Sử dụng cộng đồng BGP trong ExpressRoute cho các kịch bản Office 365

Việc kết nối với Office 365 bằng Azure ExpressRoute được dựa trên quảng bá mạng con IP cụ thể trong BGP đại diện cho mạng nơi các điểm cuối Office 365 được triển khai. Do tính chất toàn cục của Office 365 và số lượng các dịch vụ tạo thành Office 365, khách hàng thường có nhu cầu quản lý việc quảng bá mà họ chấp nhận trên mạng của mình. Việc giảm số lượng mạng con IP; được gọi là tiền tố IP trong toàn bộ phần còn lại của bài viết này, để phù hợp với thuật ngữ quản lý mạng BGP, nhằm mục tiêu cuối cùng sau đây cho khách hàng:

 • Quản lý số lượng các tiền tố IP quảng bá được chấp nhận – Khách hàng có cơ sở hạ tầng mạng hoặc nhà cung cấp mạng nội bộ chỉ hỗ trợ một số hạn chế các tiền tố IP, đồng thời, khách hàng có nhà cung cấp mạng tính phí cho việc chấp nhận các tiền tố trên một số hạn chế sẽ muốn đánh giá tổng số tiền tố đã quảng bá đến mạng của họ, rồi chọn ứng dụng Office 365 phù hợp nhất cho ExpressRoute.

 • Quản lý số lượng băng thông cần thiết trên mạch Azure ExpressRoute - Khách hàng có thể muốn kiểm soát đường bao băng thông của các dịch vụ Office 365 qua đường dẫn ExpressRoute với đường dẫn Internet. Điều này cho phép khách hàng đặt trước băng thông ExpressRoute cho các ứng dụng cụ thể như Skype for Business và định tuyến các ứng dụng Office 365 còn lại qua đường dẫn Internet.

Để hỗ trợ khách hàng với các mục tiêu này, tiền tố IP Office 365 được quảng bá qua ExpressRoute đều được gắn thẻ các giá trị cộng đồng BGP cụ thể về dịch vụ, như minh họa trong ví dụ dưới đây.

Lưu ý: Bạn nên thấy một số lưu lượng mạng liên kết với các ứng dụng khác sẽ được đưa vào giá trị cộng đồng. Đây là hành vi được mong đợi đối với một Phần mềm dưới dạng Dịch vụ toàn cầu cung cấp các dịch vụ và trung tâm dữ liệu chung. Điều này đã được giảm thiểu khi có thể với hai mục tiêu trên, hãy nhớ quản lý số lượng tiền tố và/hoặc băng thông.

Dịch vụ

Giá trị Cộng đồng BGP

Ghi chú

Exchange*

12076:5010

Bao gồm các dịch vụ Exchange và EOP*

sharepoint*

12076:5020

SharePoint Online

skype for business*

12076:5030

Skype for Business Online

các dịch vụ Office 365 khác*

12076:5100

Bao gồm Azure Active Directory (các kịch bản Xác thực và Đồng bộ hóa Thư mục) cũng như dịch vụ Cổng thông tin Office 365

* Phạm vi các kịch bản dịch vụ có trong ExpressRoute được nêu trong bài viết Điểm cuối Office 365.

**Các dịch vụ và giá trị cộng đồng BGP bổ sung có thể được thêm vào trong tương lai. Xem danh sách Cộng đồng BGP hiện tại.

Các kịch bản phổ biến nhất cho việc sử dụng cộng đồng BGP là gì?

Khách hàng có thể sử dụng cộng đồng BGP để điều chỉnh các nhóm tiền tố IP được mạng của khách hàng chấp nhận thông qua Azure ExpressRoute, do đó, ảnh hưởng đến tổng số lượng tiền tố IP và đường bao băng thông được mong đợi từ các dịch vụ Office 365 nhất định. Điều quan trọng là cần phải hiểu rằng tất cả Office 365 sẽ yêu cầu lưu lượng biên internet dù sử dụng Azure ExpressRoute hay Cộng đồng BGP. Ba kịch bản sau đây là những việc sử dụng phổ biến nhất của chức năng này.

Contoso Corporation là một công ty có 50.000 người hiện đang sử dụng Office 365 for Exchange Online và SharePoint Online. Khi xem lại các yêu cầu ExpressRoute, Contoso xác định các thiết bị mạng của mình ở nhiều vị trí khu vực không thể xử lý quy mô bảng định tuyến trên 100 mục nhập định tuyến bổ sung. Contoso đã xem lại tổng số tiền tố IP mà ExpressRoute sẽ quảng bá cho toàn bộ dịch vụ Office 365 và đã kết luận rằng số lượng đó vượt quá 100. Để duy trì dưới 100 mục nhập định tuyến bổ sung, Contoso chỉ kiểm tra việc sử dụng ExpressRoute cho Office 365 đối với giá trị cộng đồng BGP SharePoint Online, 12076:5020, nhận được thông qua chuyển đổi dữ liệu ngang hàng ExpressRoute Microsoft.

Thẻ cộng đồng BGP được sử dụng

Chức năng có thể định tuyến qua Azure ExpressRoute

Định tuyến Internet bắt buộc

SharePoint

(12076:5020)

SharePoint Online & OneDrive for Business

 • Yêu cầu DNS, CRL & CDN

 • Tất cả các dịch vụ Office 365 khác không được hỗ trợ đặc biệt qua Azure ExpressRoute

 • Tất cả các dịch vụ đám mây Microsoft khác

 • Cổng thông tin Office 365, xác thực Office 365 & Office Online

 • Exchange Online, Exchange Online Protection và Skype for Business Online

Lưu ý: Để đạt số lượng tiền tố thấp hơn cho từng dịch vụ, một số lượng tối thiểu chồng chéo giữa các dịch vụ sẽ duy trì. Đây là hành vi được mong đợi.

Fabrikam Inc, một doanh nghiệp đa quốc gia lớn có một mạng được phân phối không đồng nhất, là người đăng ký của nhiều Office 365 dịch vụ, gồm có; Exchange Online, SharePoint Online và Skype for Business Online. Cơ sở hạ tầng định tuyến nội bộ của Fabrikam có thể xử lý hàng ngàn tiền tố IP trong các bảng định tuyến; tuy nhiên, Fabrikam chỉ muốn cung cấp ExpressRoute và băng thông nội bộ cho các ứng dụng Office 365 nhạy cảm nhất đối với hiệu năng mạng và sử dụng băng thông Internet hiện có cho tất cả các ứng dụng Office 365 khác.

Vì lý do đó, Fabrikam chỉ kiểm tra băng thông Azure ExpressRoute đối với giá trị cộng đồng BGP Skype for Business Online, 12076:5030, đã nhận thông qua chuyển đổi dữ liệu ngang hàng ExpressRoute Microsoft. Lưu lượng mạng còn lại được liên kết với Office 365 tiếp tục sử dụng điểm cuối internet.

Thẻ cộng đồng BGP được sử dụng

Chức năng có thể định tuyến qua Azure ExpressRoute

Định tuyến Internet bắt buộc

Skype for Business

(12076:5030)

Phát tín hiệu SIP Skype, chia sẻ tải xuống, giọng nói, video, và màn hình làm việc

 • Yêu cầu DNS, CRL & CDN

 • Tất cả các dịch vụ Office 365 khác không được hỗ trợ đặc biệt qua Azure ExpressRoute

 • Tất cả các dịch vụ đám mây Microsoft khác

 • Cổng thông tin Office 365, xác thực Office 365 & Office Online

 • Skype for Business từ xa, mẹo nhanh về máy khách Skype, kết nối IM công cộng

 • Exchange Online, Exchange Online Protection và SharePoint Online

Ngân hàng Woodgrove là một khách hàng của một số dịch vụ điện toán đám mây Microsoft, bao gồm Office 365. Sau khi đánh giá dung lượng và tiêu thụ mạng của các dịch vụ đó, Ngân hàng Woodgrove quyết định triển khai Azure ExpressRoute làm đường dẫn ưu tiên cho các dịch vụ Office 365 được hỗ trợ. Các bảng định tuyến có thể hỗ trợ toàn bộ Office 365 tiền tố IP và mạch Azure ExpressRoute mà chúng đã cung cấp hỗ trợ cho tất cả các nhu cầu băng thông và độ trễ được dự báo.

Để đảm bảo lưu lượng mạng liên kết với các dịch vụ điện toán đám mây Microsoft khác Office 365, Ngân hàng Woodgrove kiểm tra sử dụng ExpressRoute cho Office 365 đối với mọi tiền tố IP được gắn thẻ với giá trị cộng đồng BGPOffice 365 cụ thể, 12076:5010, 12076:5020, 12076:5030, 12076:5100.

Thẻ cộng đồng BGP được sử dụng

Chức năng có thể định tuyến qua Azure ExpressRoute

Định tuyến Internet bắt buộc

Exchange, Skype for Business, SharePoint & các dịch vụ khác

(12076:5010, 12076:5020, 12076:5030, 12076:5100)

Exchange Online & Exchange Online Protection

SharePoint Online & OneDrive for Business

Phát tín hiệu SIP Skype, chia sẻ tải xuống, giọng nói, video, và màn hình làm việc

Cổng thông tin Office 365, xác thực Office 365 & Office Online

 • Yêu cầu DNS, CRL & CDN

 • Tất cả các dịch vụ Office 365 khác không được hỗ trợ đặc biệt qua Azure ExpressRoute

 • Tất cả các dịch vụ đám mây Microsoft khác

Những điều cân nhắc chính khi lập kế hoạch sử dụng cộng đồng BGP

Những khách hàng chọn tận dụng lợi thế của cộng đồng BGP để tác động đến cách thức ExpressRoute được quảng bá và phát tán qua mạng khách hàng nên lưu ý những điều cân nhắc sau đây:

 • Khi sử dụng cộng đồng BGP trong thiết kế mạng của bạn, điều quan trọng là cần phải đảm bảo đối xứng định tuyến vẫn được duy trì. Trong một số trường hợp, việc bổ sung hoặc loại bỏ các cộng đồng BGP có thể tạo nên một tình huống khi định tuyến đối xứng bị hỏng và cấu hình định tuyến của bạn phải được cập nhật để tái thiết lập định tuyến đối xứng.

 • Việc kiểm tra Azure ExpressRoute có các giá trị cộng đồng BGP là hành động của khách hàng. Microsoft sẽ quảng bá mọi tiền tố IP được liên kết với mối quan hệ chuyển đổi dữ liệu ngang hàng, bất kể mọi phạm vi do khách hàng đặt cấu hình.

 • Azure ExpressRoute không hỗ trợ bất kỳ hành động nào trên mạng của Microsoft dựa trên các cộng đồng BGP đã gán của khách hàng.

 • Tiền tố IP sử dụng bởi Office 365 chỉ được đánh dấu với các giá trị cộng đồng BGP cụ thể về dịch vụ, cộng đồng BGP cụ thể về vị trí không được hỗ trợ. Các dịch vụ Office 365 có tính chất toàn cục, lọc tiền tố dựa vào vị trí của đối tượng thuê hoặc dữ liệu trong điện toán đám mây Office 365 không được hỗ trợ. Cách tiếp cận được đề xuất là cấu hình mạng để điều phối đường dẫn mạng ngắn nhất hoặc ưu tiên nhất từ vị trí mạng của người dùng vào mạng toàn cầu Microsoft, bất kể vị trí vật lý của địa chỉ IP từ dịch vụ Office 365 mà họ đang yêu cầu.

 • Tiền tố IP có trong mỗi giá trị cộng đồng BGP đại diện cho một mạng con chứa địa chỉ IP cho ứng dụng Office 365 được liên kết với giá trị. Trong một số trường hợp, có nhiều hơn một ứng dụng Office 365 có các địa chỉ IP trong một mạng con dẫn đến một tiền tố IP hiện có trong nhiều hơn một giá trị cộng đồng. Đây là một hành vi dự kiến, mặc dù hiếm khi, do phân mảnh phân bổ và không ảnh hưởng đến mục tiêu quản lý số lượng tiền tố hoặc băng thông. Khách hàng được khuyến khích sử dụng phương pháp tiếp cận "cho phép những điều cần thiết" trái ngược với "từ chối những điều không cần" khi tận dụng lợi thế của cộng đồng BGP cho Office 365 để giảm thiểu các hiệu ứng.

 • Việc sử dụng cộng đồng BGP không làm thay đổi yêu cầu kết nối mạng cơ bản hoặc cấu hình bắt buộc để sử dụng Office 365. Khách hàng muốn truy nhập Office 365 vẫn được yêu cầu phải có khả năng truy nhập Internet.

 • Việc kiểm tra Azure ExpressRoute có các cộng đồng BGP chỉ ảnh hưởng đến định tuyến mạng nội bộ của bạn có thể thấy qua mối quan hệ chuyển đổi dữ liệu ngang hàng Microsoft. Bạn có thể cần phải tiến hành cấu hình mức ứng dụng bổ sung, như sử dụng cấu hình PAC hoặc WPAD kết hợp với định tuyến được kiểm tra.

 • Ngoài việc dùng cộng đồng BGP được gán của Microsoft, khách hàng còn có thể chọn gán cộng đồng BGP của riêng mình với tiền tố IP Office 365 được tìm hiểu thông qua Azure ExpressRoute nhằm tác động đến định tuyến nội bộ. Một trường hợp sử dụng phổ biến là gán một cộng đồng BGP dựa trên vị trí với mọi tuyến được tìm hiểu thông qua từng vị trí chuyển đổi dữ liệu ngang hàng ExpressRoute cho trước, rồi sử dụng thông tin luồng dữ liệu xuống trong mạng của khách hàng để điều phối đường dẫn mạng ngắn nhất hoặc ưu tiên nhất vào mạng của Microsoft. Việc sử dụng cộng đồng BGP được gán của khách hàng với kịch bản ExpressRoute cho Office 365 là nằm ngoài phạm vi kiểm soát hoặc khả năng quan sát của Microsoft

Đây là liên kết ngắn bạn có thể sử dụng để quay lại: https://aka.ms/bgpexpressroute365.

Chủ đề Liên quan

Khả năng kết nối mạng với Office 365
Azure ExpressRoute cho Office 365
Quản lý khả năng kết nối ExpressRoute cho Office 365
Định tuyến với ExpressRoute cho Office 365
Lập kế hoạch mạng với ExpressRoute cho Office 365
Chất lượng Đa phương tiện và Hiệu năng Kết nối Mạng trong Skype for Business Online
ExpressRoute và QoS trong Skype for Business Online
Dòng cuộc gọi sử dụng ExpressRoute
Thực hiện ExpressRoute cho Office 365
Hỗ trợ các cộng đồng BGP
Tinh chỉnh hiệu năng Office 365 bằng đường cơ sở và lịch sử hiệu năng
Kế hoạch khắc phục sự cố hiệu năng cho Office 365
Nội dung đào tạo về Azure ExpressRoute cho Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×