được hiển thị trong hộp thuộc tính Trên bấm . Bấm vào bất kỳ chỗ nào trong hộp thuộc tính, sau đó bấm Nút Trình Tạo ở bên phải của hộp.

Bộ dựng Macro được hiển thị, đang hiện hành động hoặc hành động tạo thành macro nhúng.

Đầu trang

Tạo một nút bằng cách kéo một macro vào biểu mẫu

Nếu bạn đã tạo và lưu macro, bạn có thể dễ dàng tạo một nút lệnh chạy macro bằng cách kéo macro từ ngăn dẫn hướng vào biểu mẫu được mở trong dạng xem thiết kế.

 1. Mở biểu mẫu trong dạng xem thiết kế bằng cách bấm chuột phải vào biểu mẫu trong ngăn dẫn hướng, rồi bấm Dạng xem thiết kế Ảnh nút trên menu lối tắt.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, xác định vị trí mà bạn muốn nút lệnh để chạy macro, sau đó kéo macro vào biểu mẫu.

  Access tự động tạo một nút lệnh và sử dụng tên macro như nút chú thích. Access cũng sẽ chèn tên macro trong thuộc tính Trên bấm nút lệnh sao cho macro chạy khi bạn bấm vào nút. Access sử dụng tên chung cho nút, vì vậy thật nên nhập một tên có ý nghĩa hơn trong nút tên thuộc tính. Để hiển thị bảng thuộc tính cho nút lệnh trong khi biểu mẫu đang mở trong dạng xem thiết kế, bấm vào nút, sau đó nhấn F4.

Để biết thêm thông tin về cách tạo macro, hãy xem bài viết tạo macro giao diện người dùng.

Đầu trang

Tạo một nút lệnh mà không cần dùng trình hướng dẫn

Bạn có thể tạo một nút lệnh mà không cần dùng trình hướng dẫn nút lệnh. Quy trình bao gồm cách đặt nút trên biểu mẫu và sau đó thiết lập một vài thuộc tính.

 1. Bấm chuột phải vào biểu mẫu trong ngăn dẫn hướng, sau đó bấm Dạng xem thiết kế Ảnh nút trên menu lối tắt.

 2. Trên tab thiết kế , trong nhóm điều khiển , hãy đảm bảo rằng Dùng trình hướng dẫn điều khiển không được chọn.

  Ảnh nút

 3. Trên tab Thiết kế, ở nhóm Điều khiển, bấm vào Nút.

  Ảnh nút

 4. Bấm vào vị trí trên biểu mẫu nơi bạn muốn đặt nút lệnh.

  Access đặt nút lệnh trên biểu mẫu.

  Trình hướng dẫn điều khiển sử dụng không chọn, Access không thực hiện bất kỳ xử lý thêm. Nếu trình hướng dẫn nút lệnh bắt đầu khi bạn đặt nút lệnh trên biểu mẫu, bạn có thể bấm hủy trong trình hướng dẫn.

 5. Nút lệnh được chọn, nhấn F4 để hiển thị bảng thuộc tính của nó.

 6. Bấm tab tất cả để hiển thị tất cả các thuộc tính cho nút lệnh.

 7. Đặt các thuộc tính để hoàn thành thiết kế của nút lệnh, như minh họa trong bảng sau đây.

Thuộc tính

Mô tả

Tên

Theo mặc định, Access cung cấp cho nút lệnh mới tên lệnh, theo sau là một số; Ví dụ, Command34. Mặc dù không yêu cầu, đó là một ý kiến hay thay đổi tên cho số phản ánh hàm nút (ví dụ, cmdSalesReport hoặc CloseFormButton). Điều này giúp bạn sau đó, nếu bạn cần tham chiếu đến nút trong một thủ tục macro hoặc sự kiện.

Chú thích

Nhập nhãn mà bạn muốn hiển thị trên nút lệnh. Ví dụ, Báo cáo doanh số hoặc Đóng biểu mẫu.

Lưu ý: Chú thích không được hiển thị khi ảnh được chỉ định trong thuộc tính ảnh .

Bấm chuột

Sử dụng thuộc tính này để xác định điều gì xảy ra khi bấm vào nút lệnh. Để đặt thuộc tính, bấm vào hộp thuộc tính và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để làm cho nút lệnh chạy một macro hiện tại được lưu, bấm vào mũi tên thả xuống và bấm vào tên macro.

 • Để làm cho nút lệnh chạy một hàm dựng sẵn hiện có hoặc các hàm VBA, hãy nhập dấu bằng (=) theo sau là tên hàm; Ví dụ, =MsgBox("Xin chào thế giới") hoặc =MyFunction(đối số).

 • Để xây dựng biểu thức, bấm Nút Trình Tạo và sau đó bấm Bộ dựng biểu thức.

 • Để bắt đầu xây dựng một thủ tục sự kiện mà sử dụng Visual Basic for Applications (VBA) mã, bấm Nút Trình Tạo và sau đó bấm Bộ dựng mã. Để xây dựng mới nhúng macro chứa hành động mà bạn muốn nút lệnh để thực hiện, bấm Nút Trình Tạo sau đó bấm Bộ dựng Macro.

  Lưu ý: Access cơ sở dữ liệu chứa mã VBA phải được cấp quyền đáng tin cậy trạng thái trước khi có thể chạy mã.

Để được trợ giúp với các thuộc tính khác không đề cập ở đây, hãy đặt con trỏ trong hộp thuộc tính và nhấn F1.

Đầu trang

Tùy chỉnh một nút lệnh

Access cung cấp nhiều cách để tùy chỉnh các nút lệnh để bạn có thể có diện mạo và chức năng bạn muốn trên biểu mẫu của bạn. Ví dụ, bạn có thể tạo một hàng của nút lệnh trong một sắp xếp bảng hoặc xếp chồng, hoặc bạn có thể thực hiện lệnh nút xuất hiện nhiều hơn nữa như siêu kết nối.

 1. Bấm chuột phải vào biểu mẫu trong ngăn dẫn hướng, sau đó bấm Dạng xem thiết kế Ảnh nút .

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Tạo một ngang (bảng) hoặc bố trí dọc (xếp chồng) của các nút lệnh   

   Bạn có thể thêm các nút lệnh sang một bố trí dạng bảng hoặc xếp chồng để tạo một hàng hoặc cột chính xác được căn chỉnh nút. Bạn có thể rồi đặt lại vị trí các nút theo nhóm, điều này giúp dễ dàng hơn để sửa đổi biểu mẫu. Bạn cũng có thể áp dụng kiểu định dạng cho toàn bộ hàng hoặc cột của các nút lệnh cùng một lúc, và bạn có thể phân tách các nút bằng cách sử dụng đường lưới.

   1. Bấm chuột phải vào một trong các nút lệnh mà bạn muốn thêm vào bố trí, và sau đó trỏ đến bố trí trên menu lối tắt.

   2. Bấm bảng Ảnh nút để bắt đầu một hàng ngang của nút, hoặc bấm xếp chồng Ảnh nút để tạo một cột dọc của các nút.

    Truy nhập vẽ đường viền xung quanh nút lệnh để cho biết bố trí. Nút mỗi được kết nối với một nhãn mà bạn không thể xóa — Tuy nhiên, bạn có thể thu nhỏ nhãn một kích cỡ rất nhỏ, nếu nó không cần thiết.

    Hình minh họa sau đây Hiển thị nút lệnh và nhãn được liên kết trong một bố trí dạng bảng. Lưu ý nhãn trong phần tiếp theo cao hơn như thế nào — điều này sẽ giúp nhãn từ lặp đi lặp lại cho từng bản ghi chi tiết.

    Nút Lệnh trong bố trí dạng bảng

    Hình minh họa sau đây Hiển thị nút lệnh và nhãn được liên kết trong một bố trí xếp chồng. Trong một bố trí xếp chồng, nút và nhãn luôn trong cùng một phần.

    Nút Lệnh trong bố trí xếp chồng

   3. Thêm nút lệnh thêm vào bố trí bằng cách kéo chúng vào khu vực bố trí. Khi bạn kéo một nút lệnh trên khu vực bố trí, Access vẽ một thanh ngang chèn (cho một bố trí dạng bảng) hoặc thanh dọc chèn (cho một bố trí xếp chồng) để cho biết vị trí được đặt nút lệnh khi bạn thả nút chuột.

    Thêm nút vào bố trí điều khiển xếp chồng

    Khi bạn thả nút chuột, điều khiển được thêm vào bố trí.

    Nút được thêm vào bố trí điều khiển xếp chồng

   4. Di chuyển nút lệnh lên một phần hoặc xuống một phần trong một bố trí dạng bảng    Nếu bạn muốn giữ nút lệnh trong bố trí dạng bảng nhưng muốn di chuyển nút lệnh để một phần khác nhau của biểu mẫu (ví dụ, từ phần chi tiết vào phần đầu trang biểu mẫu), hãy làm như sau:

    1. Chọn nút lệnh.

    2. Bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống trên tab sắp xếp.

     Nút lệnh di chuyển lên hoặc xuống đến phần tiếp theo, nhưng vẫn nằm trong bố trí dạng bảng. Nếu có một điều khiển đã ở vị trí mà bạn đang di chuyển điều khiển này để, các điều khiển hai trao đổi vị trí.

     Lưu ý: Các lệnh Di chuyển lênDi chuyển xuống bị tắt cho các bố trí xếp chồng.

   5. Di chuyển một bố trí toàn bộ các nút lệnh   

    1. Bấm vào bất kỳ các nút lệnh trong bố trí.

     Một bộ chọn bố trí xuất hiện ở góc trên bên trái của bố trí.

    2. Kéo vào bộ chọn bố trí để bố trí di chuyển đến một vị trí mới.

  • Thêm đường lưới vào bố trí của các nút lệnh   

   1. Chọn bất kỳ các nút lệnh trong bố trí.

   2. Bấm vào lệnh đường lưới trên tab sắp xếp và sau đó chọn kiểu đường lưới mà bạn muốn.

  • Đặt một nút lệnh trong suốt   

   Bằng cách thực hiện một nút lệnh trong suốt, bạn có thể đặt nó trên bất kỳ đối tượng trên biểu mẫu của bạn và cung cấp cho đối tượng đó các chức năng của một nút lệnh. Ví dụ, bạn có một hình ảnh mà bạn muốn chia thành riêng biệt, có thể bấm vào khu vực, mỗi tình bắt đầu một macro khác. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách đặt bội số, các nút chỉ lệnh trong suốt ở trên cùng của ảnh.

   1. Bấm nút lệnh bạn muốn đặt trong suốt, sau đó nhấn F4 để hiển thị nút lệnh thuộc tính.

   2. Trên tab định dạng của trang thuộc tính, hãy bấm hộp thuộc tính trong suốt .

   3. Chọn trong danh sách thả xuống.

    Bạn vẫn có thể xem Dàn bài của nút lệnh trong dạng xem thiết kế, nhưng nút bị vô hình trong dạng xem biểu mẫu.

    Lưu ý: Cách đặt thuộc tính trong suốt một nút lệnh không phải là giống như thiết đặt thuộc tính Hiển thị của nó thành không. Cả hai thao tác ẩn nút lệnh, nhưng cách đặt thuộc tính trong suốt lá nút bật. Thiết đặt thuộc tính Hiển thịkhông tắt nút.

  • Thực hiện một nút lệnh xuất hiện dưới dạng siêu kết nối   

   Nếu bạn muốn, bạn có thể ẩn nút lệnh nhưng để lại chú thích Hiển thị. Kết quả là điều gì đó trông giống như nhãn, nhưng có hoạt động như một nút lệnh. Bạn cũng có thể gạch dưới văn bản trong chú thích và thay đổi màu của nó để làm cho nó xuất hiện dưới dạng siêu kết nối.

   1. Bấm vào nút lệnh để chọn nó và nhấn F4 để hiển thị bảng thuộc tính của nó.

   2. Trên tab định dạng của trang thuộc tính, hãy bấm hộp thuộc tính Lại kiểu .

   3. Trong danh sách thả xuống, chọn trong suốt.

    Nội dung của nút lệnh bị ẩn, nhưng chú thích của nó vẫn nhìn thấy được.

   4. Gạch chân hoặc thay đổi màu của văn bản trong chú thích, hãy dùng các công cụ trong nhóm phông trên tab định dạng .

    Các lệnh sẵn dùng trong nhóm phông chữ truy nhập

  • Tạo một nút hủy bỏ   

   1. Bấm nút lệnh, sau đó nhấn F4 để mở trang thuộc tính của nó.

   2. Trong hộp thuộc tính hủy bỏ , bấm .

    Khi một nút lệnh hủy bỏ thuộc tính được đặt là , và biểu mẫu là biểu mẫu hiện hoạt, người dùng có thể chọn nút lệnh bằng cách bấm vào nó, nhấn phím ESC hoặc nhấn ENTER khi nút lệnh có tiêu điểm. Khi hủy thuộc tính được đặt để cho bất kỳ lệnh một nút, thuộc tính được tự động thiết lập để không cho tất cả các nút lệnh khác trên biểu mẫu.

    Để thực hiện một nút hủy bỏ hủy tất cả các hành động đã diễn ra trong một biểu mẫu hoặc hộp thoại, bạn cần phải viết một thủ tục macro hoặc sự kiện và đính kèm nó đến thuộc tính Trên bấm vào nút.

    Lưu ý: Đối với biểu mẫu cho phép các hoạt động không thể đảo ngược (chẳng hạn như xóa), đó là nên hãy hủy bỏ nút nút lệnh mặc định của biểu mẫu. Để thực hiện điều này, đặt thuộc tính hủy bỏ và thuộc tính mặc định thành .

  • Hiển thị ảnh trên một nút lệnh    Trong hộp thuộc tính ảnh của nút lệnh, hãy nhập đường dẫn tệp cùng tên cho tệp hình ảnh (chẳng hạn như tệp .bmp, .ico hoặc .dib). Nếu bạn không chắc chắn về đường dẫn hoặc tên tệp, bấm Nút Trình Tạo để mở bộ dựng ảnh.

   Bộ dựng Ảnh

   Bấm duyệt để tìm ảnh bạn muốn dùng, hoặc ngoài ra, hãy bấm vào một ảnh trong danh sách Có hình ảnh để xem trước chuyên nghiệp đã tạo ảnh mà bạn có thể sử dụng. Nếu bạn tìm ảnh bạn muốn, hãy bấm OK để thêm nó vào nút lệnh.

   Theo mặc định, Access sẽ đặt thuộc tính Kiểu ảnh để nhúng. Khi bạn gán một đồ họa cho một nút lệnh ảnh thuộc tính, sử dụng thiết đặt này sẽ tạo ra một bản sao của ảnh và lưu trữ nó trong tệp cơ sở dữ liệu Access. Bất kỳ thay đổi tiếp theo để ảnh gốc sẽ không được phản ánh trong nút lệnh. Để tạo một nối kết đến ảnh gốc để bất kỳ thay đổi đối với ảnh sẽ được phản ánh trong nút lệnh, thay đổi thuộc tính Kiểu ảnh để nối kết. Bạn phải giữ tệp ảnh gốc trong vị trí ban đầu. Nếu bạn di chuyển hoặc đổi tên tệp ảnh, Access sẽ hiển thị thông báo lỗi khi bạn mở cơ sở dữ liệu, và nút lệnh sẽ hiển thị chú thích của nó thay vì ảnh. Để chia sẻ cùng một ảnh ở nhiều vị trí trong cơ sở dữ liệu, thay đổi thuộc tính Kiểu ảnh để chia sẻ. Bây giờ, bạn có thể chọn cùng một ảnh vào các nút lệnh, ví dụ, bằng cách chọn tên ảnh trên thuộc tính ảnh .

  • Hiển thị ảnh và chú thích trên nút lệnh   

   Bạn có thể hiển thị chú thích và ảnh trên một nút lệnh. Sử dụng thủ tục sau đây:

   1. Thêm ảnh vào nút lệnh bằng cách sử dụng thủ tục được viền ngoài Phiên bản cũ hơn trong phần này.

   2. Chọn nút lệnh. Nếu trang thuộc tính chưa Hiển thị, nhấn F4 để hiển thị nó.

   3. Trên tab định dạng của trang thuộc tính, hãy nhập chú thích bạn muốn trong hộp thuộc tính chú thích .

   4. Bấm vào mũi tên thả xuống trong hộp thuộc tính Ảnh chú thích sắp xếp , sau đó chọn bố trí bạn muốn. Ví dụ, để hiển thị chú thích bên dưới ảnh, hãy chọn dưới cùng. Để hiển thị chú thích ở bên phải của ảnh, hãy chọn quyền. Để thực hiện sự sắp xếp phụ thuộc vào bản địa hệ thống, hãy chọn chung. Bằng cách sử dụng thiết đặt này, chú thích sẽ xuất hiện ở bên phải cho những ngôn ngữ đọc từ trái sang phải và nó sẽ xuất hiện ở bên trái cho những ngôn ngữ đọc từ phải sang trái.

Đầu trang

Bạn muốn làm gì?

Thêm nút lệnh biểu mẫu bằng cách dùng trình hướng dẫn

Tạo một nút bằng cách kéo một macro vào biểu mẫu

Tạo một nút lệnh mà không cần dùng trình hướng dẫn

Tùy chỉnh một nút lệnh

Thêm nút lệnh biểu mẫu bằng cách dùng trình hướng dẫn

Bằng cách dùng trình hướng dẫn nút lệnh, bạn có thể nhanh chóng tạo các nút lệnh thực hiện nhiều tác vụ, chẳng hạn như đóng biểu mẫu, mở báo cáo, tìm bản ghi hoặc chạy macro.

 1. Bấm chuột phải vào biểu mẫu trong ngăn dẫn hướng, sau đó bấm dạng xem thiết kế trên menu lối tắt.

 2. Trên tab thiết kế , trong nhóm điều khiển , hãy đảm bảo rằng Dùng trình hướng dẫn điều khiển Ảnh nút được chọn.

  Ảnh Nút

 3. Trên tab Thiết kế, ở nhóm Điều khiển, bấm vào Nút.

  Ảnh nút

 4. Trong lưới thiết kế, bấm vào nơi bạn muốn nút lệnh chèn.

  Trình hướng dẫn nút lệnh bắt đầu.

 5. Hãy làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn. Trên trang cuối cùng, hãy bấm kết thúc.

  Trình hướng dẫn tạo nút lệnh và nhúng macro trong nút Trên bấm thuộc tính. Macro chứa hành động thực hiện tác vụ bạn đã chọn trong trình hướng dẫn.

Xem hoặc sửa một macro được nhúng vào một nút lệnh

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào biểu mẫu có chứa nút lệnh, sau đó bấm Dạng xem thiết kế Ảnh nút hoặc Dạng xem bố trí Ảnh nút trên menu lối tắt.

 2. Bấm nút lệnh để chọn nó, sau đó nhấn F4 để hiển thị bảng thuộc tính của nó.

 3. Trên tab sự kiện của trang thuộc tính, [Macro nhúng] sẽ được hiển thị trong hộp thuộc tính Trên bấm . Bấm vào bất kỳ chỗ nào trong hộp thuộc tính, sau đó bấm Nút Trình Tạo ở bên phải của hộp.

Bộ dựng Macro được hiển thị, đang hiện hành động hoặc hành động tạo thành macro nhúng.

Đầu trang

Tạo một nút bằng cách kéo một macro vào biểu mẫu

Nếu bạn đã tạo và lưu macro, bạn có thể dễ dàng tạo một nút lệnh chạy macro bằng cách kéo macro từ ngăn dẫn hướng vào biểu mẫu được mở trong dạng xem thiết kế.

 1. Mở biểu mẫu trong dạng xem thiết kế bằng cách bấm chuột phải vào biểu mẫu trong ngăn dẫn hướng, rồi bấm Dạng xem thiết kế Ảnh nút trên menu lối tắt.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, xác định vị trí mà bạn muốn nút lệnh để chạy macro, sau đó kéo macro vào biểu mẫu.

  Microsoft Office Access 2007 tự động tạo một nút lệnh và sử dụng tên macro như nút chú thích. Office Access 2007 cũng sẽ chèn tên macro trong thuộc tính Trên bấm nút lệnh sao cho macro chạy khi bạn bấm vào nút. Access sử dụng tên chung cho nút, vì vậy thật nên nhập một tên có ý nghĩa hơn trong nút tên thuộc tính. Để hiển thị bảng thuộc tính cho nút lệnh trong khi biểu mẫu đang mở trong dạng xem thiết kế, bấm vào nút, sau đó nhấn F4.

Để biết thêm thông tin về cách tạo macro, hãy xem bài viết tạo macro.

Đầu trang

Tạo một nút lệnh mà không cần dùng trình hướng dẫn

Bạn có thể tạo một nút lệnh mà không cần dùng trình hướng dẫn nút lệnh. Quy trình bao gồm cách đặt nút trên biểu mẫu và sau đó thiết lập một vài thuộc tính.

 1. Bấm chuột phải vào biểu mẫu trong ngăn dẫn hướng, sau đó bấm Dạng xem thiết kế Ảnh nút trên menu lối tắt.

 2. Trên tab thiết kế , trong nhóm điều khiển , hãy đảm bảo rằng Dùng trình hướng dẫn điều khiển không được chọn.

  Ảnh nút

 3. Trên tab Thiết kế, ở nhóm Điều khiển, bấm vào Nút.

  Ảnh nút

 4. Bấm vào vị trí trên biểu mẫu nơi bạn muốn đặt nút lệnh.

  Access đặt nút lệnh trên biểu mẫu.

  Trình hướng dẫn điều khiển sử dụng không chọn, Access không thực hiện bất kỳ xử lý thêm. Nếu trình hướng dẫn nút lệnh bắt đầu khi bạn đặt nút lệnh trên biểu mẫu, bạn có thể bấm hủy trong trình hướng dẫn.

 5. Nút lệnh được chọn, nhấn F4 để hiển thị bảng thuộc tính của nó.

 6. Bấm tab tất cả để hiển thị tất cả các thuộc tính cho nút lệnh.

 7. Đặt các thuộc tính để hoàn thành thiết kế của nút lệnh, như minh họa trong bảng sau đây.

Thuộc tính

Mô tả

Tên

Theo mặc định, Access cung cấp cho nút lệnh mới tên lệnh, theo sau là một số; Ví dụ, Command34. Mặc dù không yêu cầu, đó là một ý kiến hay thay đổi tên cho số phản ánh hàm nút (ví dụ, cmdSalesReport hoặc CloseFormButton). Điều này giúp bạn sau đó, nếu bạn cần tham chiếu đến nút trong một thủ tục macro hoặc sự kiện.

Chú thích

Nhập nhãn mà bạn muốn hiển thị trên nút lệnh. Ví dụ, Báo cáo doanh số hoặc Đóng biểu mẫu.

Lưu ý: Chú thích không được hiển thị khi ảnh được chỉ định trong thuộc tính ảnh .

Bấm chuột

Sử dụng thuộc tính này để xác định điều gì xảy ra khi bấm vào nút lệnh. Để đặt thuộc tính, bấm vào hộp thuộc tính và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Để làm cho nút lệnh chạy một macro hiện tại được lưu, bấm vào mũi tên thả xuống và bấm vào tên macro.

 • Để làm cho nút lệnh chạy một hàm dựng sẵn hiện có hoặc các hàm VBA, hãy nhập dấu bằng (=) theo sau là tên hàm; Ví dụ, =MsgBox("Xin chào thế giới") hoặc =MyFunction(đối số).

 • Để xây dựng biểu thức, bấm Nút Trình Tạo và sau đó bấm Bộ dựng biểu thức.

 • Để bắt đầu xây dựng một thủ tục sự kiện mà sử dụng Visual Basic for Applications (VBA) mã, bấm Nút Trình Tạo và sau đó bấm Bộ dựng mã. Để xây dựng mới nhúng macro chứa hành động mà bạn muốn nút lệnh để thực hiện, bấm Nút Trình Tạo sau đó bấm Bộ dựng Macro.

  Lưu ý: Office Access 2007 cơ sở dữ liệu chứa mã VBA phải được cấp quyền đáng tin cậy trạng thái trước khi có thể chạy mã.

Để được trợ giúp với các thuộc tính khác không đề cập ở đây, hãy đặt con trỏ trong hộp thuộc tính và nhấn F1.

Đầu trang

Tùy chỉnh một nút lệnh

Office Access 2007 cung cấp cách thức mới để tùy chỉnh các nút lệnh để bạn có thể có diện mạo và chức năng bạn muốn trên biểu mẫu của bạn. Ví dụ, bạn có thể tạo một hàng của nút lệnh trong một sắp xếp bảng hoặc xếp chồng, hoặc bạn có thể thực hiện lệnh nút xuất hiện nhiều hơn nữa như siêu kết nối.

 1. Bấm chuột phải vào biểu mẫu trong ngăn dẫn hướng, sau đó bấm Dạng xem thiết kế Ảnh nút .

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Tạo một ngang (bảng) hoặc bố trí dọc (xếp chồng) của các nút lệnh   

   Bạn có thể thêm các nút lệnh sang một bố trí dạng bảng hoặc xếp chồng để tạo một hàng hoặc cột chính xác được căn chỉnh nút. Bạn có thể rồi đặt lại vị trí các nút theo nhóm, điều này giúp dễ dàng hơn để sửa đổi biểu mẫu. Bạn cũng có thể áp dụng kiểu định dạng cho toàn bộ hàng hoặc cột của các nút lệnh cùng một lúc, và bạn có thể phân tách các nút bằng cách sử dụng đường lưới.

   1. Bấm chuột phải vào một trong các nút lệnh mà bạn muốn thêm vào bố trí, và sau đó trỏ đến bố trí trên menu lối tắt.

   2. Bấm bảng Ảnh nút để bắt đầu một hàng ngang của nút, hoặc bấm xếp chồng Ảnh nút để tạo một cột dọc của các nút.

    Truy nhập vẽ đường viền xung quanh nút lệnh để cho biết bố trí. Nút mỗi được kết nối với một nhãn mà bạn không thể xóa — Tuy nhiên, bạn có thể thu nhỏ nhãn một kích cỡ rất nhỏ, nếu nó không cần thiết.

    Hình minh họa sau đây Hiển thị nút lệnh và nhãn được liên kết trong một bố trí dạng bảng. Lưu ý nhãn trong phần tiếp theo cao hơn như thế nào — điều này sẽ giúp nhãn từ lặp đi lặp lại cho từng bản ghi chi tiết.

    Nút Lệnh trong bố trí dạng bảng

    Hình minh họa sau đây Hiển thị nút lệnh và nhãn được liên kết trong một bố trí xếp chồng. Trong một bố trí xếp chồng, nút và nhãn luôn trong cùng một phần.

    Nút Lệnh trong bố trí xếp chồng

   3. Thêm nút lệnh thêm vào bố trí bằng cách kéo chúng vào khu vực bố trí. Khi bạn kéo một nút lệnh trên khu vực bố trí, Access vẽ một thanh ngang chèn (cho một bố trí dạng bảng) hoặc thanh dọc chèn (cho một bố trí xếp chồng) để cho biết vị trí được đặt nút lệnh khi bạn thả nút chuột.

    Thêm nút vào bố trí điều khiển xếp chồng

    Khi bạn thả nút chuột, điều khiển được thêm vào bố trí.

    Nút được thêm vào bố trí điều khiển xếp chồng

   4. Di chuyển nút lệnh lên một phần hoặc xuống một phần trong một bố trí dạng bảng    Nếu bạn muốn giữ nút lệnh trong bố trí dạng bảng nhưng muốn di chuyển nút lệnh để một phần khác nhau của biểu mẫu (ví dụ, từ phần chi tiết vào phần đầu trang biểu mẫu), hãy làm như sau:

    1. Bấm chuột phải vào nút lệnh, và sau đó trỏ đến bố trí trên menu lối tắt.

    2. Bấm Di chuyển lên một phần Ảnh nút hoặc Di chuyển xuống một phần Ảnh Nút .

     Nút lệnh di chuyển lên hoặc xuống đến phần tiếp theo, nhưng vẫn nằm trong bố trí dạng bảng. Nếu có một điều khiển đã ở vị trí mà bạn đang di chuyển điều khiển này để, các điều khiển hai trao đổi vị trí.

     Lưu ý: Các lệnh Di chuyển lên một phầnDi chuyển xuống một phần bị tắt cho các bố trí xếp chồng.

   5. Di chuyển một bố trí toàn bộ các nút lệnh   

    1. Bấm vào bất kỳ các nút lệnh trong bố trí.

     Một bộ chọn bố trí xuất hiện ở góc trên bên trái của bố trí.

    2. Kéo vào bộ chọn bố trí để bố trí di chuyển đến một vị trí mới.

  • Thêm đường lưới vào bố trí của các nút lệnh   

   1. Bấm chuột phải vào bất kỳ các nút lệnh trong bố trí, và trên menu lối tắt, trỏ đến bố trí.

   2. Trỏ đến đường lưới, sau đó bấm kiểu đường lưới mà bạn muốn.

  • Đặt một nút lệnh trong suốt   

   Bằng cách thực hiện một nút lệnh trong suốt, bạn có thể đặt nó trên bất kỳ đối tượng trên biểu mẫu của bạn và cung cấp cho đối tượng đó các chức năng của một nút lệnh. Ví dụ, bạn có một hình ảnh mà bạn muốn chia thành riêng biệt, có thể bấm vào khu vực, mỗi tình bắt đầu một macro khác. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách đặt bội số, các nút chỉ lệnh trong suốt ở trên cùng của ảnh.

   1. Bấm nút lệnh bạn muốn đặt trong suốt, sau đó nhấn F4 để hiển thị nút lệnh thuộc tính.

   2. Trên tab định dạng của trang thuộc tính, hãy bấm hộp thuộc tính trong suốt .

   3. Chọn trong danh sách thả xuống.

    Bạn vẫn có thể xem Dàn bài của nút lệnh trong dạng xem thiết kế, nhưng nút bị vô hình trong dạng xem biểu mẫu.

    Lưu ý: Cách đặt thuộc tính trong suốt một nút lệnh không phải là giống như thiết đặt thuộc tính Hiển thị của nó thành không. Cả hai thao tác ẩn nút lệnh, nhưng cách đặt thuộc tính trong suốt lá nút bật. Thiết đặt thuộc tính Hiển thịkhông tắt nút.

  • Thực hiện một nút lệnh xuất hiện dưới dạng siêu kết nối   

   Nếu bạn muốn, bạn có thể ẩn nút lệnh nhưng để lại chú thích Hiển thị. Kết quả là điều gì đó trông giống như nhãn, nhưng có hoạt động như một nút lệnh. Bạn cũng có thể gạch dưới văn bản trong chú thích và thay đổi màu của nó để làm cho nó xuất hiện dưới dạng siêu kết nối.

   1. Bấm vào nút lệnh để chọn nó và nhấn F4 để hiển thị bảng thuộc tính của nó.

   2. Trên tab định dạng của trang thuộc tính, hãy bấm hộp thuộc tính Lại kiểu .

   3. Trong danh sách thả xuống, chọn trong suốt.

    Nội dung của nút lệnh bị ẩn, nhưng chú thích của nó vẫn nhìn thấy được.

   4. Gạch chân hoặc thay đổi màu của văn bản trong chú thích, hãy dùng các công cụ trong nhóm phông trên tab thiết kế .

    Ảnh Ribbon Access

  • Tạo một nút hủy bỏ   

   1. Bấm nút lệnh, sau đó nhấn F4 để mở trang thuộc tính của nó.

   2. Trong hộp thuộc tính hủy bỏ , bấm .

    Khi một nút lệnh hủy bỏ thuộc tính được đặt là , và biểu mẫu là biểu mẫu hiện hoạt, người dùng có thể chọn nút lệnh bằng cách bấm vào nó, nhấn phím ESC hoặc nhấn ENTER khi nút lệnh có tiêu điểm. Khi hủy thuộc tính được đặt để cho bất kỳ lệnh một nút, thuộc tính được tự động thiết lập để không cho tất cả các nút lệnh khác trên biểu mẫu.

    Để thực hiện một nút hủy bỏ hủy tất cả các hành động đã diễn ra trong một biểu mẫu hoặc hộp thoại, bạn cần phải viết một thủ tục macro hoặc sự kiện và đính kèm nó đến thuộc tính Trên bấm vào nút.

    Lưu ý: Đối với biểu mẫu cho phép các hoạt động không thể đảo ngược (chẳng hạn như xóa), đó là nên hãy hủy bỏ nút nút lệnh mặc định của biểu mẫu. Để thực hiện điều này, đặt thuộc tính hủy bỏ và thuộc tính mặc định thành .

  • Hiển thị ảnh trên một nút lệnh    Trong hộp thuộc tính ảnh của nút lệnh, hãy nhập đường dẫn tệp cùng tên cho tệp hình ảnh (chẳng hạn như tệp .bmp, .ico hoặc .dib). Nếu bạn không chắc chắn về đường dẫn hoặc tên tệp, bấm Nút Trình Tạo để mở bộ dựng ảnh.

   Bộ dựng Ảnh

   Bấm duyệt để tìm ảnh bạn muốn dùng, hoặc ngoài ra, hãy bấm vào một ảnh trong danh sách Có hình ảnh để xem trước chuyên nghiệp đã tạo ảnh mà bạn có thể sử dụng. Nếu bạn tìm ảnh bạn muốn, hãy bấm OK để thêm nó vào nút lệnh.

   Theo mặc định, Access sẽ đặt thuộc tính Kiểu ảnh để nhúng. Khi bạn gán một đồ họa cho một nút lệnh ảnh thuộc tính, sử dụng thiết đặt này sẽ tạo ra một bản sao của ảnh và lưu trữ nó trong tệp cơ sở dữ liệu Access. Bất kỳ thay đổi tiếp theo để ảnh gốc sẽ không được phản ánh trong nút lệnh. Để tạo một nối kết đến ảnh gốc để bất kỳ thay đổi đối với ảnh sẽ được phản ánh trong nút lệnh, thay đổi thuộc tính Kiểu ảnh để nối kết. Bạn phải giữ tệp ảnh gốc trong vị trí ban đầu. Nếu bạn di chuyển hoặc đổi tên tệp ảnh, Access sẽ hiển thị thông báo lỗi khi bạn mở cơ sở dữ liệu, và nút lệnh sẽ hiển thị chú thích của nó thay vì ảnh.

  • Hiển thị ảnh và chú thích trên nút lệnh   

   Như một tính năng mới của Office Access 2007, bạn có thể ngay Hiển thị chú thích và ảnh trên một nút lệnh. Sử dụng thủ tục sau đây:

   1. Thêm ảnh vào nút lệnh bằng cách sử dụng thủ tục được viền ngoài Phiên bản cũ hơn trong phần này.

   2. Chọn nút lệnh. Nếu trang thuộc tính chưa Hiển thị, nhấn F4 để hiển thị nó.

   3. Trên tab định dạng của trang thuộc tính, hãy nhập chú thích bạn muốn trong hộp thuộc tính chú thích .

   4. Bấm vào mũi tên thả xuống trong hộp thuộc tính Ảnh chú thích sắp xếp , sau đó chọn bố trí bạn muốn. Ví dụ, để hiển thị chú thích bên dưới ảnh, hãy chọn dưới cùng. Để hiển thị chú thích ở bên phải của ảnh, hãy chọn quyền. Để thực hiện sự sắp xếp phụ thuộc vào bản địa hệ thống, hãy chọn chung. Bằng cách sử dụng thiết đặt này, chú thích sẽ xuất hiện ở bên phải cho những ngôn ngữ đọc từ trái sang phải và nó sẽ xuất hiện ở bên trái cho những ngôn ngữ đọc từ phải sang trái.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×